Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/IV/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pod nazwą: Utrzymanie, konserwacja i naprawy torowisk tramwajowych w Krakowie w latach 2019-2022. Znak sprawy: 4/IV/2019.

13/05/2019 S91 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I.II.III.IV.VI.

Polska-Kraków: Tory tramwajowe

2019/S 091-219567

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi
Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: siedziba zamawiajacego
Tel.: +48 126167000
E-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdmk.krakow.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdmk.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie, konserwacja i naprawy torowisk tramwajowych w Krakowie w latach 2019-2022

Numer referencyjny: 4/IV/2019
II.1.2)Główny kod CPV
34941300
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Opis przed. zam.: a) Przedm. zam. jest usługa poleg. na utrzymaniu, konserwacji i naprawie torowisk tramw. w Krakowie w latach 2019-2022. Zakres prac obejmuje m. in.- utrzymanie, konserwację, naprawy torowisk tramw.,- prowadzenie dyspozytorni do obsługi zad. związanych z realiz. zakresu rzeczowego- wykonywanie przeglądów okresowych torowisk tramw.- wykonywanie napraw awaryjnych. Zam. opisał przedmiot zam. za pomocą specyf. tech. wraz z załącznikami – zał. nr 5 do SIWZ.

2. Umowa o podwykonaw., której przedmiotem są usługi, powinna być zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niespełnienie war. dot. podwykonawców zawartych we wzorze umowy spowoduje zgłosz. przez Zam. odpow. zastrzeżeń lub sprzeciwu.

3. Termin wyk. zamówienia: od 1.10.2019 r. do 30.9.2022 r. c) Wykonawca zobow. jest udzielić: min. 36 mies. gwarancji. W przypadku wydł. okresu gwarancji 48 mies. zgodnie z zapisami istotnych post.umowy § 9 ust. 1 (Oferty zawieraj. okres gwarancji mniejszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone)

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45234126
45233141
50225000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Opis przedmiotu zamówienia: a) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu, konserwacji i naprawie torowisk tramwajowych w Krakowie w latach 2019-2022. Zakres prac obejmuje m. in.:- utrzymanie, konserwację, naprawy torowisk tramwajowych,

— prowadzenie dyspozytorni do obsługi zadań związanych z realizacją zakresu rzeczowego - wykonywanie przeglądów okresowych torowisk tramwajowych- wykonywanie napraw awaryjnych. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą specyfikacji technicznej wraz z załącznikami – zał. nr 5 do SIWZ.

b) Wykonawca musi dysponować bazą tech. – admin. w granicach GMK, dopuszcza się położenie bazy na obszarze powiększonym tj. do 10 km poza granice GMK, umożliwiającą realizację przedmiotu umowy.

c) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp.. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania

2.Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie.

3.Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty:a) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem,b) potwierdzenia terminowego uiszczenia składki ubezpieczeniowej w formie kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, potwierdzające, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą obejmującą Przedmiot umowy. W uzasadnionych wypadkach Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy oryginałów przedłożonych dokumentów. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w okresie trwania Umowy ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującego cały zakres wykonywanej w oparciu o niniejszą Umowę działalności z sumą gwarancyjną nie niższą niż 1.500.000,00 zł (słownie: milion pięćset tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia objęte ubezpieczeniem z wyłączeniem franszyz.

4.Do przel. na PLN wartości wsk. w dok. złoż. na potw. speł. war udziału w przedm.post.,wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zam. przyjmie średni kurs publ. przez Nar. Bank Polski, tabela A, z dnia publ. ogł. o zam. w DUUE. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogł., do w/w przel. zastos.będzie ostatni ogł. kurs przed tym dniem.

5. Info. dot. tajem. przedsiębiorstwa zawarte są w cz VI pkt ust.1 pkt 5 SIWZ.

6.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu oraz stanowi zał. nr 8 do niniejszego SIWZ. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba posiadanych pojazdów brygady pogotowia technicznego dla czynności przewidzianych w § 1 ust. 1 pkt 1 lit a) Specyfikacji Technicznej / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres obowiązywania gwarancji określonej w § 9 ust. 1 istotnych postanowień umowy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2019
Koniec: 30/09/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zam. przewiduje możliwość udzielenia zam. polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zam. podst. o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ust. Pzp Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wyznacza następ. osoby do kontaktu z Wykonawcami: Dział Utrzymania Infrastruktury Torowej i Energetycznej (spr. merytoryczne) Jacek Jasiński tel. (012) 616-70-80, Wiesław Łoziński tel. (012) 616-70-83, Krzysztof Kotynia tel. (012) 616-70-83, Anna Kosowska-Kotaba - Dział Zamówień Publicznych tel. (012) 616-71-15 (spr. proceduralne).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1) .Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia - za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane: a) pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie prac polegających na konserwacji, utrzymaniu i napraw torowisk tramwajowych objętych przedmiotem zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego.

2) Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp,

3).W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiaiajacy będzie wymagał następujących dokumentów:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445)

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 500 000,00 PLN,

a) Infor na temat sposobu przek. Zam. jed. dok. JEDZ obejm. ośw. Wyk.dot. speł. warunków udziału w post. oraz ośw. Wyk. dot. braku podstaw wykluczenia (każdy z podm. skł. wspólną ofertę).

b) JEDZ, należy sporządzić w postaci elektr. opatrzonej kwal. podpisem elektr. Ośw. podm. skł. ofertę wspólnie oraz pod. udost. potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę doK. elektr., podpisanego kwal. podpisem elekt. przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. b) Zalecenia Zam. odnośnie kwalif podpisu elektr.:

— dla dokumentów w formacie „pdf" zaleca się podpis w formatem PAdES,

— dokumenty w formacie innym niż „pdf" zaleca się podpisywać formatem XAdES

c) Zam. dopuszcza przesył. danych w formatach dopuszczonych odpow. przepisami prawa, tj. m.in.: .pdf, .doc, .docx,.rtf, .xps, .odt., przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Wyk. wypełnia JEDZ, tworząc dok. elektr., korzystając z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypeł. JEDZ i utworzenie dok. elektr., w szczególności w jednym z ww. formatów.

d) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wyk. dok. elektr. JEDZ, Wyk. podpisuje ww. dok. kwalif podpisem elektr., wystawionym przez dostawcę kwalif. usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, speł. wymogi bezpiecz. określ. w ustawie. Podmioty takie są wpisane do rejestru Ministra ds. informatyzacji prowadz. przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Lista podm. udostęp. usługę kwalif. podpisu elektr. dostępna jest na str. www.nccert.pl.

e) Podpisany dok. elektr. JEDZ powinien zostać załączony do zaszyfrowanej zgodnie z zapisami części VI pkt 1 SIWZ oferty wykonawcy.

f) Zam. informuje, że pod poniższym adresem jest dostępny jednolity dok. (JEDZ) w formie elektr.:

https://espd.uzp.gov.pl/

g) Instrukcja wypeł. jed. dok. (JEDZ) jest dostępna pod poniższym adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

h) Wyk. w cz. IV JEDZ może ograniczyć się do złożenia ogólnego oświad. dot. wszystkich kryteriów kwalifikacji

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1) .Dok. potw., że Wyk. jest ubezp. od odpow. cywilnej w zakresie prow. dział. zw. z przed. zam. na sumę gwar. co najmniej 1.500.000,00 zł.

2).Infor. zamawiającego (adm.) o przetwarzaniu danych osobowych (Wykonawcy) - Klauzula infor. z art. 13 Rozp. Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) związana z postęp.o udzielenie zam. pub.Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuje, że:

— administratorem Pani/Pana (Wykonawcy) danych osobowych jest: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417, email: sekretariat@zdmk.krakow.pl

— inspektorem ochrony danych osob. w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa jest Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl,

— Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. p.n. Utrzymanie, konserwacja i naprawy torowisk tramwajowych w Krakowie w latach 2019-2022. Znak sprawy: 4/IV/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

— odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostęp. zostanie dokumentacja postęp. w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Pzp (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp",

— Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postęp. o udzielenie zam., a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

— obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

— w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

— Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

— nie przysługuje Pani/Panu:

−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

O udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1).Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali usługi w porównywalnych jak w Polsce warunkach klimatycznych (dobowa różnica temperatur) obejmujące:

a) bieżące utrzymanie, konserwacja i naprawy torowisk tram. lub kolejowych przez okres min. 1 roku – co najmniej 50 km poj. toru oraz pozostała infrast. techniczna taka jak smarownice torowe i wygrodzenia torowe;

b) dośw. w prowadzeniu prac w systemie ciągłym 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez okres min. 1 roku (dyspozytornia w zakresie służb utrzymujących infrastrukturę torową); Zam. dopuszcza wykonanie powyższych prac w ramach różnych zadań (umów).

2 Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wyk, który weźmie udział w postęp. przetarg. winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zam. tj.:

a) co najmniej jedną osobą z upr. budowl. w specjalności linie, węzły i stacje kolejowe (Zad 1a - wg. Załącznika nr 11 do Specyfikacji Tech.);

b) co najmniej jedną osobą posiadającą niezbędne upr. do wyk. przeglądów okresowych infrastr. torowej o których mowa w art. 62 Ustawy pr. budowlane;

c) co najmniej trzema osobami posiad. świadectwa kwalif. wydane przez właściwe jed. certyfikujące, uprawniające do spawania gazowego, elektrycznego i termitowego.

3) Dysponują odpow. narzędziami tj.

a) samochody brygad pogotowi tech. wraz z wyposażeniem, w ilości umożliwiającej właściwe wykonywanie przedmiotu zam. – minimum dwa zgodnie z § 3 ust.1 pkt 1 Specyfikacji Tech. z obsadą osobową zgodnie z § 3 ust.1 pkt 3 Specyfikacji Tech.

b) samojezdna szlifierka torowa do likwidacji falistego zużycia główki szyn w standardzie konstrukcyjnym oraz z zabezp. umożliwiającymi szlifowanie torowisk na całej infrastr. tramwajowej Miasta Krakowa (torowiska w zabudowie ulicznej, wydzielone, na estakadach i wiaduktach). Wjazd i zjazd z torowiska samoczynnie (do 5 minut) w ramach posiadanych właściwości konstrukcyjnych bez użycia sprzętów i pojazdów dodatkowych. Szlifierka ta musi być dostępna maksymalnie w przeciągu 7 dni od daty zlecenia prac – min. 1 kpl.;

c) samojezdna podbijarka służąca do zagęszczania i stabilizowania podsypki pod podkładami toru z równoczesnym ostatecznym profilowaniem toru w pionie i poziomie – min. 1 kpl.;

d) zestaw do automatycznego napawania elem. konstrukcji stalowej torowiska – min. l szt.;

e) urządzenie do rejestracji wszystkich rozmów prowadzonych pomiędzy własną dyspozytornią zlokalizowaną w lokalu np. na zapleczu Wyk. i zainteresowanymi stronami - rejestracja dwustronna wraz z możliwością ciągłego monitorowania w Centrum Sterowania Ruchem ZDMK – min. 1 kpl.;

f) Wyk. ma obowiązek zapewnienia i posiadania niezbędnej rezerwy materiałowej (części zamiennych) pozwalającej na natych. usunięcie lub zabezp. awarii w zakresie pozwalającym na bezpieczne funk. komunikacji tramwajowej;

g) samochód asenizacyjny z funkcją wypompowania wody z torowiska oraz innych elementów i urządzeń infrastruktury oraz ciśnieniowego mycia i udrożniania systemów odwodnienia – min. 1 szt.;

h) łączność za pomocą tel. komórkowej, zespoły awaryjne muszą być wyposażone w sprawne tel. komórkowe;

i) skuteczna łączność radiowa (zasięg); zespoły wyposażone w radiotelefony do współpracy z Dyspozytorniami zlokalizowanymi na ul. Centralnej i ul. Śliwkowej w Krakowie

j) każdy zespół powinien być wyposażony w system lokalizacji położenia typu GPS.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wg zał. nr 4;

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 6;

3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wg zał. nr 7;

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia prac itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy - szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/06/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/06/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

1. Oferty należy składać zgodnie z zasadami określonymi w cz VI SIWZ.

2. Otw. złoż.ofert nastąpi w sali konf. ZDMK, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, s. nr 07, POLSKA i będzie realiz. poprzez użycie aplik. do szyfrow. ofert dost.na miniPortalu i dokon. jest poprzez odszyfrow. i otwarcie ofert za pomocą klucza prywat.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1) Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych

2) Termin związania ofertą określono w sekcji IV.2.6 w przeliczeniu na dni wynosi 90

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1).Zam. w niniej. postęp prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 24 aa ust. Pzp będzie najpierw dokonywał oceny ofert, a następnie zbada, czy wyk., którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postęp.

2).Przystępując do przetargu wyk. zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 1.120.000,00 zł (słownie zł.: jeden milion sto dwadzieścia tysięcy 00/100) szcz. dot. wniesienia wadium określono w cz. V SIWZ.

3) Ponadto do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezent. wykonawcy w niniej. zam., jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospod.; b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zam. tzw. konsorcja oraz spół. cywilnych); c) wypełniony formularz oferty - wg zał. 1;d) tabelę cenową – wg zał. 1a do specyfikacji tech., e) zbiorcze zestawienie kosztów – wg zał. 5 do specyfikacji tech.; f) dowód wniesienia wadium.

4).W przypadku wyk. skł. wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dok. wym. w punkcie 3 lit. a) do lit. d) oraz od lit. i) do lit. k) oraz punkcie 2 (cz IV Siwz) Wyk. wspólnie ubiegający się o udz. zam. ustanawiają peł. do reprezentowania ich w postęp. o udzielenie zam. albo reprezent. w postęp. i zawarciu umowy w spr. zam. pub.

5).Wszyscy wyk. skł. wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzial. solidarną za wykonanie umowy. Zam. może w ramach odpowiedz. solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wyk. łącznie lub od każdego z osobna.

6) Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wyk. wspólnie ubiegający się o udzielenie zam. dlatego jej wspólnicy zob. są ustanowić pełn. do repr. w postępowaniu albo reprezentowania w postęp. i zawarcia umowy. Pełn. musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cyw. zob. jest załączyć dok. wymienione w punkcie 5 (cz. IV Siwz)

7).Wyk. może w celu potwierdzenia spełn. war. udziału w postęp.,w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam., lub w jego części, polegać na zdolnościach tech. lub zawodowych lub sytuacji finan. lub ekonom. innych podmiotów, niezależnie od charakteru pr. łączących go z nim stosunków prawnych. Wyk., który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zam., że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczegól. przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zam. Zobowiązanie to musi być złożone w postaci elektr., podpisane kwalif. podpisem elektr. i załączone do oferty. W przypadku gdy podmiot trzeci udostępnia zasoby Wyk. w postaci wykształcenia, kwalifi. zawodowych lub doświad. w celu wykazania przez Wyk. speł. warunków udziału w postęp., musi faktycznie udostępnić te zasoby. Udostępnianie zasobów musi mieć charakter rzeczywisty i koniecznym jest udokumentowanie przez Wykonawcę faktu uczestnictwa tego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

8) Wyk., który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz speł., w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, war. udziału w postęp. składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podm. zgodnie z wymogiem określ. w cz IV pkt 1 SIWZ.

9).Zam. żąda od Wyk., który polega na zdoln. lub sytuacji innych podm. na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstaw. w odniesieniu do tych podmiotów dok. wym. w punkcie 3 lit. a) do lit. d) oraz od lit. i) do lit. k) (cz. IV Siwz)

10). Wyk., jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zam. oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zam. przepisów ust. Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ust. Pzp.

11).Zam. dopuszcza możliwość porozumiewania się za pomocą poczty elektron. (e-mail) sekretariat@zdmk.krakow.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Ciąg dalszy z sekcji VI.3 niniejszego ogłoszenia:

12. Jeżeli wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyposp. Polskiej:

a) zamiast dok. o których mowa w pkt 3 a) (Cz. IV SIWZ),składa dok. lub dokumenty wyst. w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zam. potw. odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wyst. nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu skł. ofert.

b) zamiast dok., o których mowa w pkt. 3 b) i c) (Cz. IV SIWZ), składa dok. lub dokumenty wyst. w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdz. odpow., że nie zalega z opł. pod., opłat, składek na ubezp. społ. lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewent. odsetkami lub grzywnami, w szczegól. uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania dec. właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 mies.przed terminem skł. ofert.

c) zamiast dok. o których mowa w pkt 3 d) (Cz. IV SIWZ) - składa infor. z innego odpowied. rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dok. wydany przez właściwy organ sądowy lub adm. kraju, w którym wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszk. lub miejsce zamieszk. ma osoba, której dotyczy inform. albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ust. Pzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu skł. ofert.

12.1 Jeżeli w kraju, w którym wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. dotyczy - wskazane w pkt 3a), b), c), d) (Cz. IV SIWZ) nie wydaje się dok., o których mowa odpow. w pkt 3a), b), c), d) (Cz. IV SIWZ) zastępuje się je dok. zawierającym oświadczenie, odpow. wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, której dok. miał dot. złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, adm. albo organem samorządu zawodow. lub gospodarczego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wyk. lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 3 a), 3 b), 3 c), 3 d) (Cz. IV SIWZ) dot. terminu wydania dok. lub oświadczeń stosuje się.

12.2 Wyk. mający siedzibę na terytorium Rzeczyp. Polskiej, w odniesieniu do osób, które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyp. Pol, których dot. dok. wskazane w pkt 3 d) (Cz. IV SIWZ) składa dok., o których mowa w pkt 3 d) (Cz. IV SIWZ) w zakresie określ. w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. miał dot. nie wydaje się takich dok., zastępuje się go dokumentem zawierającym oświad. tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, adm. albo organem samorządu zawodowego lub gospod. właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 3 d) (Cz. IV SIWZ) dotyczące terminu wydania dokumentu lub złożenia oświadczenia stosuje się.

12.3. Wyk, który ma siedzibę lub miejsce zam. poza terytorium Rzeczy. Polskiej składa ponadto oświadczenia wymienione w pkt. 3 i), j), k) (Cz. IV SIWZ).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/05/2019

___________________________________________________________________________________

UWAGA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ZMIANA SIWZ

 Kraków, dnia 07.06.2019 r.

NZ.271.102.2019

Dotyczy: Utrzymanie, konserwacja i naprawy torowisk tramwajowych w Krakowie w latach 2019-2022. Znak sprawy: 4/IV/2019

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:
IPU § 1 ust. 5 pkt 1) – w definicji awarii jest odwołanie do trakcji tramwajowej, podczas gdy przedmiotem przetargu jest infrastruktura torowa.
Zwracamy się ujednolicenie terminologii.
Odpowiedź 1:
Pod pojęciem trakcji tramwajowej należy również rozumieć infrastrukturę torową.
Pytanie 2:
IUP § 1 ust. 5 pkt 4 i 5– definicje „pracy brygady torowej pogotowia technicznego" oraz „zazębiania się czasu pracy brygad pogotowi technicznych":
- z jednej strony Zamawiający wyraźnie dopuszcza sytuację, w której zmiany pogotowi będą się odbywały po kolei (zakazana przez Zamawiającego jest tylko i wyłącznie sytuacja, gdy w danym momencie na bazie znajdują się „wszystkie" pogotowia techniczne);
- ale z drugiej strony Zamawiający oświadcza, że czas potrzebny na czynności organizacyjne związane ze zmianą brygad nie jest zaliczany do czasu pracy brygady pogotowia technicznego, a za naruszenie obowiązku bieżącej i nieprzerwanej pracy brygad Wykonawca może być obciążony wysokimi karami umownymi.
Powyższe zapisy są niejednoznaczne, zwracamy się z prośbą o ich doprecyzowanie, poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania, jak niżej:
Odpowiedź 2:
Zamawiający dopuszcza maksimum 0,5 godzinny okres czasu niezbędny na wykonanie czynności organizacyjnych związanych ze zmianą brygad.
Pytanie 3:
Czy Zamawiający dopuszcza zjazd pogotowia technicznego Wykonawcy na bazę celem dokonania na bazie zmiany brygady (w takiej sytuacji przez czas potrzebny na dokonanie na bazie zmiany brygady tylko jedna brygada wykonywałaby pracę bezpośrednio na infrastrukturze), czy też zmiana brygady musi odbyć się bezpośrednio na infrastrukturze tramwajowej? Drugie rozwiązanie (zmiana brygady bezpośrednio na infrastrukturze tramwajowej) jest bardziej cenotwórcze, jak i nie znajduje uzasadnienia w wyjaśnieniu przez Zamawiającego, iż zmiany brygad pogotowi technicznych muszą odbywać się w kolejności, w tym znaczeniu, że w danym momencie na bazie nie mogą znajdować się wszystkie pogotowia.
Odpowiedź 3:
Zamawiający dopuszcza maksimum 0,5 godzinny okres czasu niezbędny na wykonanie czynności organizacyjnych związanych ze zmianą brygad
Pytanie 4:
Czy Zamawiający dopuszcza zjazd pogotowia technicznego Wykonawcy – w trakcie trwania zmiany roboczej - na bazę celem pobrania materiału koniecznego do usunięcia np. awarii lub zwiezienia materiału pozostałego po usunięciu awarii (np. iglicy)? Brak takiej możliwości powoduje konieczność uwzględnienia w cenie dodatkowej obsady wraz z pojazdem w celu dostarczania/ zwożenia materiałów na bazę Wykonawcy.

Odpowiedź 4:
Organizacja pracy zgodnie z zapisami SIWZ należy do Oferenta. Zamawiający dopuszcza w sytuacjach tego wymagających zjazd techniczny jednego zespołu technicznego na bazę, jednak zastrzega sobie możliwość wystąpienia o jego uzasadnienie.
Pytanie 5:
IPU § 1 ust. 5 pkt 4 – praca brygady pogotowia technicznego – czy na bazie operatora można wykonywać czynności związane z wykonywaniem Umowy, nie stanowiące czynności przygotowawczych ani organizacyjnych, jak np. regenerację smarownic. Czy takie czynności zostaną zaliczone do czasu pracy brygady pogotowia technicznego?
Odpowiedź 5:
Nie. Czynności przygotowawcze nie są zaliczone do pracy pogotowia technicznego na infrastrukturze torowej.
Pytanie 6:
IPU § 2 ust. 5 pkt 8:
1) Zapis odwołuje się do trakcji tramwajowej, podczas gdy przedmiotem zadania jest infrastruktura torowa. Prosimy o ujednolicenie terminologii.
2) Niektóre z parametrów technicznych infrastruktury tramwajowej wymagają dla przywrócenia czy zachowania parametrów wykonania naprawy lub remontu generalnego. Koszt takiej naprawy/remontu generalnego może być znacznie wyższy niż koszt wykonania całej umowy utrzymaniowej. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Wykonawca na podstawie umowy będzie zobowiązany do wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymaniowych, natomiast nie będzie zobowiązany do wykonywania napraw wykraczających poza przedmiot umowy, a zatem w przypadku gdy przywrócenie czy zachowanie parametrów infrastruktury będzie wymagało przeprowadzenia takiej naprawy, a Zamawiający jej nie zleci, to Wykonawca nie będzie ponosił w takiej sytuacji odpowiedzialności z tytułu niewykonania czy nienależytego wykonania Umowy?
Ten sam problem dotyczy § 4 ust. 1 pkt 3) specyfikacji technicznej oraz § 5 specyfikacji technicznej.
Odpowiedź 6:
1) Pod pojęciem trakcji tramwajowej należy również rozumieć infrastrukturę torową.
2) Oferent ma realizować przedmiot zamówienia z godnie z SIWZ. W sytuacjach tego wymagających ewentualny zakres naprawy będzie omawiany i ustalany dwustronnie (Zamawiający-Wykonawca).
Pytanie 7:
§ 2 ust. 15 (Specyfikacja techniczna §. 8 ust 1)
– Naprawy czynów wandalizmu i kolizji winny być rozliczane na podstawie SECOCENBUD-u. W przeciwnym przypadku nie sposób oszacować wycenić na etapie składania ofert ryzyk, jakie mogą wynikać z aktów wandalizmu czy kolizji. Dotyczy to np. przypadku uszkodzenia urządzenia smarowania szyn (wartość kilkadziesiąt tysięcy złotych). Prosimy o zmianę treści SIWZ.
Naprawy czynów wandalizmu i kolizji winny być rozliczane na podstawie SECOCENBUD-u. W przeciwnym przypadku oferty będą nieporównywalne, bo nie wiadomo kto co ma wycenić, jak oszacować skutki wandalizmu? Dotyczy to np. przypadku uszkodzenia urządzenia smarowania szyn (wartość kilkadziesiąt tysięcy złotych).
Odpowiedź 7
Zgodnie z zapisami SIWZ. Ocena ryzyk należy do Oferenta na podstawie dotychczas realizowanych zadań o podobnym zakresie.
Pytanie 8:
IPU § 9 ust. 8
Wykonawca oświadcza, że obowiązki z tytułu gwarancji będzie wykonywał z uwzględnieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzględnieniem stałej eksploatacji. Z tych względów Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraźnych napraw zgodnie ze sztuka budowlaną - dotyczących rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy - przez profesjonalnego wykonawcę wybranego przez Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia się przez Wykonawcę z wykonywania obowiązków z tytułu gwarancji.
Zwracamy się wyjaśnienie treści przytoczonego ww. zapisu.

Odpowiedź 8
Przedmiotowy zapis dotyczy m.in. sytuacji realizacji prac gwarancyjnych przez podmiot który udzielił gwarancji na dany element infrastrukturze podlegający utrzymaniu przez Wykonawcę i kwestii udzielenia gwarancji przez Wykonawcę przez zrealizowane przez siebie prace na tymże elemencie infrastruktury.
Pytanie 9:
Specyfikacja techniczna § 8 ust. 3
Zwracamy się uszczegółowienie zapisu : „ Przedsądowe skuteczne dochodzenie roszczeń" – czy należy rozumieć (wg wykonawcy prawidłowo), jako działanie z należytą starannością? Gdyż wykonawca nie może odpowiadać za efekt, które jest uzależniony od okoliczności nienadających się do oszacowania w ofercie przetargowej, jak np. wypłacalność niewiadomych osób trzecich.
Odpowiedź 9
Należy przyjąć, iż pod pojęciem przedsądowe dochodzenie roszczeń należy rozumieć działanie z należytą starannością
Pytanie 10:
SIWZ Część III Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniani warunków.
Ust. 1.1a
Czy wykonawca winien się wykazać wiedzą i doświadczeniem w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji oraz napraw zwrotnic i napędów? Jeżeli tak jaką ilość zwrotnic i napędów musi wykazać wykonawca w ramach bieżącego utrzymania i konserwacji zwrotnic i napędów?
Odpowiedź 10
Wymogi zgodnie ze SIWZ.
Pytanie 11
Ust. 1.1a
Czy Zamawiający podtrzymuje równoważność posiadanie doświadczenia w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji torowisk tramwajowych lub kolejowych. Torowisko kolejowe podlega innym przepisom niż torowiska tramwajowe (zarówno te wbudowane w jezdnię jak i torowiska wydzielone)
Odpowiedź 11
Wymogi zgodnie ze SIWZ.
Pytanie 12
SIWZ Część III Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniani warunków.
Ust. 1.pkt3h
...łączność za pomocą telefonii komórkowej, zespoły awaryjne muszą być wyposażone w sprawne telefony komórkowe
Zwracamy się doprecyzowanie sformułowania co oznaczają zespoły awaryjne, gdyż w materiałach przetargowych na to zadanie ta termin się więcej nie powtarza.
Odpowiedź 12
Zamawiający wyjaśnia, że przez pojęcie „zespoły awaryjne" należy rozumieć zapis „brygady pogotowi technicznych (torowych)."
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia zapis siwz w części III ust 1 pkt 3 lit. h)
W siwz jest:
h) łączność za pomocą telefonii komórkowej, zespoły awaryjne muszą być wyposażone w sprawne telefony komórkowe
W siwz powinno być:
h) łączność za pomocą telefonii komórkowej, brygady pogotowi technicznych (torowych) muszą być wyposażone w sprawne telefony komórkowe
Pytanie 13
Ust 1 Pkt.1. 3
dysponują samojezdna podbijarka służąca do zagęszczania i stabilizowania podsypki pod podkładami toru z równoczesnym ostatecznym profilowaniem toru w pionie i poziomie – min. 1 kpl.;
Prosimy o wyjaśnienie czy profilowanie toru w pionie i poziomie jest równoważne z podnoszeniem i nasuwaniem toru?

Odpowiedź 13
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 14:
IPU §1 Przedmiot Umowy ust.2.
Przedmiot niniejszej umowy obejmuje utrzymanie, konserwację i naprawy infrastruktury torowej, które polega na podejmowaniu wszelkich czynności mających na celu zapewnienie pełnej sprawności technicznej i dotrzymanie parametrów technicznych infrastruktury torowej pozwalających na sprawne i bezpieczne realizację komunikacji zbiorowej, w tym wykonywanie napraw awaryjnych oraz likwidację powstałych uszkodzeń i szkód niezależnie od przyczyn, które je wywołały.
Jakie parametry techniczne należy dotrzymać?
Odpowiedź 14
Zamawiający wymaga utrzymania parametrów użytkowych pozwalających na bezpieczne prowadzenie komunikacji tramwajowej poprzez wykonywanie niezbędnych prac w tym zakresie.
Pytanie 15:
IPU §2 Obowiązki Wykonawcy oraz sposób realizacji Przedmiotu Umowy ust.5. pkt.8 Wykonawca zobowiązuje się do: zachowania parametrów wszystkich elementów infrastruktury technicznej trakcji tramwajowej, pozwalających na bezpieczne prowadzenie komunikacji tramwajowej.
Jakie parametry elementów infrastruktury technicznej trakcji tramwajowej, pozwalających naN bezpieczne prowadzenie komunikacji tramwajowej należy zachować, w sytuacji gdy część infrastruktury tramwajowej ma przekroczone normy dopuszczalne?
Odpowiedź 15
Zamawiający wymaga utrzymania parametrów użytkowych pozwalających na bezpieczne prowadzenie komunikacji tramwajowej poprzez wykonywanie niezbędnych prac w tym zakresie.
Pytanie 16:
IPU §2 Obowiązki Wykonawcy oraz sposób realizacji Przedmiotu Umowy ust.5. pkt.12 Wykonawca zobowiązuje się do: prowadzenia magazynu depozytowego dla ZDMK, obejmującego przedmiotową umowę w czasie jej realizacji, w którym będą przechowywane i składowane materiały zdeponowane przez ZDMK.
Jaką powierzchnię magazynu depozytowego do należy uwzględnić do celów obliczeniowych?
Odpowiedź 16
Oferent przygotowuje ofertę na podstawie własnych doświadczeń eksploatacyjnych w tym zakresie.
Pytanie 17:
IPU §2 Obowiązki Wykonawcy oraz sposób realizacji Przedmiotu Umowy
ust.5. pkt.20 Wykonawca zobowiązuje się do:
czynnego udziału (na wniosek Zamawiającego) przez upoważnionych przedstawicieli w ustalaniu przyczyn powstania zdarzeń na infrastrukturze technicznej trakcji tramwajowej.
Czy operator torów winien w swoim zespole posiadać osobę kompetentną z odpowiednim wykształceniem i uprawnieniami do spraw trakcji tramwajowej?
Odpowiedź 17
Na podstawie zapisów w SIWZ w odniesieniu do torowiska tramwajowego jako części infrastruktury technicznej trakcji tramwajowej.
Pytanie 18:
IPU §2 Obowiązki Wykonawcy oraz sposób realizacji Przedmiotu Umowy
ust.5. pkt.22 Wykonawca zobowiązuje się do:
..opracowania i uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu wraz terminami wyłączeń komunikacji tramwajowej oraz ewentualnymi zmianami w układzie zasilania w przypadku wykonywania prac wymagających wyłączeń komunikacji tramwajowej oraz zmian w układzie zasilania.
Czy w przypadku koniecznych zmian w układzie zasilania operator torów będzie ponosił koszty związane np. z pomiarem pętli zwarcia wynikającym z nowego układu zasilania?
Czy operator torów ma wnioskować o zmiany w układzie zasilania, czy zostaną udostępnione niezbędne dokumenty, aby operator mógł zaproponować takie zmiany w układzie zasilania. Z jakim wyprzedzeniem należy wnioskować o zmiany w układzie zasilania?

Odpowiedź 18
Operator infrastruktury torowej wykonuje czynności zgodnie z zapisami SIWZ. W sytuacjach tego wymagających ewentualny zakres prac będzie omawiany i ustalany dwustronnie (Zamawiający-Wykonawca).
Pytanie 19:
IPU §2 Obowiązki Wykonawcy oraz sposób realizacji Przedmiotu Umowy ust.5. pkt.22 Wykonawca zobowiązuje się do:
przywrócenia przejezdności torowiska - w przypadku wystąpienia awarii powodującej nieprzejezdność torowiska lub zagrożenie bezpieczeństwa, w terminie do jednej godziny - oraz zabezpieczenia miejsca awarii, natomiast w terminie do 48 godz. od usunięcia stanu awaryjnego, dokonania naprawy docelowej zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i wymogami technologicznymi wynikającymi z konstrukcji toru.
Czy Zamawiający dopuszcza dłuży czas niż 1 godzina na naprawę i przywrócenie przejezdności torowiska w miejscu awarii. Wydłużenie tego czasu może wynikać z powodu wystąpienia awarii, w miejscu gdzie przywrócenie parametrów normatywnych torowiska może zając nawet kilkanaście godzin np. wyboczenia pionowe kub poziome torowiska, pęknięcia i zniszczenia całych fragmentów krzyżownic, pęknięcia iglic, zwrotnic napawania dostosowawczego długich odcinków szyn.
Odpowiedź 19
Operator infrastruktury torowej wykonuje czynności zgodnie z zapisami SIWZ. Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu na naprawę w sytuacjach awarii o znacznym zakresie w przypadkach uzasadnionych.
Pytanie 20:
§ 9 Rękojmia i gwarancja jakości ust. 1 pkt.2
2 lata w zakresie wadliwości prac polegających na naprawianiu szyn i krzyżownic
Czy Zamawiający potwierdza sformułowanie „naprawianie szyn ", czy też zgodnie ze Specyfikacją Techniczną § 8 ust.4.pkt.2 powinna być udzielona gwarancja na napawanie szyn?
Odpowiedź 20
Zapis dotyczy „napawania" szyn.
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia zapis w § 9 ust. 1 pkt.2 IPU zdanie pierwsze

W IPU w § 9 ust. 1 pkt.2 zdanie pierwsze jest:
2 lata w zakresie wadliwości prac polegających na naprawianiu szyn i krzyżownic od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru lub w przypadku prac utrzymaniowych od końca miesiąca, w którym dostarczono nowe części zamienne i materiały.

W IPU w § 9 ust. 1 pkt.2 zdanie pierwsze powinno być:
2 lata w zakresie wadliwości prac polegających na napawaniu szyn i krzyżownic od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru lub w przypadku prac utrzymaniowych od końca miesiąca, w którym dostarczono nowe części zamienne i materiały.
Pytanie 21
OGÓLNE
1.Prosimy o podanie procedury postępowania w przypadku informacji o nieprawidłowych wyników pętli zwarcia. Zwracamy się o podanie procedury dotyczącej kontroli i naprawy torowiska w zakresie terminów.
2.Prosimy o podanie procedury postępowania w przypadku wykonywania prac spawalniczych w rejonie zwrotnic ryglowanych.
3.Jakie terminy realizacji prac operatora energetycznego należy uwzględnić w przypadku np. wymiany grzałki zamocowanej pod iglicą. W jakim czasie operator torów ma podjąć prace pomocnicze?
4.Prosimy o podanie instrukcji współpracy z operatorem energetycznym przy wymianie iglicy i regulacji pomontażowej napędu ryglowanego.
5. Z jakim wyprzedzeniem należy poinformować operatora energetycznego o pracach na torowisku, tak aby mógł zabezpieczyć elementy które posiada w konserwacji jak np. punkt powrotny przy pracach podbijarki, obwody torowe zwrotnic ryglowanych?
6. Kto odtwarza po pracach torowych np. przy wymianie szyn uszynienia słupów trakcyjnych lub obwody torowe zwrotnic ryglowanych.
Prosimy o podanie granicy stron pomiędzy infrastrukturą torową a sieciową.
7.Czy pojazdy pogotowia technicznego Wykonawcy będą posiadać status służb technicznych/ służb miejskich? W przypadku Krakowa jest ograniczona możliwość wjazdu dla pojazdów pow. 3.5t, co powoduje niemożność realizacji zadania.
8. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie prac na rozjeździe Rondo Kocmyrzowskie w zakresie wykonania styków przejściowych , uzupełnienia tłucznia?
9. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie wjazdu na rozjazd Kopiec Wandy?
Odpowiedź 21
Odpowiedź na pytania od 1 do 5
ST § 4 ust 1 pkt 16

Odpowiedź na pytanie 6
Oferent ma realizować przedmiot zamówienia zgodnie z SIWZ. W sytuacjach tego wymagających ewentualny zakres naprawy będzie omawiany i ustalany dwustronnie (Zamawiający-Wykonawca). Przedmiot zamówienia jest opisany w SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 7
Pojazdy pogotowia technicznego muszą być oznakowane zgodnie z zakresem czynności do których są przeznaczone (zgodnie z wytycznymi tzw. „czerwonej księgi znaków drogowych" pojazdy pogotowi torowych mieszczą się w pojęciu pojazdów służb miejskich) W sytuacjach tego wymagających będą podejmowane dwustronne ustalenia (Zamawiający – Wykonawca).

Odpowiedź na pytania od 8 do 9
Zlecanie prac nie objętych wynagrodzeniem ryczałtowym należy do Zamawiającego na podstawie dwustronnych ustaleń.

Pytanie 22:
SPECYFIKACJA
Specyfikacja techniczna § 4 ust 1 pkt 16
1. Z jakim wyprzedzeniem należy zgłosić potrzebę wyłączenia napięcia dla prac planowych?
2. Prosimy o podanie procedury postępowania w przypadku braku możliwości wyłączenia całej sekcji zasilania na potrzeby prac planowych, a wyizolowanie sieci trakcyjnej jest warunkiem koniecznym do podjęcia prac torowych i zapewnienia pracy zgodnie z warunkami BHP.
Odpowiedź 22
Zgodnie z zapisami w ST § 4 ust 1 pkt 16
Pytanie 23:
Specyfikacja techniczna § 4 ust 1 pkt 17
1. Z jakim wyprzedzeniem należy zgłosić potrzeby zmiany układu zasilania sieci trakcyjnej?
Odpowiedź 23
Zgodnie z zapisami w ST § 4 ust 1 pkt 16
Pytanie 24:
Specyfikacja techniczna § 5.ust 1.pkt 2
1.Zwracamy się o wskazanie, które odwodnienia należą do operatora torów. Prosimy o wskazanie granicy stron.
2. Odwodnienia których zwrotnic należą do operatora torów prosimy o wskazanie granicy stron?
Odpowiedź 24
Operator infrastruktury torowej wykonuje czynności na całej infrastrukturze torowej – tramwajowej Krakowa zgodnie z zapisami SIWZ. W sytuacjach tego wymagających Zamawiający doprecyzuje zakres odpowiedzialności oraz obszar realizacji robót na istniejącej infrastrukturze torowej.
Pytanie 25:
Specyfikacja techniczna § 5.ust 1.pkt 3
1.Które pokrywy i maskownice zwrotnic rozjazdowych należą do operatora torów. Prosimy o wskazanie na rysunkach technicznych danego typu zwrotnic.

Odpowiedź 25
Operator infrastruktury torowej wykonuje czynności na całej infrastrukturze torowej – tramwajowej Krakowa zgodnie z zapisami SIWZ. W sytuacjach tego wymagających Zamawiający doprecyzuje zakres odpowiedzialności oraz obszar realizacji robót na istniejącej infrastrukturze torowej
Pytanie 26:
Specyfikacja techniczna § 5.ust 1.pkt 3
1.Które zwrotnice konkretnie należą do operatora torów i w jakim zakresie ?
2.W przypadku, gdy elementy zwrotnic rozjazdowych należą do dwóch operatorów to które elementy stanowią granicę stron. Prosimy o podanie rozgraniczenia na rysunkach technicznych dla każdego typu zwrotnicy?
Odpowiedź 26
Operator infrastruktury torowej wykonuje czynności na całej infrastrukturze torowej – tramwajowej Krakowa zgodnie z zapisami SIWZ. W sytuacjach tego wymagających Zamawiający doprecyzuje zakres odpowiedzialności oraz obszar realizacji robót na istniejącej infrastrukturze torowej.
Pytanie 27:
Specyfikacja techniczna § 5.ust 1.pkt 11
...Zamawiający zastrzega sobie prawo określenia w trakcie trwania umowy szczegółowych parametrów smarów do stosowania w w/w urządzeniach.
Smar stosowany do smarowania szyn w większości smarownic jest smarem producenta. Czy Zamawiający potwierdza, że ma zostać zastosowany smar inny niż określony przez producenta danego typu smarownic. Jeśli tak- na obecnym etapie prosimy podać parametry smaru, ponieważ zastosowanie innego smaru może spowodować uszkodzenie urządzenia smarującego. Jeżeli taka sytuacja wyniknie czy Zamawiający przewiduje, że koszty naprawy urządzeń do smarowania szyn będą pokryte przez nowego producenta smarów lub przez Zamawiającego.
Czy Zamawiający (w trakcie trwania umowy) przewiduje wymianę urządzeń do smarowania szyn
(np. Clicomatic) na innego typu urządzenia? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie ilości i przewidywany termin wymiany ponieważ informacje te są niezbędne do właściwej wyceny zadania.
Odpowiedź 27
W urządzeniach do automatycznego smarowania szyn należy stosować smar, który przewiduje producent urządzeń lub przez niego dopuszczony do stosowania. Oferent przygotowuje ofertę na podstawie stanu istniejącego infrastruktury torowej i własnych doświadczeń eksploatacyjnych. Zamawiający przewiduje w perspektywie trzech lat wymianę najstarszych smarownic torowych, jednak nie jest to zobowiązanie, a jedynie planowane działania uzależnione od dostępności środków, które będzie można przeznaczyć na ten cel.
Pytanie 28:
Specyfikacja techniczna § 5.ust 1.pkt 34
1. Zwrotnica rozjazdowa posiada elementy należące do różnych operatorów (torowego i energetycznego). W przypadku wykolejenia na takiej zwrotnicy zwracamy się o podanie procedury/ instrukcji likwidacji wykolejenia oraz sposobu określenia przyczyny wykolejenia. Czy z ramienia ZDMK w kwestiach spornych będzie dostępny koordynator 24h/dobę. Kto będzie podejmował decyzję o wznowieniu ruchu tramwajowego w przypadku braku określenia przyczyny wykolejenia?
Odpowiedź 28
Operator infrastruktury torowej wykonuje czynności na całej infrastrukturze torowej – tramwajowej Krakowa zgodnie z zapisami SIWZ. Określenie przyczyny wykolejenia nie jest warunkiem koniecznym do wznowienia ruchu tramwajowego.
Pytanie 29:
Specyfikacja techniczna § 8.ust1.
1.Czy z ramienia ZDMK 24h/dobę będzie koordynator w sprawach spornych, wyznaczał zakres i sposób wykonania naprawy i koordynował prace w przypadku, gdy w celu przywrócenia stanu przejezdności będzie wymagana współpraca dwóch operatorów. Kto będzie podejmował decyzję o wznowieniu ruchu tramwajowego?
Odpowiedź 29
Operator infrastruktury torowej wykonuje czynności na całej infrastrukturze torowej – tramwajowej Krakowa zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 30:
ZAŁĄCZNIK 1A Pozycja 4
Zachodzi sprzeczność pomiędzy zakresem pkt. 4 a punktem 4.5. Opis w głównym punkcie 4 dotyczy nowych elementów natomiast pkt. 4.5 dotyczy elementów staroużytecznych. Zwracamy się o wyjaśnienie tej rozbieżności.
Odpowiedź 30
Realizacja robót rozlicznych z pkt 4.5. dopuszcza zastosowanie materiałów staroużytecznych. Wykonywanie robót rozlicznych z pkt 4 tj. od 4.1. do 4.4. nakłada obowiązek stosowania materiałów nowych, zgodnie z opisami poszczególnych pozycji.
Pytanie 31:
ZAŁĄCZNIK 1A Pozycja 5
Zachodzi sprzeczność pomiędzy zakresem pkt. 5a punktem 5.3. Opis w głównym punkcie 5 dotyczy nowych elementów natomiast pkt. 5.3 dotyczy elementów staroużytecznych. Zwracamy się o wyjaśnienie tej rozbieżności.
Odpowiedź 31
Realizacja robót rozlicznych z pkt 5.3. dopuszcza zastosowanie materiałów staroużytecznych. Wykonywanie robót rozlicznych z pkt 5 tj. od 5.1. do 5.2. nakłada obowiązek stosowania materiałów nowych, zgodnie z opisami poszczególnych pozycji.
Pytanie 32:
ZAŁĄCZNIK 1A Pozycja 8.1
1.W przypadku, gdy skrzynia ziemna nie nadaje się do ponownego zabudowania, który operator wymienia ją i uwzględnia rozliczenie tej pracy. Czy należy uwzględnić nową skrzynię czy regenerowaną?
2.Skrzynia ziemna napędów ryglowanych musi być zdemontowana podczas wymiany zwrotnicy i ponownie zamontowana, co wiąże się również z odtworzeniem odwodnienia. Który operator za to odpowiada prosimy o dokładne wyszczególnienie prac?
3.Prosimy o instrukcje współpracy z operatorem energetycznym
Odpowiedź 32
Oferent ma realizować przedmiot zamówienia zgodnie z SIWZ. W sytuacjach tego wymagających ewentualny zakres naprawy będzie omawiany i ustalany dwustronnie (Zamawiający-Wykonawca).
Pytanie 33:
ZAŁĄCZNIK 1A Pozycja 8.2
1.Prosimy o podanie jakiego rodzaju zwrotnicy dotyczy pozycja, gdyż opis nie pozwala na jednoznaczne określenie oraz wyliczenie wartości pozycji.
W przypadku rozjazdowej zwrotnicy :
1.W przypadku, gdy skrzynia ziemna nie nadaje się do ponownego zabudowania, który operator wymienia ją i uwzględnia rozliczenie tej pracy. Czy należy uwzględnić nową skrzynię czy regenerowaną?
2. Skrzynia ziemna napędów ryglowanych musi być zdemontowana podczas wymiany zwrotnicy i ponownie zamontowana, co wiąże się również z odtworzeniem odwodnienia. Który operator za to odpowiada prosimy o dokładne wyszczególnienie prac?
3. Kto jest odpowiedzialny za wymianę mechanicznego i elektrycznego układu sterowania zwrotnic ryglowanych w przypadku pozycji 8.2
4. W czyim zakresie jest wymiana napędu ryglowanego. Czy w wycenie należy uwzględnić nowy napęd czy regenerowany?
5. Prosimy o podanie instrukcji współpracy z operatorem energetycznym
Odpowiedź 33
Oferent ma realizować przedmiot zamówienia zgodnie z SIWZ. W sytuacjach tego wymagających ewentualny zakres naprawy będzie omawiany i ustalany dwustronnie (Zamawiający-Wykonawca).
Pytanie 34
ZAŁĄCZNIK 1A Pozycja 9.1
1.W przypadku, gdy skrzynia ziemna nie nadaje się do ponownego zabudowania, który operator wymienia ją i uwzględnia rozliczenie tej pracy. Czy należy uwzględnić nową skrzynię czy regenerowaną?
2.Skrzynia ziemna napędów ryglowanych musi być zdemontowana podczas wymiany zwrotnicy i ponownie zamontowana, co wiąże się również z odtworzeniem odwodnienia. Który operator za to odpowiada prosimy o dokładne wyszczególnienie prac?
Prosimy o instrukcje współpracy z operatorem energetycznym
Odpowiedź 34
Oferent ma realizować przedmiot zamówienia z godnie z SIWZ. W sytuacjach tego wymagających ewentualny zakres naprawy będzie omawiany i ustalany dwustronnie (Zamawiający-Wykonawca).
Pytanie 35:
ZAŁĄCZNIK 1A Pozycja 9.2
Prosimy o instrukcje współpracy z operatorem energetycznym
Odpowiedź 35
Oferent ma realizować przedmiot zamówienia zgodnie z SIWZ. W sytuacjach tego wymagających ewentualny zakres naprawy będzie omawiany i ustalany dwustronnie (Zamawiający-Wykonawca).
Pytanie 36:
Specyfikacja techniczna
§ 1. Ust.1 pkt.1 c
1. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
c)wykonywanie przeglądów okresowych torowisk tramwajowych zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo budowlane, według harmonogramu opracowanego przez Wykonawcę, uzgodnionego z Zamawiającym oraz sporządzanie protokołów o których mowa w art. 64 ww. Ustawy (protokoły z kontroli powinny być sporządzone w formie umożliwiającej ich dołączenie do książki drogi).
Zwracamy się o doprecyzowanie w jakim zakresie powinny być wykonane przeglądy. Prawo budowlane nie precyzuje przeglądów dotyczących infrastruktury torowej. Czy Zamawiający przekaże książki drogi/ obiektów mostowych/tunelu w związku z odniesieniem do kilometrażu drogi jako punktu odniesienia niezbędnego do wykonania pomiarów i protokołów przeglądu.
Odpowiedź 36
Do wykonywania przeglądów, nie jest niezbędne przekazywanie Wykonawcy książek dróg oraz innych obiektów inżynierskich. Rolą Wykonawcy jest przekazanie protokołów z wykonanych przeglądów, które Zamawiający dołączy do prowadzonych przez siebie książek. Przeglądy należy wykonywać zgodnie z podziałem odcinków według Załącznika nr 2. do Specyfikacji Technicznej. Zakres przeglądów powinien obejmować wszystkie niezbędne elementy i parametry infrastruktury technicznej zgodnie z przyjętą praktyką postępowania przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia w tym zakresie oraz na podstawie obowiązujących przepisów (np. Wytyczne techniczne projektowania, budowy i utrzymania torów tramwajowych).
Pytanie 37:
Specyfikacja techniczna § 1. Ust.3
W odniesieniu do napraw przeprowadzanych na całości infrastruktury, która jest objęta przedmiotem zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo określania ilości, jakości i rodzaju wykonywanych prac oraz wyboru technologii z uwzględnieniem dostępności materiałów, a także ograniczenia ich zakresu bez podawania przyczyny. Prace będą realizowane do wysokości kwoty umownej.
Czy chodzi o prace rozliczane kosztorysem powykonawczym?
Odpowiedź 37
W odniesieniu do wszystkich napraw, zgodnie z zapisami SIWZ
Pytanie 38:
Specyfikacja techniczna § 4. Ust.1 pkt.3
Zamawiający wymaga zachowania parametrów wszystkich elementów infrastruktury technicznej trakcji tramwajowej, pozwalających na bezpieczne prowadzenie komunikacji tramwajowej.
Co oznaczają parametry w sytuacji gdy część torowiska przekracza dopuszczalne normy zużycia?
Odpowiedź 38
Zamawiający wymaga utrzymania parametrów użytkowych pozwalających na bezpieczne prowadzenie komunikacji tramwajowej poprzez wykonywanie niezbędnych prac w tym zakresie.
Pytanie 39:
Specyfikacja techniczna § 4. Ust.1 pkt.7
Jaką powierzchnię magazynu depozytowego do należy uwzględnić do celów obliczeniowych?
Odpowiedź 39
Oferent przygotowuje ofertę na podstawie własnych doświadczeń eksploatacyjnych w tym zakresie.
Pytanie 40:
Specyfikacja techniczna § 4. Ust.3
Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przejmowania od Zamawiającego nowych lub przebudowanych odcinków torowisk tramwajowych wraz z infrastruktura techniczną zrealizowanych w ramach zadań inwestycyjnych Gminy.
Jaką ilość zwiększenia kilometrów torowiska, zwrotnic oraz pozostałej infrastruktury technicznej, należy uwzględnić do celów obliczeniowych zadania?
Odpowiedź 40
Oferent przygotowuje ofertę na podstawie własnych doświadczeń eksploatacyjnych w tym zakresie oraz ogólnodostępnych planów inwestycyjnych w tym zakresie.
Pytanie 41:
Specyfikacja Techniczna § 6. Ust.4
W torowiskach niedopuszczalne jest wystąpienie usterek zagrażających bezpieczeństwu komunikacji.
Jakiego rodzaju usterki Zamawiający traktuje jako zagrażające bezpieczeństwu komunikacji?
Odpowiedź 41
Zamawiający wymaga utrzymania parametrów użytkowych pozwalających na bezpieczne prowadzenie komunikacji tramwajowej poprzez wykonywanie niezbędnych prac w tym zakresie.
Pytanie 42:
Specyfikacja Techniczna § 7. Ust.1 pkt.2
..kontroli prawidłowości utrzymania żądanych przez Zamawiającego standardów;
Jakich standardów wymaga Zamawiający aby zostały utrzymane?
Odpowiedź 42
Zamawiający wymaga utrzymania parametrów użytkowych pozwalających na bezpieczne prowadzenie komunikacji tramwajowej poprzez wykonywanie niezbędnych prac w tym zakresie.
Pytanie 43:
Specyfikacja Techniczna § 5. Ust.7
Wykonawca ma obowiązek przywrócenia w przypadku wystąpienia awarii powodującej nieprzejezdność torowiska lub zagrożenia bezpieczeństwa w terminie do jednej godziny - przejezdności torowiska oraz zabezpieczenia miejsca awarii, natomiast w terminie do 48 godz. od usunięcia stanu awaryjnego, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i wymogami technologicznymi wynikłymi z konstrukcji toru dokonać naprawy docelowej.
Czy Zamawiający dopuszcza dłuży czas niż 1 godzina na naprawę i przywrócenie przejezdności torowiska w miejscu awarii. Wydłużenie tego czasu może wynikać z powodu wystąpienia awarii, w miejscu gdzie przywrócenie parametrów normatywnych torowiska może zając nawet kilkanaście godzin np. wyboczenia pionowe kub poziome torowiska, pęknięcia i zniszczenia całych fragmentów krzyżownic, pęknięcia iglic, zwrotnic napawania dostosowawczego długich odcinków szyn.
Odpowiedź 43
Operator infrastruktury torowej wykonuje czynności zgodnie z zapisami SIWZ. Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu na naprawę w sytuacjach awarii o znacznym zakresie w przypadkach uzasadnionych.
Pytanie 44:
Załącznik nr 2 – Zestawienie ilościowe torowisk tramwajowych z podziałem na odcinki eksploatacyjne
Prosimy o potwierdzenie wyłączenia z eksploatacji odcinków Wielicka- Estakada i Saska- Estakada.
Odpowiedź 44
Wskazane odcinki podlegają bieżącemu utrzymaniu (zapis prawidłowy różnicowy) w zestawieniu odcinków eksploatacyjnych).
Pytanie 45:
Załącznik nr 3 – Zestawienie smarownic torowych na infrastrukturze tramwajowej w Krakowie
Prosimy o potwierdzenie ilości urządzeń do smarowania szyn na rozjeździe 38 Rondo Kocmyrzowskie.
Odpowiedź 45
Należy przyjąć osiem (8) urządzeń do automatycznego smarowania szyn w łukach torowych na Rondzie Kocmyrzowskim nr 38.
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zamieszcza uaktualniony załącznik nr 3 do specyfikacji technicznej dotyczący zestawienia smarownic.

Pytanie 46:
Prosimy o wyjaśnienie zapisów SIWZ
1.Prosimy o potwierdzenie, że w formularzu oferty (pkt 8) wykonawca podaje nazwy podwykonawców tylko w przypadku, gdy nazwy te są znane na etapie składania ofert
Odpowiedź 46
W przypadku gdy na etapie składania oferty są znane nazwy podwykonawców, Wykonawca
w formularzu oferty w punkcie 8 ma wskazać nazwy Firm, które będą realizowały roboty wymienione w punkcie 7 formularza oferty.
W przypadku, gdy Wykonawca będzie powierzał wymienione w formularzu oferty w pkt 7 części zamówienia, ale nazwy podwykonawców nie są znane, należy wpisać taką informację w punkcie 8 formularza oferty.
Pytanie 47:
2. Zamawiający sformułował warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania co najmniej trzech osób posiadających świadectwa kwalifikacji wydane przez właściwe jednostki certyfikujące, uprawniające do spawania gazowego, elektrycznego i termitowego. Prosimy o wyjaśnienie czy wymagane jest posiadanie trzech spawaczy z których każdy ma uprawnienia do spawania gazowego, termitowego i elektrycznego, czy też wymagane jest posiadanie trzech spawaczy, którzy łącznie posiadają uprawnienia do spawania gazowego, termitowego i elektrycznego, tzn że wykonawca posiada spawacza z uprawnieniami do spawanie gazowego, spawacza z uprawnieniami do spawania elektrycznego i spawacza do spawania termitowego.
Odpowiedź 47
Każda zmiana winna być obsadzona przez co najmniej 1 osobę posiadającą wszystkie z wymienionych w pytaniu uprawnień (świadectw kwalifikacyjnych), bądź przez większą liczbę osób, łącznie posiadających wszystkie z wymienionych w pytaniu uprawnień (świadectw kwalifikacyjnych).

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia zapis siwz w części III ust. 1 pkt 2 lit. c)
W siwz jest:
c) co najmniej trzema osobami posiadającymi świadectwa kwalifikacji wydane przez właściwe jednostki certyfikujące, uprawniające do spawania gazowego, elektrycznego i termitowego.

W siwz powinno być:
Każda zmiana winna być obsadzona przez co najmniej 1 osobę posiadającą świadectwa kwalifikacyjne wydane przez właściwe jednostki certyfikujące, uprawniające do spawania gazowego, elektrycznego, termitowego, bądź przez większą liczbę osób, łącznie posiadających wszystkie z ww. świadectw kwalifikacyjnych.

Pytanie 48:
Proszę o potwierdzenie, że w oświadczeniach JEDZ wykonawca w części IV składa tylko ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji
Odpowiedź 48
Wykonawca w części IV JEDZ może ograniczyć się do złożenia ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji zgodnie z zapisem w części IV SIWZ ust 1 lit. h).
Pytanie 49:
Istotne Postanowienia Umowy IPU §1 Przedmiot Umowy ust.2. :
Przedmiot niniejszej umowy obejmuje utrzymanie, konserwację i naprawy infrastruktury torowej, które polega na podejmowaniu wszelkich czynności mających na celu zapewnienie pełnej sprawności technicznej i dotrzymanie parametrów technicznych infrastruktury torowej pozwalających na sprawne i bezpieczne realizację komunikacji zbiorowej, w tym wykonywanie napraw awaryjnych oraz likwidację powstałych uszkodzeń i szkód niezależnie od przyczyn, które je wywołały.
Prosimy o doprecyzowanie i wskazanie jakich konkretnie parametrów technicznych należy dotrzymać?
Odpowiedź 49
Zamawiający wymaga utrzymania parametrów użytkowych pozwalających na bezpieczne prowadzenie komunikacji tramwajowej poprzez wykonywanie niezbędnych prac w tym zakresie.
Pytanie 50:
Dotyczy ZAŁĄCZNIK 1A Pozycja 1.1 oraz 1.2 – Szlifowanie falistego zużycia główki szyn.
Czy Zamawiający przewiduje dzielenie zakresu szlifowania tzn.- może okazać się, że Zamawiający zleci szlifowanie 1 szyny, a następnie podzieli ją na 2 celem uzyskania jednostki „metr toru". ?
W takiej sytuacji koszt szlifowania jednej szyny nie wiele różni się od szlifowania toru- różnica tylko w ilości kamieni szlifierskich. Pozostałe czynności i czas pozostają bez zmian. Prosimy o jednoznaczne stanowisko w tym zakresie.
Odpowiedź 50
Oferent ma realizować przedmiot zamówienia zgodnie z SIWZ. Rozliczenie prac nastąpi na podstawie ceny jednostkowej za 1 metr pojedynczego toru.
Pytanie 51:
Dotyczy ZAŁĄCZNIK 1A Pozycja 7
Prosimy o doprecyzowanie jakie inne czynności należy uwzględnić w przypadku wymiany iglicy, w celu uzyskania rozliczenia zadania czyli np. napawania dostosowawcze czy też napawanie zużycia pionowego ?
Odpowiedź 51
Oferent ma realizować przedmiot zamówienia zgodnie z SIWZ. Naprawa musi być wykonana w standardzie technicznym, który zapewni bezpieczne prowadzenie komunikacji tramwajowej.
Pytanie 52:
Dotyczy: Specyfikacja Techniczna § 7. Ust.1 pkt.2:
..kontroli prawidłowości utrzymania żądanych przez Zamawiającego standardów;
Prosimy o doprecyzowanie i uzupełnienie materiałów przetargowych o standardy utrzymaniowe Zamawiającego, o których mowa w tym zapisie.
Wykonawca musi mieć wiedzę co do wymagań Zamawiającego w pełnym zakresie i w celu wykonywania kontroli w tym zakresie niezbędne jest podsiadanie punktu odniesienia w postaci ww. standardów.
Odpowiedź 52
Wymagania Zamawiającego w zakresie standardów są opisane w przedmiocie zamówienia
Pytanie 53:
Dotyczy: Specyfikacja Techniczna § 6. Ust.4:
W torowiskach niedopuszczalne jest wystąpienie usterek zagrażających bezpieczeństwu komunikacji.
Prosimy o doprecyzowanie i jasne wskazanie jakiego rodzaju usterki Zamawiający traktuje jako zagrażające bezpieczeństwu komunikacji?
Wnosimy o uzupełnienie SIWZ o listę usterek zagrażających bezpieczeństwu komunikacji wraz z odpowiednią procedurą postępowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
Odpowiedź 53
Oferent ubiegający się o zamówienie powinien posiadać podstawową wiedzę i doświadczenie związane z realizacja prac określonych w przedmiotowym zamówieniu. Obowiązują zapisy SIWZ
w szczególności ST § 4 ust. 1 pkt 2).
Pytanie 54:
Dotyczy: Specyfikacja Techniczna § 6. Ust.4:
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o definicję usterki zagrażającej bezpieczeństwu komunikacji, ponieważ sformułowanie jest tak ogólne, że w praktyce nie ma możliwości jednoznacznego stwierdzenia, które z występujących usterek są usterkami zagrażającymi bezpieczeństwu komunikacji.
Odpowiedź 54
Oferent ubiegający się o zamówienie powinien posiadać podstawową wiedzę i doświadczenie związane z realizacja prac określonych w przedmiotowym zamówieniu. Obowiązują zapisy SIWZ
w szczególności ST § 4, ust. 1 pkt 2).
Pytanie 55:
Dotyczy: Specyfikacja techniczna § 4. Ust.1 pkt.3
Zamawiający wymaga zachowania parametrów wszystkich elementów infrastruktury technicznej trakcji tramwajowej, pozwalających na bezpieczne prowadzenie komunikacji tramwajowej.
Prosimy o wykreślenie słowa trakcja (przetarg nie obejmuje trakcji tramwajowej) oraz wnosimy o przekazanie procedury postępowania w przypadku, gdy parametry części torowiska przekraczają dopuszczalne normy zużycia?

Odpowiedź 55
Pod pojęciem trakcji tramwajowej należy również rozumieć infrastrukturę torową. W sytuacjach tego wymagających ewentualny zakres prac będzie omawiany i ustalany dwustronnie (Zamawiający-Wykonawca).
Pytanie 56:
Dotyczy: SIWZ Część III Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków Ust. 1.1a:
Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie czy Zamawiający podtrzymuje równoważność posiadania doświadczenia w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji torowisk tramwajowych LUB kolejowych.
Pragniemy zauważyć, że torowisko tramwajowe podlega INNYM wymaganiom stawianym dla dróg/ulic, czego potwierdzeniem są zapisy ustawy o drogach publicznych, natomiast torowisko kolejowej podlega wymaganiom określonym w ustawie o transporcie kolejowym. Jest to zupełnie odrębny zbiór wymagań.
Tak sformułowany warunek jest adresowany do grupy wykonawców, którzy nie mają doświadczenia w realizacji przedmiotu zamówienia, jak również nie posiadają odpowiedniego sprzętu i zaplecza technicznego.
Dlatego wnosimy o zmianę zapisów w tym zakresie.
Odpowiedź 56
Obowiązują zapisy SIWZ.
Pytanie 57:
Dotyczy: Istotne postanowienia Umowy par. 2 pkt 14
Prosimy o doprecyzowanie co formy powiadamiania i dostarczania akt szkodowych w przypadku odmowy wypłaty ubezpieczenia. Czy Wykonawca ma informować Zamawiającego o ty fakcie i dostarczyć akta w formie elektronicznej (email) czy za pomocą przesyłki pocztowej. ?
Odpowiedź 57
Forma dostarczenia akt zostanie określona na podstawie dwustronnych ustaleń.
Pytanie 58:
Dotyczy: SIWZ Część III Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków Ust. 1.1a:
Prosimy o wyjaśnienie czy wykonawca powinien się wykazać wiedzą i doświadczeniem w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji urządzeń do smarowania szyn np. typu Clicomatic? Jeżeli tak, to prosimy o podanie ilości jaką musi się wykazać aby spełnić powyższy warunek?
Odpowiedź 58
Obowiązują zapisy SIWZ.
Pytanie 59:
Dotyczy ZAŁĄCZNIKA 1A
Na czym polega i jak będzie egzekwowana gwarancja na prace związane ze szlifowaniem falistego zużycia główki szyn (prace uwzględnione w Załączniku 1A pkt.1)
Odpowiedź 59
Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcy gwarancji na szlifowanie szyn (gwarantuje, iż w tym okresie głębokość fali nie przekroczy wartości 0,10 mm na bazie 100 – 300 mm). Podstawą do oceny głębokości fali będą pomiary wykonane przez Wykonawcę w terminie ostatniego miesiąca przed upływem okresu gwarancji.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia zapis w zał. 2 IPU w § 9 ust. 1 tj.:

W IPU jest:
1.Wykonawca udziela na okres .... miesięcy gwarancji na roboty i prace stanowiące Przedmiot umowy i wbudowane materiały z wyłączeniem zapisów ust. 1), 2) poniżej, gdzie terminy gwarancji i rękojmi wynoszą:
1 )5 lat w zakresie usunięcia wad wymienianych szyn od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru lub w przypadku prac utrzymaniowych od końca miesiąca, w którym dostarczono nowe części zamienne i materiały.
2) 2 lata w zakresie wadliwości prac polegających na naprawianiu szyn i krzyżownic od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru lub w przypadku prac utrzymaniowych od końca miesiąca, w którym dostarczono nowe części zamienne i materiały. Gwarancja w takim przypadku obejmuje usterki: rozwarstwienie napoiny, pęknięcia wzdłużne i poprzeczne napoiny, pęknięcie poprzeczne szyny, miejscowe niejednorodne boczne oraz pionowe zużycie (zaniżenie) napoiny.

W IPU powinno być:
1.Wykonawca udziela na okres .... miesięcy gwarancji na roboty i prace stanowiące Przedmiot umowy i wbudowane materiały z wyłączeniem zapisów ust. 1), 2) i 3) poniżej, gdzie terminy gwarancji i rękojmi wynoszą:
1) 5 lat w zakresie usunięcia wad wymienianych szyn od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru lub w przypadku prac utrzymaniowych od końca miesiąca, w którym dostarczono nowe części zamienne i materiały.
2) 2 lata w zakresie wadliwości prac polegających na naprawianiu szyn i krzyżownic od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru lub w przypadku prac utrzymaniowych od końca miesiąca, w którym dostarczono nowe części zamienne i materiały. Gwarancja w takim przypadku obejmuje usterki: rozwarstwienie napoiny, pęknięcia wzdłużne i poprzeczne napoiny, pęknięcie poprzeczne szyny, miejscowe niejednorodne boczne oraz pionowe zużycie (zaniżenie) napoiny.
3) 12 miesięcy w zakresie wadliwości prac polegających na szlifowaniu szyn od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. Wykonawca gwarantuje, iż w tym okresie głębokość fali nie przekroczy wartości 0,10 mm na bazie 100 – 300 mm). Podstawą do oceny głębokości fali będą pomiary wykonane przez Wykonawcę w terminie ostatniego miesiąca przed upływem okresu gwarancji.

W zał. 5 do siwz specyfikacji technicznej w dziale III par. 8 ust 4 jest:

4.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania poprzez dokonywanie skutecznych napraw infrastruktury objętej przedmiotem zamówienia – w przypadku wykonania prac w sposób wadliwy lub poprzez zastosowanie wadliwych materiałów Wykonawca zobowiązany jest, w okresie 3 lat od dnia wykonania prac (dokonania ich odbioru) lub zastosowania materiału, do ponownego wykonania prac lub wymiany wmontowanego materiału na wolny od wad bez prawa do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia, przy czym:
1) Obowiązek Wykonawcy w zakresie usunięcia wad wymienianych szyn wynosi 5 lat od dnia zastosowania materiału (zgodnie z warunkami technicznymi (WT/BS-/J.010)) i uwzględnia reklamacje dotyczące wszystkich wad szyn, spowodowanych produkcją i nie wykrytych podczas odbioru z wyłączeniem nadmiernego zużycia szyn wynikającego z warunków eksploatacji;
2) Obowiązek Wykonawcy w zakresie wadliwości prac polegających na napawaniu szyn i krzyżownic wynosi 2 lata od dnia wykonania prac i obejmuje następujące usterki: rozwarstwienie napoiny, pęknięcia wzdłużne i poprzeczne napoiny, pęknięcie poprzeczne szyny, miejscowe niejednorodne boczne oraz pionowe zużycie (zaniżenie) napoiny. Niniejsze obowiązki nie obejmują stałego, jednorodnego eksploatacyjnego zużycia szyny na całym napawanym odcinku oraz zużycia niejednorodnego w sytuacji braku ciągłości prowadzenie zestawów kołowych po krzyżownicach i zwrotnicach w łuku;
3) Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wad niezwłocznie (maksymalnie do 12 godzin) od chwili ich wykrycia w ramach czynności utrzymaniowych bądź też od powzięcia w jakiejkolwiek innej formie informacji o wadzie materiału lub wadliwym wykonaniu prac – w przypadku zaistnienia sporu co do faktu wystąpienia wady, Wykonawca poinformuje o niniejszym Zamawiającego oraz na żądanie Zamawiającego przystąpi do jej usunięcia – rozliczenie prac nastąpi w okresie późniejszym;
4) Wykonawca w przypadku powzięcia w jakiejkolwiek formie informacji o wadliwym wykonaniu prac bądź też wmontowaniu wadliwych materiałów zobowiązany będzie do natychmiastowego (maksymalnie do 3 godzin), należytego zabezpieczenia usterek elementów infrastruktury tramwajowej wynikłych w trakcie eksploatacji i zagrażających prowadzeniu komunikacji oraz do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wystąpieniu usterki.

W zał. 5 do siwz specyfikacji technicznej w dziele III par. 8 ust 4 powinno być:

4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania poprzez dokonywanie skutecznych napraw infrastruktury objętej przedmiotem zamówienia – w przypadku wykonania prac w sposób wadliwy lub poprzez zastosowanie wadliwych materiałów Wykonawca zobowiązany jest, w okresie 3 lat od dnia wykonania prac (dokonania ich odbioru) lub zastosowania materiału, do ponownego wykonania prac lub wymiany wmontowanego materiału na wolny od wad bez prawa do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia, przy czym:
1) Obowiązek Wykonawcy w zakresie usunięcia wad wymienianych szyn wynosi 5 lat od dnia zastosowania materiału (zgodnie z warunkami technicznymi (WT/BS-/J.010)) i uwzględnia reklamacje dotyczące wszystkich wad szyn, spowodowanych produkcją i nie wykrytych podczas odbioru z wyłączeniem nadmiernego zużycia szyn wynikającego z warunków eksploatacji;
2) Obowiązek Wykonawcy w zakresie wadliwości prac polegających na napawaniu szyn i krzyżownic wynosi 2 lata od dnia wykonania prac i obejmuje następujące usterki: rozwarstwienie napoiny, pęknięcia wzdłużne i poprzeczne napoiny, pęknięcie poprzeczne szyny, miejscowe niejednorodne boczne oraz pionowe zużycie (zaniżenie) napoiny. Niniejsze obowiązki nie obejmują stałego, jednorodnego eksploatacyjnego zużycia szyny na całym napawanym odcinku oraz zużycia niejednorodnego w sytuacji braku ciągłości prowadzenie zestawów kołowych po krzyżownicach i zwrotnicach w łuku;
3) Obowiązek Wykonawcy w zakresie wadliwości prac polegających na szlifowaniu szyn wynosi 12 miesięcy (Wykonawca gwarantuje, iż w tym okresie głębokość fali nie przekroczy wartości 0,10 mm na bazie 100 – 300 mm). Podstawą do oceny głębokości fali będą pomiary wykonane przez Wykonawcę w terminie ostatniego miesiąca przed upływem okresu gwarancji.
4) Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wad niezwłocznie (maksymalnie do 12 godzin) od chwili ich wykrycia w ramach czynności utrzymaniowych bądź też od powzięcia w jakiejkolwiek innej formie informacji o wadzie materiału lub wadliwym wykonaniu prac – w przypadku zaistnienia sporu co do faktu wystąpienia wady, Wykonawca poinformuje o niniejszym Zamawiającego oraz na żądanie Zamawiającego przystąpi do jej usunięcia – rozliczenie prac nastąpi w okresie późniejszym;
5) Wykonawca w przypadku powzięcia w jakiejkolwiek formie informacji o wadliwym wykonaniu prac bądź też wmontowaniu wadliwych materiałów zobowiązany będzie do natychmiastowego (maksymalnie do 3 godzin), należytego zabezpieczenia usterek elementów infrastruktury tramwajowej wynikłych w trakcie eksploatacji i zagrażających prowadzeniu komunikacji oraz do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wystąpieniu usterki.
Pytanie 60:
Dotyczy: ZAŁĄCZNIK 1A Pozycja 2
Czy zamawiający przewiduje rozdzielenie zakresu prac – ma to bezpośredni wpływ na wycenę prac w zakresie ilości metrów do wyszlifowania.
Odpowiedź 60
Oferent ma realizować przedmiot zamówienia z godnie z SIWZ. Rozliczenie prac nastąpi na podstawie ceny jednostkowej za 1 metr pojedynczego toru.
Pytanie 61:
Dotyczy: ZAŁĄCZNIK 1A Pozycja 7
Jakie prace dodatkowe wymagane są przy wykonywaniu wymiany iglic, i czy one będą warunkiem rozliczenia ww. prac.
Odpowiedź 61
Niezbędne prace organizacyjne i techniczne.
Pytanie 62:
ZAŁĄCZNIK 1A Pozycja 13
Czy po regeneracji szyn poprzez napawanie zamawiający będzie wymagał uzupełnianie ewentualnych uszkodzeń mas poliuretanowych (zalewki przyszynowej) i czy będzie to warunkiem do rozliczania tego typu prac.
Odpowiedź 62
Prace należy wykonywać w technologii nie powodującej uszkodzeń innych elementów torowiska.
W przypadkach szczególnych będą podejmowane dwustronne ustalenia
Pytanie 63:
Dotyczy: SIWZ Utrzymanie, konserwacja i naprawy torowisk tramwajowych w Krakowie w latach 2019-2022. Ust. 1.1a
Czy Zamawiający podtrzymuje równoważność posiadanie doświadczenia w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji torowisk tramwajowych lub kolejowych.?
Torowisko tramwajowe podlega wymaganiom stawianym dla drogi/ulicy czego potwierdzeniem są zapisy ustawy o drogach publicznych, natomiast torowisko kolejowej podlega wymaganiom określonym w ustawie o transporcie kolejowym. Jest to zupełnie odrębny zbiór wymagań. Tak sformułowany warunek jest adresowany do grupy wykonawców, którzy w ogóle nie mają doświadczenia w realizacji przedmiotu zamówienia, jak również nie posiadają odpowiedniego sprzętu i zaplecza technicznego.
Odpowiedź 63
Obowiązują zapisy SIWZ.
Pytanie 64:
Czy w ramach obecnego zakresu prac Zamawiający przewiduje wykonanie drogi wjazdowej (technicznej) na pętle Kopiec Wandy oraz pętle Bieżanów?
Odpowiedź 64
Zlecanie prac nie objętych wynagrodzeniem ryczałtowym należy do Zamawiającego na podstawie dwustronnych ustaleń.
Pytanie 65:
do SIWZ: CZĘŚĆ III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1/ pkt.3 ppkt. b samojezdna szlifierka torowa (...) dostępna maksymalnie w przeciągu 7 dni od daty zlecenia prac-min. 1 kpl.
Wnosimy o usunięcie zapisu o konieczności zapewnienia szlifierki max. w przeciągu 7 dni lub wydłużenia go do 21 dni roboczych.
Konieczność udostępnienia szlifierki w tak krótkim czasie może znacząco wpłynąć na koszt wyceny tego zadania. Te prace nie zagrażają bezpieczeństwu w komunikacji więc nie widzimy uzasadnienia dla tak kosztownej mobilizacji. Szlifierka tego typu to bardzo drogi sprzęt, który pracuje na dużych inwestycjach z rozpisanym harmonogramem i utrzymywanie jej w gotowości tylko do realizowania niewielkich jak na jej możliwości prac szlifierskich, uniemożliwi wykonywanie przez nią prac dla innych podmiotów, a przez takie zaniechanie koszt postoju będzie musiał zostać przerzucony na Zamawiającego.
Odpowiedź 65
Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 66:
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY §2. Obowiązki wykonawcy, pkt.5, ppkt. 7 wykonawca zobowiązany jest do ciągłego monitorowania stanu technicznego infrastruktury torowej (...) oraz usuwania awarii.
Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy prawidłowo rozumieć zapisy powyższego punktu w odniesieniu do sformułowania „ciągłego monitorowania"? Podkreślamy, że nadzór w każdym miejscu infrastruktury torowej w całym mieście jest niemożliwy do zrealizowania. Dlatego wnosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez określenie minimalnych odstępstw czasowych- np. raz na dobę, raz w tygodniu, raz w miesiącu etc.?
Odpowiedź 66
Zgodnie z zapisami SIWZ. Monitorowanie stanu technicznego jest jednym z podstawowych obowiązków Wykonawcy opisanym w przedmiocie zamówienia.
Pytanie 67:
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY §2. Obowiązki wykonawcy, pkt.5, ppkt.11 – wykonawca ma obowiązek zapewnienia i posiadania niezbędnej rezerwy materiałowej (.....) w zakresie pozwalającym na bezpieczne funkcjonowanie komunikacji tramwajowej.
Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie czy ten zapis obliguje realizującego umowę do posiadania wszystkich typów i kierunków iglic (około 30 różnych typów), posiadania wszystkich typów zwrotnic (w Krakowie występuje około 16 typów zwrotnic od typów najstarszych tzw. „talerzowe" do zwrotnic z iglicami H=116mm o różnej długości i innej konstrukcji iglic w osadach wraz z innymi rozwiązaniami mocowania iglic w osadach), wszystkich typów kompletnych mechanizmów nastawczych tak „rozjazdowych" jak i „zjazdowych" oraz podzespołów do nich (aktualnie występuje kilkanaście różnych rozwiązań), wszystkich typów smarownic i podzespołów do nich (obecnie jest pięć typów), wszystkich typów krzyżownic, które można liczyć na setki indywidualnych rozwiązań konstrukcyjnych i geometrycznych ?
Odpowiedź 67
Zapisy IPU §2, pkt.5, ppkt.11 są prawidłowe.
Pytanie 68
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY §9 Rękojmia i gwarancja jakości pkt.1 gwarancji 5 lat w zakresie usunięcia wad wymienianych szyn.
Prosimy o doprecyzowanie i wyjaśnienie jakich konkretnie wad dotyczy gwarancja? Przed wbudowaniem Zamawiający akceptuje szyny do wbudowania na podstawie przedstawionych dokumentów jakościowych producenta.
Odpowiedź 68
Dotyczy wad materiałowych niemożliwych do stwierdzenia podczas dostawy i zabudowy szyn.
Pytanie 69
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY §9 Rękojmia i gwarancja jakości pkt.2 - 2 lata w zakresie wadliwości prac polegających na „naprawianiu" szyn (rozumiemy , że powinno być napawaniu szyn) i krzyżownic (...) miejscowe niejednorodne boczne oraz pionowe zużycie (zaniżenie) napoiny.
Czy wykonawca ma gwarantować miejscowe niejednorodne boczne oraz pionowe zużycie napoiny? Dotyczy to sytuacji gdy powstawanie takiego zużycia wynika z np. odstępstw od właściwej geometrii łuków torowych a w przypadku węzłów torowych z braku ciągłości prowadzenia kół zestawów tramwajowych na krzyżownicach.
Ponadto w przypadku niejednorodnego pionowego zużycia jego przyczyną również mogą być różnice w stosunku do wcześniej zaprojektowanego profilu pionowego jak i w przypadku braku ciągłości kół na krzyżownicach. Taka sytuacja jest niezależna od wykonawcy a może mieć wpływ na niejednorodne zużycie.
Mając na uwadze powyższe wnosimy o zmianę nieprecyzyjnego zapisu poprzez jego usunięcie.
Odpowiedź 69
Zgodnie z zapisami IPU.
Pytanie 70
Dotyczy SPECYFIKACJA TECHNICZNA: Dział II Rozdział I – zagadnienia ogólne §4 pkt.3 – Zamawiający wymaga zachowania parametrów wszystkich elementów infrastruktury technicznej trakcji tramwajowej, pozwalających na bezpieczne prowadzenie komunikacji tramwajowej.
Prosimy o jasne wskazanie (ilość dni) w jakim czasie od zgłoszenia przez Wykonawcę, o wystąpieniu pomiarów granicznych dla torowisk i rozjazdów lub ich przekroczenia ( których usunięcie w ramach zakresu prac na konserwację i utrzymanie opisane w Umowie nie jest możliwe) Zamawiający w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu tramwajowego podejmie decyzje o naprawie torowiska i przekaże ją Wykonawcy?
Odpowiedź 70
Operator infrastruktury torowej wykonuje czynności zgodnie z zapisami SIWZ. W sytuacjach tego wymagających ewentualny zakres prac będzie omawiany i ustalany dwustronnie (Zamawiający-Wykonawca) z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych Wykonawcy.
Pytanie 71
Czy w przypadku wystąpienia przekroczenia dopuszczalnych parametrów dla danego odcinka torowiska, wskutek braku decyzji uniemożliwiających wcześniejszą naprawę wykonawca realizujący Umowę ma prawo wyłączyć dany odcinek torowiska z eksploatacji?
Odpowiedź 71
Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Pytanie 72
Prosimy o podanie kto przejmie odpowiedzialność od wykonawcy za ewentualne skutki wykolejeń/wypadków w sytuacji gdy realizujący Umowę nie może wyłączyć torowiska z eksploatacji a jednocześnie brak jest decyzji o jego naprawie?
Odpowiedź 72
Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Pytanie 73
Czy wykonawca realizujący umowę ma prawo samodzielnie podjąć decyzję o wykonaniu napraw ujętych w załączniku 1a czy też prac rozliczanych kosztorysem powykonawczym w sytuacji gdy konieczne jest, natychmiastowe podjęcie prac naprawczych w celu wyeliminowania zagrożeń dla bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej?
Odpowiedź 73
W przypadkach uzasadnionych tj. zagrażających bezpieczeństwu komunikacji tramwajowej Wykonawca powinien wykonać niezbędne prace zabezpieczające, również z wykorzystaniem zakresu prac ujętych
w Załączniku 1a. O fakcie tym musi niezwłocznie poinformować Zamawiającego.
Pytanie 74
Dotyczy: Rozdział II Infrastruktura torowa–szczegółowe warunki prac §6 pkt.4 - W torowiskach niedopuszczalne jest wystąpienie usterek zagrażających bezpieczeństwu komunikacji.
W związku z powyższym zapisem prosimy Zamawiającego o dopisek w powyższym punkcie, że zapis nie dotyczy usterek, które mogą występować nawet w przypadku odcinków toru w dobrym stanie technicznym np. pęknięcie szyny, wyboczenie toru, pęknięcie iglicy, rozerwanie mechanizmu nastawczego.
Wystąpienie takiej usterki nie jest możliwe do przewidzenia przez żadnego Wykonawcę a w związku z tym kategoryczne stwierdzenie o niedopuszczalności wystąpienia takiej usterki nie jest obiektywnie możliwe.
Odpowiedź 74
Odpowiedzialność Wykonawcy jest uzależniona od przyczyny wystąpienia usterki.
Pytanie 75
§ 4 ust. 1 wzoru umowy– niejasna jest zależność między tym postanowieniem a § 4 ust. 7. W § 4 ust.1 jest mowa że wykonanie prac będzie oceniane w trakcie objazdów wykonywanych co najmniej raz w tygodniu. Z kolei § 4 ust. 7 mówi o potwierdzeniu wykonania robót w drodze protokołu. Niejasność dotyczy tego czy, w jakim terminie i w jakim trybie będzie sporządzany protokół z napraw. Brzmienie § 4 ust. 1 zdaje się wskazywać, że pomimo ukończenia naprawy Wykonawca będzie musiał oczekiwać ze sporządzeniem protokołu do najbliższego objazdu Poza tym § 4 ust. 1 nie wskazuje, że ocenianie wykonania prac będzie dokonywane w formie protokołów.
Odpowiedź 75
Zapisy IPU są prawidłowe. Należy rozróżnić protokół z objazdu kontrolnego torowisk od protokołu odbioru robót (prac).
Pytanie 76
§ 4 ust. 2 zdanie drugie wzoru umowy – wnosimy o usunięcie zwrotu „w przypadkach niezbędnych". Celem zmiany jest wprowadzenie zasady, że polecenie ustne powinno być każdorazowo potwierdzane pisemnie. W obecnym brzmieniu taka sytuacja nie występuje, pozostawiając Zamawiającemu swobodę co do potwierdzenia.
Odpowiedź 76
IPU § 4 ust. 2 pozostaje bez zmian.
Pytanie 77
§ 10 ust. 1 pkt 2) lit. d) wzoru umowy – co oznacza „duża uciążliwość" usterki – umowa w żaden sposób nie definiuje tego pojęcia a jednocześnie zastrzega z tego tytułu karę umowną odrębną od kary umownej określonej w lit. c).
Odpowiedź 77
Zapis jest jednoznaczny. Definicja pojęcia „uciążliwość" według Słownika PWN.
Pytanie 78
§ 10 ust. 1 pkt 2) lit. i) oraz j) wzoru umowy– Wykonawca wnosi o wyjaśnienie różnicy między obydwiema karami umownymi. W opinii Wykonawcy obydwie kary umowne zostały w istocie zastrzeżone za wystąpienie takiego samego zdarzenia tj. przypadku braku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy
Odpowiedź 78
Zapis § 10 ust. 1 pkt 2) lit. i) IPU dot. kwestii naliczenia kary umownej w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom czyli sytuacji gdy nastąpiła płatność ze strony Wykonawcy na podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jednakże po upływie terminu na zapłatę. Natomiast kara umowna przewidziana w § 10 ust. 1 pkt 2) lit. j) IPU dotyczy sytuacji braku zapłaty rzeczonego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszych podwykonawców.

W związku z powyższym Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zgodnie z zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

w części VII pkt 1 i 2 jest:
1. Oferty należy składać zgodnie z zasadami określonymi w części VI SIWZ, nie później niż do dnia 17.06.2019 r. do godz. 10:00.
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17.06.2019 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 07 i będzie realizowane poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

w części VII pkt 1 i 2 powinno być:
1. Oferty należy składać zgodnie z zasadami określonymi w części VI SIWZ, nie później niż do dnia 24.06.2019 r. do godz. 10:00.
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24.06.2019 r. o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 07 i będzie realizowane poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

___________________________________________________________________________

 Kraków, dnia 12.06.2019r.

Zamawiający w dniu 07.06.2019 zamieścił poniżej sprostowanie do ogłoszenia wysłane do publikacji w  dniu 07.06.2019r.

Zamawiający w dniu 12.06.2019 r. zamieszcza poniżej sprostowanie do ogłoszenia opublikowane w dniu 12.06.2019r.

 __________________________________________________________________

Kraków, 24.06.2019 r.

UWAGA!

Informacja z otwarcia ofert - w załączeniu.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum