Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 6/XI/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem biurowym i drukarek dla potrzeb ZIKiT oraz zakup oprogramowania AutoCAD do celów aktualizacji zasobów systemu eDIOM – numer sprawy 6/XI/2015

 OZ.271.52.2015                                                                         Kraków, dnia 27.11.2015 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

30.21.40.00-2 (Stacje robocze),
30.23.21.10-8 (Drukarki laserowe).
48.32.10.00-4 (Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD),

Termin wykonania zamówienia: do dnia 08.12.2015 r..

Część 1
Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie części 1 zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ cena najkorzystniejszej oferty (z pośród ofert nie podlegających odrzuceniu) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 2
Wybrano ofertę nr 5:
CadSoft Tomasz Grzyb
01-244 Warszawa, ul. Bema 60
Cena: 18.228,60 zł brutto
Termin wykonania zamówienia: 08.12.2015 r.

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i jest najkorzystniejsza w tej części zamówienia w świetle przyjętych kryterium oceny ofert.

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) Pzp.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert na część 2:

Część 2
Oferta nr 2
Designers Sp. z o. o.,
02-408 Warszawa, ul. Szuberta 27
Przyznana punktacja: oferta odrzucona

Oferta nr 5
CadSoft Tomasz Grzyb
01-244 Warszawa, ul. Bema 60

Przyznana punktacja: 100,00 pkt, w tym: cena brutto – 90,00 pkt, termin wykonania zamówienia – 10 pkt

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 5, w tym: na część 1 – 3 oferty, na część 2 – 2 oferty z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 3 oferty.

Kryteria oceny ofert:
cena brutto - 90%
termin wykonania zamówienia - 10%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum