Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/VIII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Remont ul. Leśnej w km 0+000 – 0+550 (działki nr 227/8, 227/7, 227/6 obr 9, nr 490/1 obr 10) w Krakowie. Znak sprawy 11/VIII/2016.

 OZ.271.291.2016

Kraków, dnia 06.10.2016 r.

wg rozdzielnika

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45.23.31.40-2 (Roboty drogowe)
45.23.31.42-6 (Roboty w zakresie naprawy dróg)

Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.12.2016 roku.

Wybrano ofertę nr: 5
RDM Śródmieście Sp. z o.o.
31-411 Kraków , ul. Nad Strugą 7a
Cena brutto: 1 433 153,37 zł
Okres gwarancji: 96 m-cy
Podstawa zatrudnienia kierownika budowy: Kierownik budowy zatrudniony na podstawie umowy o pracę

Uzasadnienie wyboru:
Na Wykonawcę niniejszego zamówienia Zamawiający proponuje w/w Wykonawcę. Oferta ta jest najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz mieści się w środkach, jakie Zamawiający przewidział na sfinansowanie przedmiotowego zadania.

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Energopol Sp. z o.o.
30-586 Kraków, ul. Salwatorska 14 (oferta nr 1)
łączna ilość pkt: 73,33 pkt
w tym:
cena brutto: 43,33 pkt
okres gwarancji: 20 pkt
podstawa zatrudnienia kierownika budowy: 10 pkt

Berger Bau Polska Sp. z o.o.
54-517 Wrocław, ul. Szczecińska 11 (oferta nr 2)
łączna ilość pkt: 92,03 pkt
w tym:
cena brutto: 52,03
okres gwarancji: 30 pkt
podstawa zatrudnienia kierownika budowy: 10 pkt

Strabag Infrastruktura
Południe Sp. z o.o., Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław (oferta nr 3)
Oferta odrzucona

FHU Wanta Piotr Zębol
34-240 Jordanów, ul. Malejowska 90 (oferta nr 4)
Oferta odrzucona

RDM Śródmieście Sp. z o.o.
31-411 Kraków , ul. Nad Strugą 7a (oferta nr 5)
łączna ilość pkt: 94,33 pkt
w tym:
cena brutto: 54,33 pkt
okres gwarancji: 30 pkt
podstawa zatrudnienia kierownika budowy: 10 pkt

PRODiM Oskar Niezabitowski
31-351 Kraków, ul. Katowicka 20/22 (oferta nr 6)
łączna ilość pkt: 90 pkt
w tym:
cena brutto: 60 pkt
okres gwarancji: 20 pkt
podstawa zatrudnienia kierownika budowy: 10 pkt

Wąs-Bud Sp. z o.o.
30-702 Kraków , ul. Romanowicza 4 lok. 513 (oferta nr 7)
łączna ilość pkt: 84,03 pkt
w tym:
cena brutto: 54,03
okres gwarancji: 20 pkt
podstawa zatrudnienia kierownika budowy: 10 pkt

Eurovia Polska S.A.
Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce (oferta nr 8)
łączna ilość pkt: 89,36 pkt
w tym:
cena brutto: 49,36 pkt
okres gwarancji: 30 pkt
podstawa zatrudnienia kierownika budowy: 10 pkt

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 8, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.
Kryteria oceny ofert: cena brutto - 60%, okres gwarancji - 30%, podstawa zatrudnienia kierownika budowy - 10%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum