Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 20/X/2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Dostawa 1 samochodu osobowego typu kombivan dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Znak sprawy 20/X/2015.

Kraków, dnia 12.11.2015 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Dostawa 1 samochodu osobowego typu kombivan dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Znak sprawy 20/X/2015.

 

 OZ.271.55.2015

Kraków, dnia 12.11.2015 r.

Wg rozdzielnika

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

 34.11.40.00-9 Pojazdy specjalne

 Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do dnia 27.11.2015 roku.

 Wybrano ofertę:

Antoni Łyko sp. z o. o.

ul. Krakowska 253, 32-080 Zabierzów

cena brutto: 48.200 zł- 80 pkt

wyposażenie dodatkowe: dywaniki gumowe z przodu oraz pełnowymiarowe stalowe koło zapasowe-20 pkt

 Uzasadnienie wyboru: złożona przez Wykonawcę oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu.

 Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3  lit. a) ustawy Pzp.

 Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Antoni Łyko sp. z o. o.

ul. Krakowska 253, 32-080 Zabierzów

cena brutto: 48.200 zł- 80 pkt

wyposażenie dodatkowe: dywaniki gumowe z przodu oraz pełnowymiarowe stalowe koło zapasowe-20 pkt

łączna punktacja: 100 pkt

 Informacje dodatkowe:

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono: 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: Ilość punktów przyznanych ofercie równa się sumie punktów przyznanych

w kryterium I i II, z czego: I- cena brutto 80%, II- wyposażenie dodatkowe: dywaniki gumowe z przodu oraz pełnowymiarowe stalowe koło zapasowe-20%.

 

 

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum