Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 10/VI/2019

Wykonanie robót w zakresie utrzymania systemu odwodnienia miasta Krakowa – część 4 obszar Nowa Huta – w roku 2019. Znak sprawy: 10/VI/2019

Ogłoszenie nr 563296-N-2019 z dnia 2019-06-19 r.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa: Wykonanie robót w zakresie utrzymania systemu odwodnienia miasta Krakowa – część 4 obszar Nowa Huta – w roku 2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, krajowy numer identyfikacyjny 35711616300000, ul. Centralna 53 , 31-586 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48(12)6167000, e-mail mkrawczyk@zdmk.krakow.pl, faks +48(12)6167417.
Adres strony internetowej (URL): www.zdmk.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zdmk.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zdmk.krakow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu , za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub z pośrednictwem posłańca
Adres:
Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, bud. B, pok. 118 Sekretariat.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót w zakresie utrzymania systemu odwodnienia miasta Krakowa – część 4 obszar Nowa Huta – w roku 2019
Numer referencyjny: 10/VI/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Opis przedmiotu zamówienia: a) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu robót w zakresie utrzymania systemu odwodnienia miasta Krakowa – Część 4 – Obszar Nowa Huta . b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac dla części (obszaru) zawierają załączniki do niniejszej specyfikacji: przedmiar robót - zał. nr 6, specyfikacja techniczna - zał. nr 7, standaryzacja podstawowa - zał. nr 8, wykaz krat wlotowych - zał. nr 9, wykaz robót objętych gwarancją - zał. nr 10. c) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią one wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp.. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. d) Wykonawca w cenach jednostkowych ujmie niezbędne prace związane z obsługą geodezyjną. e) Wykonawca w cenach jednostkowych uwzględni koszty oznakowania i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu. f) Wykonawca w celu realizacji zamówienia musi dysponować (zlokalizowaną na terenie Gniny Miejskiej Kraków lub w odległości do 10 km) bazą na sprzęt. g) Wymagany okres gwarancji na prace wymienione w wykazie: • Minimum 36 miesięcy, • Maksimum 60 miesięcy. Oferty zawierające okres gwarancji mniejszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone. h) Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia – za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane: 1) Pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych, 2) Pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych. Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego. Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w Części I ust. 3 SIWZ, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz zgodnie z zapisami Istotnych postanowień umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45232452-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90640000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-15

II.9) Informacje dodatkowe: 1.Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: • Maciej Paczoski – Inspektor Nadzoru w Dziale Utrzymania Infrastruktury i Nieruchomości –- w zakresie spraw merytorycznych - tel. 12 616 75 06, • Elżbieta Nowotarska – Główny Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych – w zakresie spraw proceduralnych - tel. 12 616 71 14.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonywali udrożnienia rowów, naprawy kanalizacji, oczyszczanie i remonty wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, konserwację rowów melioracyjnych, rowów przydrożnych i potoków za kwotę co najmniej 600.000 zł. 2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie i kwalifikacje zawodowe z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub inżynieryjnej hydrotechnicznej. 3) dysponują potencjałem technicznym tj. następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi: • przynajmniej 3 jednostkami sprzętu specjalistycznego posiadającego urządzenie do ciśnieniowego płukania (w granicach 140 barów), wraz z odsysaniem zanieczyszczeń, zbiornikiem na odpady (8 do 16 m3) i wydatek wody od 200 – 500 l/min • 1 szt. koparką • 1 szt. koparko – ładowarką • 2 szt. samochody o ładowności powyżej 8 ton, • 2 szt. samochodami dostawczymi o ładowności 3,5 tony, w tym 1 z hakiem holowniczym • 2 szt. samochodami osobowymi. • 16 szt. kosiarkami spalinowymi, • 1 szt. kosiarka bijakowa • 2 szt. agregatami prądotwórczymi, • 2 szt. młotami wyburzeniowymi, • 2 szt. zagęszczarką płytową • 2 szt. stop wibracyjnych • 1 szt. ciągnik z przyczepą
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dokument należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Zamawiającego ul. Centralna 53 Kraków, budynek A).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - wg załącznika nr 5 do SIWZ (wzór), 2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg załącznika nr 11 do SIWZ (wzór), 3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych ( sprzętu ) dostępnych Wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - zał. nr 12 do SIWZ; 4) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200.000,00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń, których wykaz został określony w części IV SIWZ. 2. Wykaz oświadczeń jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty: a)oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu - wg zał. 3 do SIWZ(wzór);b)oświadczenie Wykonawcy dot. wykluczenia (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę składa odrębnie) – wg zał. 4 do SIWZ (wzór); 3. Ponadto do oferty należy załączyć: a) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; b) Pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); c) Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ; d) Kserokopię dowodu wniesienia wadium, e) Podpisany kosztorys ofertowy. 4. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oraz oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (cz. IV pkt. 2 SIWZ). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5.Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna. 6. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oraz oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (cz. IV pkt. 2 SIWZ). 7.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku gdy podmiot trzeci udostępnia zasoby Wykonawcy w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia w celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, musi faktycznie udostępnić te zasoby. Udostępnianie zasobów musi mieć charakter rzeczywisty i koniecznym jest udokumentowanie przez Wykonawcę faktu uczestnictwa tego podmiotu w wykonywaniu zamówienia. 8.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu (wzór) – wg zał. 4 do SIWZ . 9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (cz. IV. pkt 3a) SIWZ). 10.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. a) części IV SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert. 11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 11 części IV SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 12.Dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 13.Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w ogłoszeniu lub specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1,2,3 i 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych. 14. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski, z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono lub dniem opublikowania będzie sobota, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia przed tym dniem. 15.Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wymagania dotyczące wadium: a) Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert; b) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2019 poz. 310); c) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415; d) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego; e) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną/za zgodność z oryginałem/; f) Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Pzp; g) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę (którego oferta została najwyżej oceniona) okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów (art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Długośc okresu gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia zamówienia itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy - szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
l) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2019 poz. 1010)" i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte i umieszczone w nie zaklejonej kopercie opatrzonej napisami określającymi numer postępowania, nazwę i adres wykonawcy oraz klauzulę „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA". Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Informacje stanowiącą tajemnice przedsiębiorstwa nie będą udostępniane osobom trzecim. Zamawiający ze swojej strony ograniczy dostęp do tych informacji oraz zapewni ochronę i odpowiedni sposób przechowywania zabezpieczający przed dostępem osób nieuprawnionych. Stosownie do brzmienia art. 8 ust. 3 ustawy PZP Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-04, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 04.07.2019 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 07. 2.Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest: a) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny podanej w ofercie, b) dostarczyć wykaz podwykonawców. c) udostępnić do wglądu na wezwanie zamawiającego bazę i sprawny sprzęt zgodny z wykazem złożonym w przedmiotowym postępowaniu. d) dostarczyć aktualną decyzję Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, względnie umowę (oryginał lub kserokopię) zawartą z jednostką posiadającą aktualną decyzję na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu stałych odpadów komunalnych. W przypadku Konsorcjum w/w dokumenty powinien posiadać co najmniej jeden z jego uczestników. 3.Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i potencjałem technicznym oraz posiadanie bazy technicznej wyposażonej w tel. stacjonarny, tel. komórkowy, fax oraz możliwość odbierania poczty email, zlokalizowanej w odległości do 10 km od terenu Gminy Miejskiej Kraków - z chwilą wybrania jego oferty. 2) zabezpieczenie całodobowej łączności telefonicznej (telefon komórkowy) z koordynatorem oraz osobami zdolnymi do podejmowania decyzji w zakresie realizacji robót. 3) zapewnienie pracy w systemie 24 godzinnym 7 dni w tygodniu. 4) przewidzenie realizacji prac na drogach krajowych wojewódzkich i powiatowych poza godzinami szczytu lub w porze nocnej według indywidualnych ustaleń z inspektorem zamawiającego 5) przystąpienie do wykonywania robót w godzinach pracy ZDMK (tj 7:30 – 15:30) zostanie zgłoszone do inspektora oraz na dyspozytornie ZDMK(tel. 12 616 75 55), a w przypadku prac poza ww. godzinami na dyspozytornie. Podjęcie działań bez zgłoszenia będzie traktowane jako samowolne zajęcie pasa drogowego, 6) wyposażenie na własny koszt samochodów przeznaczonych do realizacji prac w system GPS umożliwiający inspektorowi lokalizacji samochodu za pośrednictwem dostarczonej przez wykonawcę aplikacji na urządzenia z dostępem do internetu w tym urządzeń mobilnych (wyposażonych w systemem Android i iOS), 7) obowiązek posiadania przed rozpoczęciem robót zatwierdzonego projektu organizacji ruchu lub szkicu organizacji ruchu. Powyższe nie dotyczy usuwania poważnych awarii zagrażających bezpieczeństwu. W takim przypadku wykonawca ma obowiązek prawidłowo oznakować pas drogowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8) wyznaczenie dwóch koordynatorów z samochodami którzy na wezwanie inspektorów zamawiającego będą wspólnie dokonywać wizji w terenie, 9) powiadamianie zamawiającego o stwierdzeniu istnienia uszkodzenia istniejącej infrastruktury odwodnieniowej lub przeciwpowodziowej. Określenie lokalizacji na dostarczanych szkicach lub mapach, w razie potrzeby przedkładanie dokumentacji fotograficznej, 10) wyposażenie koordynatorów w aparaty fotograficzne z opcją GPS w celu wykonywania dokumentacji z przeglądu obszaru objętego zleceniem oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej potwierdzającej wykonanie zleconych robót, 11) oznakowanie sprzętu wykonawcy nazwą firmy, pracownicy realizujący zadania mają być wyposażeni w prawidłową i oznakowaną odzież robocza. Dobór odzieży roboczej powinien uwzględniać szczególne zagrożenie w pasie drogowym (obowiązek stosowania odblasków), 12) w przypadku wystąpienia powodzi na wezwanie ZDMK w Krakowie Wykonawca bierze obowiązkowo udział w akcji przeciwpowodziowej, oraz w usuwaniu jej skutków. Przysługujące wynagrodzenie za ww. roboty będzie rozliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu pracy i ustawy o klęskach żywiołowych. 4. Informacja zamawiającego (administratora) o przetwarzaniu danych osobowych (Wykonawcy) - Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuje, że: a) Administratorem Pani/Pana (Wykonawcy) danych osobowych jest: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 (12) 616 7000, fax: +48 (12) 616 7417, email: sekretariat@zdmk.krakow.pl, b) Inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa jest Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl, c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „Wykonanie robót w zakresie utrzymania systemu odwodnienia miasta Krakowa – część 4 obszar Nowa Huta – w roku 2019." - znak sprawy: 10/VI/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986), dalej „ustawa Pzp", e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, f) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, h) Posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *, - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **, - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, i) Nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Informacja dotycząca punktu powyżej: * wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, ** wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. _____________
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Kraków, 25.06.2019r.

 

NZ.271.154.2019

UWAGA

Zmiana SIWZ

Zarząd Dróg Miasta Krakowa (Zamawiający) zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego, poniżej treści ogłoszenia o zamówieniu nr 563296-N-2019 z dnia 19.06.2019r., brakujący załącznik nr 2 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. Istotne postanowienia umowy, pod nazwą: „Zał. 02 do SIWZ Istotne postanowienia umowy.pdf"

W związku z powyższym, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) zmienia treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zmienia termin składania i otwarcia ofert, w następującym zakresie:

SIWZ Część VII pkt. 1 i pkt. 2:

Było:
1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118, budynek B), nie później niż do dnia 04.07.2019. do godziny 11:00.
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 04.07.2019r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 07.

Powinno być:
1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118, budynek B), nie później niż do dnia 11.07.2019. do godziny 10:00.
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11.07.2019r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 07.


Kraków, 25.06.2019r.

NZ.271.154.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 540127532-N-2019 z dnia 25-06-2019

Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 563296-N-2019
Data: 19/06/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Krajowy numer identyfikacyjny 35711616300000, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48(12)6167000, e-mail mkrawczyk@zdmk.krakow.pl, faks +48(12)6167417.
Adres strony internetowej (url): www.zdmk.krakow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-04, godzina: 11:00.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-11, godzina: 10:00.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.
Punkt: 6) pkt. 1.
W ogłoszeniu jest: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 04.07.2019 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 07.
W ogłoszeniu powinno być: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11.07.2019 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 07.


ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Kraków, dnia 02.07.2019r.                                                                 NZ.271.154.2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie robót w zakresie utrzymania systemu odwodnienia – część 4 obszar Nowa Huta – w roku 2019 – znak sprawy: 10/VI/2019.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa (Zamawiający), zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.), przekazuje treść pytań oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
Proszę o informację w jakim celu Zamawiający wymaga przynajmniej 3 jednostkami sprzętu specjalistycznego posiadającego urządzenie do ciśnieniowego płukania (w granicach 140 barów), wraz z odsysaniem zanieczyszczeń, zbiornikiem na odpady (8 do 16 m3) i wydatek wody od 200 – 500 l/min jeśli zamawiane ilości są znikome? Proszę o zmianę zapisu na 1 jednostkę.

Odpowiedź nr 1:
Zamawiający uznał, że taka ilość pojazdów specjalistycznych jest minimalna ilością konieczną do wykonywania w/w zamówienia na obszarze Nowej Huty.

Pytanie nr 2:
Proszę o przedstawienie specyfikacji technicznej na wszystkie rodzaje robót wymienione w przedmiarze i w przedmiarze proszę o powołanie się na konkretne numery specyfikacji technicznej.

Odpowiedź nr 2:
Zamawiający odwołuje się do załącznika nr 7 do SIWZ (Specyfikacja Techniczna), gdzie została sprecyzowana technologia wykonania robót realizowanych w ramach przedmiotowego Zamówienia. Nadmieniamy, że w/w zamówienie ma charakter remontowo – utrzymaniowy i technologia realizacji poszczególnych zadań każdorazowo ustalana będzie z Inspektorem Nadzoru.

Pytanie nr 3:
Proszę o wyjaśnienie czy zamiast rur spiro można wycenić inne rury np PP dwuścienne SN8?

Odpowiedź nr 3:
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania w w/w zamówieniu rur innych niż SPIRO np. PP dwuściennych jednak o wytrzymałości SN 8.

Pytanie nr 4:
Informują Państwo o konieczności posiadania kosiarki bijakowej. Maszyna ta służy do mulczowania koszonej trawy. Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób życzą sobie Państwo kosić trawę. Czy ma być koszona ręcznie za pomocą pił spalinowych, a następnie grabiona i wywożona czy też koszona mechanicznie kosiarkami bijakowymi i tym samym mulczowana (bez wywozu). Czy w cenie należy uwzględnić koszenie jednokrotne czy wielokrotne? Wtedy proszę o informację ilukrotne należy wycenić? Proszę o wprowadzenie krotności do przedmiaru.

Odpowiedź nr 4:
Możliwość koszenia terenów płaskich zgodnie z pozycją nr 37 z Przedmiaru robót (załącznik nr 6 do SIWZ), gdzie przedmiotowa kosiarka bijakowa może mieć zastosowanie. Koszenie ręczne i mechaniczne (pozycje nr 84, 85, 86 i 87 z Przedmiaru robót). Ponadto cena wykonania jednostki przedmiarowej robót (pozycje nr 84, 85, 86 i 87 z Przedmiaru robót) obejmuje koszenie 1 mb rowu zgodnie z załączoną standaryzacją (załącznik nr 8 do SIWZ) wraz z wywozem lub bez wywozu w zależności od pozycji z przedmiaru robót. Krotność koszenia rowów będzie uzależniona od dyspozycji Zamawiającego.

Pytanie nr 5:
Pozycja 97. przedmiaru - Oczyszczanie krat wlotowych na bieżąco przez okres miesiąca zgodnie z wykazem. Czy należy kraty oczyszczać tylko przez jeden miesiąc czy też powinna tam być jakaś krotność? Proszę również o informację jak często trzeba te kraty oczyszczać? Raz dziennie, raz na tydzień czy raz na miesiąc lub proszę o inne wymaganie.

Odpowiedź nr 5:
Kraty wlotowe mają być oczyszczane na bieżąco tj. 24 godziny na dobę przez cały okres obowiązywania umowy zgodnie z załączoną standaryzacją (załącznik nr 8 do SIWZ) i wykazem krat wlotowych (załącznik nr 9 do SIWZ).

Pytanie nr 6:
Proszę o wprowadzenie pozycji w której Wykonawca umieści koszt wykonania projektu czasowej organizacji ruchu.

Pytanie nr 7:
Proszę o wprowadzenie pozycji w której Wykonawca umieści koszt wprowadzenia czasowej organizacji ruchu.

Odpowiedź nr 6 i 7:
Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia pozycji, w których Wykonawca umieści koszt wykonania projektu czasowej organizacji ruchu (dot. pytania nr 6) oraz koszt wprowadzenia czasowej organizacji ruchu (dot. pytania nr 7).

Pytanie nr 8:
Proszę o wprowadzenie pozycji w której Wykonawca umieści koszt dyżuru 24 godz na dobę 7 dni w tygodniu koordynatorów robót z samochodem. Proszę o podanie ilości koniecznych koordynatorów z samochodami.

Odpowiedź nr 8:
Zamawiający nie przewiduje wynagrodzenia w zakresie dyżurów 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. W przypadku konieczności dokonania wspólnej wizji w terenie na wniosek Zamawiającego ilość niezbędnych koordynatorów z samochodami wyznaczonych przez Wykonawcę jest podana w Części XI pkt. 8 SIWZ.

Pytanie nr 9:
Proszę o zamieszczenie wzoru umowy.

Odpowiedź nr 9:
Zamawiający informuje, że wzór umowy (IPU) został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 25 czerwca 2019 r. poniżej treści ogłoszenia o niniejszym zamówieniu.

Pytanie nr 10:
Proszę o wprowadzenie pozycji w której Wykonawca umieści koszt przeglądu codziennego urządzeń systemu odwodnienia miasta na danym obszarze.

Odpowiedź nr 10:
Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia pozycji, w której Wykonawca umieści koszt codziennego przeglądu urządzeń systemu odwodnienia Miasta Krakowa na obszarze Nowej Huty.

Pytanie nr 11:
Proszę jeszcze o doprecyzowanie jakiego samochodu dostawczego oczekuje Zamawiający od Wykonawcy? Samochody dostawcze mają DMC do 3,5 tony więc nie mogą mieć ładowności 3,5 tony.

Odpowiedź nr 11:
Zamawiający wymaga samochodu dostawczego posiadającego DMC (dopuszczalna masa całkowita pojazdu) do 3,5 t.

Pytanie nr 12:
Prosimy w pozycjach, w których jest wpisana średnica rury np pozycja 47. Kanał z rur PCV o średnicy fi od 250 mm o rozpisanie konkretnych średnic np. 250-350 mm i w następnej pozycji np 400-600 mm, 650-800 mm itd gdyż nie ma możliwości w jednej cenie zebrać zarówno rury fi 250 jak i fi 600, które są ponad 20-krotnie droższe.

Odpowiedź nr 12:
Zamawiający przewiduje zastosowanie w w/w zamówieniu rur o różnej średnicy. Jednak nie uważa za konieczne tworzenia osobnych pozycji dla rur z wyszczególnieniem dla poszczególnych średnic. Wykonawca winien wycenić sobie pozycje dotyczące zastosowania rur zgodnie z rozeznaniem na rynku cen dotyczących rur o różnych średnicach i stosując średnią z wszystkich rozpatrywanych, które mogą być zastosowane w w/w zamówieniu na obszarze Nowej Huty.
Cena obejmuje zarówno koszt materiału jak i wykonania robót związanych z ułożeniem kanału j/w
Równocześnie zamawiający informuje, że inne pozycje związane z wykorzystaniem materiałów , które zostały umieszczone w przedmiarze robót obejmują koszt materiału jak i wykonanie. Powyższe wynika z zapisów Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.( SST ) na str. 10 i 11.

____________________________________________________________________________

Kraków, 11.07.2019 r.

UWAGA!

Informacja z otwarcia ofert - w załączeniu.

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wzór oświadczenia w załączeniu.

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum