Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 17/X/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia w Parku Lotników Polskich w Krakowie – Etap I - II - numer sprawy: 17/X/2015.

 NZ.271.34.2015                                                                                   Kraków, dnia 23.11.2015 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45.31.61.00-6 (Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego)
45.31.10.00-0 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10.12.2015 roku.

Wybrano ofertę nr 4:
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o. o.,
30-720 Kraków, ul. Saska 25
Cena: 346.092,37 zł brutto
Okres gwarancji: 36 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz jest najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Nr oferty: 1
Zakład Projektowo – Usługowo – Produkcyjny POWER, Krzysztof Jędrszczyk
31-752 Kraków, ul. Łowińskiego 3
Przyznana punktacja: 99,02 pkt,
w tym: cena brutto – 89,02 pkt,
okres gwarancji – 10,00 pkt

Nr oferty: 2
M.S.J. Elektroinstal, Stanisław Nowak, Józef Rozkocha, Marek Szwajda
30-950 Kraków, ul. Balicka 100
Przyznana punktacja: 85,10 pkt,
w tym: cena brutto – 75,10 pkt,
okres gwarancji – 10,00 pkt

Nr oferty: 3
VATICO Wacław Szczepanik
31-932 Kraków, os. Centrum D1/165
Przyznana punktacja: 91,92 pkt,
w tym: cena brutto – 81,92 pkt,
okres gwarancji – 10,00 pkt

Nr oferty: 4
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o. o.,
30-720 Kraków, ul. Saska 25
Przyznana punktacja: 100,00 pkt,
w tym: cena brutto – 90,00 pkt,
okres gwarancji – 10,00 pkt

Nr oferty: 5
PPUH Włomex, Zygmunt Włodarczyk
30-719 Kraków, ul. Gromadzka 30
Przyznana punktacja: 79,74 pkt,
w tym: cena brutto – 69,74 pkt,
okres gwarancji – 10,00 pkt

Nr oferty: 6
ZUE S.A.,
30-048 Kraków, ul. Czapińskiego 3
Przyznana punktacja: 84,16 pkt,
w tym: cena brutto – 74,16 pkt,
okres gwarancji – 10,00 pkt

Nr oferty: 7
Towarzystwo Wykonawstwa Obiektów Elektroenergetycznych EL-EN, Andrzej Krzanowski i Ryszard Wąsik Sp. j.
30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56
Przyznana punktacja: 78,68 pkt,
w tym: cena brutto – 68,68 pkt,
okres gwarancji – 10,00 pkt

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3) lit. a) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 7 z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 90 %.
Okres gwarancji: 10 %.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum