Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/II/2019.

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: "Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej z podziałem na obszary, w tym Obszar I obejmujący Dzielnice I, II, III" - znak sprawy: 1/II/2019.

 Kraków, 12.02.2019r.

NZ.271.20.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

12/02/2019 S30 - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.II.III.IV.VI.
Polska-Kraków: Roboty w zakresie naprawy dróg

2019/S 030-066000

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)
Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: siedziba zamawiającego
Tel.: +48 126167000
E-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdmk.krakow.pl

I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdmk.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot

II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZDMK oraz terenów należących do GMK w zakresie infrastruktury drogowej z podziałem na obszary, w tym Obszar I obejmujący Dzielnice I, II, III.

Numer referencyjny: 1/II/2019
II.1.2)
Główny kod CPV
45233142
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)
Krótki opis:
a) Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na naprawach i remontach dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej z podziałem na obszary, w tym Obszar I obejmujący Dzielnice I, II, III.

b) Zakres prac obejmuje m.in.:

• Prace konserwacyjne i naprawcze polegające na bieżącym usuwaniu uszkodzeń na drogach, powstających w wyniku ich eksploatacji, wypadków, awarii, itp. w zakresie:

— jezdni, placów, chodników, poboczy,

— rowów odwadniających drogi, kratek ściekowych i przykanalików (bez utrzymania ich drożności), ścieków przykrawężnikowych,

— przepustów.

• Prace remontowe na drogach mające na celu podnoszenie ich standardu i zapobiegające ich degradacji,

• Prace z zakresu budowy i przebudowy dróg, w tym uzyskanie stosownych uzgodnień i pozwoleń oraz opracowanie stosownej dokumentacji projektowej jeżeli wyniknie taka potrzeba,

c) Inf. stanowiące tajemnicę przedsięb. zaw. są w cz. VI SIWZ

II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
45233140
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Kraków

II.2.4)
Opis zamówienia:
a) Przedm. zam. jest robota budowl. poleg. na naprawach i remontach dróg zarządzanych przez ZDMK oraz terenów należących do GMK w zakresie infrastruktury drogowej z podziałem na obszary, w tym Obszar I obejmujący Dzielnice I, II, III.

b) Zakres prac obejmuje m.in.:

•Prace konserwacyjne i naprawcze polegające na bieżącym usuwaniu uszkodzeń na drogach, powstających w wyniku ich eksploatacji, wypadków, awarii, itp. w zakresie:

— jezdni, placów, chodników, poboczy,

— rowów odwadniających drogi, kratek ściekowych i przykanalików (bez utrzymania ich drożności), ścieków przykrawężnikowych,

— przepustów.

•Prace remontowe na drogach mające na celu podnoszenie ich standardu i zapobiegające ich degradacji,

•Prace z zakresu budowy i przebudowy dróg, w tym uzyskanie stosownych uzgodnień i pozwoleń oraz opracowanie stosownej dokumentacji projektowej jeżeli wyniknie taka potrzeba,

c) Szczeg. rodzaj zamawianych prac określają przedmiary zawierające przewidywane ilości planowanych robót.

d) Ponadto Wyk. winien dysp. bazą dyspozytorko-magazynowo-sprzętową na terenie miasta Krakowa lub w odległości do 10 km od granic miasta Krakowa, wyposaż. w tel. stacj. oraz tel. kom. i Internet, czynną 24 godziny na dobę również w dni wolne do pracy. Zam. zastrzega sobie prawo do skontrolowania w/w bazy,

e) Zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt. 1) ustawy Pzp, Zam. zastrzega obowiązek osobistego wyk. kluczowych części zamówienia, tj. wykonania robót brukarskich,

f) Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane:

1. Pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych,

2. Pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych,

Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące dział. gosp. lub wspólników spółki prawa handl.

g) Termin wykonania zam.: 36 miesięcy od dnia podpis. umowy.

h) Wym. okres gwarancji:

1) dla prac konserwacyjnych i remontów cząstkowych oraz remontów nawierzchni tłuczniowych: 12 miesięcy,

2) dla pozostałych prac i wbudowanych materiałów:

— minimalny okres gwarancji wynosi: 36 miesięcy od daty odbioru robót objętych pojedynczym zleceniem dla robót remontowych,

— maksymalny okres gwarancji wynosi: 60 miesięcy od daty odbioru robót objętych pojedynczym zleceniem dla robót remontowych.

3) dla prac związanych z kompleksową przebudową drogi: 60 miesięcy,

i) Roboty muszą być wykonywane z następującymi zastrzeżeniami:

• Ilości robót podane w przedmiarze robót są ilościami orientacyjnymi i mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb stwierdzonych w terenie,

• Wstępny zakres (powierzchnia, rodzaj materiałów oraz grubość warstw konstrukcyjnych), rodzaj zamawianych prac na poszczególnych ulicach i terminy ich realizacji będą każdorazowo określane przez Zamawiającego w przekazywanym na piśmie zleceniu częściowym,

j) Rozliczenie prac:

• Wykonane na podstawie zlecenia częściowego roboty będą rozliczane kosztorysem powykonawczym, w oparciu o potwierdzony przez Inspektora Nadzoru obmiar rzeczywiście wykonanych robót oraz ceny jednostkowe brutto zawarte w kosztorysie,

• Roboty nie wymienione w załączniku nr 1 do umowy będą rozliczane na podstawie kalkulacji szczegółowej w oparciu o nośniki cenotwórcze zawarte w „Sekocenbud" za kwartał poprzedzający okres rozliczenia na podstawie obmiaru określającego rzeczywiste ilości wykonanych robót,

• Określona w ofercie cena jednostkowa brutto będzie podstawą do rozliczenia prac.

k) Zam. opisał przedm. zam. za pomocą:

— Spec. tech. - zał. nr 5,

— Przedmiaru robót - zał. nr 7,

— Wykazu ulic dla wyszczeg. obsz. utrzym. - zał. 8,

— Wykazu sprzętu - zał. 9,

— Tabeli oceny stanu ulic i dr. miejskich - zał. 10.

II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji dla pozostałych prac i wbudowanych materiałów / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. Pełny opis znajduje się w części I SIWZ pkt. 8.

II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
1. Zam. wyznacza następuj. osoby do kontaktu z Wykonawcami:

Piotr Jarocki, Krzysztof Friedel – tel. +48 126167163, +48 126167522 (sprawy meryt.),

Dawid Błasiak - tel. +48 126167108 (sprawy proced.).

2. W przyp. wystąpienia w którymkolwiek zał. do SIWZ nazw producentów, zn. towar., norm, aprobat, spec. tech. i syst. odniesienia, produkty można zastąpić równoważnymi. Cd. w w cz. I SIWZ ppkt. h)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

d) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445).

III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) Spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.:

• posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1.000.000,00 zł,

• posiadają minimalny roczny obrót w wysokości 10.000.000,00 zł netto, w tym minimalny roczny obrót w zakresie robót drogowych w wysokości 9.000.000,00 zł netto – w każdym z ostatnich 3 lat (okresach obrachunkowych),

2) JEDZ, należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

a) Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

• dla dokumentów w formacie „pdf" zaleca się podpis w formatem PAdES,

• dokumenty w formacie innym niż „pdf" zaleca się podpisywać formatem XAdES,

b) Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt., przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów,

c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje w/w dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie. Podmioty takie są wpisane do rejestru Ministra ds. informatyzacji prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Lista podmiotów udostępniających usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego dostępna jest na stronie www.nccert.pl,

d) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać załączony do zaszyfrowanej zgodnie z zapisami części VI pkt. 1 SIWZ oferty Wykonawcy,

e) Zamawiający informuje, że pod poniższym adresem jest dostępny jednolity dokument (JEDZ) w formie elektronicznej: https://ec.europa.eu/tools/espd/,

f) Instrukcja wypełniania jednolitego europejskiego dokumentu zamówień (JEDZ) jest dostępna pod poniższym adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia,

g) Wykonawca w części IV JEDZ może ograniczyć się do złożenia ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji.

3) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu oraz stanowi zał. nr 11 do niniejszego SIWZ. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

4) Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski, tabela A, z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezp. od odp. cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1.000.000,00 zł.

2) ośw. Wykonawcy potwierdzające, że Wykonawca posiada minimalny roczny obrót w wysokości 10.000.000,00 zł netto, w tym minimalny roczny obrót w zakresie robót drogowych w wysokości 9.000.000,00 zł netto w każdym z ostatnich 3 lat (okresach obrach.),

Informacja zamawiającego (adm.) o przetw. danych osob. (Wykonawcy) - Klauzula inf. z art. 13 Rozp. Ogóln. o Ochr. Danych Osob. (RODO) związana z postęp. o udzielenie zam. publ.

ZDMK, ul. Centralna 53 zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fiz. w związku z przetw. danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozp. o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuje, że:

Adm. Pani/Pana (Wykonawcy) danych osob. jest: ZDMK, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417, email: sekretariat@zdmk.krakow.pl,

Insp. ochr. danych osob. w ZDMK jest Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postęp. o udzielenie zamówienia publ. p.n.:

„Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZDMK oraz terenów należących do GMK w zakresie infrastruktury drogowej z podziałem na obszary, w tym Obszar I obejmujący Dzielnice I, II, III" - znak sprawy: 1/II/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieogr.,

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp",

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *,

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

O udzielenie zamówienia pub. ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,

** prawo do ogr. przetw. nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fiz. lub z uwagi na ważne względy interesu publ. UE lub państwa członkowskiego.

III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowali roboty budowlane polegające na wykonaniu:

• remontów cząstkowych i bieżących nawierzchni bitumicznych ..................... 120.000m2

• wykonania nawierzchni tłuczniowych lub podbudów .............................. 30.000m2

• wykonania chodników z płytek i nawierzchni z kostki brukowej ................. 10.000m2

• wykonania krawężników kamiennych ................................................ 6.000mb

• wykonania nawierzchni z kamienia naturalnego .................................... 20.000m2,

W tym, oferent winien wykazać się robotami utrzymaniowymi na terenach zabytkowych objętych nadzorem Konserwatora Zabytków w miastach/aglomeracjach miejskich powyżej 500 tys. mieszkańców, co najmniej:

— nawierzchnia z piaskowca ..................... 200m2

— nawierzchnie wapienne ........................ 2.000m2

— nawierzchnie granitowe ........................ 4.000m2

— nawierzchnie porfirowe ........................ 2.000m2

— nawierzchnie z bazaltu ......................... 200m2

Zamawiający dopuszcza spełnienie wyżej wymaganego warunku udziału w ramach różnych zadań (umów).

Uwagi:

Oferent winien wykazać się w/w ilością robót budowlanych zrealizowanych w miastach/aglomeracjach miejskich powyżej 500 tys. mieszkańców.

2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe:

• kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,

Oraz:

• 3 brygady do wykonywania robót bitumicznych,

• 6 brygad do wykonywania prac brukarskich,

Mogących wykonywać pracę jednocześnie w różnych miejscach, których skład osobowy zagwarantuje terminową realizację zleconych robót,

Uwagi:

Wykonawca winien wykazać, że kierownik budowy, posiada uprawnienia budowlane w zakresie budowy dróg bez ograniczeń oraz doświadczenie przy realizacji robót drogowych na terenach zabytkowych w miastach/aglomeracjach miejskich powyżej 500 tys. mieszkańców przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. (Dz. U. z 2011r. poz. 987),

3. Dysponują potencjałem technicznym, tj. następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi takimi jak:

• termosy do transportu asfaltu lanego lub twardo lanego min. 8t. .............. 6 szt.

• termosy do transportu betonu asfaltowego min. 8t. ............................. 3 szt.

• walec stalowo-gumowy 1-2,5t. ..................................................... 2 szt.

• walec ogumiony ...................................................................... 2 szt.

• walec stalowy wibracyjny 6-10t. (w tym 2 z koszem) .......................... 4 szt.

• rozkładarka do mas bitumicznych (w tym jedna gąsienicowa 2,5-5m

Z możliwością układania nawierzchni o szerokości do 7,5m) .................. 3 szt.

• rozładowarka do mas bitumicznych 1,2m, 2,5m (umożliwiająca

Wbudowanie masy bitumicznej na chodnikach) ................................. 1 szt.

• koparka obrotowa .................................................................... 3 szt.

• koparko-ładowarka .................................................................. 4 szt.

• samochody samowyładowcze min. 10t. .......................................... 8 szt.

• samochody ciężarowe z HDS (hydrauliczny dźwig samochodowy) ......... 2 szt.

• samochód wraz z oznakowaniem do robót postępujących ..................... 3 szt.

• frezarka do mas bitumicznych 0,5m (do remontów cząstkowych) ............ 2 szt.

• frezarka do mas bitumicznych szerokości 1m z podajnikiem .................. 3 szt.

• frezarka palcowa do szczelin w nawierzchniach bitumicznych ............... 1 szt.

• mechaniczna zalewarka do wypełniania szczelin masą zalewową na gorąco 1 szt.

• remonter zautomatyzowany ......................................................... 1 szt.

• skrapiarka do nawierzchni (w tym jedna w pełni zautomatyzowana) ......... 2 szt.

• zagęszczarki płytowe ................................................................ 8 szt.

• agregat prądotwórczy ................................................................ 8 szt.

• piła do cięcia asfaltu i betonu ....................................................... 5 szt.

• młoty do kucia asfaltu i betonu ..................................................... 4 szt.

Uwagi: Wykaz sprzętu należy umieścić w tabeli (załącznik nr 9 do SIWZ)

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik nr 4 do SIWZ,

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SIWZ,

3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (sprzętu) dostępnych Wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 9 do SIWZ,

III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
1) Zam. dopuszcza możl. zm. umowy w szczeg. zmiany osób nadz., terminu rozp. lub zakończ. zam. itp. Jeżeli wystąpią przesł. tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zaw. umowy - szczeg. przesł. zm. treści umowy zostały określone w IPU.

2) Przed pod. umowy Wyk. zobowiąz. jest wnieść zabezp. należ. wyk. umowy w wys. 5 % wart. ceny całk. podanej w ofercie.

3) Wyk. w dniu zaw. umowy przedłoży Zam. następuj. dokum.:

1. Polisy ubezp. w formie kopii tych dokum. poświadcz. za zgodność z oryg.;

2. Potwierdz. termin. uiszcz. składki ubezp. w formie kopii tych dokum. poświadcz. za zgodność z oryg. potwierdz., że Wyk. posiada:

a) ubezp. OC w związku z prowadz. dział. gosp. obejm. przedm. umowy,

b) ubezp. robót objętych niniejszą umową,

c) ubezp. mienia Wyk. znajduj. się na ter. budowy.

W uzasad. wypadkach Zam. jest upraw. do żądania od Wyk. oryg. przedł. dokum.

4) Przed podpis. umowy Wyk. dostarczy Zam. ośw. określ. w pkt. 6 w cz. X SIWZ.

III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/03/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 18/03/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
1) Oferty należy składać zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 1) w części VII SIWZ.

2) Otw. złoż. ofert nastąpi w sali konf. ZDMK - ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, POLSKA, budynek A, sala nr 07 i będzie realizowane poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1) Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy - Pzp.

2) Termin zw. ofertą określ. w sekcji IV.2.6 w przeliczeniu na dni wynosi 60 (zgodnie z SIWZ).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający w niniejszym postęp. prowadzonym w trybie przetargu nieogr., zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp będzie najpierw dokonywał oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2) Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 600000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Szczegóły dot. wadium określono w części V SIWZ.

3) Ponadto do oferty należy załączyć:

a) pełnomocnictwo do reprezent. wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gosp.,

b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz sp. cyw.),

c) wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ,

d) dowód wniesienia wadium;

e) podp. kosztorys ofertowy, sporządzony zgodnie z przedmiarem robót,

f) ośw. od wytwórcy mas bitumicznych zapewniające ciągłość dostaw mas bitumicznych dla potrzeb wykonywanych prac.

4) W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 3 lit. a) do lit. d) oraz od lit. h) do lit. j) (część IV SIWZ) oraz oświadczenie wymienione w punkcie 2 części IV SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5) Wszyscy wyk. składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedz. solidarną za wykonanie umowy. Zam. może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.

6) Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w punkcie 5 części IV SIWZ.

7) Wyk. może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,

W stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam., lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wyk., który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie to musi być złożone w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym i załączone do oferty. W przypadku gdy podmiot trzeci udostępnia zasoby Wyk. w postaci wykształcenia, kwalifikacji zaw. lub dośw. w celu wykazania przez Wyk. spełnienia war. udziału w postęp., musi faktycznie udostępnić te zasoby. Udostępnianie zasobów musi mieć charakter rzeczywisty i koniecznym jest udokumentowanie przez Wykonawcę faktu uczestnictwa tego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

8) Wyk., który powołuje się na zasoby innych podm., w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, war. udziału w postęp. składa także JEDZ dot. tych podmiotów.

9) Zam. żąda od Wyk., który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokum. wymienione w pkt. 3 lit. a) do lit. d) oraz od lit. h) do lit. j) w cz. IV SIWZ.

c.d. w sekcji VI.4.3 nin. ogłosz.

VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1) Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

2) c.d. sekcji VI.3 nin. ogłosz.

3) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP:

a) zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 3 a) (Cz. IV SIWZ) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3 b) i c) (Cz. IV SIWZ), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,

c) zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 3 d) (Cz. IV SIWZ) - składa informację z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy - wskazane w pkt. 3a), b), c), d) (Cz. IV SIWZ) nie wydaje się dokumentów, o których mowa odpowiednio w pkt. 3a), b), c), d) (Cz. IV SIWZ) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, której dokument miał dotyczyć złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt. 3 a), 3 b), 3 c), 3 d) (Cz. IV SIWZ) dotyczące terminu wydania dokumentów lub oświadczeń stosuje się.

5) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osób, które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których dotyczą dokumenty wskazane w pkt. 3 d) (Cz. IV SIWZ) składa dokumenty, o których mowa w pkt. 3 d) (Cz. IV SIWZ) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczeniem tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt. 3 d) (Cz. IV SIWZ) dotyczące terminu wydania dokumentu lub złożenia oświadczenia stosuje się.

6) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa ponadto oświadczenia wymienione w pkt. 3 h), i), j) (Cz. IV SIWZ),

7) Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) sekretariat@zdmk.krakow.pl

VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/02/2019


 Kraków, 14.02.2019r.

NZ.271.20.2019

UWAGA

Zmiana SIWZ

Zarząd Dróg Miasta Krakowa na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (Dz. U. z 2018r. poz. 1986) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę załącznika nr 7 do SIWZ (Przedmiar robót) w następującym zakresie:

Pozycja nr 132 Przedmiaru robót ulega zmianie w następującym zakresie:

Było:

132 D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami 0,25 m3 gr.III-IV kat z odwozem m³ 175 500,00

Powinno być:

132 D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami 0,25 m3 gr.III-IV kat z odwozem m³ 17 550,00

Zamawiający zamieszcza poprawiony załącznik nr 7 do SIWZ poniżej treści ogłoszenia o zamówieniu pod nazwą: „7 – Przedmiar robót 1_II_2019 poprawiony.xls"


 Kraków, 18.02.2019r.

NZ.271.20.2019

UWAGA

Zmiana SIWZ

Zarząd Dróg Miasta Krakowa na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (Dz. U. z 2018r. poz. 1986) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków w następującym zakresie:

W części III ust. 1 pkt. d) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dodaje się nową pozycję: „rozkładarka do asfaltu lanego" w ilości dwóch sztuk:

Było:
d) dysponują potencjałem technicznym, tj. następującymi narzędziami i urządzeniami
technicznymi takimi jak:
· termosy do transportu asfaltu lanego lub twardo lanego min. 8t. .................. 6 szt.
· termosy do transportu betonu asfaltowego min. 8t. ........................................ 3 szt.
· walec stalowo-gumowy 1-2,5t. ............................................................................ 2 szt.
· walec ogumiony ..................................................................................................... 2 szt.
· walec stalowy wibracyjny 6-10t. (w tym 2 z koszem) ...................................... 4 szt.
· rozkładarka do mas bitumicznych (w tym jedna gąsienicowa 2,5-5m
z możliwością układania nawierzchni o szerokości do 7,5m) ........................... 3 szt.
· rozładowarka do mas bitumicznych 1,2m, 2,5m (umożliwiająca
wbudowanie masy bitumicznej na chodnikach) ................................................. 1 szt.
· koparka obrotowa .................................................................................................. 3 szt.
· koparko-ładowarka ................................................................................................ 4 szt.
· samochody samowyładowcze min. 10t. .............................................................. 8 szt.
· samochody ciężarowe z HDS (hydrauliczny dźwig samochodowy) ................ 2 szt.
· samochód wraz z oznakowaniem do robót postępujących .............................. 3 szt.
· frezarka do mas bitumicznych 0,5m (do remontów cząstkowych) .................. 2 szt.
· frezarka do mas bitumicznych szerokości 1m z podajnikiem ........................... 3 szt.
· frezarka palcowa do szczelin w nawierzchniach bitumicznych ....................... 1 szt.
· mechaniczna zalewarka do wypełniania szczelin masą zalewową na gorąco 1 szt.
· remonter zautomatyzowany ................................................................................. 1 szt.
· skrapiarka do nawierzchni (w tym jedna w pełni zautomatyzowana) ............ 2 szt.
· zagęszczarki płytowe ............................................................................................ 8 szt.
· agregat prądotwórczy ........................................................................................... 8 szt.
· piła do cięcia asfaltu i betonu .............................................................................. 5 szt.
· młoty do kucia asfaltu i betonu ........................................................................... 4 szt.
Uwagi do pkt. d):
Wykaz sprzętu należy umieścić w tabeli stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.

Powinno być:
d) dysponują potencjałem technicznym, tj. następującymi narzędziami i urządzeniami
technicznymi takimi jak:
· termosy do transportu asfaltu lanego lub twardo lanego min. 8t. .................. 6 szt.
· termosy do transportu betonu asfaltowego min. 8t. ........................................ 3 szt.
· walec stalowo-gumowy 1-2,5t. ............................................................................ 2 szt.
· walec ogumiony ..................................................................................................... 2 szt.
· walec stalowy wibracyjny 6-10t. (w tym 2 z koszem) ...................................... 4 szt.
· rozkładarka do mas bitumicznych (w tym jedna gąsienicowa 2,5-5m
z możliwością układania nawierzchni o szerokości do 7,5m) ........................... 3 szt.
· rozładowarka do mas bitumicznych 1,2m, 2,5m (umożliwiająca
wbudowanie masy bitumicznej na chodnikach) ................................................. 1 szt.
· koparka obrotowa .................................................................................................. 3 szt.
· koparko-ładowarka ................................................................................................ 4 szt.
· samochody samowyładowcze min. 10t. .............................................................. 8 szt.
· samochody ciężarowe z HDS (hydrauliczny dźwig samochodowy) ................ 2 szt.
· samochód wraz z oznakowaniem do robót postępujących .............................. 3 szt.
· frezarka do mas bitumicznych 0,5m (do remontów cząstkowych) .................. 2 szt.
· frezarka do mas bitumicznych szerokości 1m z podajnikiem ........................... 3 szt.
· frezarka palcowa do szczelin w nawierzchniach bitumicznych ....................... 1 szt.
· mechaniczna zalewarka do wypełniania szczelin masą zalewową na gorąco 1 szt.
· remonter zautomatyzowany ................................................................................. 1 szt.
· skrapiarka do nawierzchni (w tym jedna w pełni zautomatyzowana) ............ 2 szt.
· zagęszczarki płytowe ............................................................................................ 8 szt.
· agregat prądotwórczy ........................................................................................... 8 szt.
· piła do cięcia asfaltu i betonu .............................................................................. 5 szt.
· młoty do kucia asfaltu i betonu ........................................................................... 4 szt.
· rozkładarka do asfaltu lanego ........................................................................... 2 szt.
Uwagi do pkt. d):
Wykaz sprzętu należy umieścić w tabeli stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.

W części II ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dokonuje się zmiany w treści załącznika nr 3 w następującym zakresie:

Było:
„Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej „JEDZ") - wersja elektroniczna dokumentu dostępna pod adresem podanym w części IV punkcie 1 lit. o) SIWZ
Oświadczenie Wykonawcy dot. wykluczenia z postępowania w formie JEDZ, wersja elektroniczna dokumentu dostępna pod adresem podanym w części IV punkcie 1 lit. o) SIWZ"

Powinno być:
„Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej „JEDZ") - wersja elektroniczna dokumentu dostępna pod adresem podanym w części IV punkcie 1 lit. f) SIWZ
Oświadczenie Wykonawcy dot. wykluczenia z postępowania w formie JEDZ, wersja elektroniczna dokumentu dostępna pod adresem podanym w części IV punkcie 1 lit. f) SIWZ"

W związku z wprowadzonymi zmianami, Zamawiający zamieszcza poniżej treści ogłoszenia poprawiony załącznik nr 9 do SIWZ pod nazwą: „9 – Wykaz sprzętu 1_II_2019 poprawiony (18.02.2019).doc"

 


Kraków, 18.02.2019r.

Zamawiający zamieszcza poniżej sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu wysłanego do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 18.02.2019

 

Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Miasta Krakowaul. Centralna 53Kraków31-586PolskaOsoba do kontaktów: siedziba zamawiajacegoTel.: +48 126167000E-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl Faks: +48 126167417Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdmk.krakow.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZDMK oraz terenów należących do GMK w zakresie infrastrukturydrogowej z podziałem na obszary, w tym Obszar I obejmujący Dzielnice I, II, III.
Numer referencyjny: 1/II/2019
II.1.2)
Główny kod CPV
45233142
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)
Krótki opis:
a) Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na naprawach i remontach dróg zarządzanychprzez Zarząd Dróg Miasta Krakowa oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresieinfrastruktury drogowej z podziałem na obszary, w tym Obszar I obejmujący Dzielnice I, II, III.
b) Zakres prac obejmuje m.in.:
• Prace konserwacyjne i naprawcze polegające na bieżącym usuwaniu uszkodzeń na drogach, powstających wwyniku ich eksploatacji, wypadków, awarii, itp. w zakresie:
- jezdni, placów, chodników, poboczy,
- rowów odwadniających drogi, kratek ściekowych i przykanalików (bez utrzymania ich drożności), ściekówprzykrawężnikowych,
- przepustów,
• Prace remontowe na drogach mające na celu podnoszenie ich standardu i zapobiegające ich degradacji,
2 / 3
• Prace z zakresu budowy i przebudowy dróg, w tym uzyskanie stosownych uzgodnień i pozwoleń orazopracowanie stosownej dokumentacji projektowej jeżeli wyniknie taka potrzeba,
c) Inf. stanowiące tajemnicę przedsięb. zaw. są w cz. VI SIWZ
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/02/2019
VI.6)
Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n002e3u5
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-020707
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 030-066000
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 08/02/2019
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)
Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
VII.1.2)
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
3. Dysponują potencjałem technicznym, tj. następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi takimi jak:
• termosy do transportu asfaltu lanego lub twardo lanego min. 8t. .............. 6 szt.
• termosy do transportu betonu asfaltowego min. 8t. ............................. 3 szt.
• walec stalowo-gumowy 1-2,5t. ..................................................... 2 szt.
• walec ogumiony ...................................................................... 2 szt.
• walec stalowy wibracyjny 6-10t. (w tym 2 z koszem) .......................... 4 szt.
• rozkładarka do mas bitumicznych (w tym jedna gąsienicowa 2,5-5m
Z możliwością układania nawierzchni o szerokości do 7,5m) .................. 3 szt.
• rozładowarka do mas bitumicznych 1,2m, 2,5m (umożliwiająca
Wbudowanie masy bitumicznej na chodnikach) ................................. 1 szt.
• koparka obrotowa .................................................................... 3 szt.
• koparko-ładowarka .................................................................. 4 szt.
• samochody samowyładowcze min. 10t. .......................................... 8 szt.
• samochody ciężarowe z HDS (hydrauliczny dźwig samochodowy) ......... 2 szt.
• samochód wraz z oznakowaniem do robót postępujących ..................... 3 szt.
• frezarka do mas bitumicznych 0,5m (do remontów cząstkowych) ............ 2 szt.
• frezarka do mas bitumicznych szerokości 1m z podajnikiem .................. 3 szt.
• frezarka palcowa do szczelin w nawierzchniach bitumicznych ............... 1 szt.
• mechaniczna zalewarka do wypełniania szczelin masą zalewową na gorąco 1 szt.
• remonter zautomatyzowany ......................................................... 1 szt.
• skrapiarka do nawierzchni (w tym jedna w pełni zautomatyzowana) ......... 2 szt.
• zagęszczarki płytowe ................................................................ 8 szt.
• agregat prądotwórczy ................................................................ 8 szt.
3 / 3
• piła do cięcia asfaltu i betonu ....................................................... 5 szt.
• młoty do kucia asfaltu i betonu ..................................................... 4 szt.
Uwagi: Wykaz sprzętu należy umieścić w tabeli (załącznik nr 9 do SIWZ)
Powinno być:
3. Dysponują potencjałem technicznym, tj. następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi takimi jak:
• termosy do transportu asfaltu lanego lub twardo lanego min. 8t. .............. 6 szt.
• termosy do transportu betonu asfaltowego min. 8t. ............................. 3 szt.
• walec stalowo-gumowy 1-2,5t. ..................................................... 2 szt.
• walec ogumiony ...................................................................... 2 szt.
• walec stalowy wibracyjny 6-10t. (w tym 2 z koszem) .......................... 4 szt.
• rozkładarka do mas bitumicznych (w tym jedna gąsienicowa 2,5-5m
Z możliwością układania nawierzchni o szerokości do 7,5m) .................. 3 szt.
• rozładowarka do mas bitumicznych 1,2m, 2,5m (umożliwiająca
Wbudowanie masy bitumicznej na chodnikach) ................................. 1 szt.
• koparka obrotowa .................................................................... 3 szt.
• koparko-ładowarka .................................................................. 4 szt.
• samochody samowyładowcze min. 10t. .......................................... 8 szt.
• samochody ciężarowe z HDS (hydrauliczny dźwig samochodowy) ......... 2 szt.
• samochód wraz z oznakowaniem do robót postępujących ..................... 3 szt.
• frezarka do mas bitumicznych 0,5m (do remontów cząstkowych) ............ 2 szt.
• frezarka do mas bitumicznych szerokości 1m z podajnikiem .................. 3 szt.
• frezarka palcowa do szczelin w nawierzchniach bitumicznych ............... 1 szt.
• mechaniczna zalewarka do wypełniania szczelin masą zalewową na gorąco 1 szt.
• remonter zautomatyzowany ......................................................... 1 szt.
• skrapiarka do nawierzchni (w tym jedna w pełni zautomatyzowana) ......... 2 szt.
• zagęszczarki płytowe ................................................................ 8 szt.
• agregat prądotwórczy ................................................................ 8 szt.
• piła do cięcia asfaltu i betonu ....................................................... 5 szt.
• młoty do kucia asfaltu i betonu ..................................................... 4 szt.
• rozkładarka do asfaltu lanego ..................................................... 2 szt.
Uwagi: Wykaz sprzętu należy umieścić w tabeli (załącznik nr 9 do SIWZ)
VII.2)
Inne dodatkowe informacje:


Kraków, 21.02.2019r.

Zamawiający zamieszcza poniżej opublikowane w dniu 21.02.2019r. sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu nr 2019/S 037-082688, pod nazwą: Sprostowanie 1_II_2019 (21.02.2019).pdf 


 Kraków, 28.02.2019r.

NZ.271.20.2019

Uwaga

Zmiana SIWZ

Zarząd Dróg Miasta Krakowa na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (Dz. U. 2018 poz. 1986) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ:

Przedmiar robót część V (krawężniki, obrzeża, ławy) pozycja 78, kolumna opis róbót:

Było:
„Krawężnik kamienny w tym najazdowy"

Powinno być:
Krawężnik kamienny z zaokrągloną (sfazowaną) krawędzią górną od strony najazdu /w tym najazdowy/


 Kraków, 8.03.2019r.

NZ.271.20.2019

Pytania i odpowiedzi

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2018 poz. 1986), przekazuje treść pytań oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie nr 1
Dot. §1 pkt. 16 Umowy. Prosimy o udzielenie odpowiedzi w jakiej formie Inspektor nadzoru „zaświadczy" i czy wystąpienie powyższych okoliczności wymaga dodatkowego zaświadczenia o ich wystąpienia przez Inspektora nadzoru?

Odpowiedź nr 1
Brak jest w treści istotnych postanowień umowy zapisu §1 pkt 16 – z treści pytania wynika, iż Wykonawca pyta zapewne o treść §1 ust. 1 pkt 16 IPU. Zamawiający precyzuje, iż zaświadczenie Inspektora nadzoru nastąpi w formie pisemnej i zostanie przekazane do wiadomości Wykonawcy, a rzeczone zaświadczenie ma na celu jedynie potwierdzenie wystąpienie wskazanych okoliczności w §1 ust. 1 pkt) 16 IPU.

Pytanie nr 2
Dot. §2 pkt. 3 Umowy. Prosimy o doprecyzowanie o jakie materiały chodzi? SIWZ?

Odpowiedź nr 2
Zamawiający precyzuje, iż materiały o których mowa §2 ust. 3 IPU to wszelkie materiały stanowiące część SIWZ.

Pytanie nr 3
Dot. §2 pkt. 4 Umowy. Prosimy o odpowiedź na pytanie czy termin wykonania poszczególnych prac będzie każdorazowo ustalany z Wykonawcą. Terminy muszą być realne.

Odpowiedź nr 3
Termin realizacji prac będzie ustalany po rozpatrzeniu uwag Wykonawcy, w taki sposób aby wskazane w zleceniach terminy były możliwe do wykonania przez Wykonawcę przy dochowaniu należytej staranności.

Pytanie nr 4
Dot. §2 pkt. 6 Umowy. Prosimy o odpowiedź na pytanie na jakiej podstawie będą ustalane zmiany zakresu? Będzie sporządzany aneks do zlecenia, protokół konieczności? Co będzie podstawą do wykonania robót dodatkowych lub zamiennych?

Odpowiedź nr 4
W sytuacji określonej w §2 ust. 6 IPU podstawą zmiany zlecenia będzie protokół konieczności podpisany przez obie strony Umowy. W takiej sytuacji nastąpi wystawienie przez Zamawiającego nowego zlecenia.

Pytanie nr 5
Dot. §2 pkt. 7 ppkt. 1 Umowy. Wnosimy o doprecyzowanie o jakie dokumenty chodzi celem uniknięcia rozbieżności.

Odpowiedź nr 5
Dokumenty o których mowa w §2 ust. 7 pkt 1) IPU to wszelkie dokumenty wchodzące w skład SIWZ.

Pytanie nr 6
Dot. §2 pkt. 7 ppkt. 1 Umowy. Wskazujemy, że zgodnie z treścią art. 651 Kodeksu cywilnego. Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do weryfikacji dokumentacji projektowej w toku wykonywania robót, a jeżeli dostarczona przez zamawiającego dokumentacja nie nadaje się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego. Niemniej, Krajowa Izba Odwoławcza jednoznacznie uznała, iż wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne błędy projektanta, tym bardziej te, które nie są ujawnione na etapie składania oferty.

Odpowiedź nr 6
„Pytanie nr 6" zawiera dywagacje Wykonawcy na temat treści art. 651 KC – brak sformułowania jednoznacznego pytanie na które Zamawiający miałby udzielić odpowiedzi w kontekście wskazanego zapisu §2 ust. 7 pkt 1) IPU.

Pytanie nr 7
Dot. §3 pkt. 2 ppkt. 2c Umowy. Prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający miał na myśli udostępnienie do wglądu oryginały ubezpieczeń.

Odpowiedź nr 7
Tak – treść §3 ust. 2 pkt 2 lit. c) IPU dotyczy uprawnienia Zamawiającego do wglądu w uzasadnionych przypadkach do oryginałów przedłożonych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzeń terminowego uiszczenia składek ubezpieczeniowych.

Pytanie nr 8
Dot. §3 pkt. 3 ppkt. 7 Umowy. Prosimy o odpowiedź na pytanie w jakiej formie i z jakim wyprzedzeniem powinno nastąpić poinformowanie.

Odpowiedź nr 8
W terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia robót w sposób zwyczajowo przyjęty – zgodnie z zapisem §3 ust. 14 IPU.

Pytanie nr 9
Dot. §3 pkt. 3 ppkt. 26 Umowy. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakim terminie od złożenia wniosku o akceptacje Inspektor Nadzoru ustosunkuje się do niego poprzez zaakceptowanie lub odmowę akceptacji.

Odpowiedź nr 9
W terminie 3 dni roboczych.

Pytanie nr 10
Dot. §3 pkt. 3 ppkt. 27 Umowy. Prosimy o doprecyzowanie o jaki projekt chodzi?

Odpowiedź nr 10
Zapis §3 ust. 3 pkt 27) IPU dot. projektu wykonawczego dla prac konserwatorskich.

Pytanie nr 11
Dot. §3 pkt. 13 Umowy. Wnosimy o doprecyzowanie „na terenie budowy".

Odpowiedź 11
Pojęcie „terenu budowy" zostało zdefiniowane w §1 ust. 1 pkt 11) IPU.

Pytanie nr 12
Dot. §3 pkt. 14 Umowy. Prosimy o odpowiedź na pytanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem robót trwających.

Odpowiedź nr 12

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (Dz. U. 2018 poz. 1986) zmienia SIWZ poprzez zmianę treści w załączniku nr 2 (IPU) w następującym zakresie:

W §3 ust. 14 zd. pierwsze IPU jest:
„14. Wykonawca przed rozpoczęciem robót trwających poinformuje społeczność lokalną w sposób ogólnie przyjęty w miejscach ogólnodostępnych, o planowanych robotach drogowych na danej ulicy".

W §3 ust. 14 zd. pierwsze IPU powinno być:
„14. Wykonawca przed rozpoczęciem robót poinformuje społeczność lokalną w sposób ogólnie przyjęty w miejscach ogólnodostępnych o planowanych robotach drogowych na danej ulicy".

Pytanie nr 13
Dot. §3 pkt. 16 Umowy. Prosimy o udzielenie odpowiedz na pytanie jakie okoliczność (w jakich przypadkach) mogą spowodować uznanie przez Zamawiającego konieczności zastosowania wielozmianowego systemu wykonywania robót także w dniach wolnych od pracy.

Odpowiedź nr 13
Zamawiający przewiduje możliwość wielozmianowego systemu wykonywania robót, także w dniach wolnych od pracy w sytuacjach, gdy realizacja określonych robót będzie konieczna m.in. w sytuacjach, gdy prowadzone będą w tym rejonie inne roboty bądź gdy z przyczyn niezależnych od stron umowy powstanie konieczność szybkiego zakończenia danych robót.

Pytanie nr 14
Dot. §3 pkt. 17 ppkt. 2 Umowy. Co Zamawiający rozumie przez zabezpieczenie pomieszczenia ze sprzętem biurowym dla Inspektorów Nadzoru Zamawiającego?

Odpowiedź nr 14

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (Dz. U. 2018 poz. 1986) zmienia SIWZ poprzez zmianę treści w załączniku nr 2 (IPU) w następującym zakresie:

W §3 ust. 17 pkt 2) IPU jest:
„2) urządzi plac i zaplecze budowy, w tym również zabezpieczy pomieszczenie ze sprzętem biurowym dla Inspektorów Nadzoru Zamawiającego".

W §3 ust. 17 pkt 2) IPU powinno być:
„2) urządzi plac i zaplecze budowy".

Pytanie nr 15
Dot. §3 pkt. 24 Umowy. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jaki sposób ma zostać zapewniony Zamawiającemu „dostęp".

Odpowiedź nr 15
Przez dostęp należy możliwość zapoznania się z treścią dokumentów oraz możliwość sporządzenia ich kopii.

Pytanie nr 16
Dot. §3 pkt. 31 Umowy. Wnosimy o zmianę z „wszelkich" na „udokumentowanych" kwot poniesionych przez Zamawiającego.

Odpowiedź nr 16
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §3 ust. 31 IPU. Zamawiający nie będzie dochodził zwrotu kwot które nie będą udokumentowane tj. które nie zostały przez Zamawiającego poniesione.

Pytanie nr 17
Dot. §3 pkt. 31 Umowy. Wnosimy o doprecyzowanie „szkody powstałej z winy Wykonawcy".

Odpowiedź nr 17

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (Dz. U. 2018 poz. 1986) zmienia SIWZ poprzez zmianę treści w załączniku nr 2 (IPU) w następującym zakresie:

W §3 ust. 31 IPU jest:
„31. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszego paragrafu korzystanie z dokumentacji przez Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z dokumentacji oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy".

W §3 ust. 31 IPU powinno być:
„31. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszego paragrafu korzystanie z dokumentacji przez Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody powstałej z winy Wykonawcy, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z dokumentacji oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy".

Pytanie nr 18
Dot. §3 pkt. 37 Umowy. Wnosimy o doprecyzowanie „szkody wynikłe z winy Wykonawcy".

Odpowiedź nr 18

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (Dz. U. 2018 poz. 1986) zmienia SIWZ poprzez zmianę treści w załączniku nr 2 (IPU) w następującym zakresie:

W §3 ust. 37 IPU jest:
„37. W przypadku nie wykonania ww. czynności w ww. terminach Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody poniesione przez osoby trzecie".

W §3 ust. 37 IPU powinno być:
„37. W przypadku nie wykonania ww. czynności w ww. terminach Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikłe z winy Wykonawcy poniesione przez osoby trzecie".

Pytanie nr 19
Dot. §4 pkt. 3 Umowy. W związku z nieostrością stwierdzenia „jest dopuszczalne", prosimy o udzielenie odpowiedzi twierdzącej lub przeczącej, nie rodzącej wątpliwości interpretacyjnych.

Odpowiedź nr 19
Zapis §4 ust. 3 IPU jest jasny i brak jest w treści zapytania dookreślenia jakie rodzi po stronie Wykonawcy wątpliwości interpretacyjne, które Zamawiający miałby rozwiać.

Pytanie nr 20
Dot. §5 pkt. 2 ppkt. 1. Umowy. Wnosimy o modyfikację zapisu. Zwracamy uwagę na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2013 r. (sygn. akt II CSK 476/12). Zaakceptowano tam dominujący pogląd orzecznictwa, iż w sytuacji, gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, zamawiający jest zobowiązany do ich odbioru. W protokole z tej czynności stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń, co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze, jednocześnie zwrócono uwagę, że odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania.

Odpowiedź nr 20
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §5 ust. 2 pkt 1) IPU. Zapis §5 ust. 2 pkt 1) IPU dotyczy zaś sytuacji wadliwego wykonania robót przez Wykonawcę, które zdaniem Zamawiającego mają charakter wad istotnych.

Pytanie nr 21
Dot. §5 pkt. 2 ppkt. 1 Umowy. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie co Zamawiający będzie brał pod uwagę przy wyznaczaniu terminu na usunięcie wad.

Odpowiedź nr 21
Zamawiający będzie brał pod uwagę przy określeniu terminu realizacji prac na usuniecie wad wszelkie okoliczności które pozwolą na ustalenie tegoż terminu w taki sposób aby Wykonawca działając z zachowaniem należytej staranności mógł w danym terminie rzeczone prace wykonać.

Pytanie nr 22
Dot. §5 pkt. 2 Umowy. Wnosimy o dookreślenie, że zlecenie prac nie wykonanych przez Wykonawcę w terminie dodatkowym określonym przez Zamawiającego innej firmie nastąpi po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

Odpowiedź nr 22
Żądanie Zamawiającego o usunięciu wad w terminie dodatkowym o którym mowa w §5 ust. 2 pkt 1) IPU będzie sformułowane do Wykonawcy na piśmie.

Pytanie nr 23
Dot. §5 pkt. 2 Umowy. Wnosimy o zastąpienie zapisu „zobowiązuje się do wyrównania szkód poniesionych przez osoby trzecie" zapisem „zobowiązuje się do wyrównania szkód powstałych z winy Wykonawcy poniesionych przez osoby trzecie".

Odpowiedź nr 23

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (Dz. U. 2018 poz. 1986) zmienia SIWZ poprzez zmianę treści w załączniku nr 2 (IPU) w następującym zakresie:

W §5 ust. 2 pkt 1) zd. czwarte IPU jest:
„W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru wad w realizacji przedmiotu umowy (zlecenia), odbiór nie zostanie dokonany, Wykonawca poniesie kary umowne za każdy dzień zwłoki oraz zobowiązuje się do wyrównania szkód poniesionych przez osoby trzecie, a spowodowane niedopełnieniem obowiązków Wykonawcy".

W§5 ust. 2 pkt 1) zd. czwarte IPU powinno być:
„W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru wad w realizacji przedmiotu umowy (zlecenia), odbiór nie zostanie dokonany, Wykonawca poniesie kary umowne za każdy dzień zwłoki oraz zobowiązuje się do wyrównania szkód powstałych z winy Wykonawcy poniesionych przez osoby trzecie, a spowodowane niedopełnieniem obowiązków Wykonawcy".

Pytanie nr 24
Dot. §5 pkt. 2. Umowy. Wnosimy o zastąpienie zapisu „do zwrotu wszelkich wypłaconych przez Zamawiającego kwot tytułem wyrównania szkody" zapisem „do zwrotu wszelkich udokumentowanych kwot wypłaconych przez Zamawiającego tytułem wyrównania szkody".

Odpowiedź nr 24
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §5 ust. 2 pkt 1) IPU. Zamawiający nie będzie dochodził zwrotu kwot które nie będą udokumentowane tj. które nie zostały przez Zamawiającego poniesione.

Pytanie nr 25
Dot. §5 pkt. 2 ppkt. 3d Umowy. Prosimy o odpowiedź na pytanie w jakiej formie i w jakim terminie od przedłożenia Inspektor potwierdzi zestawienie rzeczowo- finansowe?

Odpowiedź nr 25
Termin jest określony w treści §5 ust. 2 pkt 3) lit. d) IPU. Potwierdzenie przez Inspektora zestawienia rzeczowo -finansowego będzie miało formę pisemną.

Pytanie nr 26
Dot. §5 pkt. 2 ppkt. 4c Umowy. Prosimy o odpowiedź na pytanie jakie dokumenty należy przedłożyć do odbioru?

Odpowiedź nr 26
Należy przedłożyć dokumenty „o których mowa ppkt lit d) poniżej" czyli dokumenty wymienione w treści § 5 ust. 2 pkt 3) lit. d) IPU.

Pytanie nr 27
Dot. §5 pkt. 2 ppkt. 5a Umowy. Wnosimy o modyfikację zapisu. Zwracamy uwagę na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2013 r. (sygn. akt II CSK 476/12). Zaakceptowano tam dominujący pogląd orzecznictwa, iż w sytuacji, gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, zamawiający jest zobowiązany do ich odbioru. W protokole z tej czynności stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń, co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Jednocześnie zwrócono uwagę, że odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania.

Odpowiedź nr 27
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §5 ust. 2 pkt 5) lit. a) IPU.

Pytanie nr 28
Dot. §5 pkt. 2 ppkt. 5g Umowy. Wnosimy o modyfikację zapisu. Zwracamy uwagę na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2013 r. (sygn. akt II CSK 476/12). Zaakceptowano tam dominujący pogląd orzecznictwa, iż w sytuacji, gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, zamawiający jest zobowiązany do ich odbioru. W protokole z tej czynności stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń, co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Jednocześnie zwrócono uwagę, że odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania.

Odpowiedź nr 28
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §5 ust. 2 pkt 5) lit. g) IPU.

Pytanie nr 29
Dot. §6 pkt. 1 Umowy. Wnosimy o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający przewiduje możliwość waloryzacji wynagrodzenia?

Odpowiedź nr 29
Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia poza przypadkami przewidzianymi enumeratywnie w zapisie §14 IPU in fine.

Pytanie nr 30
Dot. §6 pkt. 1 Umowy. Czy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT (tj. jej zwiększenia), Zamawiający podwyższy wynagrodzenie brutto? Prosimy o udzielenie odpowiedzi twierdzącej lub przeczącej, nie rodzącej wątpliwości interpretacyjnych.

Odpowiedź nr 30
Rzeczona kwestia jest uregulowana w zapisie §14 ust. 4 IPU.

Pytanie nr 31
Dot. §6 pkt. 5 ppkt. 1b Umowy. Wnosimy o wykreślenie zapisu. Zebranie podpisu wszystkich podwykonawców może być procesem czasochłonnym i utrudnionym w przypadku braku interesu podwykonawcy.

Odpowiedź nr 31
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §6 ust. 5 pkt 1) lit. b) IPU.

Pytanie nr 32
Dot. §6 pkt. 5 ppkt. 2 Umowy. Wnosimy o modyfikację zapisu na przedłożenie dowodów zapłaty podwykonawcom, które stanowi wystarczające potwierdzenie zapłaty.

Odpowiedź nr 32
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §6 ust. 5 pkt 2) IPU.

Pytanie nr 33
Dot. §6 pkt. 5 ppkt. 3 Umowy. Wnosimy o usunięcie zapisu „potwierdzonych przez Podwykonawców „za zgodność z oryginałem".

Odpowiedź nr 33
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §6 ust. 5 pkt 3) IPU.

Pytanie nr 34
Dot. §6 pkt. 6 ppkt. b Umowy. Wnosimy o modyfikacje na dowody zapłaty.

Odpowiedź nr 34
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §6 ust. 6 pkt b) IPU.

Pytanie nr 35
Dot. §7 pkt. 3 ppkt. 2 Umowy. Wnosimy o podanie podstawy prawnej zapisu niniejszego punktu umowy. W przypadku braku takowej, wnosimy o wykreślenie niniejszego punktu jako niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa - swobody zawierania umów pomiędzy przedsiębiorcami, a także PZP. Zamawiający nie jest uprawniony do ingerowania w umowy zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami w zakresie tworzenia zabezpieczenia należytego wykonania, zatem w świetle przepisów PZP niniejszy zapis winien zostać wykreślony.

Odpowiedź nr 35
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §7 ust. 3 pkt 2) IPU. Postanowienia §7 ust. 3 pkt 2) IPU regulują kwestię braku możliwości zabezpieczenia przez Wykonawcę należytego wykonania umowy w postaci zatrzymania (niewypłacania) części wynagrodzenia podwykonawcy – zgodnie z przyjętym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej Zamawiający zobowiązany jest do zabezpieczenia swoich interesów jak również interesów innych podmiotów – podwykonawców i wskazany zapis IPU nie stanowi naruszenia prawa. Zdaniem KIO taką właśnie rolę miały spełniać znowelizowane w tej części przepisy ustawy Pzp (vide uzasadnienie do wyroku KIO z 22 maja 2017 r. sygn. akt KIO 861/17).

Pytanie nr 36
Dot. §10 pkt. 2 Umowy. Wnosimy o dookreślenie za uprzednim pisemnym powiadomieniem Wykonawcy.

Odpowiedź nr 36
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §10 ust. 2 IPU. Postępowanie w zakresie zgłoszenia wady zostało szczegółowo określone w §10 ust. 3 IPU gdzie dookreślono kwestię zgłoszenia przez Zamawiającego wady Wykonawcy w postaci pisemnej.

Pytanie nr 37
Dot. §11 pkt. 1 ppkt lb Umowy. Wnosimy o zmianę wysokości kary do 0,1% wynagrodzenia, który jest powszechnie przyjęty w tego typu zamówieniach i nie narusza zasady miarkowania kar umownych. Zastosowanie kar umownych i ustalenie ich wysokości winno mieć charakter prewencyjny, a nie uciążliwy i mogący skutkować ponoszeniem rażących strat nawet w przypadku kilkudniowej zwłoki w wykonaniu.

Odpowiedź nr 37
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §11 ust. 1 pkt 1) lit b) IPU. Wysokość kary za zwłokę zdaniem Zamawiającego nie jest ustalona w sposób wygórowany.

Pytanie nr 38
Dot. §11 pkt. 1 ppkt 2b Umowy. Wnosimy o zmianę wysokości kary do 0,1% wynagrodzenia, który jest powszechnie przyjęty w tego typu zamówieniach i nie narusza zasady miarkowania kar umownych. Zastosowanie kar umownych i ustalenie ich wysokości winno mieć charakter prewencyjny, a nie uciążliwy i mogący skutkować ponoszeniem rażących strat nawet w przypadku kilkudniowej zwłoki w wykonaniu.

Odpowiedź nr 38
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §11 ust. 1 pkt 2) lit b) IPU. Wysokość kary za zwłokę zdaniem Zamawiającego nie jest ustalona w sposób wygórowany.

Pytanie nr 39
Dot. §12 pkt. 4 Umowy. Wnosimy o skrócenie terminu na odstąpienie.

Odpowiedź nr 39
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §12 ust. 4 IPU.

Pytanie nr 40
Dot. §12 pkt. 4 Umowy. Wnosimy o dookreślenie „pisemnego" wezwania celem uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych.

Odpowiedź nr 40
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §12 ust. 4 IPU.

Pytanie nr 41
Dotyczy poz. 3 przedmiar robót. Prosimy potwierdzenie czy prawidłową jednostką jest m2?

Odpowiedź nr 41
Tak, prawidłową jednostka miary jest m2.

Pytanie nr 42
Dotyczy poz. 21 i 22. przedmiaru robót. Prosimy o jednoznaczne określenie ilości kostki betonowej fazowej i ilości kostki betonowej bez fazowej przewidzianej do ułożenia.

Odpowiedź nr 42
Na etapie przetargu nie można określić dokładnej ilości zastosowanej kostki. Rodzaj będzie ustalany każdorazowo ze względu na charakterystykę przedmiotu zlecenia oraz na podstawie np. zaleceń konserwatorskich lub uchwały Urzędu Miasta Krakowa UTO.

Pytanie nr 43
Dotyczy poz. 25 przedmiaru robót. Prosimy o podanie wymiarów kostki kamiennej.

Odpowiedź nr 43
Wymiary kostki podano w specyfikacji technicznej D-05.03.01.

Pytanie nr 44
Dotyczy poz. 100 przedmiaru robót. Czyją własnością jest materiał z frezowania?

Odpowiedź nr 44
Wyjaśnienia w kwestii własności materiału zawarte są w umowie w §3 ust. 7 pkt. 9.

Pytanie nr 45
Dotyczy poz. 132 przedmiaru robót. Czy podana ilość robót ziemnych jest właściwa?

Odpowiedź nr 45
Tak, podana ilość jest poprawna i wynosi 17 550,00 m3.

Pytanie nr 46
Dotyczy przedmiaru robót. Prosimy o podanie czyją własnością jest materiał z rozbiórek oraz podanie ewentualnego miejsca składowiska na które należy go odwieść.

Odpowiedź nr 46
Wyjaśnienia są zawarte w odpowiedzi nr 44. Miejsce, na które będzie należało odwieźć materiał będzie wskazywane indywidualnie w granicach administracyjnych Miasta Krakowa.


 Kraków, 18.03.2019r.

NZ.271.20.2019

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert znajduje się poniżej w załączniku pod nazwą: Informacja z otwarcia ofert 1_II_2019.pdf


 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum