Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 10/VIII/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania:

Budowa ścieżek rowerowych:
1) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Opolskiej i Conrada na odcinku od kładki do ul. Weissa w Krakowie.
2) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie.
3) Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie.
4) Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie. Znak sprawy: 10/VIII/2016

OZ.271.299.2016                                                                                     Kraków, dnia 06.10.2016r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego: Budowa ścieżek rowerowych: Znak sprawy: 10/VIII/2016
Część 1: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Opolskiej i Conrada na odcinku od kładki do ul. Weissa w Krakowie.
Część 2: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie
Część 3: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie.
Część 4: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45.23.31.62-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45.23.14.00-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Termin rozpoczęcia realizacji usługi: od podpisania umowy do 15.12.2016 roku.

Liczba otrzymanych ofert:

1 Wykonawca złożył następującą ilość ofert:

na część 1 – 0 ofert,
na część 2 - 1 ofertę ( w tym: 0 Wykonawców wykluczonych, 0 ofert odrzuconych ),
na część 3 – 0 ofert,
na część 4 - 1 ofertę ( w tym: 0 Wykonawców wykluczonych, 0 ofert odrzuconych ).

Informacja o rozstrzygnięciu:

Część 1

Postępowanie w zakresie części 1 zostaje unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w przedmiotowym postępowaniu na tą część nie złożono żadnej oferty.

Część 2

OFERTA nr 1
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego
ENERGOPOL Sp. z o.o. ul. Salwatorska 14,
30-109 Kraków

cena ofertowa: 2.002.593,32 zł brutto
okres gwarancji: 120 miesięcy

Uzasadnienie wyboru
Złożona przez w/w Wykonawcę oferta jest jedyną złożoną na tą część w przedmiotowym postępowaniu. Oferta ta spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i uzyskała łącznie największą ilość punktów w zakresie części 2.

Część 3

Postępowanie w zakresie części 3 zostaje unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w przedmiotowym postępowaniu na tą część nie złożono żadnej oferty.

Część 4

OFERTĘ NR 1
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego
ENERGOPOL Sp. z o.o. ul. Salwatorska 14,
30-109 Kraków

cena ofertowa: 1.724.732,68 zł brutto
okres gwarancji: 120 miesięcy

Uzasadnienie wyboru
Złożona przez w/w Wykonawcę oferta jest jedyną złożoną na tą część w przedmiotowym postępowaniu. Oferta ta spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i uzyskała łącznie największą ilość punktów w zakresie części 4.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdej z części zastosowano dwa kryteria oceny ofert:

Kryterium 1: cena brutto – 60 %
Kryterium 2: okres gwarancji - 40 %

Przyznana punktacja na część 1 :

Unieważniona

Przyznana punktacja na część 2 :

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego
ENERGOPOL Sp. z o.o. ul. Salwatorska 14,
30-109 Kraków
I kryterium - Cena – 60,00 pkt,
II kryterium - okres gwarancji – 40,00 pkt
Łączna ilość punktów I + II kryterium: 100,00 pkt

Przyznana punktacja na część 3 :

Unieważniona

Przyznana punktacja na część 4 :

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego
ENERGOPOL Sp. z o.o. ul. Salwatorska 14,
30-109 Kraków
I kryterium - Cena – 60,00 pkt,
II kryterium - okres gwarancji – 40,00 pkt
Łączna ilość punktów I + II kryterium: 100,00 pkt

Umowy na realizację części 2 i 4 przedmiotowego zamówienia zostaną zawarte w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a) ustawy Pzp.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum