Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 15/XI/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa bonów podarunkowych ważnych w różnych punktach usługowo - handlowych – numer sprawy: 15/XI/2015

OZ.271.71.2015                                                  Kraków, dnia 03.12.2015 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
30.19.97.50-2 (Talony)

Termin wykonania zamówienia: do dnia 14.12.2015 r.

Wybrano ofertę nr: 1
Sodexo Benefits And Rewards Services Polska Sp. z o. o.,
02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 25

Cena: 62.350,00 złotych brutto
Liczba placówek realizujących bony towarowe na terenie Miasta Krakowa: 1 192

Uzasadnienie wyboru:
złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryterium oceny ofert.

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy Pzp.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty: 1
Sodexo Benefits And Rewards Services Polska Sp. z o. o.,
02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 25

Przyznana punktacja: 100,00 pkt w tym za:
cena brutto: 50,00 pkt,
liczba placówek realizujących bony na terenie Miasta Krakowa: 50,00 pkt

Nr oferty: 2
Bonus Systems Polska S.A.,
01-460 Warszawa, ul. Górczewska 124

Przyznana punktacja: – 67,70 pkt, w tym :
cena brutto – 50,00 pkt,
liczba placówek realizujących bony na terenie Miasta Krakowa – 17,70 pkt

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:
cena brutto 50%.
liczba placówek realizujących bony na terenie Miasta Krakowa 50%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum