Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 2/IV/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n: Rozbudowa ul. Wrony etap I od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebicznej. Znak sprawy: 2/IV/2019.

Ogłoszenie nr 536284-N-2019 z dnia 2019-04-12 r.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa: Rozbudowa ul. Wrony etap I od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebicznej.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, krajowy numer identyfikacyjny 35711616300000, ul. Centralna 53 , 31-586 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48(12)6167000, e-mail mkrawczyk@zdmk.krakow.pl, faks +48(12)6167417.
Adres strony internetowej (URL): www.zdmk.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zdmk.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zdmk.krakow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, bud. B, pok. 118 Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa ul. Wrony etap I od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebicznej.
Numer referencyjny: 2/IV/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Opis przedmiotu zamówienia: a) Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na rozbudowie ul. Wrony od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebicznej w Krakowie. Zakres prac obejmuje między innymi: - przebudowę drogi, która obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej w ilości 10.500 m ²; - chodniki z kostki brukowej ok. 5000 m ²; - montaż krawężników kamiennych 2400 mb; - budowę kanalizacji deszczowej z rur betonowych DN-400-1600 w ilości 1270 mb; - budowę sieci wodociągowej z rur PE fi 110-160 mb 1280; - budowę sieci oświetlenia ulicznego w zakresie montażu 42 słupów; - przebudowę sieci gazu, teletechniki, sieci elektroenergetycznych; - wykonanie robót zieleniarskich (nasadzenia 11 drzew). b) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: specyfikacji technicznych – zał. 6 do SIWZ, dokumentacji projektowej – zał. 7 do SIWZ, przedmiarów robót – zał. 8 do SIWZ. c) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat oraz systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. d) Wymagany okres gwarancji jakości: co najmniej 36 miesięcy. Maksymalny, realny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy (Oferty zawierające okres gwarancji mniejszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone). 2). Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinna być zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niespełnienie warunków dotyczących podwykonawców zawartych we wzorze umowy spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. 3). Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia - za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane: a. pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych; b. pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych. Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego. 4). Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w punkcie powyżej, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy. 5). Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.02.2023 r.

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45231300-8
45316110-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2023-02-15
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2023-02-15

II.9) Informacje dodatkowe: Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Inessa Jakóbik – Dział Realizacji Inwestycji tel. (12) 616-71-44 (sprawy techniczne) Marek Wiśniewski – Dział Realizacji Inwestycji tel. (12) 616-71-46 (sprawy techniczne) Jerzy Łaczek – Dział Realizacji Inwestycji tel. (12) 616-70-33 (sprawy techniczne) Anna Kosowska-Kotaba – Dział Zamówień Publicznych, tel. (12) 616-71-15 (sprawy proceduralne)
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 3.000.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą rozbudowę: - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa w ilości minimum 900 m²; - wykonanie chodników, podjazdów z kostki brukowej minimum 1000 m²; - montaż krawężników kamiennych minimum 300 mb; - wykonanie sieci kanalizacji z rur betonowych o średnicy minimum Dn 500 w ilości minimum 300 mb; - wykonanie sieci oświetlenia w zakresie montażu minimum 20 słupów; - w zakresie linii energetycznych napowietrznych montaż minimum 6 słupów; - wykonanie sieci wodociągowej z rur PE w ilości minimum 500 m o średnicy co najmniej 100 mm. Zamawiający dopuszcza spełnienie w/w warunku w ramach różnych zadań (umów). b) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - co najmniej jedna osoba z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: - inżynieryjnej drogowej, - instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dokument w oryginale należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta, 31-586 Kraków, ul. Centralna 53).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg. zał. nr 5 do SIWZ (wzór) b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg zał. nr 9 do SIWZ (wzór); c) Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 3.000.000,00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu i specyfikacji nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń, których wykaz został określony w części IV SIWZ. 2. Wykaz oświadczeń jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty: a) oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu - wg zał. 3 (wzór); b) oświadczenie Wykonawcy dot. wykluczenia (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę składa odrębnie) - wg zał. 4 (wzór); 3. Ponadto do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); c) wypełniony formularz oferty - wg zał. 1; d) podpisany kosztorys ofertowy; e) kserokopię dowodu wniesienia wadium 4. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 3 lit. a) części IV SIWZ oraz oświadczenie wymienione w punkcie 2 części IV SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna. 6. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest złożyć dokument wymieniony w punkcie 3 lit. a) części IV SIWZ oraz oświadczenie, o którym mowa w punkcie 2 części IV SIWZ. 7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku gdy podmiot trzeci udostępnia zasoby Wykonawcy w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, w celu wykazania przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu musi faktycznie udostępnić te zasoby. Udostępnienie zasobów musi mieć charakter rzeczywisty i koniecznym jest udokumentowanie przez Wykonawcę faktu uczestnictwa w wykonaniu zamówienia. 8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych pomiotach w oświadczeniu (wzór) – wg załącznika nr 4 do SIWZ. 9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 3 lit. a) części IV SIWZ. 10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. a części IV SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert. 11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 11 części IV SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 12. Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu i specyfikacji muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 13. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w ogłoszeniu i specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych. 14. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski, tabela A, z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem. 15. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wymagania dotyczące wadium: 1) Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 319.000,00 zł (słownie złotych: trzysta dziewiętnaście tysięcy 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2019 r. poz. 310). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415. 4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego. 5) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie ZDMK, ul. Centralna 53 przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną /za zgodność z oryginałem/. 6) Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę (którego oferta została najwyżej oceniona) okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów (art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto 60,00
długość oferowanego okresu gwarancji jakości określonego w § 10 ust. 2 istotnych postanowień umowy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy - szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-07, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 07.05.2019r o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 07. 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie oraz dostarczyć harmonogram robót, wykaz podwykonawców. Zabezpieczenie winno być wniesione na Gminę Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, 31-004 Pl. Wszystkich Świętych 3-4 reprezentowaną przez; Zarząd Dróg Miasta Krakowa, 31-586 Kraków, ul. Centralna 53. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415. Zabezpieczenie winno być wniesione na Gminę Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, 31-004 Pl. Wszystkich Świętych 3-4 reprezentowaną przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, 31-586 Kraków, ul. Centralna 53. 4.Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty: - polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, - potwierdzenia terminowego uiszczenia składki ubezpieczeniowej w formie kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, potwierdzające, że Wykonawca posiada: - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą obejmującą Przedmiot umowy, - ubezpieczenie robót objętych niniejszą umową, - ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdującego się na terenie budowy. W uzasadnionych wypadkach Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy oryginałów przedłożonych dokumentów. 5. Informacja zamawiającego (administratora) o przetwarzaniu danych osobowych (Wykonawcy) - Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuje, że: - administratorem Pani/Pana (Wykonawcy) danych osobowych jest: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417, email: sekretariat@zdmk.krakow.pl - inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Miasta Karkowa jest Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl. - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. p.n. Rozbudowa ul. Wrony etap I od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebicznej. Znak sprawy: 2/IV/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp"; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; - posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; - nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Informacja do pkt 4 * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

- Zał. 7 Dokumentacja proj. - pobierz

____________________________________________________________________________

UWAGA

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Kraków, dnia 18.04.2019 r.

NZ.271.81.2019

Dotyczy: Rozbudowa ul. Wrony etap I od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebicznej – znak sprawy: 2/IV/2019

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:
Prosimy o podanie limitów finansowych jakie Zamawiający przewidział na poszczególne lata 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.

Odpowiedź 1:
Limit na rok 2019 wynosi 1.630.970,00 zł, a pozostała kwota w kolejnych latach. Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami wzoru umowy w § 6 ust. 6 i 7 wysokość limitów przewidzianych na poszczególne lata może ulec zmianie.

_____________________________________________________________________________

uwaga zmiana siwz !!!

Kraków, dnia 30.04.2019 r.

NZ.271.81.2019

Dotyczy: Rozbudowa ul. Wrony etap I od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebicznej – znak sprawy: 2/IV/2019

W związku z pytaniami wykonawców Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez:

W części III SIWZ pkt 1 lit a) jest:

a) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą rozbudowę:

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa w ilości
minimum 900 m²;

- wykonanie chodników, podjazdów z kostki brukowej minimum 1000 m²;

- montaż krawężników kamiennych minimum 300 mb;

- wykonanie sieci kanalizacji z rur betonowych, o średnicy minimum Dn 500 w ilości minimum 300 mb;

- wykonanie sieci oświetlenia w zakresie montażu minimum 20 słupów;

- w zakresie linii energetycznych napowietrznych montaż minimum 6 słupów;

- wykonanie sieci wodociągowej z rur PE w ilości minimum 500 m o średnicy co najmniej 100 mm.

Zamawiający dopuszcza spełnienie w/w warunku w ramach różnych zadań (umów).

W części III SIWZ pkt 1 lit a) powinno być:

a) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą rozbudowę:

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa w ilości minimum 900 m²;

- wykonanie chodników, podjazdów z kostki brukowej minimum 1000 m²;

- montaż krawężników kamiennych minimum 300 mb;

- wykonanie sieci kanalizacji z rur betonowych lub żelbetowych lub kamionkowych o średnicy minimum Dn 500 w ilości minimum 300 mb;

- wykonanie sieci oświetlenia w zakresie montażu minimum 20 słupów;

- w zakresie linii energetycznych napowietrznych montaż minimum 6 słupów;

- wykonanie sieci wodociągowej z rur PE w ilości minimum 500 m o średnicy co najmniej 100 mm.

Zamawiający dopuszcza spełnienie w/w warunku w ramach różnych zadań (umów).

W części VII SIWZ pkt 1 i 2 jest:

1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 07.05.2019 r. do godz. 11.00.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 07.05.2019 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 07.

W części VII SIWZ pkt 1 i 2 powinno być:

1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 13.05.2019 r. do godz. 11.00.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13.05.2019 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 07.

__________________________________________________________________________________

Uwaga zmiana ogłoszenia !!!!

Ogłoszenie nr 540084411-N-2019 z dnia 30-04-2019 r.

Kraków:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 536284-N-2019
Data: 12-04-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Krajowy numer identyfikacyjny 35711616300000, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48(12)6167000, e-mail mkrawczyk@zdmk.krakow.pl, faks +48(12)6167417.
Adres strony internetowej (url): www.zdmk.krakow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: a) Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą rozbudowę: - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa w ilości minimum 900 m²; - wykonanie chodników, podjazdów z kostki brukowej minimum 1000 m²; - montaż krawężników kamiennych minimum 300 mb; - wykonanie sieci kanalizacji z rur betonowych o średnicy minimum Dn 500 w ilości minimum 300 mb; - wykonanie sieci oświetlenia w zakresie montażu minimum 20 słupów; - w zakresie linii energetycznych napowietrznych montaż minimum 6 słupów; - wykonanie sieci wodociągowej z rur PE w ilości minimum 500 m o średnicy co najmniej 100 mm. Zamawiający dopuszcza spełnienie w/w warunku w ramach różnych zadań (umów).
W ogłoszeniu powinno być: a) Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą rozbudowę: - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa w ilości minimum 900 m²; - wykonanie chodników, podjazdów z kostki brukowej minimum 1000 m²; - montaż krawężników kamiennych minimum 300 mb; - wykonanie sieci kanalizacji z rur betonowych lub żelbetowych lub kamionkowych o średnicy minimum Dn 500 w ilości minimum 300 mb; - wykonanie sieci oświetlenia w zakresie montażu minimum 20 słupów; - w zakresie linii energetycznych napowietrznych montaż minimum 6 słupów; - wykonanie sieci wodociągowej z rur PE w ilości minimum 500 m o średnicy co najmniej 100 mm. Zamawiający dopuszcza spełnienie w/w warunku w ramach różnych zadań (umów).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-05-07, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-05-13, godzina: 11:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6
W ogłoszeniu jest: 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 07.05.2019r o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 07.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13.05.2019r o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 07.

________________________________________________________________________________

Uwaga pytania i odpowiedzi

 

NZ.271.81.2019                                                                                           Kraków, dnia 30.04.2019r.

Dotyczy: Rozbudowa ul. Wrony etap I od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebicznej – znak sprawy: 2/IV/2019

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Czy zamawiający uzna za równoważny osadnik wirowy o parametrach równoważnych dla tych podanych w projekcie (przepływ nominalny, przepływ maksymalny, średnica i materiał, z którego wykonany jest zbiornik, spełniające wymagania skuteczności oczyszczania wód deszczowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego), na który producent wystawia deklarację zgodności z indywidualnym projektem technologicznym.

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, jak zaprojektowane w dokumentacji projektowej. Należy zastosować materiały i urządzenia spełniające wymogi SST i PW. W przypadku osadników/separatorów parametrami charakterystycznymi są: wielkość komory osadu, przepływ nominalny, przepływ maksymalny, zdolność oczyszczania. W przypadku zastosowania korpusu urządzenia z materiału innego niż wskazany w dokumentacji projektowej, należy przeliczyć zabezpieczenie przed wyporem.

Pytanie 2:

W przedmiarze robót dla kanalizacji deszczowej w poz.38 Kanały z rur typu PCV fi16O SN8 podano ilość 315m, natomiast z profili podłużnych na rysunkach nr 3.1, 3.2, 4 wynika iż kanałów o tej średnicy jest 300m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Pytanie 3:

W przedmiarze robót dla kanalizacji deszczowej w poz.8 Kanały z rur betonowych łączonych na uszczelkę gumową, Fi 500mm podano ilość 347m, natomiast z profili podłużnych na rysunkach nr 3.1, 3.2, 4 wynika iż kanałów o tej średnicy jest 377,5m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.      

Pytanie 4:

W przedmiarze robót dla kanalizacji deszczowej w poz.10 Kanały z rur betonowych łączonych na uszczelkę gumową, Fi 800mm podano ilość 28,94m, natomiast z profili podłużnych na rysunkach nr 3.1, 3.2, 4 wynika iż kanałów o tej średnicy jest 42,44m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Pytanie 5:

W przedmiarze robót dla kanalizacji deszczowej w poz. 11 Kanały z rur betonowych łączonych na uszczelkę gumową, Fi 1000mm podano ilość 212m, natomiast z profili podłużnych na rysunkach nr 3.1, 3.2, 4 wynika iż kanałów o tej średnicy jest 223m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Pytanie 6:

W przedmiarze robót na rozbudowę ul Wrony w poz.168 Podłączenia ze studzienek wodościekowych fi200 PCV SN8 podano ilość 510m, natomiast z profili podłużnych na rysunkach nr 3.1, 3.2, 4 wynika iż kanałów o tej średnicy jest 394,5m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Pytanie 7:

W przedmiarze robót na rozbudowę ul. Wrony w poz.165 Studzienki wodościekowe podano ilość 85 szt, natomiast z profili podłużnych na rysunkach nr 3.1, 3.2, wynika iż wpustów jest 81 szt. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź 2,3,4,5,6,7 :

Należy wycenić ilości zgodnie z przedmiarem. W związku z wynagrodzeniem kosztorysowym na podstawie kosztorysu powykonawczego wynagrodzenie Wykonawcy wyliczone będzie na podstawie ilości wykonanych robót po cenach jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

Pytanie 8:

Bardzo prosimy o zamieszczenie brakujących rysunków do projektu przebudowy sieci wodociągowej w ul. Wrony:

-rys. nr 2.1

-rys. nr 2.2

-rys. nr 2.3

-rys. nr 3.1

-rys. nr 3.2

Odpowiedź 8:

Zamawiający zamieszcza brakujące rysunki w pliku pod nazwą Uzupełnienie.zip 30.04.2019

Pytanie 9:

Prosimy o potwierdzenie, że cała dokumentacja przetargowa przygotowana przez Zamawiającego jest kompletna i aktualna oraz zgodna z obowiązującymi przepisami, a także zawiera wszelkie niezbędne dane do prawidłowego wykonania całości przedmiotu umowy.

Odpowiedź 9:

Zamawiający informuje, że dokumentacja jest zgodna z oświadczeniami Projektanta o prawach autorskich, zgodności dokumentacji z umową, przepisami, normami oraz o jej kompletności.

Pytanie 10:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zamieścił wszystkie dokumenty związane z niniejszą Inwestycją i mają one wpływ na rzetelną wycenę przedmiotowego zakresu.

Odpowiedź 10:

Zamawiający informuje, że załączył do SIWZ posiadaną dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie 11:

Prosimy o podanie wysokości limitów finansowych na poszczególne lata realizacji, tj.2019-2023

Odpowiedź 11:

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej odpowiedź na pytanie dotyczące limitów finansowych w dniu 18.04.2019r.

Pytanie 12:

Prosimy o podanie jaki procent wynagrodzenia umownego mogą stanowić faktury przejściowe.

Odpowiedź 12:

Faktury przejściowe do wys. 80% wartości poszczególnych branż.

Pytanie 13:

Prosimy o potwierdzenie, że udzielony okres gwarancji jest jednakowy dla całego zakresu przedmiotu zamówienia, w tym zieleni i oznakowania poziomego.

Odpowiedź 13:

Zakres udzielonych gwarancji winien być jednakowy dla całego zakresu przedmiotu zamówienia

Pytanie 14:

Czy na terenie budowy w czasie od podpisania umowy do odbioru robót będą wykonywane prace przez innych wykonawców (np. gestorów sieci)?

Odpowiedź 14:

Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie posiadamy informacji na temat wykonywania planowanych robót przez innych wykonawców.

Pytanie 15:

Prosimy o wyjaśnienie jaki rodzaj SMA ma być zastosowany do warstwy ścieralnej na ul. Wrony. Dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót drogowych wskazuje SMA8 natomiast STWiORB D.05.03.13a podaje SMA5

Odpowiedź 15:

Należy przyjąć warstwę ścieralną jako SMA 0/8 mm.

Pytanie 16:

Kanalizacja opadowa: proszę o sprecyzowanie rodzaju rur betonowych w pozycjach od 7 do 13.

W dokumentacji mamy rury żelbetowe typu Witros natomiast w przedmiarze rury betonowe.

Odpowiedź 16:

Należy wycenić rury zgodnie z dokumentacją techniczną (określenie Witros zostało usunięte z przedmiaru, a normy nie rozgraniczają na żelbetowe i betonowe), żelbetowe.

Pytanie 17:

Kanalizacja opadowa: poz. nr 8 – według załączonych profili łączna długość rur Dn500 wynosi 377,5m natomiast w przedmiarze mamy ilość 347,0m

Pytanie 18:

Kanalizacja opadowa: poz. nr 10 – według załączonych profili łączna długość rur Dn800 wynosi 42,24m natomiast w przedmiarze mamy ilość 28,94m  

Pytanie 19:

Kanalizacja opadowa: poz. nr 11 – według załączonych profili łączna długość rur Dn1000 wynosi 223,0m natomiast w przedmiarze mamy ilość 212,0m

Odpowiedź 17,18,19:

Należy wycenić ilości zgodnie z przedmiarem. W związku z wynagrodzeniem kosztorysowym na podstawie kosztorysu powykonawczego wynagrodzenie Wykonawcy wyliczone będzie na podstawie ilości wykonanych robót po cenach jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

Pytanie 20:

Kanalizacja opadowa: poz. nr 22 – według załączonej dokumentacji występuje osadnik wirowy typu EOW-1 75/750s natomiast w przedmiarze mamy osadnik typu 40/400

Odpowiedź 20:

W poz. 22 należy wycenić osadnik 75/750s zmieniając opis pozycji z "Osadnik 40/400 zgodnie z dokumentacją" na "Osadnik 75/750s zgodnie z dokumentacją". Ilość i jednostka bez zmian.

Pytanie 21:

Z uwagi na nieścisłości dokumentacji projektowej w zakresie kanalizacji, co ma znaczący wpływ na realizację kontraktu, uprzejmie prosimy projektanta kanalizacji o wyjaśnienia:

- Wskazana norma PN-EN 1917, nie przewiduje zastosowania rur w zbiornikach retencyjnych. Prosimy o wskazanie odpowiedniej,

Odpowiedź 21:

Wszystkie rury betonowe/żelbetowe, do wbudowania jako zbiorniki retencyjne muszą posiadać deklarację na zgodność z Aprobatą Techniczną / Krajową oceną techniczną IBDiM.

Pytanie 22:

Na rysunku studzienki dn1200 wskazano kinetę wyrobioną fabrycznie, zaś na rysunku pozostałych studzienek m.in. dn2500 wskazano kinetę w jednym odlewie. Jak ma być poprawnie? Na rynku Polskim nie ma studzienek dn2500 z kinetami w jednym odlewie,

Odpowiedź 22:

Wszystkie studzienki muszą posiadać dennice, z fabrycznymi wyrobionymi kinetami

Pytanie 23:

Zaprojektowane kształty dennic, wskazują na wklejane przejścia szczelne kolektorów głównych. Wiązać się to będzie z brakiem szczelności. Ma tak pozostać?

Odpowiedź 23:

Wszystkie przejścia szczelne kolektorów głównych, muszą być zabetonowane na etapie wylewania dennicy. Nie dopuszcza się wklejana przejść szczelnych na budowie jak i na zakładzie prefabrykacji. Dopuszcza się również stosowania fabrycznych odlewów/odwzorowań kielichów rur w dennicach studzienek. Wszystkie połączenia pomiędzy elementami wykonać na uszczelki wbetonowane fabrycznie w element

Pytanie 24:

Czy z uwagi na gęstą sieć zabudowy infrastruktury podziemnej dopuszcza się możliwość optymalizacji średnic studzienek, tj. dla kolektora DN1000 studzienki DN1500, dla kolektorów DN400 - DN800 studzienki DN1200, dla kolektorów DN1400 - DN1600 studzienki DN2000?

Odpowiedź 24:

Dopuszcza się takie rozwiązania, o ile kształt dennicy pozwoli na podłączenie rury tj. fabryczne odwzorowanie kielicha rur lub zabetonowanie przejścia szczelnego – konieczność uzyskania szczelności. Dopuszcza się dla kolektora DN1000 zastosować studzienki DN1500, dla kolektorów DN400-DN800 zastosować studzienki DN1200, dla kolektorów DN1400-DN1600 zastosować studzienki D2000.

Pytanie 25:

Firma zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ Część III pkt. 1, ppkt a) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą rozbudowę:

- wykonanie sieci kanalizacji z rur betonowych o średnicy minimum Dn 500 w ilości minimum 300 mb;

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie sieci kanalizacji z rur kamionkowych/PP o średnicy minimum Dn 500 w ilości minimum 300 mb jako spełnienia jednego z warunku posiadania wiedzy i doświadczenia przez Wykonawcę?

Odpowiedź 25:

Zamawiający zmienił warunek udziału w postępowaniu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp tj.:

W części III SIWZ pkt 1 lit a)

a)  posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą rozbudowę:        

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa w ilości minimum 900 m²;

- wykonanie chodników, podjazdów z kostki brukowej minimum 1000 m²;

- montaż krawężników kamiennych minimum 300 mb;

- wykonanie sieci kanalizacji z rur betonowych lub żelbetowych lub kamionkowych o średnicy minimum Dn 500 w ilości minimum 300 mb;

- wykonanie sieci oświetlenia w zakresie montażu minimum 20 słupów;

- w zakresie linii energetycznych napowietrznych montaż minimum 6 słupów;

- wykonanie sieci wodociągowej z rur PE w ilości minimum 500 m o średnicy co najmniej 100 mm.

Zamawiający dopuszcza spełnienie w/w warunku w ramach różnych zadań (umów).

Pytanie 26:

W związku z dużą ilością rozbieżności występujących w projekcie, brakiem zamieszczenia części dokumentacji projektowej co jest niezgodne z art. 29 ustęp 1 i 2 PZT oraz brakiem odpowiedzi na pytanie Wykonawców zwracamy się z prośbą o przełożenie terminu składania ofert minimum o tydzień. Jednocześnie informujemy że w okresie zbliżającego się długiego weekendu większość producentów i dostawców materiałów nie pracuje co bardzo utrudnia pozyskanie ofert materiałowych a co za tym idzie sporządzenia rzetelnej oferty przetargowej.

Odpowiedź 26:

Zamawiający zmienił termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp tj.:

W części VII SIWZ pkt 1 i 2

1.Oferty należy składać na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 13.05.2019 r. do godz. 11.00.

2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13.05.2019 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 07.

_________________________________________________________________________________________________

UWAGA

13.05.2019r.

Informacja z otwarcia ofert w załączeniu

___________________________________________________________________________________________

UWAGA

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum