Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 13/VII/2017

Dotyczy: postępowania p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulic Niewodniczańskiego i Chałubińskiego - numer sprawy: 13/VII/2017


NZ.271.12.2017                                                        Kraków, 10.08.2017 r


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

71.32.00.00-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Termin realizacji: do dnia 31.07.2018r – w tym:
I etap - do 31.11.2017 r,
II etap – do 31.07.2018 r.

Wybrano ofertę nr 3.
DROPROJEKT Sp. z o.o.
30-701 Kraków ul. Zabłocie 26/41
cena ofertowa: 179.580,00 zł brutto
okres gwarancji: 48 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Na Wykonawcę niniejszego zamówienia wybrano w/w Wykonawcę. Oferta tego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i uzyskała łącznie największą liczbę punktów we wszystkich kryteriach oceny ofert.

Umowa zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

Liczba otrzymanych ofert: 3 (w tym: 0 wykonawców wykluczonych, 0 ofert odrzuconych).

Kryteria oceny ofert:
cena brutto - 60%
długość okresu gwarancji – 40 %

Szczegółowa punktacja z uwzględnieniem w/w kryteriów przedstawia się następująco:

OFERTA NR 1
GPDT Sp. z o.o.
30-710 Krajków ul. Krzywda 12A
cena ofertowa: 12,81 pkt
okres gwarancji: 40,00 pkt
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW: 52,81 pkt

OFERTA NR 2
FIRMA INŻYNIERYJNA TECHMA
31-636 Kraków, os. Oświecenia 24/3
cena ofertowa: 56,52 pkt
okres gwarancji: 0,00 pkt
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW: 56,52 pkt

OFERTA NR 3
DROPROJEKT Sp. z o.o.
30-701 Kraków ul. Zabłocie 26/41
cena ofertowa: 60,00 pkt
okres gwarancji: 40,00 pkt
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW: 100,00 pkt

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum