Informacja o unieważnieniu postępowania - znak sprawy 11/IX/2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa ul. Ważewskiego, rozbudowa ul. Zakarczmie wraz
z odwodnieniem, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia i uzyskaniem ostatecznych decyzji ZRID - znak sprawy 11/IX/2016.

OZ.271.313.2016                                                                             Kraków, dnia 03.10.2016 r.

                                                                                                                 wg rozdzielnika

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zamawiający zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 Pzp unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia ponieważ w przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota jedynej złożonej oferty w tym postępowaniu wynosiła 491 631,00 zł brutto, podczas gdy zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 163 959,00 zł brutto. Wobec powyższego Zamawiający zgodnie z treścią ustawy unieważnia postępowanie w przypadku, gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum