Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 2/II/2019

Dotyczy przetargu nieogranioczonego pn.: Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZDMK w Krakowie oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej – Obszar 3 obejmujący Dzielnice IV-VII - Znak sprawy: 2/II/2019

_______________________________________________________________

18/02/2019 S34 - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I., II., III., IV., VI.

Polska-Kraków: Roboty w zakresie naprawy dróg
2019/S 034-075902
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: siedziba zamawiajacego
Tel.: +48 126167000
E-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdmk.krakow.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdmk.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZDMK w Krakowie oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej – Obszar 3 obejmujący Dzielnice IV-VII
Numer referencyjny: 2/II/2019
II.1.2)Główny kod CPV
45233142
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:
a) Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na naprawach i remontach dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa w Krakowie oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej - Obszar 3 obejmujący Dzielnice IV–VII.
b) Zakres prac obejmuje m.in.:
1) prace konserwacyjne i naprawcze polegające na bieżącym usuwaniu uszkodzeń na drogach powstających w wyniku ich eksploatacji, wypadków, awarii, itp. w zakresie:
— jezdni, placów, chodników, poboczy,
— rowów odwadniających drogi, kratek ściekowych i przykanalików (bez utrzymywania ich drożności), ścieków przykrawężnikowych,
— przepustów.
2) prace remontowe na drogach mające na celu podnoszenie ich standardu i zapobiegające ich degradacji,
c) Inf. dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa zawarte są w części VI pkt. 8 SIWZ.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233140
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Kraków
II.2.4)Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na naprawach i remontach dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa w Krakowie oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej - Obszar 3 obejmujący Dzielnice IV – VII.
2. Zakres prac obejmuje m.in.:
1) prace konserwacyjne i naprawcze polegające na bieżącym usuwaniu uszkodzeń na drogach powstających w wyniku ich eksploatacji, wypadków, awarii, itp. w zakresie:
— jezdni, placów, chodników, poboczy,
— rowów odwadniających drogi, kratek ściekowych i przykanalików (bez utrzymywania ich drożności), ścieków przykrawężnikowych,
— przepustów.
2) prace remontowe na drogach mające na celu podnoszenie ich standardu i zapobiegające ich degradacji,
3. Szczegółowy rodzaj zamawianych prac określają przedmiary zawierające przewidywane ilości planowanych.
UWAGA!
Ilości robót podane w przedmiarze są ilościami orientacyjnymi i mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb stwierdzonych w terenie.
4. Wykonawca powinien dysponować bazą sprzętową na terenie Krakowa lub w odległości do 10 km od granic miasta Krakowa, wyposażoną w telefony: stacjonarny z faksem, telefony komórkowe i Internet, czynne 24 godziny na dobę również w dni wolne do pracy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontrolowania w/w bazy.
5. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia – za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane:
— pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych,
— pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych.
Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego.
6. Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
7. Wymagany okres gwarancji:
— 12 miesięcy od daty odbioru robót objętych pojedynczym zleceniem - dla prac konserwacyjnych i remontów cząstkowych
— minimum 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy od daty odbioru robót objętych pojedynczym zleceniem – dla pozostałych prac i wbudowanych materiałów
(Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone).
8. Rozliczenie prac:
— wykonane na podstawie zlecenia częściowego roboty będą rozliczane kosztorysem powykonawczym, w oparciu o potwierdzony przez Inspektora Nadzoru obmiar rzeczywiście wykonanych robót oraz ceny jednostkowe brutto zawarte w kosztorysie,
— w przypadku konieczności wykonania robót nie ujętych w zestawieniu uzgodnionych cen jednostkowych możliwe będzie ich skalkulowanie na podstawie nośników cenowych zawartych w „Sekocenbud" /R+M+S+Ko+Kz+Z/ obowiązujących w kwartale poprzedzającym okres rozliczenia,
— określona w ofercie cena jednostkowa brutto będzie podstawą do rozliczenia prac.
9. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą:
— specyfikacji technicznej – załącznik nr 5 do SIWZ,
— przedmiaru robót – załącznik nr 7 do SIWZ,
— wykazu ulic dla wyszczególnionego obszaru utrzymaniowego – załącznik nr 8 do SIWZ,
— wykazu narzędzi i urządzeń – załącznik nr 9 do SIWZ.
10. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Szczególowe inf. w cz. I SIWZ ppkt. h)
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji dla pozostałych prac i wbudowanych materiałów / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Pełny opis znajduje się w cz. I SIWZ pkt. 8
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
1. Zam. wyznacza nast. os. do kontaktu z Wyk:
Witold Seweryn - tel. +48 126167582 (sprawy merytoryczne)
Rafał Lisowski - tel. +48 126167101 (sprawy merytoryczne),
Anna Zaucha - tel. +48 126167335 (sprawy proceduralne)
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
d) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445),
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.:
— posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1.000.000,00 zł,
— posiadają minimalny roczny obrót w wysokości 10.000.000,00 zł netto, w tym minimalny roczny obrót w zakresie robót drogowych w wysokości 8.000.000,00 zł netto – w każdym z ostatnich 3 lat (okresach obrachunkowych).
2. JEDZ, należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
3. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
• dla dokumentów w formacie „pdf" zaleca się podpis w formatem PAdES,
• dokumenty w formacie innym niż „pdf" zaleca się podpisywać formatem XAdES,
4. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt., przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów,
5. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje w/w dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie. Podmioty takie są wpisane do rejestru Ministra ds. informatyzacji prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Lista podmiotów udostępniających usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego dostępna jest na stronie www.nccert.pl,
6. Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać załączony do zaszyfrowanej zgodnie z zapisami części VI pkt. 1 SIWZ oferty Wykonawcy,
7. Zamawiający informuje, że pod poniższym adresem jest dostępny jednolity dokument (JEDZ) w formie elektronicznej: https://ec.europa.eu/tools/espd/,
8. Instrukcja wypełniania jednolitego europejskiego dokumentu zamówień (JEDZ) jest dostępna pod poniższym adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia,
9. Wykonawca w części IV JEDZ może ograniczyć się do złożenia ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji.
10. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu oraz stanowi zał. nr 8 do niniejszego SIWZ. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem,
11. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski, tabela A, z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1.000.000,00 zł.
2. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że Wykonawca posiada minimalny roczny obrót w wysokości 10.000.000,00 zł netto, w tym minimalny roczny obrót w zakresie robót drogowych w wysokości 8.000.000,00 zł netto – w każdym z ostatnich 3 lat (okresach obrachunkowych),
Inf. zam. (admin.) o przetwarzaniu danych osobowych (Wyk) - Klauzula inform. z art. 13 Rozporz. Ogólnego o Ochronie Danych Os. (RODO) związana z postęp o udzielenie zam. publ.
ZDMK, ul. Centralna 53 zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn 27 kwietnia 2016 r. w spr. ochrony os. fizycz. w zw. z przetw. danych osob. i w spr. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz. o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuje, że:
• admin. Pani/Pana (Wyk.) danych osob. jest: ZDMK, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417, email: sekretariat@zdmk.krakow.pl,
• inspektorem ochrony danych osob.w ZDMK jest p. Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl,
• Pani/Pana dane osob. przetwarzane będą na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postęp. o udzielenie zam. publicz. p.n.:
„Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZDMK w Krakowie oraz terenów należących do Gm. M Kraków w zakresie infrastruktury drogowej – obszar 3 obejmujący Dzielnice IV-VII" - znak sprawy: 2/II/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieogr.,
• odbiorcami Pani/Pana danych osob. będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Pzp (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp",
• Pani/Pana dane osob. będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postęp. o udzielenie zam., a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osob. bezpośrednio Pani/Pana dot. jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postęp. o udz. zam. publ; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osob. decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
• posiada Pani/Pan:
− na podst. art. 15 RODO prawo dostępu do danych osob. Pani/Pana dotyczących,
− na podst.art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osob.*,
− na podst. art. 18 RODO prawo żądania od administratora ogranicz. przetwarzania danych osob. z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osob. Pani/Pana dot. narusza przepisy RODO,
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osob,
− prawo do przenoszenia danych osob., o którym mowa w art. 20 RODO,
− na podst. art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osob., gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaś: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postęp.
O udz. zam.publ. ani zmianą postanowień umowy w zakr. niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego zał.
** wyjaś: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony praw. lub w celu ochrony praw innej osoby fiz. lub prawnej, lub z uwagi na ważne wzgl. interesu publ. UE lub państwa członkowskiego.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowali roboty budowlane polegające na wykonaniu:
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Oferent winien wykazać się następującymi robotami zrealizowanymi w miastach powyżej 500 000 mieszkańców:
— remontów cząstkowych i bieżących nawierzchni bitumicznych – 10.000 m2
— remontów cząstkowych i bieżących nawierzchni tłuczniowych lub podbudów – 5.000 m2
— remontów cząstkowych i bieżących chodników z płyt betonowych i z kostki betonowej oraz nawierzchni z kostki betonowej – 2.000 m2
— remontów cząstkowych i bieżących nawierzchni brukowych z kamienia naturalnego – 1.000 m2
— cząstkowych i bieżących krawężników kamiennych – 1.000 mb
Zamawiający dopuszcza spełnienie wyżej wymaganego warunku udziału w ramach różnych zadań (umów).
2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe: tj.
• co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie i kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie, które nabył pełniąc funkcję kierownika budowy co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu remontów utrzymaniowych o zakresie zbliżonym / porównywalnym do przedmiotu zamówienia (np. miasto/aglomeracja miejska o liczbie ludności pow. 500.000 mieszkańców);
• 4 brygadami do wykonywania robót bitumicznych;
• 4 brygadami do wykonywania prac brukarskich
UWAGA!
W/w brygady będą mogły zapewnić wykonywanie prac jednocześnie w różnych miejscach, a ich skład osobowy zagwarantuje terminową realizację zleconych prac.
3. Dysponują potencjałem technicznym, tj. następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi takimi jak:
— termosy do transportu asfaltu lanego min. 5m3 - 4 szt,
— termosy do transportu betonu asfaltowego min. 8 ton - 2 szt,
— walec stalowo-gumowy 1 do 2 ton - 1 szt,
— walec wibracyjny 4-6 ton - 1 szt,
— walec stalowy wibracyjny powyżej 8 ton - 1 szt,
— walec ogumiony - 1 szt,
— skrapiarka do nawierzchni - 1 szt,
— koparka obrotowa - 2 szt,
— samochody samowyładowcze min. 10 ton - 8 szt,
— samochody ciężarowe z HDS-hydrauliczny dźwig samochodowy - 2 szt,
— spycharka gąsienicowa - 1 szt,
— rozkładarka do mas bitumicznych – asfaltobetonu 2,5 – 5 m - 2 szt,
— rozkładarka do mas bitumicznych – asfaltobetonu 1,2 - 2,5 m - 1 szt,
— rozkładarka do mas bitumicznych – asfalt lany - 1 szt,
— frezarka do mas bitumicznych 0,5 – 1 m - 2 szt,
— samochód wraz z oznakowaniem do robót postępujących - 2 szt,
— wozidło samojezdne o ładowności do 2,5 tony - 1 szt,
— podajnik do asfaltobetonu - 1 szt,
— zagęszczarki płytowe - 8 szt,
— agregat prądotwórczy - 8 szt,
— mechaniczna zalewarka do wypełniania szczelin masą zalewową
Na gorąco o pojemności min. 500 litrów - 1 szt.
— piła do cięcia asfaltu i betonu - 4 szt.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik nr 4 do SIWZ,
2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SIWZ,
3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 9 do SIWZ,
4. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty:
1) Polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem;
2) Potwierdzenia terminowego uiszczenia składki ubezpieczeniowej w formie kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem potwierdzające, że Wykonawca posiada:
a) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą obejmującą Przedmiot umowy,
b) ubezpieczenie robót objętych niniejszą umową,
c) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdującego się na terenie budowy.
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
1. Zam. dopuszcza możliwość zmiany umowy w szcz. zmiany os. nadzorujących, terminu rozp. lub zak. zam. itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. koniecz. tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy - szczegółowe przesłanki zmiany treści um. zostały określone w IIPU.
2. Przed podpisaniem umowy Wyk. zob. jest wnieść zabezp. należytego wyk. umowy w wys. 5 % wart. ceny całk. podanej w of.
3. Przed podpisaniem umowy Wyk. dostarczy Zam. oświadczenie potwierdzające fakt, że dysponuje bazą sprzętową na terenie Krakowa lub w odległości do 10 km od granic miasta Krakowa, wyposażoną w telefony: stacjonarny z faksem, telefony komórkowe i Internet, czynne 24 godziny na dobę również w dni wolne do pracy.
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/03/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/03/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
1. Oferty należy składać zgodn. z zasadami określonymi w pkt. 1 cz. VII SIWZ
2. Otw. złoż ofert nastąpi w sali konf. ZDMK, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, POLSKA, bud. A, s. nr 07 i będzie real. poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostęp. na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otw. ofert za pomocą klucza prywatnego.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Termin zw. of. określ. w sekcji IV.2.6 w przeliczeniu na dni wynosi 60 (zgodnie z SIWZ).
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
1. Zam. w nin. postęp. prowadzonym w trybie przetargu nieogra, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp będzie najpierw dokonywał oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 640.000,00 zł (słownie złotych: sześćset czterdzieści tysięcy 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Szczeg. dot wadium określ. w cz. V SIWZ
3. Ponadto do oferty należy zał:
a) pełnomocnictwo do reprezent. wyk. w nin. zam. jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gosp,
b) pełnomocnictwo dla lidera (dot. podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz sp. cyw.),
c) wypełniony formularz oferty – zał. nr 1 do SIWZ,
d) dowód wniesienia wadium;
e) podpisany kosztorys ofertowy, sporządzony zgodnie z przedmiarem robót,
f) ośw. od wytwórcy mas bitumicznych zapewniające ciągłość dostaw mas bitumicznych dla potrzeb wykonywanych prac.
4. W przyp. wyk. składających wspólną ofertę, każdy z wyk. musi złożyć dok. wymienione w pkt. 3 lit. a) do lit. d) oraz od lit. h) do lit. j) oraz ośw. wymienione w punkcie 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postęp. o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
5. Wszyscy wyk. składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zam. może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.
6. Sp. cyw.jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w punkcie 5 cz. IV SIWZ
7. Wyk. może w celu potw. spełniania war. udz w postęp., w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam., lub w jego części, polegać na zdolnościach techn. lub zawodowych lub syt. finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wyk., który polega na zdolnościach lub syt. innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zam., będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobow. tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zam. Zobow. to musi być złożone w postaci elektron., podpisane kwalifikowanym podpisem elektron.i załączone do oferty. W przypadku gdy podmiot trzeci udostępnia zasoby Wyk w postaci wykszt., kwalifikacji zawod. lub doświadcz. w celu wykazania przez Wyk. spełnienia war. udziału w postęp., musi faktycznie udostępnić te zasoby. Udostępnianie zasobów musi mieć charakter rzeczywisty i koniecznym jest udokumentowanie przez Wyk. faktu uczestnictwa tego podmiotu w wykonywaniu zam.
8. Wyk. który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolity europejski dokument zamówień (JEDZ) dotyczący tych podmiotów
9. Zam. żąda od Wyk., który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w punkcie 3 lit. a) do lit. d) oraz od lit. h) do lit. j). w cz. IV SIWZ c.d. w sekcji VI.4.3 nin. ogłosz.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.
2. c.d. sekcji VI.3 nin. ogłosz.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP:
a) zamiast dok., o których mowa w pkt 3 a) (Cz. IV SIWZ) składa dok. lub dok. wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszk. potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) zamiast dok., o których mowa w pkt. 3 b) i c) (Cz. IV SIWZ), składa dok. lub dok. wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszk. potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,
c) zamiast dok. o których mowa w pkt. 3 d) (Cz. IV SIWZ) - składa informację z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dok. wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszk. lub miejsce zamieszk.ma osoba, której dotyczy inf. albo dok., w zakr. określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu sładd. ofert.
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy - wskazane w pkt. 3a), b), c), d) (Cz. IV SIWZ) nie wydaje się dokumentów, o których mowa odpowiednio w pkt. 3a), b), c), d) (Cz. IV SIWZ) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, której dokument miał dotyczyć złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt. 3 a), 3 b), 3 c), 3 d) (Cz. IV SIWZ) dotyczące terminu wydania dokumentów lub oświadczeń stosuje się.
5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osób, które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których dotyczą dokumenty wskazane w pkt. 3 d) (Cz. IV SIWZ) składa dokumenty, o których mowa w pkt. 3 d) (Cz. IV SIWZ) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczeniem tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt. 3 d) (Cz. IV SIWZ) dotyczące terminu wydania dokumentu lub złożenia oświadczenia stosuje się.
6. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa ponadto oświadczenia wymienione w pkt. 3 h), i), j) (Cz. IV SIWZ),
7. Zam. dopuszcza możliwość porozumiewania się za pomocą poczty elektron. (e-mail) sekretariat@zdmk.krakow.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/02/2019

______________________________________________________________________________

Kraków, 27.02.2019 r.

UWAGA!

Zmiana treści SIWZ


NZ.271.30.2019

Zarząd Dróg Miasta Krakowa na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ:

Przedmiar robót część V (krawężniki, obrzeża, ławy) pozycja 51, kolumna opis róbót:
Jest: Krawężnik kamienny /w tym najazdowy/
Powinno być: Krawężnik kamienny z zaokrągloną (sfazowaną) krawędzią górną od strony najazdu /w tym najazdowy/

________________________________________________________________

Kraków, 01.03.2019 r.

UWAGA!

Pytania i odpowiedzi


NZ.271.30.2019

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść pytań oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1:
Prosimy o wyjaśnienie treści opisu robót w poz. 1 przedmiaru robót (Dział podbudowy). Jakie czynności według Zamawiającego należy wycenić aby spełnić założenie doprowadzenia podłoża do „wymaganych nośności"? Szczegółowa specyfikacja przywołana do tej pozycji nic na ten temat nie mówi. Informujemy, że na etapie przetargu wykonawca nie jest w stanie określić zakresu koniecznych robót związanych z osiągnięciem wymaganych nośności podłoża, dlatego prosimy zmianę zapisu w pozycji 1 przedmiaru robót poprzez wykreślenie frazy „wraz z doprowadzeniem do wymaganej nośności", zwłaszcza że w analogicznym przetargu dotyczącego Dzielnic I-III (Śródmieście) taki zapis nie występuje.

Odpowiedź 1:
Należy skalkulować dla gruntu spełniającego warunki nośności dla danego rodzaju robót, ewentualnie zaistniałe odstępstwa będą rozliczane indywidualnie.

Pytanie 2:
Prosimy o informację do jakich ilości powierzchni Zamawiający będzie zaliczał remonty nawierzchni bitumicznych jako remont cząstkowy, a do jakich jako remont nakładkowy?

Odpowiedź 2:
Remont cząstkowy – do 5m2

Pytanie 3:
Prosimy o informację czy przy kalkulowaniu remontów cząstkowych nawierzchni z kostki lub płyt betonowych Zamawiający uzna rozliczenie polegające na wykorzystaniu materiału z rozbiórki jeżeli będzie się on do tego nadawał, a jeżeli nie, to pozwoli na doliczenie kosztu nowych materiałów koniecznych do prawidłowego wykonania takiego remontu?

Odpowiedź 3:
W przypadku zastosowania nowych materiałów przedstawić kalkulację z zastosowaniem ceny nowego materiału przyjętą w ofercie.

Pytanie 4:
Prosimy o wyjaśnienie jakie roboty (czynności) należy uwzględnić przy kalkulowaniu pozycji nr 100 przedmiaru robót. Szczegółowa specyfikacja techniczna (D-09.01.01) dotyczy specjalistycznych robót zieleniarskich związanych z zakładaniem nowych trawników dywanowych wraz z ich pielęgnacją (usuwanie darni, kilkukrotne koszenie i nawożenie) a nie rozścielenie ziemi urodzajnej wraz z obsianiem trawą. Dla tego rodzaju robót specyfikacja powinna obejmować czynność rozścielenia ziemi urodzajnej określonej grubości i posianie trawy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na takie kalkulowanie tej pozycji?

Odpowiedź 4:
Dla terenów związanych bezpośrednio z wykonywanymi pracami należy przyjąć na szerokości 1m rozścielenie ziemi urodzajnej grubości 5cm z obsianiem trawą. Pozostałe czynności dotyczą sytuacji zniszczenia trawników podczas wykonywania prac i obciążać będą Wykonawcę.

________________________________________________________________________________

Kraków, 22.03.2019 r.

UWAGA!

Informacja z otwarcia ofert w załączeniu.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum