Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/IV/2019.

Dotyczy zamówowienia publicznego pn.: "Szlifowanie szyn tramwajowych wraz z regeneracją połączeń spawanych w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa" - znak sprawy: 12/IV/2019.

Kraków, 13.05.2019r.

NZ.271.98.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 9.05.2019r. opublikowane w dniu 13.05.2019 pod nr 2019/S 091 - 219565
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I.II.III.IV.VI. Polska-Kraków: Usługi naprawcze i konserwacyjne

2019/S 091-219565

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)
Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: siedziba zamawiajacego
Tel.: +48 126167000
E-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdmk.krakow.pl

I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdmk.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot

II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Szlifowanie szyn tramwajowych wraz z regeneracją połączeń spawanych w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa

Numer referencyjny: 12/IV/2019
II.1.2)
Główny kod CPV
50000000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
a) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na szlifowaniu szyn wraz z regeneracją połączeń spawanych w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa.

b) Szczegółowy Przedmiot zamówienia został za pomocą:

— Specyfikacji technicznej (ST) – załącznik nr 6 do SIWZ,

— Zestawienia odcinków do szlifowania – załącznik nr 7 do SIWZ,

c) Wymagania dotyczące gwarancji na przedmiot zamówienia:

— Wykonawca zobowiązany jest udzielić 36 miesięcznej gwarancji na Przedmiot zamówienia licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru zgodnie z zapisami §12 IPU,

— Wymagany okres gwarancji na szlifowanie szyn:

Minimalny: 6 miesięcy,

Maksymalny: 18 miesięcy.

Wykonawca gwarantuje, iż w tym okresie głębokość fali nie przekroczy wartości 0,10 mm na bazie 100-300 mm. Podstawą do oceny głębokości fali będą pomiary wykonane przez Wykonawcę w terminie ost. miesiąca przez upływem okresu gwarancji.

d) Termin wykonania zamówienia, o którym mowa w §6 IPU: od dnia podpisania umowy do dnia 30.8.2019 r.

II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
50225000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Kraków

II.2.4)
Opis zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na szlifowaniu szyn wraz z regeneracją połączeń spawanych w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa.

b) Szczegółowy Przedmiot zamówienia został za pomocą:

— Specyfikacji technicznej (ST) – załącznik nr 6 do SIWZ,

— Zestawienia odcinków do szlifowania – załącznik nr 7 do SIWZ,

c) Warunki wykonania zadania:

— Roboty prowadzone będą głównie w nocy w czasie przerwy w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej. Po zakończeniu zamknięcia Wykonawca zobowiązany będzie do doprowadzenia torów do pełnej i bezpiecznej przejezdności dla taboru tramwajowego.

Zamawiający dopuszcza czasowe wyłączenia komunikacji tramwajowej.

— Wykonawca zobowiązany będzie w razie konieczności do wykonania i uzgodnienia w ZDMK oraz wprowadzenia tymczasowej zastępczej organizacji ruchu na czas trwania robót,

— Wykonawca będzie odpowiadał za bezpieczeństwo na odcinkach torowiska, które zostało poddane pracom w zakresie oddziaływania przedmiotowych prac,

— Uzgodnienie z ZDMK terminów wyłączeń komunikacji tramwajowej należy do obowiązków Wykonawcy,

— Prace specjalistyczne, jak np. regeneracja połączeń spawanych muszą być wykonywanie przez zespoły specjalistyczne posiadające doświadczenie w tego typu pracach,

— Do obowiązków Wykonawcy należy koordynacja wszelkich działań związanych z realizacją zadania,

— Prace nie leżące w profilu jego działania Wykonawca może zlecić podwykonawcom wskazanym w ofercie. W takiej sytuacji Wykonawca odpowiada za prace podwykonawców jak za własne działanie,

— Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu prac oraz wykona zmiany w organizacji ruchu potrzebne do realizacji swoich prac i dokona ich likwidacji po ich zakończeniu,

— Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie wszystkich prac związanych z ewentualną niezbędną zmianą organizacji ruchu dla realizacji zadania, w tym wykonanie i zatwierdzenie odpowiednich projektów – np. tymczas., zastępczej organizacji ruchu,

— Zamawiający dopuszcza stosowanie wyłączeń ruchu tramwajowego w porze dziennej dla szlifierki,

d) Oferent zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie i zdobycia wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. W przypadku ujawnienia okoliczności, które mogą mieć znaczny wpływ na cenę wykonania zamówienia jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o powyższym Zamawiającego.

e) Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia – za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane:

— Pracownicy niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja prac,

— Pracownicy fizyczni – bezpośrednie wykonywanie prac.

Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego.

f) Zamawiający przed podpis. umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w cz. I ust. 3 SIWZ, w szczególności poprzez zlecenie kontroli PIP oraz zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy. Wykonawca zlecając usługi podwykonawcom zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia w/w osób na umowę o prace oraz zapisów umożliwiających zamawiającemu przeprowadzenie kontroli wykonania tego obowiązku.

g) Wszelkie inf. stanowiące tajemnicę przedsięb. w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsięb., powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Zał. stanowiący tajemnicę przedsięb." a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP)

II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość oferowanego okresu gwarancji na szlifowanie szyn / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pełny opis znajduje się w I części SIWZ, pkt 7.

II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
1. Zam. wyznacza następ. osoby do kontaktu z Wykonawcami:

Krzysztof Kotynia – tel. 126167083 (spr. meryt.)

Wiesław Łoziński – tel. 126167083 (spr. meryt.)

Dawid Błasiak – tel. 126167108 (spr. proced.)

2. W przyp. wystąp. w którymkolwiek zał. do SIWZ nazw produc., znaków towar., norm, aprobat, spec. tech. i syst. odniesienia prod. można zast. równoważn., nie gorszymi. (c.d. w cz. I SIWZ, lit. e).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Zam. przewiduje wykluczenia wykonawcy w zakresie podstaw określ. w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp.

2. W celu potw. braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postęp., Zamawiający będzie wymagał następ. dokum.:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

b) zaśw. właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) zaśw. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

d) inf. z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

e) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potw. ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

f) dokument potw., że Wykonawca jest ubezp. od odpow. cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 727 000,00 PLN

g) ośw. Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przyp. wydania takiego wyroku lub decyzji – dokum. potw. dokonanie płatności tych należności wraz z ewent. odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozum. w spr. spłat tych należności

h) ośw. Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publ.,

i) ośw. Wykonawcy o niezaleganiu z opłac. podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2018, poz. 1445).

III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 727 000,00 PLN

2) JEDZ, należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

a) Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

— dla dokumentów w formacie „pdf" zaleca się podpis w formatem PAdES,

— dokumenty w formacie innym niż „pdf" zaleca się podpisywać formatem XAdES,

b) Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt., przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów,

c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje w/w dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie. Podmioty takie są wpisane do rejestru Ministra ds. informatyzacji prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Lista podmiotów udostępniających usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego dostępna jest na stronie www.nccert.pl,

d) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać załączony do zaszyfrowanej zgodnie z zapisami części VI pkt. 1 SIWZ oferty Wykonawcy,

e) Zamawiający informuje, że pod poniższym adresem jest dostępny jednolity dokument (JEDZ) w formie elektronicznej: https://espd.uzp.gov.pl/,

f) Instrukcja wypełniania jednolitego europejskiego dokumentu zamówień (JEDZ) jest dostępna pod poniższym adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia,

g) Wykonawca w części IV JEDZ może ograniczyć się do złożenia ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji.

3) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu oraz stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

4) Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski, tabela A, z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 727 000,00 PLN.

2) Informacja zamawiającego (administratora) o przetwarzaniu danych osobowych (Wykonawcy) - Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO", informuje, że:

Administratorem Pani/Pana (Wykonawcy) danych osobowych jest: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 126167000, fax: +48 126167417, email: sekretariat@zdmk.krakow.pl,

Inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa jest Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n.:

„Szlifowanie szyn tramwajowych wraz z regeneracją połączeń spawanych w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa" – znak sprawy: 12/IV/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp", Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *,

— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

Nie przysługuje Pani/Panu:

— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

O udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowali co najmniej jedną usługę polegającą na szlifowaniu szyn w torach tramwajowych o łącznej długości – minimum 1 km toru pojedynczego przez okres maksymalnie 3 miesięcy w ciągu jednego roku kalendarzowego,

Zamawiający dopuszcza spełnienie wyżej wymaganego warunku udziału w ramach różnych zadań (umów).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
1)Zam. dopuszcza możl. zmiany umowy w szczeg. zmiany osób nadzor., terminu rozp. lub zakończenia zam. itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy - szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w IPU.

2)Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie.

III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/06/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 18/06/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
1. Oferty należy składać zgodnie z zasadami określonymi w części VII SIWZ, pkt. 1).

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w sali konferencyjnej ZDMK, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, POLSKA, budynek A, sala nr 07 i będzie realizowane poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1) Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych.

2) Termin związania ofertą określony w sekcji IV.2.6 w przeliczeniu na dni wynosi 60 (zgodnie z SIWZ).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1) Zam. w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych będzie najpierw dokonywał oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2) Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 14 500,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Szczegóły dot. wadium określono w części V SIWZ.

3) Ponadto do oferty należy załączyć:

a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej,

b) pełnomocnictwo dla lidera (dot. podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych),

c) wypełniony Formularz oferty – zał. nr 1 do SIWZ,

d) dowód wniesienia wadium;

e) wypełnione Zestawienie zakresu i kosztów wykonania prac – zał. nr 5 do SIWZ,

4) W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 3 lit. a) do lit. d) oraz od lit. g) do lit. i) oraz oświadczenie wymienione w punkcie 2 cz. IV SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5) Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.

6) Sp. cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w punkcie 5 cz. IV SIWZ.

7) Wyk. może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postęp., w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie to musi być złożone w postaci elektronicznej, podpisane kwalifik. podpisem elektronicznym i załączone do oferty. W przypadku gdy podmiot trzeci udostępnia zasoby Wykonawcy w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia w celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, musi faktycznie udostępnić te zasoby. Udostępnianie zasobów musi mieć charakter rzeczywisty i koniecznym jest udokumentowanie przez Wykonawcę faktu uczestnictwa tego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

8) Wyk., który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postęp. składa także jednolity europejski dokument zamówień (JEDZ) dot. tych podmiotów.

9) Zam. żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podm. na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt. 3 lit. a) do lit. d) oraz od lit. g) do lit. i).

C.d. w sekcji VI.4.3 nin. ogłoszenia

VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1) Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

2) C.d. w sekcji VI.3 nin. ogłoszenia.

3) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 3 a) (Cz. IV SIWZ) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3 b) i c) (Cz. IV SIWZ), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,

c) zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 3 d) (Cz. IV SIWZ) - składa informację z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy - wskazane w pkt. 3a), b), c), d) (Cz. IV SIWZ) nie wydaje się dokumentów, o których mowa odpowiednio w pkt. 3a), b), c), d) (Cz. IV SIWZ) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, której dokument miał dotyczyć złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt. 3 a), 3 b), 3 c), 3 d) (Cz. IV SIWZ) dotyczące terminu wydania dokumentów lub oświadczeń stosuje się.

5) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osób, które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których dotyczą dokumenty wskazane w pkt. 3 d) (Cz. IV SIWZ) składa dokumenty, o których mowa w pkt. 3 d) (Cz. IV SIWZ) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczeniem tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt. 3 d) (Cz. IV SIWZ) dotyczące terminu wydania dokumentu lub złożenia oświadczenia stosuje się.

6) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa ponadto oświadczenia wymienione w pkt. 3 g), h), i) (Cz. IV SIWZ),

7) Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) sekretariat@zdmk.krakow.pl

VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/05/2019


 Kraków, 16.05.2019r.

NZ.271.98.2019

Pytania i odpowiedzi

Zamawiający zamieszcza poniżej załącznik zawierający pytania i odpowiedzi pod nazwą: Pytania i odpowiedzi 12_IV_2019 (16.05.2019).pdf


W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający udostępnia poniżej poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ, tj. Formularz oferty pod nazwą: Formularz oferty 12_IV_2019 (poprawiony I).doc


 Kraków, 16.05.2019r.

NZ.271.98.2019

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Sprostowanie ogłoszenia zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.05.2019r.

Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: siedziba zamawiajacego
Tel.: +48 126167000
E-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdmk.krakow.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Szlifowanie szyn tramwajowych wraz z regeneracją połączeń spawanych w wybranych lokalizacjach na terenie
Krakowa
Numer referencyjny: 12/IV/2019
II.1.2) Główny kod CPV
50000000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
a)Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na szlifowaniu szyn wraz z regeneracją połączeń
spawanych w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa.
b)Szczegółowy Przedmiot zamówienia został za pomocą:
•Specyfikacji technicznej (ST) – załącznik nr 6 do SIWZ,
•Zestawienia odcinków do szlifowania – załącznik nr 7 do SIWZ,
c)Wymagania dotyczące gwarancji na przedmiot zamówienia:
•Wykonawca zobowiązany jest udzielić 36 miesięcznej gwarancji na Przedmiot zamówienia licząc od dnia
następnego po dniu podpisania protokołu odbioru zgodnie z zapisami §12 IPU,
•Wymagany okres gwarancji na szlifowanie szyn:
Minimalny: 6 miesięcy,
Maksymalny: 18 miesięcy.
Wykonawca gwarantuje, iż w tym okresie głębokość fali nie przekroczy wartości 0,10 mm na bazie 100-300 mm.Podstawą do oceny głębokości fali będą pomiary wykonane przez Wykonawcę w terminie ost. miesiąca przezupływem okresu gwarancji.
d)Termin wykonania zamówienia, o którym mowa w §6 IPU: od dnia podpisania umowy do dnia 30 sierpnia2019r.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2019
VI.6)
Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n002e3u5
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-065579
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 091-219565
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 09/05/2019
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)
Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
VII.1.2)
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Część nr: 1.4)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis:
Zamiast:
d) Termin wykonania zamówienia, o którym mowa w §6 IPU: od dnia podpisania umowy do dnia 30.8.2019r.
Powinno być:
d) Termin wykonania zamówienia, o którym mowa w §6 IPU: od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2019r.
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lubdynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Koniec: 30/08/2019
Powinno być:
Koniec: 30/09/2019
VII.2)
Inne dodatkowe informacje:


 Kraków, 20.05.2019r.

NZ.271.98.2019

Zamawiający zamieszcza poniżej opublikowane w dniu 17.05.2019r. sprostowanie do ogłoszenia

17/05/2019 S95 - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
I.II.VI.VII.
Polska-Kraków: Usługi naprawcze i konserwacyjne

2019/S 095-230592

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 091-219565)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)
Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: siedziba zamawiającego
Tel.: +48 126167000
E-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdmk.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Szlifowanie szyn tramwajowych wraz z regeneracją połączeń spawanych w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa

Numer referencyjny: 12/IV/2019
II.1.2)
Główny kod CPV
50000000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
a) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na szlifowaniu szyn wraz z regeneracją połączeń spawanych w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa.

b) Szczegółowy Przedmiot zamówienia został za pomocą:

— Specyfikacji technicznej (ST) – załącznik nr 6 do SIWZ,

— Zestawienia odcinków do szlifowania – załącznik nr 7 do SIWZ,

c) Wymagania dotyczące gwarancji na przedmiot zamówienia:

— Wykonawca zobowiązany jest udzielić 36 miesięcznej gwarancji na Przedmiot zamówienia licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru zgodnie z zapisami §12 IPU,

— Wymagany okres gwarancji na szlifowanie szyn:

Minimalny: 6 miesięcy,

Maksymalny: 18 miesięcy.

Wykonawca gwarantuje, iż w tym okresie głębokość fali nie przekroczy wartości 0,10 mm na bazie 100-300 mm. Podstawą do oceny głębokości fali będą pomiary wykonane przez Wykonawcę w terminie ost. miesiąca przez upływem okresu gwarancji.

d) Termin wykonania zamówienia, o którym mowa w §6 IPU: od dnia podpisania umowy do dnia 30.8.2019 r.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2019
VI.6)
Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 091-219565
Sekcja VII: Zmiany

VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:
d) Termin wykonania zamówienia, o którym mowa w §6 IPU: od dnia podpisania umowy do dnia 30.8.2019 r.

Powinno być:
d) Termin wykonania zamówienia, o którym mowa w §6 IPU: od dnia podpisania umowy do dnia 30.9.2019 r.

Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Koniec: 30/08/2019

Powinno być:
Koniec: 30/09/2019

VII.2)
Inne dodatkowe informacje:


 Kraków, 6.06.2019r.

NZ.271.98.2019

Pytania i odpowiedzi

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), przekazuje treść pytań oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie nr 8:
SIWZ pkt 1 litera f – Wymagania dotyczące gwarancji na przedmiot zamówienia. Zał. nr 1 Formularz oferty pkt. 2.
Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczyć ma gwarancja 36 m-cy skoro na szlifowanie oferent może określić gwarancję od 6 do 18 mc-y?

Odpowiedź nr 8:
Gwarancja na 36 miesięcy dotyczy wszystkich prac objętych przedmiotem zamówienia za wyjątkiem szlifowania szyn, np. regeneracji połączeń spawanych.

Pytanie nr 9:
SIWZ część III pkt. 1 litera b) – OC firmy.
Czy warunek opisany w tym punkcie mogą spełniać konsorcjanci wspólnie?

Odpowiedź nr 9:
Tak.


 Kraków, 07.06.2019r.

NZ.271.98.2019

Pytania i odpowiedzi

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), przekazuje treść pytania oraz udzieloną odpowiedź:

Pytanie nr 10:
Załącznik „Zestawienie zakresu i kosztów wykonania zadania" – cena jednostkowa ma być podana netto czy brutto ?

Odpowiedź nr 10:
Cena jednostkowa w „Zestawieniu zakresu i kosztów wykonania zadania" ma być podana jako kwota brutto.


 Kraków, 18.06.2019r.

NZ.271.98.2019

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert znajduje się poniżej w załączniku pod nazwą: Inf. z otwarcia ofert 12_IV_2019.pdf


 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum