Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 5/VIII/2016

Budowa przyłącza elektroenergetycznego zasilającego oświetlenie Parku Lotników Polskich w Krakowie. Znak sprawy: 5/VIII/2016.

OZ.271.301.2016                                                                             Kraków, dnia 29.09.2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45.31.61.00-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
31.22.44.00-6 Kable przyłączeniowe

Termin realizacji usługi: do dnia 30.10.2016 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 3 oferty (w tym: 2 oferty odrzucone, 0 wykonawców wykluczonych)

Wybrano ofertę nr 3

Zakład Projektowo-Usługowo- Produkcyjny
POWER Krzysztof Jędrszczyk,
31-752 Kraków, ul. Łowińskiego 3

cena: 70.909,46 zł brutto
okres gwarancji: 54 miesiące
wysokość kary umownej: 0,2 %

Uzasadnienie wyboru :
Oferta w/w Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i jest jedną niepodlegającą odrzuceniu ofertą oraz uzyskała łącznie w obu kryteriach największą ilość punktów w przedmiotowym postepowaniu.

Umowa zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

Kryteria oceny ofert
cena brutto - 60%
okres gwarancji - 30%
Kara za zwłokę w zakończeniu robót budowlanych - 10%

Szczegółowa punktacja przedstawia się następująco:

OFERTA NR 1
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELTOR Sp. z o.o.,
ul. Saska 25, 30-720 Kraków
Oferta odrzucona

OFERTA NR 2
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe ALTUM Alicja Czuba,
30-443 Kraków, ul. Jugowicka 12
Oferta odrzucona

OFERTA NR 3
Zakład Projektowo-Usługowo- Produkcyjny POWER
Krzysztof Jędrszczyk,
31-752 Kraków, ul. Łowińskiego 3

cena ofertowa: 60,00 pkt
okres gwarancji: 30,00 pkt
wysokość kary umownej: 10,00 pkt
Łączna punktacja: 100,00 pkt

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum