Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 3/XI/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Przebudowa ul. Rajskiej w Krakowie „ - Znak sprawy 3/XI/2015

OZ.271.77.2015                                                                         Kraków, dnia 26.11.2015 r.        

Wg rozdzielnika


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45.23.32.22-1 (Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania)
45.31.61.00-6 (Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego)

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10.12.2015r.

Wybrano ofertę nr 3:
DROGOP – 2 Sp. z o .o
Mniszów 12 ,32-120 Nowe Brzesko
Cena brutto: 189.345,09 zł
Okres gwarancji : 36 m-cy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz jest najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1:
Konsorcjum : Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane GACZOREK Sp. z o .o ul. Podłącze 2 , 30-218 Kraków.- LIDER
Zakład Usług Technicznych S.C. Leszek Gaczorek , Zygmunt Gaczorek al. 29 – listopada 41 AB-4G , 31-425 Kraków.- PARTNER,
łącznie 64,36 pkt, w tym:
- cena brutto – 54,36 pkt
- okres gwarancji – 10 pkt

Oferta nr 2:
Firma Handlowo Usługowa WANTA Piotr Zębol
ul. Malejowska 90 , 34-240 Jordanów.
łącznie 69,80 pkt, w tym:
- cena brutto – 59,80 pkt
- okres gwarancji – 10 pkt

Oferta nr 3:
DROGOP – 2 Sp. z o .o
Mniszów 12 ,32-120 Nowe Brzesko
łącznie 100 pkt, w tym:
- cena brutto – 90 pkt
- okres gwarancji – 10 pkt
Oferta nr 4:
Przedsiębiorstwo Budowlano- Remontowe „SKO – BUD „ Jacek Skoczeń , ul. Chłopska 5 , 30-806 Kraków
Łącznie 57,61 pkt, w tym:
- cena brutto – 47,61 pkt
- okres gwarancji – 10 pkt

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3) lit.a) ustawy Pzp.

Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 90 %.
Okres gwarancji: 10 %.

 

 

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum