Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/VII/2019

Remont nawierzchni jezdni w ciągu ulicy Brzeskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Igołomską do granicy miasta Krakowa wraz z przystankami komunikacji zbiorowej - w obu kierunkach.

11/07/2019 S132 - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I.II.III.IV.VI.

Polska-Kraków: Roboty w zakresie naprawy dróg

2019/S 132-323184

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: siedziba zamawiającego
Tel.: +48 126167000
E-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdmk.krakow.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdmk.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Remont nawierzchni jezdni w ciągu ulicy Brzeskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Igołomską do granicy miasta Krakowa wraz z przystankami komunikacji zbiorowej - w obu kierunkach.

Numer referencyjny: 3/VII/2019
II.1.2)Główny kod CPV
45233142
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie nawierzchni jezdni w ciągu ulicy Brzeskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Igołomską do granicy miasta Krakowa wraz z przystankami komunikacji zbiorowej - w obu kierunkach.

1.2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie z przedmiarem robót, stanowiącymi załącznik nr 5 do SIWZ oraz specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ.

1.3. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą

— Przedmiaru robót - zał. 5 do SIWZ,

— Specyfikacji technicznej - zał. 6 do SIWZ,

— Wykazu wymaganego sprzętu - zał. 8 do SIWZ.

Wymagany okres gwarancji:

— Minimum 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy dla robót remontowych i wbudowanych materiałów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233140
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie nawierzchni jezdni w ciągu ulicy Brzeskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Igołomską do granicy miasta Krakowa wraz z przystankami komunikacji zbiorowej - w obu kierunkach.

1.2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie z przedmiarem robót, stanowiącymi załącznik nr 5 do SIWZ oraz specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ.

1.3. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą

— Przedmiaru robót - zał. 5 do SIWZ,

— Specyfikacji technicznej, - zał. 6 do SIWZ,

— Wykazu wymaganego sprzętu - zał. 8 do SIWZ.

1.4. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp.. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.

1.5. Wykonane roboty będą rozliczane kosztorysem powykonawczym, w oparciu o potwierdzony przez Inspektora Nadzoru obmiar rzeczywiście wykonanych robót oraz ceny jednostkowe brutto zawarte w kosztorysie ofertowym. Określona w ofercie cena jednostkowa brutto będzie podstawą do rozliczenia prac.

1.6. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia - za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane:

a) organizowanie i realizacja robót budowlanych (przez pracowników niższego szczebla technicznego);

b) bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych (przez pracowników fizycznych).

Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego.

Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w punkcie powyżej, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy.

Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinna być zgodna z załącznikiem nr 2 do SIWZ, tj. Istotnymi postanowieniami umowy. Niespełnienie warunków dotyczących podwykonawców zawartych w Istotnych postanowieniach umowy spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji dla robót budowlanych i wbudowanych materiałów / Waga: 40.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

Elżbieta Nowotarska - Główny Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych - tel. +48 126167114 (sprawy proceduralne).

Piotr Jarocki, Łukasz Kowalski – Inspektorzy w Dziale Utrzymania Dróg - tel. +48 126167163, +48 126167161 (sprawy merytoryczne)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) Spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.:

• posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1.800.000,00 zł,

2) JEDZ, należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

a) Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

• dla dokumentów w formacie „pdf" zaleca się podpis w formatem PAdES,

• dokumenty w formacie innym niż „pdf" zaleca się podpisywać formatem XAdES,

b) Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt., przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów,

c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje w/w dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie. Podmioty takie są wpisane do rejestru Ministra ds. informatyzacji prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Lista podmiotów udostępniających usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego dostępna jest na stronie www.nccert.pl,

d) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać załączony do zaszyfrowanej zgodnie z zapisami części VI pkt. 1 SIWZ oferty Wykonawcy,

e) Zamawiający informuje, że pod poniższym adresem jest dostępny jednolity dokument (JEDZ) w formie elektronicznej: https://ec.europa.eu/tools/espd/,

f) Instrukcja wypełniania jednolitego europejskiego dokumentu zamówień (JEDZ) jest dostępna pod poniższym adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia,

g) Wykonawca w części IV JEDZ może ograniczyć się do złożenia ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji.

3) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu oraz stanowi zał. nr 11 do niniejszego SIWZ. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

4) Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski, tabela A, z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezp. od odp. cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1.800.000,00 zł.

2)Informacja zamawiającego (adm.) o przetw. danych osob. (Wykonawcy) - Klauzula inf. z art. 13 Rozp. Ogóln. o Ochr. Danych Osob. (RODO) związana z postęp. o udzielenie zam. publ.

ZDMK, ul. Centralna 53 zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fiz. w związku z przetw. danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozp. o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuje, że:

Adm. Pani/Pana (Wykonawcy) danych osob. jest: ZDMK, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417, email: sekretariat@zdmk.krakow.pl,

Insp. ochr. danych osob. w ZDMK jest Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postęp. o udzielenie zamówienia publ. p.n.:

„Remont nawierzchni jezdni w ciągu ulicy Brzeskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Igołomska do granicy miasta Krakowa wraz z przystankami komunikacji zbiorowej - w obu kierunkach .Znak sprawy: 3/VII/2019 - prowadzonym w trybie przetargu nieogr.,

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp",

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *,

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

O udzielenie zamówienia pub. ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,

** prawo do ogr. przetw. nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fiz. lub z uwagi na ważne względy interesu publ. UE lub państwa członkowskiego.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowali roboty budowlane polegające na wykonaniu:

Remontów nawierzchni bitumicznych

— co najmniej 20 000 m2 W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W,

— co najmniej 20 000 m2 W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe:

Specjalności inżynieryjnej: drogowej bez ograniczeń, posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie, które nabyła pełniąc funkcję kierownika budowy co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu remontów o zakresie zbliżonym/porównywalnym do przedmiotu zamówienia.

Uwaga: 1

W związku z art. 22a ust. 4 Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Uwaga: 2

Kierownik budowy i kierownicy robót budowlanych powinni posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1278 z póź. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulacje odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 65).

3) dysponują potencjałem technicznym, tj. następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi takimi jak:

— koparko-ładowarka 2 szt. (dopuszczalne stosowanie oddzielnie koparki i ładowarki),

— samochody samowyładowcze min 10 t 4 szt,

— rozkładarka do mas bitumicznych 2 szt,

— walec gumowy 2 szt,

— walec stalowy 2 szt,

— walec wibracyjny 1 szt,

— frezarka do mas bitumicznych 2 szt.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik nr 4 do SIWZ;

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 do SIWZ;

3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (sprzętu) dostępnych Wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 8 do SIWZ,

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1) Zam. dopuszcza możl. zm. umowy w szczeg. zmiany osób nadz., terminu rozp. lub zakończ. zam. itp. Jeżeli wystąpią przesł. tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zaw. umowy - szczeg. przesł. zm. treści umowy zostały określone w IPU.

2) Przed pod. umowy Wyk. zobowiąz. jest wnieść zabezp. należ. wyk. umowy w wys. 5 % wart. ceny całk. podanej w ofercie.

3) Wyk. w dniu zaw. umowy przedłoży Zam. następuj. dokum.:

1. Polisy ubezp. w formie kopii tych dokum. poświadcz. za zgodność z oryg.;

2. Potwierdz. termin. uiszcz. składki ubezp. w formie kopii tych dokum. poświadcz. za zgodność z oryg. potwierdz., że Wyk. posiada:

a) ubezp. OC w związku z prowadz. dział. gosp. obejm. przedm. umowy;

b) ubezp. robót objętych niniejszą umową;

c) ubezp. mienia Wyk. znajduj. się na ter. budowy.

W uzasad. wypadkach Zam. jest upraw. do żądania od Wyk. oryg. przedł. dokum.

4) Przed podpis. umowy Wyk. dostarczy Zam. ośw. od wytw. mas bitum.+ harm. robót

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/08/2019
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/08/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

1) Oferty należy składać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 1) w części VII SIWZ.

2) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w sali konf. ZDMK - ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, POLSKA, budynek A, sala nr 07 i będzie realizowane poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1) Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy - Pzp.

2) Termin zw. ofertą określ. w sekcji IV.2.6 w przeliczeniu na dni wynosi 60 (zgodnie z SIWZ).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1) Zamawiający w niniejszym postęp. prowadzonym w trybie przetargu nieogr., zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp będzie najpierw dokonywał oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2) Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 146.000 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Szczegóły dot. wadium określono w części V SIWZ.

3) Ponadto do oferty należy załączyć:

a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej,

b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych),

c) wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ,

d) dowód wniesienia wadium;

e) podpisany kosztorys ofertowy, sporządzony zgodnie z przedmiarem robót,

4) W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 3 lit. a) do lit. d) oraz od lit. h) do lit. j) (część IV SIWZ) oraz oświadczenie wymienione w punkcie 2 części IV SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5) Wszyscy wyk. składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedz. solidarną za wykonanie umowy. Zam. może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.

6) Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w punkcie 5 części IV SIWZ.

7) Wyk. może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,

W stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam., lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wyk., który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie to musi być złożone w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym i załączone do oferty. W przypadku gdy podmiot trzeci udostępnia zasoby Wyk. w postaci wykształcenia, kwalifikacji zaw. lub dośw. w celu wykazania przez Wyk. spełnienia war. udziału w postęp., musi faktycznie udostępnić te zasoby. Udostępnianie zasobów musi mieć charakter rzeczywisty i koniecznym jest udokumentowanie przez Wykonawcę faktu uczestnictwa tego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

8) Wyk., który powołuje się na zasoby innych podm., w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, war. udziału w postęp. składa także JEDZ dot. tych podmiotów.

9) Zam. żąda od Wyk., który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokum. wymienione w pkt. 3 lit. a) do lit. d) oraz od lit. h) do lit. j) w cz. IV SIWZ.

c.d. w sekcji VI.4.3 nin. ogłosz.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

2) c.d. sekcji VI.3 nin. ogłosz.

3) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP:

a) zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 3 a) (Cz. IV SIWZ) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3 b) i c) (Cz. IV SIWZ), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,

c) zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 3 d) (Cz. IV SIWZ) - składa informację z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy - wskazane w pkt. 3a), b), c), d) (Cz. IV SIWZ) nie wydaje się dokumentów, o których mowa odpowiednio w pkt. 3a), b), c), d) (Cz. IV SIWZ) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, której dokument miał dotyczyć złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt. 3 a), 3 b), 3 c), 3 d) (Cz. IV SIWZ) dotyczące terminu wydania dokumentów lub oświadczeń stosuje się.

5) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osób, które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których dotyczą dokumenty wskazane w pkt. 3 d) (Cz. IV SIWZ) składa dokumenty, o których mowa w pkt. 3 d) (Cz. IV SIWZ) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczeniem tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt. 3 d) (Cz. IV SIWZ) dotyczące terminu wydania dokumentu lub złożenia oświadczenia stosuje się.

6) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa ponadto oświadczenia wymienione w pkt. 3 h), i), j) (Cz. IV SIWZ),

7) Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) sekretariat@zdmk.krakow.pl

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/07/2019

_______________________________________________________________________________

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Kraków, dnia 01.08.2019r.     NZ.271.179.2019                                                                                                           

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Remont nawierzchni jezdni w ciągu ulicy Brzeskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Igołomską do granicy miasta Krakowa wraz z przystankami komunikacji zbiorowej - w obu kierunkach”– znak sprawy: 3/VII/2019.

 

 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa (Zamawiający), zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.), przekazuje treść pytań oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dot. cz. III pkt. 1. d) SIWZ

Zwracamy się z prośbą o zmianę warunków udziału w postępowaniu dotyczących dysponowania przez wykonawcę jednostkami sprzętowymi w postaci samochodów samowyładowczych min. 10 t – 4 szt. poprzez wykreślenie wyżej opisanego żądania.

Wnosimy o modyfikację zapisów SIWZ w taki sposób, aby wymóg dysponowania przez wykonawcę samochodami nie stanowił warunku udziału w postępowaniu, tylko był wymogiem odnoszącym się do etapu realizacji (Na etapie realizacji wykonawca musi dysponować samochodami samowyładowczymi min. 10 t – 4 szt.)

Pragniemy zauważyć, iż firmy transportowe nie dysponują kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niezbędnym do podpisania zobowiązania, dokumentu JEDZ i innych dokumentów podmiotowych, co w konsekwencji sprowadza się do braku możliwości złożenia przez wykonawcę oferty. Utrzymanie przez Zamawiającego takiego wymogu znacząco ogranicza w efekcie dostęp wykonawców do udziału w postępowaniu przetargowym.

Reasumując wnosimy o usunięcie dysponowania przez wykonawcę samochodami samowyładowczymi z katalogu warunków udziału w postępowaniu.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału w postepowaniu.

Pytanie nr 2

Prosimy o sprawdzenie poprawności jednostki miary poz. 28 „Ścinanie poboczy mechanicznie wraz z profilowaniem i odwozem – za 10 cm grubości” w przedmiarze wpisane są szt.

Odpowiedź nr 2

W pozycji 28 „ścinanie poboczy mechanicznie wraz z profilowaniem i odwozem” jednostką miary winny być m2 (metry kwadratowe);

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie iż w sumowaniu „Ogółem wartość netto Pozycje od 1do 33” należy podać sumę netto w/w pozycji. Wartość poszczególnych cen jednostokowych oraz ich wartość całkowita pozycji jest w brutto.

Odpowiedź nr 3

W pozycji podsumowania powinno być „OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO / POZYCJE OD 1 DO 33”

Pytanie nr 4

Prosimy o doprecyzowanie rodzajów mieszanek bitumicznych na poszczególne warstwy podbudowa, wiążąca oraz ścieralna.

Odpowiedź nr 4

W Specyfikacji technicznej w Zakresie prac podano, że do projektu mieszanki mineralno bitumiczne należy przyjąć kategorię ruchu KR5.

Pytanie nr 5

Dotyczy poz. 8 w przedmiarze - „Warstwa z mieszanek bitumicznych grysowych, warstwa podbudowy na asfaltach modyfikowanych 5cm”. Przedmiar przewiduje wykonanie 33 000m2, Specyfikacja Techniczna, zakres prac nie przewiduje wskazanej pozycji. Proszę wyjaśnienie rozbieżności, ewentualne uzupełnienie informacji i podanie rodzaju wymagań dla mieszanki bitumicznej.

Odpowiedź nr 5

Zgodnie z przedmiarem w zakres prac wchodzi wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC 16W WMS gr. 4 cm, tolerancja grubości +10%, -0%

Pytanie nr 6

Dotyczy poz. 11 w przedmiarze „Ułożenie siatki/geokompozyt/ min. 100kM/m2”. Proszę określenie na której w-we bitumicznej ma zostać ułożona siatka/geokompozyt.

Odpowiedź nr 6

Siatkę należy ułożyć pomiędzy warstwą podbudowy a wiążącą.

Pytanie nr 7

W pozycji 28 przedmiaru „Ścinanie poboczy mechanicznie wraz z profilowaniem i odwozem – za 10cm grubości” błędnie zapisano jednostkę powierzchni w sztukach – proszę o sprostowanie

Odpowiedź nr 7

W pozycji 28 przedmiaru "Ścinanie poboczy..." jednostką powinny być m2 (metry kwadratowe).

Pytanie nr 8

Dotyczy poz. 12 Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8cm na podsypce piskowej / materiał z odzysku / proszę o wskazanie lokalizacji z jakiej należy pobrać materiał pochodzący z rozbiórki..

Odpowiedź nr 8

Pozycja 12 z przedmiaru wykreślenie materiał z odzysku. Należy zastosować nową kostkę.

Pytanie nr 9

Dotyczy pkt 8. Warunków wykonania i odbioru robót, Specyfikacji Technicznych, biorąc pod uwagę termin zakończenia remontu przypadający na 30 listopada, wykonanie oznakowania poziomego grubowartstwowego po 30 dniach od zakończenia robót bitumicznych tj. do 30 grudnia wiąże się z wykonaniem tych prac w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Proszę o doprecyzowanie zapisu dopuszczającego wykonanie czasowego oznakowania cienkowarstwowego a docelowego oznakowania w technologii grubowarstwowej w terminie późniejszym w sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Odpowiedź nr 9

Ze względu na rozliczenie zadania w bieżącym roku budżetowym koniecznym jest zachowanie zapisu w bieżącej formie.

Pytanie nr 10

Dot. pkt. 2 SIWZ, pkt. 2 formularz ofertowego – wnosimy o modyfikację treści niniejszych punktów tak, aby termin realizacji zamówienia określony był w miesiącach od dnia przekazania placu budowy, ponieważ nie wiadomo jak długo będzie trwać procedura przetargowa i tak naprawdę przy „sztywnej” dacie wykonawca nie wiem ile ma czasu na realizację zamówienia.

Odpowiedź nr 10

Ze względu na rozliczenie zadania w bieżącym roku budżetowym koniecznym jest zachowanie terminu 30.11.2019 r.

Pytanie nr 11

Dot. pkt. 8 formularza ofertowego - czy treść niniejszego punktu należy rozumieć w ten sposób, że Wykonawca wskazuje nazwy, adresy i pozostałe dane podwykonawców jeśli na etapie składania oferty są mu znane te podmioty (zgodnie z cz. II D. oświadczenia JEDZ)?

Odpowiedź nr 11

Wykonawca wskazuje nazwy, adresy i pozostałe dane podwykonawców jeśli na etapie składania oferty są mu znane podmioty, które będą realizowały roboty budowlane w niniejszym zadaniu.

Pytanie nr 12

Dot. par. 2 ust. 5 pkt. 1) projektu umowy – wnosimy o usunięcie treści niniejszego punktu, ponieważ jak słusznie zauważył Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 27 marca 2000 r., III CKN 629/98, „z brzmienia art. 651 k.c. nie sposób wyprowadzić wniosku, że wykonawca ma obowiązek dokonywać w każdym przypadku szczegółowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia jego ewentualnych wad. Wykonawca robót budowlanych nie musi bowiem dysponować specjalistyczną wiedzą z zakresu projektowania; musi jedynie umieć odczytać projekt i realizować inwestycję zgodnie z tym projektem oraz zasadami sztuki budowlanej. Obowiązek nałożony na wykonawcę przez art. 651 k.c. należy rozumieć w ten sposób, że musi on niezwłocznie zawiadomić inwestora o niemożliwości realizacji inwestycji na podstawie otrzymanego projektu lub też o tym, że realizacja dostarczonego projektu spowoduje powstanie obiektu wadliwego. Należy wskazać też na wyrok: SA w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2016 r., I ACa 1502/15, gdzie Sąd Apelacyjny przyłączył się do utrwalonego już poglądu orzecznictwa i doktryny wyrażonego na kanwie przepisu art. 651 k.c., zgodnie z którym wykonawca nie ma obowiązku szczegółowego sprawdzania dostarczonej mu przez inwestora dokumentacji w celu wykrycia jej wad (por. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2000 r., III CKN 629/98, OSNC 2000/9/173).

Odpowiedź nr 12

Nie wyrażamy zgody na wykreślenie tego zapisu. Jego treść odpowiada dokładnie stanowisku przedstawionemu powyżej. Nie ma w nim mowy o „sprawdzaniu projektu”, ale o „zapoznaniu się z projektem”.

Pytanie nr 13

Dot. par. 2 ust. 8 projektu umowy – w przypadku rozbieżności w treści dokumentów, jaka jest hierarchia ważności dokumentów obowiązuje?

Odpowiedź nr 13

1.Umowa

2.Załączniki do Umowy (z wyłączeniem SIWZ i Oferty)

3.Dokumentacja projektowa

4.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

5.SWIZ

6.Oferta Wykonawcy

Pytanie nr 14

Dot. par. 3 ust. 3 pkt. 12 projektu umowy – co Zamawiający ma namyśli przez określenie „zabezpieczenie terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi”?

Odpowiedź nr 14

Chodzi o zapobieżenie ewentualnym szkodom spowodowanym czynnikami atmosferycznymi, których można uniknąć stosując odpowiednie zabezpieczenia. Zapis został doprecyzowany:

„zabezpieczenia terenu budowy przed ewentualną szkodą spowodowaną niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwłoczne dokonanie jej naprawy”.

Pytanie nr 15

Dot. par. 5 ust. 2 ppkt. 3 b) projektu umowy – wnosimy o skrócenie określonego terminu do 10 dni od dnia zgłoszenia.

Odpowiedź nr 15

Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu do 10 dni

Pytanie nr 16

Dot. par. 5 ust. 2 ppkt. 4 b) projektu umowy – wnosimy o skrócenie określonego terminu do 7 dni od dnia zgłoszenia, tym bardziej że jest to termin przystąpienia do odbioru.

Odpowiedź nr 16

Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu do 7 dni

Pytanie nr 17

Dot. par. 5 ust. 2 ppkt. 4 b) projektu umowy – w jakim terminie od dnia zgłoszenia zostanie dokonany odbiór końcowy robót?

Odpowiedź nr 17

Nie wprowadzany ścisłego terminu końcowego odbioru.

Pytanie nr 18

Dot. par. 5 ust. 2 ppkt. 4 g) projektu umowy – wnosimy o modyfikację treści niniejszego punktu lub o jego usunięcie, ponieważ w takim kształcie zapis pozwala Zamawiającemu odmówić odbioru końcowego robót nawet przy najmniejszej usterce, niedoróbce. Należy przy tym wskazać na orzecznictwo Sądów w zakresie bezusterkowych odbiorów robot tj. wyrok SA w Białymstoku - przy takim założeniu odbiory robót przeciągałyby się w czasie, a nierzadko nigdy nie dochodziłyby do skutku (wyr. z 22.12.2016 r., I ACa 591/16); Sądy wielokrotnie też podkreślały, że art. 647 k.c. definiujący umowę o roboty budowlane odwołuje się do "odbioru robót" a nie "bezusterkowego odbioru robót" (wyr. SA w Katowicach z 06.09.2016 r., V ACa 935/15); wyrok SA we Wrocławiu z 18.10.2012 r., I ACa 1046/12.

Odpowiedź nr 18

To błędna interpretacja tego zapisu. Zamawiający nie dzieli wad na istotne i nieistotne. W przypadku ich stwierdzenia zostaje wyznaczony czas na ich usunięcie, co jest korzystne dla obu stron. Zapis ten nie pozwala na przesuwanie odbioru końcowego w „nieskończoność”. Termin na usuniecie wad jest tylko jeden.

Pytanie nr 19

Dot. par. 6 ust. 8 projektu umowy – wnosimy o modyfikację treści niniejszego punktu tak, aby Zamawiający mógł wstrzymać płatność dla Wykonawcy w przypadku nieuregulowania płatności dla podwykonawcy po wcześniejszym ustosunkowaniu się wykonawcy odnośnie żądania płatności przez podwykonawcę.

Odpowiedź nr 19

Uwzględniono:

W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujący część prac stanowiących Przedmiot umowy na podstawie ważnej umowy z Wykonawcą i świadczący je za zgodą Zamawiającego, wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę za prace podzlecone, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o której zapłatę wystąpił podwykonawca, do chwili uregulowania tej należności przez Wykonawcę, po wcześniejszym ustosunkowaniu się Wykonawcy odnośnie żądania płatności przez podwykonawcę.

Pytanie nr 20

Dot. par. 7 ust. 2 pkt. 2, 4 i 8 projektu umowy - wnosimy o skrócenie określonych terminów do 7 dni, ponieważ usprawni to proces zgłaszania podwykonawców.

Odpowiedź nr 20

Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu do 7 dni. 

Pytanie nr 21

Dot. par. 10 ust. 9 projektu umowy – wnosimy o doprecyzowanie treści niniejszego punktu poprzez dookreślenie zwrotu „istotne naprawy”.

Odpowiedź nr 21

Istotne naprawy są to naprawy, które uniemożliwiają korzystanie z jezdni poprzez jej wyłączenie z ruchu.

Pytanie nr 22

Dot. par. 11 ust. 1 pkt. 2 b) i c) projektu umowy - z uwagi na dużą wartość zamówienia, wnosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych wskazanych w treści niniejszych punktów do wysokości 0,1 % ceny ofertowej brutto. Tym bardziej, że ustalenie przez Zamawiającego zbyt wysokich kar umownych stanowi naruszenie podstawowych zasad jakie powinny obowiązywać w umowach tj. równości stron, co ostatecznie prowadzi do sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Należy wskazać, że kara umowna tracąc charakter odszkodowania (art. 483 par. 1 k.c.) prowadziłaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88).

Odpowiedź nr 22

Kara umowna w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto jest standardem w tego rodzaju kontraktach i nie jest karą wygórowaną.

Pytanie nr 23

Dot. par. 11 ust. 1 pkt. 2 f), g), h), i) projektu umowy - z uwagi na dużą wartość zamówienia, wnosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych wskazanych w treści niniejszych punktów do wysokości 0,5 % ceny ofertowej brutto. Tym bardziej, że ustalenie przez Zamawiającego zbyt wysokich kar umownych stanowi naruszenie podstawowych zasad jakie powinny obowiązywać w umowach tj. równości stron, co ostatecznie prowadzi do sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Należy wskazać, że kara umowna tracąc charakter odszkodowania (art. 483 par. 1 k.c.) prowadziłaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88).

Odpowiedź nr 23

Zamawiający wyraża zgodę na 1,5%.

Pytanie nr 24

Dot. par. 11 ust. 1 pkt. 4 projektu umowy - z uwagi na dużą wartość zamówienia, wnosimy o zmniejszenie limitu kar umownych za zwłokę w wykonaniu zamówienia do wysokości 20 % ceny ofertowej brutto. Tym bardziej, że ustalenie przez Zamawiającego zbyt wysokich kar umownych stanowi naruszenie podstawowych zasad jakie powinny obowiązywać w umowach tj. równości stron, co ostatecznie prowadzi do sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Należy wskazać, że kara umowna tracąc charakter odszkodowania (art. 483 par. 1 k.c.) prowadziłaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88).

Odpowiedź nr 24

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 25

Dot. par. 11 projektu umowy – powołując się na zasadę równości stron jaka powinna obowiązywać w umowach wnosimy o dopisanie do treści niniejszego punktu kar dla Zamawiającego m. in. z tytułu opóźnienia w przekazaniu placu budowy, opóźnienia w odbiorze częściowych robót oraz odbiorze końcowym.

Odpowiedź nr 25

Nie wyrażamy zgody. Przekazanie ternu budowy nie jest istotą tej umowy, nie wprowadzany odbiorów częściowych i terminu odbioru końcowego, wobec czego nie ma potrzeby wprowadzania kar umownych.

Pytanie nr 26

Dot. poz. 1 przedmiaru robót. Prosimy o podanie dokładnej lokalizacji gdzie należy uwzględnić wyrównanie istniejącej podbudowy.

Odpowiedź nr 26

Lokalizacja zostanie wskazana po frezowaniu według potrzeb.

Pytanie nr 27

Dot poz. 1 przedmiaru robót. Prosimy o podanie średniej grubości warstwy wyrównawczej.

Odpowiedź nr 27

Średnia grubość to 5 cm

 

Pytanie nr 28

Dot. poz.1 przedmiaru robót. Czy materiał pochodzący z rozbiórki jest własnością Zamawiającego czy Wykonawcy.

Odpowiedź nr 28

W poz. 1 przedmiaru brak materiału z rozbiórki, natomiast materiał uzyskany z frezowania należy wykorzystać do wykonania poboczy, nadwyżka przechodzi na rzecz Wykonawcy.

Pytanie nr 29

Dot. poz. 1 przedmiaru robót. Jeśli materiał pochodzący z rozbiórki przechodzi na własność Zamawiającego prosimy o podanie dokładnej lokalizacji miejsca gdzie należy go odwieźć.

Odpowiedź nr 29

Pozostały materiał z frezowania pozostaje własnością Wykonawcy.

Pytanie nr 30

Dot. poz. 28 przedmiaru robót. Prosimy o podanie właściwej jednostki miary.

Odpowiedź nr 30

W poz. 28 przedmiaru „Ścinanie poboczy mechanicznie wraz z profilowaniem i odwozem za 10 cm grubości „ jednostka miary m2 (metry kwadratowe).

Pytanie nr 31

Dot. poz. 31 przedmiaru robót. W pozycji przedmiarowej podano, iż materiał na nawierzchnię dostarcza Inwestor. Prosimy o doprecyzowanie czy jest to materiał uzyskany z rozbiórki nawierzchni na przedmiotowym zadaniu czy inny będący w posiadaniu Inwestora. Jeśli jest to inny materiał prosimy o podanie dokładnej lokalizacji składowiska.

Odpowiedź nr 31

Nawierzchnia z recykliny pochodzi z rozbiórki nawierzchni na przedmiotowym zadaniu.

Pytanie nr 32

Dot. poz. 33 przedmiaru robót. Prosimy o doprecyzowanie czy prace przewidziane w tej pozycji dotyczącą jedynie oczyszczenia nawierzchni po frezowaniu czy również oczyszczenia aktualnie wykonanej warstwy nawierzchni przed ułożeniem kolejnej.

Odpowiedź nr 32

W poz. 33 należy uwzględnić wyłącznie oczyszczenie nawierzchni po frezowaniu.

Pytanie nr 33

Dot. poz. 6, 7 i 8 przedmiaru robót. Prosimy o uwzględnienie w pozycjach dotyczących wykonania warstw nawierzchni odsadzek i w związku z tym odpowiednie zwiększenie powierzchni warstw.

Odpowiedź nr 33

Odsadzki są uwzględnione, rozliczenie obmiarowe.

Pytanie nr 34

Dot. par. 2 ust. 5 umowy: Czy udostępniona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robót i SIWZ są aktualne i zawierają wszelkie niezbędne dane, w tym: wyszczególnione wszelkie ilości i zakresy robót koniecznych do realizacji całości przedmiotu umowy?

Odpowiedź nr 34:

Tak.

Pytanie nr 35

Dot. par. 6 ust. 1 umowy: Co w przypadku, gdy Zamawiający zaniżył przedmiary (bez względu na tego przyczynę) i w wyniku obmiaru wartość robót przekroczy kwotę wskazaną w §6 ust. 1 ? Czy Wykonawca ma zaprzestać wykonania umowy czy oczekiwać na podpisanie Aneksu?

Odpowiedź nr 35

Brak możliwości podpisania aneksu i zwiększenia kwoty.

W następstwie udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający zamieszcza poprawiony Zał. 05 do SIWZ Przedmiar robót – poprawiony (nowy) załącznik otrzymuje nazwę:  Zał. 05 do SIWZ Przedmiar robót - 01.08.2019

 


 

Kraków, 09.08.2019r.

NZ.271.179.2019

Pytania i odpowiedzi

Zarząd Dróg Miasta Krakowa (Zamawiający), zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), przekazuje treść pytań oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie nr 36:
„W związku z udzieloną niepełną odpowiedzią na pytanie nr 4 uprzejmie prosimy o doprecyzowanie rodzajów mieszanek (uziarnienie, rodzaj asfaltu, materiały) na poszczególne warstwy konstrukcji nawierzchni bitumicznej."

Odpowiedź nr 36:
Warstwy konstrukcyjne:
- Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 16W WMS gr. 5 cm, tolerancja grubości +10%, -0%
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W WMS gr. 7 cm, tolerancja grubości +10%, -0%
- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S modyfikowana, gr. 4cm, tolerancja grubości +10%, -0%

Pytanie nr 37:
„W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 5 zmieniającą grubość warstwy podbudowy AC 16W na 4 cm uprzejmie prosimy o dokonanie zmiany w przedmiarze robót. W innym wypadku nastąpi niezgodność opisu pozycji przedmiarowej (gr. 5 cm) z przyjętą przez Oferentów wyceną prac dla tej pozycji (gr. 4 cm)."

Odpowiedź nr 37:
Z uwagi na oczywistą omyłkę pisarską w udzielonej w dniu 01.08.2019r. odpowiedzi nr 5: „Zgodnie z przedmiarem w zakres prac wchodzi wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC 16W WMS gr. 4 cm, tolerancja grubości +10%, -0%", Zamawiający prostuje nieścisłość i informuje, iż grubość warstwy podbudowy powinna wynosić 5 cm zgodnie z pkt. 8 Przedmiaru robót, , a nie 4 cm jak w uprzednio udzielonej odpowiedzi.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający informuje, iż z godnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Część VII, pkt. 1 i pkt. 2 ulega zmianie:

Było:

„1. Oferty należy składać zgodnie z zasadami określonymi w części VI SIWZ, nie później niż do dnia 13.08.2019 r. do godz. 11:00."
„2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13.08.2019 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 07 i będzie realizowane poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego."

Powinno być:

1. Oferty należy składać zgodnie z zasadami określonymi w części VI SIWZ, nie później niż do dnia 19.08.2019 r. do godz. 11:00.
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19.08.2019 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 07 i Strona 17 będzie realizowane poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.


 Kraków, 09.08.2019r.

NZ.271.179.2019

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane


Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Miasta Krakowaul. Centralna 53Kraków31-586PolskaOsoba do kontaktów: siedziba zamawiajacegoTel.: +48 126167000E-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl Faks: +48 126167417Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdmk.krakow.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Remont nawierzchni jezdni w ciągu ulicy Brzeskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Igołomską do granicymiasta Krakowa wraz z przystankami komunikacji zbiorowej - w obu kierunkach.
Numer referencyjny: 3/VII/2019
II.1.2)
Główny kod CPV
45233142
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)
Krótki opis:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie nawierzchni jezdni w ciąguulicy Brzeskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Igołomską do granicy miasta Krakowa wraz z przystankamikomunikacji zbiorowej - w obu kierunkach.
1.2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie z przedmiarem robót, stanowiącymi załączniknr 5 do SIWZ oraz specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ.
1.3. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą
- Przedmiaru robót - zał. 5 do SIWZ,
- Specyfikacji technicznej, - zał. 6 do SIWZ,
- Wykazu wymaganego sprzętu - zał. 8 do SIWZ.
Wymagany okres gwarancji:
- Minimum 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy dla robót remontowych i wbudowanych materiałów.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2019
VI.6)
Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n002e3u5
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-095932
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 132-323184
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 08/07/2019
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)
Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
VII.1.2)
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/08/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/08/2019
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Warunki otwarcia ofert
Data: 13/08/2019
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Warunki otwarcia ofert
Data: 19/08/2019
Czas lokalny: 13:00
VII.2)
Inne dodatkowe informacje:


 Kraków, 19.08.2019r.

NZ.271.179.2019

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert znajduje się poniżej w załączniku pod nazwą: Inf. z otwarcia ofert 3_VII_2019.pdf

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, co inni wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zgodnie z załącznikiem: Grupa kapitałowa 3_VII_2019.doc ).


 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum