Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/V/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej w zakresie elektroenergetyki trakcyjnej w Krakowie w latach 2019-2022. Znak sprawy 7/V/2019

28/05/2019 S102 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I., II., III., IV., VI.
Polska-Kraków: Sieci zasilające
2019/S 102-247407
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: siedziba zamawiajacego
Tel.: +48 126167000
E-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdmk.krakow.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdmk.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej w zakresie elektroenergetyki trakcyjnej w Krakowie w latach 2019-2022
Numer referencyjny: 7/V/2019
II.1.2)Główny kod CPV
31310000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu, konserwacji i naprawie infrastruktury tramwajowej w zakresie elektroenergetyki trakcyjnej w Krakowie w latach 2019-2022. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą specyfikacji technicznej wraz z załącznikami – zał. nr 5 do SIWZ. 2 Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, powinna być zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niespełnienie war. dot. podwykonawców zawartych we wzorze umowy spowoduje zgłoszenie przez Zam. odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.
3. Termin wyk. zamówienia: od 1.10.2019 r. do 30.9.2022 r.
4. Wykonawca zobowiązany jest udzielić: 36 lub 48 miesięcy gwarancji. (Oferty zawieraj. okres gwarancji mniejszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone).
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45234126
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków
II.2.4)Opis zamówienia:
1.Opis przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu, konserwacji i naprawie infrastruktury tramwajowej w zakresie elektroenergetyki trakcyjnej w Krakowie w latach 2019-2022. Zakres prac obejmuje m. in.:
• utrzymanie, konserwację, naprawy:
— sieci trakcyjnej, napędów, sterowań i ogrzewań zwrotnic, elementów detekcji tramwajowej pracujących w systemach sygnalizacji drogowych,
— podstacji trakcyjnych i układu kablowego.
• prowadzenie Dyspozycji Systemu Zasilania,
• wykonywanie kontroli okresowych infrastruktury tramwajowej zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo budowlane, według harmonogramów, oddzielnych dla każdego z zadań (określenie zadań wg załącznika nr 9 do niniejszej Specyfikacji), opracowanych przez Wykonawcę, uzgodnionych z Zamawiającym oraz sporządzanie protokołów o których mowa w art. 64 ww. Ustawy (protokoły z kontroli infrastruktury objętej zadaniem 1a winny być sporządzone w formie umożliwiającej ich dołączenie do książki drogi).
Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą specyfikacji technicznej wraz z załącznikami – zał. nr 5 do SIWZ.
b) Wykonawca musi dysponować bazą tech. – admin. w granicach GMK, dopuszcza się położenie bazy na obszarze powiększonym tj. do 10 km poza granice GMK, umożliwiającą realizację przedmiotu umowy.
c) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp.. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.
2.Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie.
3.Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty:a) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem,b) potwierdzenia terminowego uiszczenia składki ubezpieczeniowej w formie kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, potwierdzające, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą obejmującą Przedmiot umowy. W uzasadnionych wypadkach Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy oryginałów przedłożonych dokumentów. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w okresie trwania Umowy ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującego cały zakres wykonywanej w oparciu o niniejszą Umowę działalności z sumą gwarancyjną nie niższą niż 1.500.000,00 zł (słownie: milion pięćset tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia objęte ubezpieczeniem z wyłączeniem franszyz.
4.Do przel. na PLN wartości wsk. w dok. złoż. na potw. speł. war udziału w przedm.post.,wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zam. przyjmie średni kurs publ. przez Nar. Bank Polski, tabela A, z dnia publ. ogł. o zam. w DUUE. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogł., do w/w przel. zastos.będzie ostatni ogł. kurs przed tym dniem.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba posiadanych pojazdów brygady pogotowia technicznego dla zadania 1a (wg załącznika nr 9 Specyfikacji technicznej), wykonującego czynności przewidziane dla tegoż zadania w § 1 ust. 1 pkt 1 lit a) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres obowiązywania gwarancji określonej w § 9 ust. 4 Specyfikacji technicznej / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2019
Koniec: 30/09/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zam. przewiduje możliwość udzielenia zam. polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zam. podst. o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ust. Pzp Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Zamawiający wyznacza następ. osoby do kontaktu z Wykonawcami: Dział Utrzymania Infrastruktury Torowej i Energetycznej (spr. merytoryczne) Jacek Jasiński tel. (012) 616-70-80, Józef Mikulski tel. (012) 616-70-82, Dawid Stokłosa tel. (012) 616-70-82, Tomasz Wolnik - Dział Zamówień Publicznych tel. (012) 616-71-12 (spr. proceduralne).
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1) .Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia - za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane: a) pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie prac polegających na konserwacji, utrzymaniu i napraw infrastruktury tramwajowej objętej przedmiotem zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego.
2) Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp,
3).W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiaiajacy będzie wymagał następujących dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445).
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.500.000,00 zł,
a) Infor na temat sposobu przek. Zam. jed. dok. JEDZ obejm. ośw. Wyk.dot. speł. warunków udziału w post. oraz ośw. Wyk. dot. braku podstaw wykluczenia (każdy z podm. skł. wspólną ofertę).
b) JEDZ, należy sporządzić w postaci elektr. opatrzonej kwal. podpisem elektr. Ośw. podm. skł. ofertę wspólnie oraz pod. udost. potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę doK. elektr., podpisanego kwal. podpisem elekt. przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.b) Zalecenia Zam. odnośnie kwalif podpisu elektr.:
— dla dokumentów w formacie „pdf" zaleca się podpis w formatem PAdES,
— dokumenty w formacie innym niż „pdf" zaleca się podpisywać formatem XAdES
c) Zam. dopuszcza przesył. danych w formatach dopuszczonych odpow. przepisami prawa, tj. m.in.: .pdf, .doc, .docx,.rtf, .xps, .odt., przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Wyk. wypełnia JEDZ, tworząc dok. elektr., korzystając z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypeł. JEDZ i utworzenie dok. elektr., w szczególności w jednym z ww. formatów.
d)Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wyk. dok. elektr. JEDZ, Wyk. podpisuje ww. dok. kwalif podpisem elektr., wystawionym przez dostawcę kwalif. usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, speł. wymogi bezpiecz. określ. w ustawie. Podmioty takie są wpisane do rejestru Ministra ds. informatyzacji prowadz. przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Lista podm. udostęp. usługę kwalif. podpisu elektr. dostępna jest na str. www.nccert.pl.
e) Podpisany dok. elektr. JEDZ powinien zostać załączony do zaszyfrowanej zgodnie z zapisami części VI pkt 1 SIWZ oferty wykonawcy.
f) Zam. informuje, że pod poniższym adresem jest dostępny jednolity dok. (JEDZ) w formie elektr.:
https://espd.uzp.gov.pl/
g) Instrukcja wypeł. jed. dok. (JEDZ) jest dostępna pod poniższym adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
h) Wyk. w cz. IV JEDZ może ograniczyć się do złożenia ogólnego oświad. dot. wszystkich kryteriów kwalifikacji
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) .Dok. potw., że Wyk. jest ubezp. od odpow. cywilnej w zakresie prow. dział. zw. z przed. zam. na sumę gwar. co najmniej 1.500.000,00 zł.
2).Infor. zamawiającego (adm.) o przetwarzaniu danych osobowych (Wykonawcy) - Klauzula infor. z art. 13 Rozp. Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) związana z postęp.o udzielenie zam. pub.Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuje, że:
— administratorem Pani/Pana (Wykonawcy) danych osobowych jest: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417, email: sekretariat@zdmk.krakow.pl
— inspektorem ochrony danych osob. w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa jest Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl,
— Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. p.n. Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej w zakresie elektroenergetyki trakcyjnej w Krakowie w latach 2019-2022. Znak sprawy: 7/V/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
— odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostęp. zostanie dokumentacja postęp. w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Pzp (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp",
— Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postęp. o udzielenie zam., a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
— obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
— w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
— Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
— nie przysługuje Pani/Panu:
−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
O udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) Posiadają wiedzę i dośw. tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu skł. ofert, a jeżeli okres prow. działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali usługi w porównywalnych jak w Polsce warunkach klimatycznych (dobowa różnica temperatur) obejm.:
a) bieżące utrzymanie sieci trakcyjnej przez okres min. 1 roku (minimum 50 km);
b) bieżące utrzymanie napędów, sterowań i ogrzewań zwrotnic dla transportu szynowego przez okres min. 1 roku (minimum 20 szt.);
c) montaż min. 10 kpl. napędów sterowanych z blokadą elektryczną i mechaniczną oraz ogrzewań zwrotnic dla transportu szynowego;
d) bieżące utrzymanie urządzeń i obiektów podstacji trakcyjnych – min. 5 obiektów przez okres min. 1 roku;
e) bieżące utrzymanie sytemu kabli trakcyjnych – min. 50 km przez okres 1 roku;
f) prowadzenie przez min. 1 rok dyspozytorni (w systemie ciągłym 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu) w zakresie służb utrzymujących infrastrukturę jw.;
g) wykonanie robót kablowych (budowa, wymiana, itp.) – łącznie min. 5 km.
Zam. dop. wyk. powyższych prac w ramach różnych zadań (umów).
2) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zam. tj.: Wyk., który weźmie udział w post. przetargowym winien dysp. osobami zdolnymi do wyk. zam. tj.:
a) posiadanie przez co najmniej 1 osobę uprawnień budowlanych wykonawczych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
b) posiadanie niezbędnych uprawnień (uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i kwalifikacje) przez osoby wykonujące kontrole okresowe infrastruktury objętej przedmiotem zamówienia (zadania 1a i 1b), o których mowa w art. 62 Ustawy prawo budowlane;
c) posiadanie przez wskazanych pracowników, ważnych świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania się w pełnym zakresie (w tym kontrolno-pomiarowym), na stanowiskach eksploatacji i dozoru, eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci objętych przedmiotem zamówienia (Zadania 1a i 1b – wg. Załącznika nr 9 do Specyfikacji technicznej).
3) Dysponują odpowiednimi narzędziami tj.
a) samochody brygad pogotowi technicznych wraz z wyposażeniem, w ilości umożliwiającej właściwe wykonywanie przedmiotu zamówienia, z obsadą osobową zgodnie z § 3 ust. pkt 3 Specyfikacji technicznej;
b) urządzenie do rejestracji wszystkich rozmów prowadzonych pomiędzy DSZ i zainteresowanymi stronami – rejestracja dwustronna wraz z możliwością ciągłego monitorowania w Centrum Sterowania Ruchem ZDMK;
c) Wykonawca ma obowiązek zapewnienia i posiadania niezbędnej rezerwy materiałowej i części zamiennych, pozwalającej na natychmiastowe usunięcie awarii w zakresie całości zadania;
d) samochód wieżowy przystosowany do prac sieciowych wraz z niezbędnymi jednostkami sprzętu, mający możliwość poruszania się po torze tramwajowym wydzielonym – min. 3 szt.;
e) samochód wyposażony w urządzenia do ciśnieniowego mycia zwrotnic i skrzyń ziemnych napędów zwrotnic oraz udrażniania instalacji ich odwodnienia, a także wypompowywania wody z ww. elementów infrastruktury tramwajowej i studni pośrednich odwodnienia;
f) system cyfrowej łączności radiowej, umożliwiający łączność pomiędzy prowadzącym tramwaj a dyspozytornią oraz w razie zdarzeń losowych ze służbami ratowniczymi (system w standardzie TETRA) – dotyczy tunelu tramwajowego;
g) sprzęt pomiarowy do badań sprzętu, aparatury i lokalizacji miejsc awarii kabli trakcyjnych oraz SN;
h) sprzęt pomiarowy do wykonywania podstawowych pomiarów elektrycznych automatyki trakcyjnej oraz instalacji elektrycznej w budynkach oraz uziomów;
i) prasę do wykonywania połączeń zaciskowych żył kablowych aluminiowych o przekroju do 630 mm2;
j) łączność za pomocą telefonii komórkowej, zespoły awaryjne muszą być wyposażone w sprawne telefony komórkowe;
k) skuteczna łączność radiowa (zasięg); zespoły wyposażone w radiotelefony do współpracy z Dyspozytorniami zlokalizowanymi na ulicach Centralnej i Śliwkowej w Krakowie;
l) każdy zespół powinien być wyposażony w system lokalizacji położenia typu GPS.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wg zał. nr 4;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 6;
3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wg zał. nr 7;
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia prac itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy - szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/07/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 01/07/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
1. Oferty należy składać zgodnie z zasadami określonymi w cz VI SIWZ.
2. Otw. złoż. ofert nastąpi w sali konf. ZDMK, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A,s. nr 07, POLSKA i będzie realiz. poprzez użycie aplik. do szyfrow. ofert dost.na miniPortalu i dokon. jest poprzez odszyfrow. i otwarcie ofert za pomocą klucza prywat.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1) Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych
2) Termin związania ofertą określono w sekcji IV.2.6 w przeliczeniu na dni wynosi 90
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
1).Zam. w niniej. postęp prow. w trybie przet. nieogr., zgodnie z art. 24 aa ust. Pzp będzie najpierw dok. oceny ofert, a następnie zbada, czy wyk., którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postęp.
2).Przystępując do przetargu wyk. zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 820.000,00 zł (słownie zł.: osiemset dwadzieścia tysięcy 00/100) szcz. dot. wniesienia wadium określono w cz. V SIWZ.
3) Ponadto do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezent. wykonawcy w niniej. zam., jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospod.; b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zam. tzw. konsorcja oraz spół. cywilnych); c) wypełniony formularz oferty - wg zał. 1;d) tabelę cenową – wg zał. 1a do specyfikacji tech., e) tabelę cenową - wg zał. 1b do specyf. tech., f) zestawienie kosztów prac ryczałtowych - wg zał. 8 do specyf. tech., g) zbiorcze zestawienie kosztów – wg zał. 9 do specyfikacji tech.; h) dowód wniesienia wadium.
4).W przypadku wyk. skł. wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dok. wym. w punkcie 3 lit. a) do lit. d) oraz od lit. i) do lit. k) oraz punkcie 2 (cz IV Siwz) Wyk. wspólnie ubiegający się o udz. zam. ustanawiają peł. do reprezentowania ich w postęp. o udzielenie zam. albo reprezent. w postęp. i zawarciu umowy w spr. zam. pub.
5).Wszyscy wyk. skł. wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzial. solidarną za wykonanie umowy. Zam. może w ramach odpowiedz. solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wyk. łącznie lub od każdego z osobna.
6) Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wyk. wspólnie ubiegający się o udzielenie zam. dlatego jej wspólnicy zob. są ustanowić pełn. do repr. w postępowaniu albo reprezentowania w postęp. i zawarcia umowy. Pełn. musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cyw. zob. jest załączyć dok. wymienione w punkcie 5 (cz. IV Siwz)
7).Wyk. może w celu potwierdzenia spełn. war. udziału w postęp.,w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam., lub w jego części, polegać na zdolnościach tech. lub zawodowych lub sytuacji finan. lub ekonom. innych podmiotów, niezależnie od charakteru pr. łączących go z nim stosunków prawnych. Wyk., który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zam., że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczegól. przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zam. Zobowiązanie to musi być złożone w postaci elektr., podpisane kwalif. podpisem elektr. i załączone do oferty. W przypadku gdy podmiot trzeci udostępnia zasoby Wyk. w postaci wykształcenia, kwalifi. zawodowych lub doświad. w celu wykazania przez Wyk. speł. warunków udziału w postęp., musi faktycznie udostępnić te zasoby. Udostępnianie zasobów musi mieć charakter rzeczywisty i koniecznym jest udokumentowanie przez Wykonawcę faktu uczestnictwa tego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.
8) Wyk., który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz speł., w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, war. udziału w postęp. składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podm. zgodnie z wymogiem określ. w cz IV pkt 1 SIWZ.
9).Zam. żąda od Wyk., który polega na zdoln. lub sytuacji innych podm. na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstaw. w odniesieniu do tych podmiotów dok. wym. w punkcie 3 lit. a) do lit. d) oraz od lit. i) do lit. k) (cz. IV Siwz)
10). Wyk., jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zam. oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zam. przepisów ust. Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ust. Pzp.
11).Zam. dop. możliwość porozumiewania się za pomocą poczty elektron. (e-mail) sekretariat@zdmk.krakow.pl
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Ciąg dalszy z sekcji VI.3 niniejszego ogłoszenia:
12. Jeżeli wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyposp. Polskiej:
a) zamiast dok. o których mowa w pkt 3 a) (Cz. IV SIWZ),składa dok. lub dokumenty wyst. w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zam. potw. odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wyst. nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu skł. ofert.
b) zamiast dok., o których mowa w pkt. 3 b) i c) (Cz. IV SIWZ), składa dok. lub dokumenty wyst. w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdz. odpow., że nie zalega z opł. pod., opłat, składek na ubezp. społ. lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewent. odsetkami lub grzywnami, w szczegól. uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania dec. właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 mies.przed terminem skł. ofert.
c) zamiast dok. o których mowa w pkt 3 d) (Cz. IV SIWZ) - składa infor. z innego odpowied. rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dok. wydany przez właściwy organ sądowy lub adm. kraju, w którym wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszk. lub miejsce zamieszk. ma osoba, której dotyczy inform. albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ust. Pzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu skł. ofert.
12.1 Jeżeli w kraju, w którym wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. dotyczy - wskazane w pkt 3a), b), c), d) (Cz. IV SIWZ) nie wydaje się dok., o których mowa odpow. w pkt 3a), b), c), d) (Cz. IV SIWZ) zastępuje się je dok. zawierającym oświadczenie, odpow. wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, której dok. miał dot. złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, adm. albo organem samorządu zawodow. lub gospodarczego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wyk. lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 3 a), 3 b), 3 c), 3 d) (Cz. IV SIWZ) dot. terminu wydania dok. lub oświadczeń stosuje się.
12.2 Wyk. mający siedzibę na terytorium Rzeczyp. Polskiej, w odniesieniu do osób, które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyp. Pol, których dot. dok. wskazane w pkt 3 d) (Cz. IV SIWZ) składa dok., o których mowa w pkt 3 d) (Cz. IV SIWZ) w zakresie określ. w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. miał dot. nie wydaje się takich dok., zastępuje się go dokumentem zawierającym oświad. tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, adm. albo organem samorządu zawodowego lub gospod. właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 3 d) (Cz. IV SIWZ) dotyczące terminu wydania dokumentu lub złożenia oświadczenia stosuje się.
12.3. Wyk, który ma siedzibę lub miejsce zam. poza terytorium Rzeczy. Polskiej składa ponadto oświadczenia wymienione w pkt. 3 i), j), k) (Cz. IV SIWZ).
13. Info. dot. tajem. przedsiębiorstwa zawarte są w cz VI pkt ust.1 pkt 5 SIWZ.
14. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu oraz stanowi zał. nr 8 do niniejszego SIWZ. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem,
15. Adres skrzynki ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/ZIKiT
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/05/2019

______________________________________________________________________

Kraków dnia 24.06.2019 r.

Zamawiający zamieszcza poniżej pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania.

______________________________________________________________

Kraków, 01.07.2019 r.

UWAGA!

Informacja z otwarcia ofert - w załączeniu.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum