Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 11/X/2015

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: „Opracowanie prac przygotowawczych wraz z uzyskaniem uzgodnień dla zadań: Organizacja ruchu i Obsługa transportowa na czas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r." -znak sprawy 11/X/2015.

OZ.271.24.2015


Kraków, dnia 16.11.2015 r.

 

wg rozdzielnika

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, tj. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zgodnie art. 7 ust. 2 ustawy czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm (zasada obiektywizmu i bezstronności). Bezstronność i obiektywizm osób wykonujących czynności w postępowaniu zapewnia art. 17 ustawy. Wyłączeniu z postępowania podlegają osoby wykonujące w nim czynności w postępowaniu, w stosunku do których zachodzą przesłanki z art. 17 ust. 1, to jest nakaz wyłączenia osób, co do których istnieje zagrożenie, że nie są bezstronne i obiektywne w danym postępowaniu, z podejmowania jakichkolwiek czynności w tym postępowaniu. Aby tak osoba została wyłączona z postępowania wystarczy w tej sytuacji sama możliwość powstania wątpliwości co do bezstronności danej osoby, nie zaś dowody takiego zachowania( wyrok SO w Warszawie z dnia 17 grudnia 2002 r., V Ca 1851/02, ZPO 2003, nr 2, poz. 23).
Złożenie oświadczenia, w którym osoba wykonująca czynności w postępowaniu stwierdza, że zachodzą wobec niej wymienione okoliczności, jest formalną podstawą do wyłączenia tej osoby z postępowania. Czynności, dokonane z udziałem osoby podlegającej wyłączeniu po tym, jak dowiedziała się ona o okolicznościach stanowiących podstawę wyłączenia, powinny zostać powtórzone bez udziału tej osoby. Ustawa nie nakazuje powtarzania czynności otwarcia ofert ani innych czynności faktycznych, gdy nie wpływają one na wynik postępowania. Czynności podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu to zarówno czynności dokonywane przez tę osobę samodzielnie, jak i dokonane przez komisję przetargową, której członkiem była osoba podlegająca wyłączeniu. Czynności podjęte przez komisję przetargową, w których brał udział jej członek podlegający wyłączeniu, powtarza się bez udziału tego członka. Dokonanie czynności w postępowaniu przez komisję przetargową z udziałem osoby podlegającej wyłączeniu stanowi wadę postępowania o udzielenie zamówienia, a w odniesieniu do czynności, których komisja przetargowa nie może powtórzyć, wada ta jest nieusuwalna. Brak możliwości powtórzenia czynności dokonanej przez osobę podlegającą wyłączeniu może prowadzić, w razie prowadzenia postępowania, do zawarcia podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W wyroku z dnia 2 czerwca 2011 r., KIO 1037/11, www.uzp.gov.pl, Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że podstawę zastosowania art. 93 ust. 1 pkt 7 ( Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego) stanowi nie tylko zaistnienie przesłanek zawartych w art. 146 ust. 1. Przy ocenie, czy postępowanie podlega unieważnieniu na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7, należy uwzględnić również podstawy wskazane w art. 146 ust. 6 ( Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania) ( wyroki KIO: z dnia 25 sierpnia 2010 r., KIO/UZP 1733/10; z dnia 24 listopada 2010 r., KIO/UZP 2480/10; z dnia 11 stycznia 2011 r., KIO/UZP 2789/10; z dnia 19 stycznia 2011 r., KIO 34/11, www.uzp.gov.pl).
W uzasadnieniu wyroku z dnia 15 lutego 2011 r., KIO 214/2011, KIO 215/2011, www.uzp.gov.pl, Krajowa Izba Odwoławcza wskazała natomiast, że mimo iż przepis art. 93 ust. 1 pkt 7 nie odwołuje się bezpośrednio do art. 146, to wykładnia celowościowa art. 93 ust. 1 pkt 7 prowadzi do wniosku, że uwzględniając odpowiednio przepis art. 146 ust. 6, wszelkie niedające się usunąć wady, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania, stanowią przesłankę jego unieważnienia. W przypadku podejmowania przez zamawiającego decyzji o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6, w zw. z art. 146 ust. 3, wpływ naruszeń przepisów prawa zamówień publicznych (dokonania czynności w postępowaniu przy udziale osoby podlegającej wyłączeniu), na wynik postępowania musi prowadzić do rzeczywistej zmiany wyniku postępowania lub realnej możliwości zaistnienia takiej sytuacji. Ocenie powinna podlegać treść oraz skutki czynności dokonanych przez osobę podlegającą wyłączeniu z punktu widzenia celu oraz zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wpływ naruszenia art. 17 ust. 3 na wynik postępowania będzie miał miejsce w sytuacji, gdyby czynności dokonane przez osobę podlegającą wyłączeniu zwiększały szanse innego wykonawcy na wybór jego oferty, jako najkorzystniejszej. W orzeczeniu z dnia 31 maja 2012 r., BDF1/4900/25/23/12/466, LEX nr 1224852, Główna Komisja Orzekająca stwierdziła, że "zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych treścią oświadczenia jest deklaracja osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia o istnieniu lub nie okoliczności skutkującej wyłączeniem takiej osoby z postępowania. Oświadczenie służyć ma więc zagwarantowaniu bezstronności prowadzonego postępowania i stanowić ewentualną podstawę decyzji kierownika jednostki co do kręgu osób, które pozostają w postępowaniu czynne. Z tego względu oświadczenie powinno być złożone niezwłocznie po identyfikacji wykonawców biorących udział w postępowaniu, a z całą pewnością powinno zostać złożone do momentu jego zakończenia. Złożenie oświadczenia po zakończeniu postępowania, a nawet udzieleniu i wykonaniu zamówienia w oczywisty sposób nie spełnia swej roli, bowiem nie jest możliwe podjęcie działań określonych w art. 17 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych". Główna Komisja Orzekająca wskazała również, że art. 2 pkt 7a nie określa momentu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w tej sprawie rozstrzygające jest przede wszystkim stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w uchwale z dnia 17 grudnia 2010 r., III CZP 103/10, OSNC 2011, nr 7-8, poz. 83, zgodnie z którym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego kończy się z chwilą zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Jak wyżej zostało to wskazane członkowie komisji, którzy są także członkami Stowarzyszenia przygotowywali opis przedmiotu zamówienia, a razem z innymi członkami komisji opracowali specyfikację istotnych warunków zamówienia. Stosując się do treści art. 17 ust. 3 ustawy nakazującego powtórzenie czynności podjętych przez osobę podlegającą wyłączeniu, w niniejszej sprawie powtórzeniu winno podlegać opracowanie opisu przedmiotu zamówienia, a razem z innymi członkami komisji opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czego nie można dokonać w tym postępowaniu.

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum