Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/XI/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Bieżące utrzymanie oznakowania i remonty elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Krakowa – drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne

Część I: Rejon 1 Śródmieście, Dzielnice I, II, III
Część II: Rejon 2 Podgórze, Dzielnice VIII, IX, X, XI, XII, XIII
Część III: Rejon 3 Krowodrza, Dzielnice IV, V, VI, VII
Część IV: Rejon 4 Nowa Huta, Dzielnice XIV, XV, XVI, XVII, XVIII

Znak sprawy: 6/XI/2018

_________________________________________________________________________________

 Ogłoszenie nr 655555-N-2018 z dnia 2018-11-30 r.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa: Bieżące utrzymanie oznakowania i remonty elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Krakowa – drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne Część I: Rejon 1 Śródmieście, Dzielnice I, II, III Część II: Rejon 2 Podgórze, Dzielnice VIII, IX, X, XI, XII, XIII Część III: Rejon 3 Krowodrza, Dzielnice IV, V, VI, VII Część IV: Rejon 4 Nowa Huta, Dzielnice XIV, XV, XVI, XVII, XVIII


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, krajowy numer identyfikacyjny 357116163, ul. Centralna 53 , 31-586 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48(12)6167000, e-mail mkrawczyk@zdmk.krakow.pl, faks +48(12)6167417.
Adres strony internetowej (URL): www.zdmk.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zdmk.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zdmk.krakow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu, na pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków - sekretariat p. 118 (budynek B)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie oznakowania i remonty elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Krakowa – drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne Część I: Rejon 1 Śródmieście, Dzielnice I, II, III Część II: Rejon 2 Podgórze, Dzielnice VIII, IX, X, XI, XII, XIII Część III: Rejon 3 Krowodrza, Dzielnice IV, V, VI, VII Część IV: Rejon 4 Nowa Huta, Dzielnice XIV, XV, XVI, XVII, XVIII
Numer referencyjny: 6/XI/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na bieżącym utrzymaniu oznakowania i remontach elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Krakowa – drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne. Zamówienie podzielone zostało na cztery części: Część I: Rejon 1 Śródmieście, Dzielnice I, II, III Część II: Rejon 2 Podgórze, Dzielnice VIII, IX, X, XI, XII, XIII Część III: Rejon 3 Krowodrza, Dzielnice IV, V, VI, VII Część IV: Rejon 4 Nowa Huta, Dzielnice XIV, XV, XVI, XVII, XVIII UWAGA! Zamawiający dopuszcza udział Wykonawcy maksymalnie na 2 obszarach, przy wykazaniu się przez Wykonawcę doświadczeniem i przedstawieniem potencjału technicznego odpowiednio dwukrotnie zwiększonym. a) Zakres robót dla wszystkich części obejmuje m.in.: Roboty i prace mające na celu utrzymanie stanu technicznego oznakowania pionowego: - montaż nowych znaków, tablic, luster, słupków, znaków drogowych, tablic, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; - wymiana i zamontowanie brakujących i uszkodzonych słupków, znaków drogowych, tablic, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; - wszystkie prace i elementy potrzebne do prawidłowego wykonania wszystkich pozycji kosztorysowych, koszt ma być uwzględniony w poszczególnych pozycjach; - demontaż i montaż progów zwalniających, progów wyspowych, mini rond, barier żelbetonowych, stalowych, linowych, wszelkich rodzajów separatorów i zabezpieczeń łańcuchowych; - malowanie, prostowanie, obracanie, stabilizowanie np. poprzez betonowanie, kontrowanie, zakuwanie, mycie, odśnieżanie: znaków, tablic, luster, słupków, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; - opracowanie i realizacja nowych projektów organizacji ruchu. b) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą Istotnych Postanowień Umowy (IPU, zał. nr 2 do SIWZ), specyfikacji technicznych (zał. 6 do SIWZ dla części I, II, III, IV), przedmiarów robót (zał. 7 do SIWZ dla części I, II, III, IV). c) Wykonawca zapewni wykonywanie wszystkich robót w systemie wielozmianowym oraz w dni wolne od pracy, będzie dysponował służbami technicznymi wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt, gotowymi do realizacji zadań umowy przez wszystkie dni tygodnia 24 godziny na dobę przez cały okres trwania umowy oraz będzie posiadał lub dysponował na terenie miasta Krakowa lub do 5 km od granicy administracyjnej miasta Krakowa zapleczem techniczno – warsztatowo – magazynowym zapewniającym właściwe przechowywanie materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia d) Wykonawca będzie posiadał na terenie Krakowa lub do 5 km od granicy administracyjnej miasta Krakowa bazę dyspozytorską obsługiwaną 24 godziny na dobę przez Dyspozytora, która rozpocznie funkcjonowanie z dniem podpisania Umowy, z co najmniej 1 linią telefoniczną, oraz całodobową, bezprzewodową łącznością z każdym zespołem pracującym na terenie Miasta Krakowa. Zamawiający dokona komisyjnego przeglądu i odbioru przedmiotowej bazy dyspozytorskiej na dzień przed podpisaniem umowy. e) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat oraz systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. f) Wymagany okres gwarancji na nowo montowane elementy barier betonowych, stalowych i separatorów ruchu określony § 9 ust. 1 lit. d) IPU: co najmniej 5 lat. Maksymalny, realny okres gwarancji wynosi 7 lat. (Oferty zawierające okres gwarancji mniejszy niż 5 lat zostaną odrzucone). g) Wykonawca zobowiązany jest udzielić następujących gwarancji: 1) Materiał: - dla znaków, tablic, tablic drogowskazowych wykonanych z folii odblaskowej na podkładzie z blachy ocynkowanej – 10 lat; - dla pozostałych elementów i urządzeń bezpieczeństwa – 2 lata; 2) montaż poszczególnych elementów oznakowania pionowego – 1 rok; 3) malowanie powierzchni elementów oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 2 lata; 4) na nowo montowane elementy barier betonowych, stalowych i separatorów ruchu – co najmniej 5 lat, maksymalnie 7 lat (zgodnie z pkt. f) powyżej) 5) Oznakowanie poziome: - dla oznakowania cienkowarstwowego – 12 miesięcy; - dla oznakowania grubowarstwowego – 36 miesięcy; - na usuwanie oznakowania poziomego – 12 miesięcy 2. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinna być zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niespełnienie warunków dotyczących podwykonawców zawartych we wzorze umowy spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. 3. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia - za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane: a. pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych; b. pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych. Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego. 4. Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w punkcie powyżej, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy. 5. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 6. Zamówienie składa się z czterech części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie 2 części zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45316213-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233221-4
45233292-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Radosław Bajerek - Dział Utrzymania Oznakowania i Urządzeń BRD, tel. (12) 616-74-58 (sprawy merytoryczne) Marcin Chytkowski - Dział Utrzymania Oznakowania i Urządzeń BRD, tel. (12) 616-75-42 (sprawy merytoryczne) Kinga Budzyńska – Dział Utrzymania Oznakowania i Urządzeń BRD, tel. (12) 616-75-46 (sprawy merytoryczne) Anna Zaucha – Dział Zamówień Publicznych, tel. (12) 616-73-35 (sprawy proceduralne)
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali roboty budowlane w zakresie stałych organizacji ruchu w miastach powyżej 200.000 mieszkańców polegające na: - bieżącej konserwacji oraz utrzymaniu oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w ilości minimum 15 tys. elementów (w przypadku złożenia oferty na 2 części zamówienia ilość wskazanych elementów należy podwoić), - utrzymaniu oznakowania poziomego, oznakowanie poziome minimum 10 tys. m2 (w przypadku złożenia oferty na 2 części zamówienia ilość wskazanych elementów należy podwoić), - bieżącym utrzymaniu i remontach barier betonowych i stalowych oraz separatorów ruchu. UWAGA! Wykonawca niezależnie od ilości części, na które składa ofertę musi wykazać się powyższymi robotami budowlanymi o łącznej wartości co najmniej 3.000.000,00 zł b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe tj.: - posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (1 osoba); - posiadającymi uprawnienia do obsługi samojezdnych malowarek do oznakowania poziomego i przeszkolonymi w zakresie oznakowania poziomego (co najmniej 8 osób); - przeszkolonymi w zakresie kierowania ruchem drogowym (co najmniej 8 osób); - posiadającymi uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji i urządzeń elektrycznych (SEP) do 1kV (co najmniej 1 osoba) c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym tj.: - samochody dostawcze – minimum 5 szt. wyposażone w GPS z możliwością wydruku oraz możliwością udostępnienia aplikacji z podglądem pozycji wskazanego samochodu na podkładzie mapy Miasta Krakowa; - podnośnik koszowy – minimum 1 szt.; - samochód ciężarowy z HDS do 4 ton – minimum 1 szt.; - urządzenie do wiercenia otworów o średnicy od 50 mm do 150 mm (w betonie, kostce granitowej itp.) – 2 szt.; - wiertnica do wiercenia otworów – osadzanie słupków w ziemi – 2 szt.; - urządzenie do montażu barier sprężystych (kafar) – 1 szt.; - urządzenie ciśnieniowe zabudowane na samochodzie do mycia znaków, słupków i barier – minimum 2 szt.; - szczotki mechaniczne, wyposażone w urządzenia odpylające – minimum 1 szt. - frezarki do usuwania starego oznakowania – minimum 2 szt. - śrutownica do bezinwazyjnego usuwania oznakowania poziomego – minimum 1 szt. - malowarki hydrodynamiczne z automatyczną regulacją szerokości i długości malowanych linii oraz automatycznym podajnikiem do granulatu odblaskowego – minimum 2 szt. - malowarki hydrodynamiczne do malowania ręcznego z automatycznym podajnikiem do granulatu odblaskowego – minimum 4 szt. - samojezdna maszyna do układania mas chemoutwardzalnych z automatycznym podajnikiem do granulatu odblaskowego – minimum 2 szt. - maszyna do układania masy chemoutwardzalnej – struktura nieregularna z automatycznym podajnikiem do granulatu odblaskowego – minimum 1 szt. - agregaty prądotwórcze – minimum 2 szt. - urządzenia do pomiaru i kontroli występowania sieci energetycznej – minimum 1 szt. - przewoźne, zespolone urządzenie sygnalizacyjne do zabezpieczania robót drogowych – minimum 3 szt.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dokument w oryginale należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta, 31-586 Kraków, ul. Centralna 53).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg. zał. nr 5 do SIWZ (wzór) – odrębnie dla oferowanej części; 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg zał. nr 8 do SIWZ (wzór); 3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wg. zał. nr 9 do SIWZ (wzór) – odrębnie dla oferowanej części; 4. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń, których wykaz został określony w części IV SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 3. Wykaz oświadczeń jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty: a) oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – wg zał. 3 – (wzór); b) oświadczenie Wykonawcy dot. wykluczenia (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę składa odrębnie) – wg zał. 4 – (wzór); 4. Ponadto do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); c) wypełniony formularz oferty - wg zał. 1; d) podpisany kosztorys ofertowy (odrębnie dla oferowanej części); e) kserokopię dowodu wniesienia wadium (odrębnie dla oferowanej części). 5. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dokument wymieniony w punkcie 3 lit. a części IV SIWZ oraz oświadczenie wymienione w punkcie 2 części IV SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna. 7. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest złożyć dokument wymieniony w punkcie 3 lit. a części IV SIWZ oraz oświadczenie wymienione w punkcie 2 części IV SIWZ. 8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku gdy podmiot trzeci udostępnia zasoby Wykonawcy w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, w celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postepowaniu, musi faktycznie udostępnić te zasoby. Udostepnienie zasobów musi mieć charakter rzeczywisty i koniecznym jest udokumentowanie przez Wykonawcę faktu uczestnictwa w wykonaniu zamówienia. 9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu (wzór) – wg zał. 4 do SIWZ. 10. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w punkcie 3 lit. a części IV SIWZ. 11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. a części IV SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert. 12. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 11 części IV SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 13. Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu i specyfikacji muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 14. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w ogłoszeniu i specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1,2,3 i 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych. 15. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski, tabela A, z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wymagania dotyczące wadium: 1) Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe (odrębnie dla każdej części) w wysokości: Dla części I: 81.000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt jeden tysięcy 00/100) Dla części II: 113.800,00 zł (słownie złotych: sto trzynaście tysięcy osiemset 00/100) Dla części III: 64.500,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset 00/100) Dla części IV: 65.000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt pięć tysięcy 00/100) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2016 r. poz. 359). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415. 4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego. 5) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie ZDMK, ul. Centralna 53 przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną /za zgodność z oryginałem/. 6) Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę (którego oferta została najwyżej oceniona) okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów (art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Długość oferowanego okresu gwarancji na nowo montowane elementy barier betonowych, stalowych i separatorów ruchu (określoną w § 9 ust. 1 lit. d) IPU) 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy - szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17.12.2018 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08. 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (odrębnie dla każdej części) oraz dostarczyć wykaz podwykonawców. 3. Informacja zamawiającego (administratora) o przetwarzaniu danych osobowych (Wykonawcy) - Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuje, że: • administratorem Pani/Pana (Wykonawcy) danych osobowych jest: Zarząd Dróg Miasta Krakowa w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417, email: sekretariat@zdmk.krakow.pl • inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa jest Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl . • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. p.n. Bieżące utrzymanie oznakowania i remonty elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Krakowa – drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne Część I: Rejon 1 Śródmieście, Dzielnice I, II, III Część II: Rejon 2 Podgórze, Dzielnice VIII, IX, X, XI, XII, XIII Część III: Rejon 3 Krowodrza, Dzielnice IV, V, VI, VII Część IV: Rejon 4 Nowa Huta, Dzielnice XIV, XV, XVI, XVII, XVIII - Znak sprawy: 6/XI/2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp"; • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; • posiada Pani/Pan: -na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; -na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; -na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; -prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; • nie przysługuje Pani/Panu: -w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; -prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; -na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ______________ Informacja do pkt 3 * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Rejon 1 Śródmieście, Dzielnice I, II, III
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na bieżącym utrzymaniu oznakowania i remontach elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Krakowa – drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne, część I Rejon 1 Śródmieście, Dzielnice I, II, III
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316213-1, 45233221-4, 45233292-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Długość oferowanego okresu gwarancji na nowo montowane elementy barier betonowych, stalowych i separatorów ruchu (określoną w § 9 ust. 1 lit. d) IPU) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17.12.2018 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08. 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie oraz dostarczyć wykaz podwykonawców.

Część nr: 2 Nazwa: Rejon 2 Podgórze, Dzielnice VIII, IX, X, XI, XII, XIII
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na bieżącym utrzymaniu oznakowania i remontach elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Krakowa – drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne, część II Rejon 2 Podgórze, Dzielnice VIII, IX, X, XI, XII, XIII
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316213-1, 45233221-4, 45233292-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Długość oferowanego okresu gwarancji na nowo montowane elementy barier betonowych, stalowych i separatorów ruchu (określoną w § 9 ust. 1 lit. d) IPU) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17.12.2018 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08. 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie oraz dostarczyć wykaz podwykonawców.

Część nr: 3 Nazwa: Rejon 3 Krowodrza, Dzielnice IV, V, VI, VII
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na bieżącym utrzymaniu oznakowania i remontach elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Krakowa – drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne, część III Rejon 3 Krowodrza, Dzielnice IV, V, VI, VII
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316213-1, 45233221-4, 45233292-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Długość oferowanego okresu gwarancji na nowo montowane elementy barier betonowych, stalowych i separatorów ruchu (określoną w § 9 ust. 1 lit. d) IPU) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17.12.2018 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08. 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie oraz dostarczyć wykaz podwykonawców.

Część nr: 4 Nazwa: Rejon 4 Nowa Huta, Dzielnice XIV, XV, XVI, XVII, XVIII
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na bieżącym utrzymaniu oznakowania i remontach elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Krakowa – drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne, część IV Rejon 4 Nowa Huta, Dzielnice XIV, XV, XVI, XVII, XVIII
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316213-1, 45233221-4, 45233292-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Długość oferowanego okresu gwarancji na nowo montowane elementy barier betonowych, stalowych i separatorów ruchu (określoną w § 9 ust. 1 lit. d) IPU) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17.12.2018 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08. 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie oraz dostarczyć wykaz podwykonawców.

________________________________________________________________________________

Kraków, 11.12.2018 r.

UWAGA!

Pytania i odpowiedzi

NZ.271.346.2018

Pytanie 1:
SIWZ Część V Informacja o wadium oraz zabezpieczenie należytego wykonania w pkt. 2 dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania: Czy jest możliwe zmniejszenie należytego wykonania umowy, które w tym momencie wg SIWZ wynosi 10% ceny całkowitej podanej w ofercie?

Odpowiedź 1:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie należytego wykonania umowy.

Pytanie 2:
W zakresie zdolności zawodowej – doświadczenie „Określenie warunków: a) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali roboty budowlane w zakresie stałych organizacji ruchu w miastach powyżej 200.000 mieszkańców polegające na: - bieżącej konserwacji oraz utrzymaniu oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w ilości minimum 15 tys. elementów (w przypadku złożenia oferty na 2 części zamówienia ilość wskazanych elementów należy podwoić), - utrzymaniu oznakowania poziomego, oznakowanie poziome minimum 10 tys. m2 (w przypadku złożenia oferty na 2 części zamówienia ilość wskazanych elementów należy podwoić), - bieżącym utrzymaniu i remontach barier betonowych i stalowych oraz separatorów ruchu. UWAGA! Wykonawca niezależnie od ilości części, na które składa ofertę musi wykazać się powyższymi robotami budowlanymi o łącznej wartości co najmniej 3.000.000,00 zł"
W związku z postawionym przez Zamawiającego powyższym warunkiem zwracam się z zapytaniem czy w przypadku złożenia oferty na 2 części a następnie w przypadku oceny oferty jako najkorzystniejszej na 2 części w przewidywanej przez Zamawiającego procedurze odwróconej należy się wykazać aby potwierdzić warunek udziału w postępowaniu:
• 1 robotą na 30 tyś. Elementów oraz utrzymaniu oznakowania poziomego, oznakowanie poziome minimum 20 tys. m2 ?
• 2 robotami na 15 tyś. Elementów każda oraz utrzymaniu oznakowania poziomego, oznakowanie poziome minimum 10 tys. m2 każda ?
• 2 robotami na 30 tyś. Elementów każda oraz utrzymaniu oznakowania poziomego, oznakowanie poziome minimum 20 tys. m2 każda ?

Ponadto Zamawiający w SIWZ wyraźnie wymaga złożenia 2 odrębnych wykazów wykonanych robót w związku z tym Wykonawca nie jest pewien czy może wykazać się w obu wykazach tą samą robotą na 30 tyś. Elementów oraz utrzymaniu oznakowania poziomego, oznakowanie poziome minimum 20 tys. m2 czy też 2 różnymi robotami na 15 tyś. Elementów oraz utrzymaniu oznakowania poziomego, oznakowanie poziome minimum 10 tys. m2 ?


Odpowiedź 2:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy podwojenia wymogów ilościowych w przypadku złożenia oferty na 2 części zamówienia. Zatem Wykonawca może wykazać jedną robotę z podwójnym zadośćuczynieniem wymogu, tj. 30 tys. elementów oraz utrzymaniu oznakowania poziomego w ilości 20 tys. m2;

W związku z powyższym w przypadku złożenia oferty na 2 części zamówienia zaleca się, aby Wykonawca, który dysponuje jedną robotą budowlaną wykazał spełnienie warunku udziału w postępowaniu na jednym druku załącznika nr 5 do SIWZ (tj. wykaz robót budowlanych) z wyraźnym wskazaniem, których części zamówienia dokument ten dotyczy. Natomiast w przypadku wykazania spełnienia warunków udziału w postępowania w ramach różnych zadań (umów), załącznik nr 5 do SIWZ należy wypełnić odrębnie dla każdej oferowanej części zamówienia.

Pytanie 3:
Proszę korektę zapisu – „utrzymaniu oznakowania poziomego, oznakowanie poziome minimum 10 tys. m2 (w przypadku złożenia oferty na 2 części zamówienia ilość wskazanych elementów należy podwoić)" na „utrzymaniu oznakowania poziomego, oznakowanie poziome minimum 10 tys. m2 (w przypadku złożenia oferty na 2 części zamówienia ilość wskazanych metrów należy podwoić)".

Odpowiedź 3:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w III części SIWZ pkt. 1 a) z „utrzymaniu oznakowania poziomego, oznakowanie poziome minimum 10 tys. m2 (w przypadku złożenia oferty na 2 części zamówienia ilość wskazanych elementów należy podwoić)" na „utrzymaniu oznakowania poziomego, oznakowanie poziome minimum 10 tys. m2 (w przypadku złożenia oferty na 2 części zamówienia ilość wskazanych metrów należy podwoić)".

Pytanie 4:
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
W SIWZ Zamawiający określił, iż żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% przelewem.
Czy Zamawiający dopuszcza zgodnie z ustawą możliwość złożenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej?

Odpowiedź 4:
Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie ze SIWZ część V pkt. 2 Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147-151 Pzp. Zamawiający podaje jedynie numer rachunku bankowego, na który należy wpłacić zabezpieczenie w formie przelewu, jeśli taką właśnie formę wybierze wykonawca.

Pytanie 5:
Wnosimy o wykreślenie zapisu „2.6. Oznakowanie poziome: 2.6.3. 12 miesięcy na usuwanie oznakowania poziomego" w specyfikacji technicznej „Rozdział 6 Gwarancja", albowiem nie jest możliwe, aby dawać gwarancję na tego typu roboty.

Odpowiedź 5:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie proponowanego zapisu.

Pytanie 6:
Jakiego rodzaju piktogramy należy przyjąć do wyceny? Zamawiający wskazuje na znaki typu A, B, C, D, ale jest to niewystarczająca informacja albowiem znaki te mają różne wielkości i ich ceny różnią się od siebie w zależności od wielkości i typu.

Odpowiedź 6:
Zamawiający w sposób wystarczający określił rodzaje piktogramów poziomych. Zgodnie z przedmiarem robót do wyceny przyjęto jako jednostkę miary „m2", które skutecznie pozwalają Wykonawcy uśrednić cenę dla tego typu znaków.

Pytanie 7:
Jaki należy przyjąć okres gwarancji dla elementów „Montaż punktowych elementów odblaskowych najezdniowych" oraz „Montaż punktowych szklanych elementów odblaskowych typ HOLOPHAN".

Odpowiedź 7:
2 lata – zgodnie z zapisem Specyfikacji Technicznej – Rozdział 6, pkt. 2.2

Pytanie 8:
Prosimy o potwierdzenie, że okres rękojmi dla poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia jest tożsamy z okresem gwarancji wskazanym dla tych elementów zamówienia przez Zamawiającego?

Odpowiedź 8:
„Okresy gwarancji i rękojmi są jednakowe" – zgodnie z zapisem dokumentu „Istotne postanowienia umowy" paragraf 9 ust. 7

_______________________________________________________________________________

Kraków, 11.12.2018 r.

UWAGA!

Zmiana treści SIWZ

NZ.271.346.2018

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w związku udzielonymi odpowiedziami na pytania Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

II części SIWZ pkt. 1
Było:

1. W skład dokumentacji niniejszego przetargu, udostępnionej wykonawcom wchodzi specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1) Formularz oferty - załącznik nr 1
2) Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 2
3) Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału
w postępowaniu (wzór) - załącznik nr 3
4) Oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia (wzór) - załącznik nr 4
5) Doświadczenie zawodowe (wzór) – odrębnie dla oferowanej części - załącznik nr 5
6) Specyfikacje techniczne (dla części I, II, III, IV) - załącznik nr 6
7) Przedmiary robót (dla części I, II, III, IV) - załącznik nr 7
8) Wykaz osób (wzór) - załącznik nr 8
9) Wykaz narzędzi i urządzeń (wzór) – odrębnie dla oferowanej części - załącznik nr 9

UWAGA!
Jeśli Wykonawca złoży ofertę na 2 części zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem i przedstawieniem potencjału technicznego odpowiednio dwukrotnie zwiększonym. W takiej sytuacji załączniki nr 5 i nr 9 należy złożyć odrębnie dla oferowanej części.

Powinno być:
1. W skład dokumentacji niniejszego przetargu, udostępnionej wykonawcom wchodzi specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1) Formularz oferty - załącznik nr 1
2) Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 2
3) Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału
w postępowaniu (wzór) - załącznik nr 3
4) Oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia (wzór) - załącznik nr 4
5) Doświadczenie zawodowe (wzór) - załącznik nr 5
6) Specyfikacje techniczne (dla części I, II, III, IV) - załącznik nr 6
7) Przedmiary robót (dla części I, II, III, IV) - załącznik nr 7
8) Wykaz osób (wzór) - załącznik nr 8
9) Wykaz narzędzi i urządzeń (wzór) – odrębnie dla oferowanej części - załącznik nr 9

UWAGA!
Jeśli Wykonawca złoży ofertę na 2 części zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem i przedstawieniem potencjału technicznego odpowiednio dwukrotnie zwiększonym. W takiej sytuacji załącznik nr 9 należy złożyć odrębnie dla oferowanej części.

Odnośnie doświadczenia zawodowego zaleca się, aby Wykonawca, który dysponuje jedną robotą budowlaną wykazał spełnienie warunku udziału w postępowaniu na jednym druku załącznika nr 5 do SIWZ z wyraźnym wskazaniem, których części zamówienia dokument ten dotyczy. Natomiast w przypadku wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w ramach różnych zadań (umów), załącznik nr 5 do SIWZ należy wypełnić odrębnie dla każdej oferowanej części zamówienia.

III część SIWZ pkt. 1a)
Było:

a) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali roboty budowlane w zakresie stałych organizacji ruchu w miastach powyżej 200.000 mieszkańców polegające na:
- bieżącej konserwacji oraz utrzymaniu oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w ilości minimum 15 tys. elementów (w przypadku złożenia oferty na 2 części zamówienia ilość wskazanych elementów należy podwoić),
- utrzymaniu oznakowania poziomego, oznakowanie poziome minimum 10 tys. m2 (w przypadku złożenia oferty na 2 części zamówienia ilość wskazanych elementów należy podwoić),
- bieżącym utrzymaniu i remontach barier betonowych i stalowych oraz separatorów ruchu.
UWAGA!
Wykonawca niezależnie od ilości części, na które składa ofertę musi wykazać się powyższymi robotami budowlanymi o łącznej wartości co najmniej 3.000.000,00 zł
Powinno być:

a) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali roboty budowlane w zakresie stałych organizacji ruchu w miastach powyżej 200.000 mieszkańców polegające na:
- bieżącej konserwacji oraz utrzymaniu oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w ilości minimum 15 tys. elementów (w przypadku złożenia oferty na 2 części zamówienia ilość wskazanych elementów należy podwoić),
- utrzymaniu oznakowania poziomego, oznakowanie poziome minimum 10 tys. m2 (w przypadku złożenia oferty na 2 części zamówienia ilość wskazanych metrów należy podwoić),
- bieżącym utrzymaniu i remontach barier betonowych i stalowych oraz separatorów ruchu.

UWAGA!
Wykonawca niezależnie od ilości części, na które składa ofertę musi wykazać się powyższymi robotami budowlanymi o łącznej wartości co najmniej 3.000.000,00 zł

IV część SIWZ pkt. 3 b)
Było:
wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg. zał. nr 5 do SIWZ (wzór) – odrębnie dla oferowanej części;

Powinno być:
wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg. zał. nr 5 do SIWZ (wzór) – w przypadku złożenia oferty na 2 części zamówienia zaleca się, aby Wykonawca, który dysponuje jedną robotą budowlaną wykazał spełnienie warunku udziału w postępowaniu na jednym druku załącznika nr 5 do SIWZ z wyraźnym wskazaniem, których części zamówienia dokument ten dotyczy. Natomiast w przypadku wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w ramach różnych zadań (umów), załącznik nr 5 do SIWZ należy wypełnić odrębnie dla każdej oferowanej części zamówienia.

________________________________________________________________________________

Kraków, 11.12.2018 r.

UWAGA!

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie nr 500296295-N-2018 z dnia 11-12-2018 r.
Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 655555-N-2018
Data: 30/11/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Krajowy numer identyfikacyjny 357116163, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48(12)6167000, e-mail mkrawczyk@zdmk.krakow.pl, faks +48(12)6167417.
Adres strony internetowej (url): www.zdmk.krakow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: a) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali roboty budowlane w zakresie stałych organizacji ruchu w miastach powyżej 200.000 mieszkańców polegające na: - bieżącej konserwacji oraz utrzymaniu oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w ilości minimum 15 tys. elementów (w przypadku złożenia oferty na 2 części zamówienia ilość wskazanych elementów należy podwoić), - utrzymaniu oznakowania poziomego, oznakowanie poziome minimum 10 tys. m2 (w przypadku złożenia oferty na 2 części zamówienia ilość wskazanych elementów należy podwoić), - bieżącym utrzymaniu i remontach barier betonowych i stalowych oraz separatorów ruchu. UWAGA! Wykonawca niezależnie od ilości części, na które składa ofertę musi wykazać się powyższymi robotami budowlanymi o łącznej wartości co najmniej 3.000.000,00 zł
W ogłoszeniu powinno być: a) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali roboty budowlane w zakresie stałych organizacji ruchu w miastach powyżej 200.000 mieszkańców polegające na: - bieżącej konserwacji oraz utrzymaniu oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w ilości minimum 15 tys. elementów (w przypadku złożenia oferty na 2 części zamówienia ilość wskazanych elementów należy podwoić), - utrzymaniu oznakowania poziomego, oznakowanie poziome minimum 10 tys. m2 (w przypadku złożenia oferty na 2 części zamówienia ilość wskazanych metrów należy podwoić), - bieżącym utrzymaniu i remontach barier betonowych i stalowych oraz separatorów ruchu. UWAGA! Wykonawca niezależnie od ilości części, na które składa ofertę musi wykazać się powyższymi robotami budowlanymi o łącznej wartości co najmniej 3.000.000,00 zł

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest: 1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg. zał. nr 5 do SIWZ (wzór) – odrębnie dla oferowanej części;
W ogłoszeniu powinno być: 1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg. zał. nr 5 do SIWZ (wzór) – w przypadku złożenia oferty na 2 części zamówienia zaleca się, aby Wykonawca, który dysponuje jedną robotą budowlaną wykazał spełnienie warunku udziału w postępowaniu na jednym druku załącznika nr 5 do SIWZ z wyraźnym wskazaniem, których części zamówienia dokument ten dotyczy. Natomiast w przypadku wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w ramach różnych zadań (umów), załącznik nr 5 do SIWZ należy wypełnić odrębnie dla każdej oferowanej części zamówienia.

_______________________________________________________________________________

Kraków, 17.12.2018 r.

UWAGA!

Informacja z otwarcia ofert - w załączeniu

________________________________________________________________________________

Kraków, 17.12.2018 r.

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

________________________________________________________________________________

Kraków, 18.12.2018 r.

UWAGA!

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert

Po przeprowadzeniu analizy oferty nr 2 tj. Zakład Zabazpieczenia Ruchu Drogowego Sp. z o.o. wraz z załączonymi dokumentami, Zamawiający stwierdził, że przedmiotowa oferta faktycznie została złożona przez konsorcjum firm w składzie Zakład Zabezpieczenia Ruchu Drogowego Sp. z o.o. oraz WIMED Sp. z o.o.

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza poprawioną informację z otwarcia ofert.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum
Nike NFL Jerseys From China