Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 20/X/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego ul. Orlińskiego w Krakowie w formule „P+B” - znak sprawy: 20/X/2018.

 Kraków, 26.10.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 640886-N-2018 z dnia 2018-10-26.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie: Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego w Krakowie w formule „P+B"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 357116163, ul. Centralna 53 , 31-586 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126167419, e-mail mkrawczyk@zikit.krakow.pl, faks 126167417.
Adres strony internetowej (URL): www.zikit.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zikit.krakow.pl (Od 1 listopada 2018r. zmianie ulega adres e-mail: www.zdmk.krakow.pl)

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zikit.krakow.pl (Od 1 listopada 2018r. zmianie ulega adres e-mail: www.zdmk.krakow.pl)

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków (Budynek B, pok. 118 - Sekretariat). Od 1 listopada 2018r.: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków (Budynek B, pok. 118 - Sekretariat).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego w Krakowie w formule „P+B"
Numer referencyjny: 20/X/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: a) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego w formule „P+B". b) Przedmiot zamówienia uwzględnia m.in. kompleksowe wykonanie zadania, tj.: - wykonanie pasu dla relacji lewoskrętnej z ulicy Orlińskiego w ul. Stella-Sawickiego; - wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. Stella-Sawickiego; - wykonanie pasu do zawracania na projektowanym skrzyżowaniu ulicy Orlińskiego z ulicą Stella-Sawickiego na kierunku północ-południe; - przebudowa istniejącej nawrotki na ulicy Stella-Sawickiego polegającą na likwidacji obecnie istniejącej i odwróceniu kierunku zawracania północ-południe wraz z wykonaniem normatywnego pasa wyłączenia; - wybudowanie zatok autobusowych wraz z posadowieniem wiat przystankowych; - wykonanie monitoringu skrzyżowania; - wykonanie sygnalizacji świetlnej i oznakowania skrzyżowania; - wykonanie oświetlenia ulicznego; - opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych /lub o PNB; - uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych /lub ostatecznej decyzji o PNB; - realizacja robót dla zadania „Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego w Krakowie". d) Zamówienie należy wykonać w oparciu o Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, e) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp.. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. f) Wymagany okres gwarancji: - Minimalny okres gwarancji wynosi: 36 miesięcy, - Maksymalny okres gwarancji wynosi: 48 miesięcy, Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone. g) Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinna być zgodna z załącznikiem nr 2 do SIWZ, tj. Istotnymi postanowieniami umowy. Niespełnienie danego warunku spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. h) Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia – za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane: 1) Pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych; 2) Pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych. Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego. i) Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego powyżej w pkt 3, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz zgodnie z zapisami Istotnych postanowień umowy. j) Termin wykonania zamówienia: 1) Wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz ze stosownymi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, zaświadczeniami uprawniającymi do wykonania robót budowlanych objętych zakresem przedkładanej dokumentacji w terminie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy; 2) Zakończenie robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację nastąpi w terminie 11 miesięcy od dnia podpisania umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
8
11

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: a) Wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz ze stosownymi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, zaświadczeniami uprawniającymi do wykonania robót budowlanych objętych zakresem przedkładanej dokumentacji w terminie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy; b) Zakończenie robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację nastąpi w terminie 11 miesięcy od dnia podpisania umowy. Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: a) Agnieszka Oczkowicz - Dział Przygotowania Inwestycji, tel. (12) 6167590 (sprawy merytoryczne w zakresie dokumentacji projektowej); b) Andrzej Zaborski - Dział Realizacji Inwestycji, tel. (12) 6167049 (sprawy merytoryczne w zakresie robót budowlanych); c) Dawid Błasiak - Dział Zamówień Publicznych, tel. (12) 616 7108 (sprawy proceduralne).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 600.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: a) Posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali: • co najmniej 1 opracowanie projektowe dotyczące budowy lub przebudowy dróg; • co najmniej 1 robotę budowlaną dotyczącą budowy lub przebudowy dróg; Zamawiający dopuszcza spełnienie wyżej wymaganego warunku udziału w ramach różnych zadań (umów). b) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe z uprawnieniami budowlanymi do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: • inżynieryjnej drogowej; • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dokument należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Zamawiającego, ul. Centralna 53 Kraków, budynek A).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, inne dokumenty – wg załącznika nr 5 do SIWZ (wzór); b) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 7 do SIWZ (wzór); c) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 600.000,00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszej specyfikacji nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń, których wykaz został określony w części IV SIWZ. 2. Wykaz oświadczeń jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty: a) Oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 3 do SIWZ (wzór), b) Oświadczenie Wykonawcy dot. wykluczenia z postępowania (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę składa odrębnie) – wg załącznika nr 4 do SIWZ (wzór). 3. Ponadto do oferty należy załączyć: a) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; b) Pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); c) Wypełniony formularz (druk) oferty - załącznik nr 1 do SIWZ; d) Kserokopię dowodu wniesienia wadium. 4. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dokumenty wymienione w pkt. 3 lit. a) oraz pkt. 2 części IV SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna. 6. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5 części IV SIWZ. 7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku gdy podmiot trzeci udostępnia zasoby Wykonawcy w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, w celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, musi faktycznie udostępnić te zasoby. Udostępnienie zasobów musi mieć charakter rzeczywisty i koniecznym jest udokumentowanie przez Wykonawcę faktu uczestnictwa w wykonaniu zamówienia. 8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych pomiotach w oświadczeniu – wg załącznika nr 4 do SIWZ (wzór). 9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 3 lit. a) części IV SIWZ. 10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3 lit. a) części IV SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert. 11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 11 części IV SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 12. Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 13. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych. 14. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski, tabela A, z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem. 15. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
a) Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 20.200,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert; b) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 110); c) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415; e) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego; f) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną /za zgodność z oryginałem/; g) Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Pzp; h) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia zamówienia itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy - szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-13, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13.11.2018r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08. 2. W związku z podjęciem przez Radę Miasta Krakowa w dniu 29 sierpnia 2018 r. uchwały nr CVIII/2809/18 w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, Zamawiający informuje, że od 1 listopada 2018 r. nazwą i adresem Zamawiającego będzie: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. 3. Informacja zamawiającego (administratora) o przetwarzaniu danych osobowych (Wykonawcy) - Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuje, że: a) Administratorem Pani/Pana (Wykonawcy) danych osobowych jest: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. (12) 616 7000, fax: (12) 616 7417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl , b) Od 1 listopada 2018 r. administratorem Pani/Pana (Wykonawcy) danych osobowych jest: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 (12) 616 7000, fax: +48 (12) 616 7417, email: sekretariat@zdmk.krakow.pl , c) Inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie jest Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zikit.krakow.pl , d) Od 1 listopada inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa jest: Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl , e) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego w Krakowie w formule „P+B" - znak sprawy: 20/X/2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, f) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp", g) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, h) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, i) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, j) Posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *, - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **, - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, k) Nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Informacja dotyczy pkt. 3: * wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, ** wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 4. Zamawiający informuje, że po 1 listopada 2018r. stroną umowy będzie Gmina Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, reprezentowana przez .................. - Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa, działającego na podstawie Pełnomocnictwa Nr ...................... z dnia ................... r. 5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: a) Harmonogram prac dla realizacji robót budowlanych; b) Wykaz podwykonawców; c) Oświadczenie Projektanta o przyjęciu obowiązków wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień; d) Kserokopię dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny podanej w ofercie. 6. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty: 1) Polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem; 2) Potwierdzenia terminowego uiszczenia składki ubezpieczeniowej w formie kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem potwierdzające, że Wykonawca posiada: a) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą obejmującą Przedmiot umowy; b) ubezpieczenie robót objętych niniejszą umową; c) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdującego się na terenie budowy. W uzasadnionych wypadkach Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy oryginałów przedłożonych dokumentów.


 Kraków, 7.11.2018r.

Pytania i odpowiedzi

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986) przekazuje treść pytań oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
„Co oznacza zapis z PFU „Przy realności budżetowej wymiana urządzenia sterującego na skrzyżowaniu ul. Stella – Sawickiego – Florera na kompatybilne umożliwiające koordynację z projektowanym skrzyżowaniem (...)"? Prosimy o jednoznaczne określenie czy sterownik na ww. skrzyżowaniu ma zostać wymieniony lub nie."

Odpowiedź nr 1:
Zamawiający informuję, iż należy wymienić sterownik na skrzyżowaniu ulic Stella Sawickiego – Florera.

Pytanie nr 2:
„Zapis z zał. 5 „Należy przewidzieć projekt wykonania kanalizacji oraz zasilania dla KKM i tablic dynamicznej informacji Pasażerskiej (DIP) (...) Urządzenia KKM oraz tablice DIP są zabudowywane na przystankach." Czy zapis oznacza, że kanalizację należy zaprojektować, ale nie wybudować? Czy montaż tablic DIP jest w zakresie zadania?"

Odpowiedź nr 2:
Zamawiający informuje, iż należy wykonać kanalizację kablową dla tablic DIP. Montaż tablic DIP nie jest w zakresie zadania.

Pytanie nr 3:
„Ile kamer monitoringu należy przewidzieć na skrzyżowaniu? Jakie są wymagania dla kamer stałopozycyjnych?"

Odpowiedź nr 3:
Zamawiający informuje, iż należy zaprojektować dwie kamery do monitoringu drogowego. Należy zaprojektować i zamontować kamerę do monitoringu multisensoryczną (4x5Mpix) oraz kamerę obrotową PTZ 2Mpix. Kamery należy włączyć do systemu monitoringu ZDMK (Avigilon 6.0).

Pytanie nr 4:
„Czy na skrzyżowaniu Stella – Sawickiego - Florera należy zbudować kamerę monitoringu?"

Odpowiedź nr 4:
Zamawiający informuje, iż należy zabudować kamerę do monitoringu multisensoryczną (4x5Mpix) na skrzyżowaniu Stella Sawickiego – Florera. Kamerę należy włączyć do systemu monitoringu ZDMK (Avigilon 6.0).

Pytanie nr 5:
„Zapis z zał. Nr 5" W przypadku zastosowania połączenia za pomocą kabla, należy zaprojektować kanalizację koordynacyjną połączoną z istniejącą infrastrukturą kanalizacyjną prowadzącą do CSR (..) przy ul. Centralnej 53 w Krakowie." – prosimy o uszczegółowienie zapisu – na jakim zakresie ma zostać zaprojektowana i wybudowana kanalizacja koordynacyjna?"

Odpowiedź nr 5:
Zamawiający informuje, iż kanalizacja kablowa ma być zaprojektowana i wybudowana w takim zakresie, aby było można wykonać połączenie kanalizacji kablowej wraz z okablowaniem do Centrum Sterowania Ruchem.

Pytanie nr 6:
„Czy w ramach dokumentacji projektowej należy uwzględnić wykonanie pomiarów natężenia ruchu i prognozy ruchu?"

Odpowiedź nr 6:
W ramach dokumentacji projektowej należy wykonać pomiary natężenia ruchu oraz wykonać prognozę ruchową, która stanowi podstawę do określenia geometrii i przyjęcia programów sygnalizacji świetlnej. Sygnalizacje należy zaprojektować również zgodnie z ogólnymi "wytycznymi technicznymi dla sygnalizacji świetlnych w zakresie organizacji ruchu", które zostały dołączone do dokumentacji przetargowej (załącznik nr 6 do SIWZ).

Pytanie nr 7:
„Czy w ramach dokumentacji w zakresie projektu ruchowego sygnalizacji świetlnej należy uwzględnić koordynację nowo projektowanej sygnalizacji świetlnej z istniejącą na skrzyżowaniu Stella-Sawickiego/Florera?"

Odpowiedź nr 7:
W zakresie koordynacji sygnalizacji świetlnej z sąsiednim skrzyżowaniem ul. Stella-Sawickiego – Florera Zamawiający informuje, że należy wykonać koordynację między skrzyżowaniami. W tym celu niezbędna jest wymiana sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Stella-Sawickiego - Florera, tak by możliwa była jego współpraca z projektowanym skrzyżowaniem w ramach Centrum Sterowania Ruchem oraz opracowanie projektów sygnalizacji (część ruchowa) w wariancie zakładającym koordynację obu sygnalizacji oraz w wariantach pracy izolowanej. Sygnalizacja z ul. Wiślicką jest poza zakresem koordynacji.

Pytanie nr 8:
„Czy Zamawiający wymaga wymiany sterownika na skrzyżowaniu ulic Stella Sawickiego - Florera i podłączenie go do systemu sterowania ruchem oraz skoordynowanie ze skrzyżowaniami Bora Komorowskiego - Stella Sawickiego i Stella Sawickiego - Orlińskiego?"

Odpowiedź nr 8:
Zamawiający informuje, iż należy przewidzieć wymianę sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Stella Sawickiego - Florera.

Pytanie nr 9:
„Czy w przypadku wymiany sterownika na Stella Sawickiego – Florera Zamawiający wymaga dostawy urządzeń światłowodowych?"

Odpowiedź nr 9:
Zamawiający wymaga dostawy urządzeń światłowodowych. W celu unifikacji rozwiązań technicznych oraz zachowania kompatybilności, z istniejącym systemem transmisji ZIKIT-u, należy dostarczyć urządzenia aktywne (switche) pracujące w trybie pełnej kompatybilności z protokołami Moxa TurboRing v2 i TruboChain. Przez pojęcie pełnej kompatybilności, należy rozumieć możliwość pracy dowolnego przełącznika w dowolnym miejscu istniejącej sieci ZIKiT (przy zachowaniu zgodności, w zakresie prędkości interfejsu), w tym w pierścieniach i łańcuchach o czasie zbieżności 50ms. W ramach realizacji zadania Wykonawca powinien dostarczyć oraz skonfigurować przełącznik zarządzalny na szynę DIN wyposażony w 3 Gigabitowe Porty 1000Base SFP oraz 7 portów 100BaseT(X). Przełącznik należy wyposażyć w dwie wkładki SFP 1GbE (światłowodowe jedno modowe). Wyżej wymienione wytyczne należy także zastosować do przełącznika instalowanego na budowanym skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną.


 Kraków, 9.11.2018r.

Zmiana SIWZ

Zarząd Dróg Miasta Krakowa zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (Dz. U. z 2018r. poz. 1986) informuje, iż dokonuje zmiany SIWZ w części VII w pkt. 1 i pkt. 2, tj. zmienia termin składania i otwarcia ofert w następującym zakresie:

Było:

1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118, budynek B), nie później niż do dnia 13.11.2018r. do godz. 10:00.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13.11.2018r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08.

Jest:

1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118, budynek B), nie później niż do dnia 20.11.2018r. do godz. 10:00.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.11.2018r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08.


 Kraków, 9.11.2018r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszono w BZP pod nr 500269263-N-2018 z dnia 09-11-2018r.

Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 640886-N-2018
Data: 26/10/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 357116163, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, woj.
małopolskie, państwo Polska, tel. 126167419, e-mail mkrawczyk@zikit.krakow.pl, faks 126167417.
Adres strony internetowej (url): www.zikit.krakow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: "Data: 2018-11-13, godzina: 10:00,"
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: "Data: 2018-11-20,
godzina: 10:00,"
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6) pkt. 1
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: "1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13.11.2018r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej
Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08."
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: "1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.11.2018r. o godz. 11:00 w sali
konferencyjnej Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08."


 Kraków, 14.11.2018r.

NZ.271.314.2018

Pytania i odpowiedzi

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986) przekazuje treść pytań oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie nr 10:
„Z uwagi na to, że załącznik graficzny do PFU (propozycja skrzyżowania) nie uwzględnia zakresu robót określonego w cz. I pkt 1 PFU, a tylko część robót, proszę o udostępnienie szkiców, rysunków przedstawiających zakładany zakres zadania, w szczególności pasa do zawracania na projektowanym skrzyżowaniu, zatok autobusowych itp. odpowiadających określonym w PFU powierzchniom."

Odpowiedź nr 10:
Rysunek graficzny do PFU jest tylko poglądowy. W projekcie należy uwzględnić zakres robót określony w cz. I pkt 1 PFU. Perony przystankowe powinny mieć długość min. 20,0 m i szerokość 3,5 m, przystanki autobusowe należy lokalizować w zatokach o skosach wyjazdowych z ulicy nie większych niż 1:8, a skosach wjazdowych na ulicę nie większych niż 1:4 - standardowo stosuje się wartości 1:8 i 1:4. Zakres prac powinien być dopracowany na etapie projektu.

Pytanie nr 11:
„Zwracam się z prośbą o uściślenia liczby zatok autobusowych odpowiadających powierzchni 114 m2."

Odpowiedź nr 11:
Wartość 114 m2 jest szacunkową powierzchnią jednej zatoki przystankowej. Zadanie ma objąć budowę dwóch zatok przystankowych. W związku z powyższym sumaryczna powierzchnia zatok autobusowych wynosi 228 m2.

Pytanie nr 12:
„Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że zgodnie z załącznikiem graficznym do PFU, w ramach wykonania pasa dla relacji lewoskrętnej z ul. Orlińskiego Zamawiający przewiduje tylko przebudowę wyspy trójkątnej na włączeniu ul. Orlińskiego do ul. Stella-Sawickiego oraz fragmentu pasa dzielącego na ul. Stella-Sawickiego."

Odpowiedź nr 12:
Rysunek w PFU jest tylko i wyłącznie poglądowy. Wykonawca powinien pozyskać warunki
i wykonać projekt zgodnie z PFU.

Pytanie nr 13:
„Zwracam się z prośbą o określenie zakresu likwidacji istniejącej nawrotki tj. czy mają być przewidziane roboty rozbiórkowe istniejącego pasa do zawracania, czy tylko zamknięcie elementami organizacji ruchu."

Odpowiedź nr 13:
Zamawiający informuję, iż należy przewidzieć roboty rozbiórkowe istniejącego pasa do zawracania.

Pytanie nr 14:
„Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje wykonania przejazdu rowerowego wraz z projektowanym przejściem dla pieszych przez ul. Stella Sawickiego (zgodnie z PFU oraz załącznikiem graficznym)."

Odpowiedź nr 14:
Zamawiający informuję, iż należy zaprojektować ciągłość infrastruktury rowerowej poprzez zastosowanie przejazdów rowerowych przez ul. Stella-Sawickiego oraz wzdłuż ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego o szerokości 3 m do projektowanych przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną.

Pytanie nr 15:
„Zwracam się z prośbą o potwierdzenie konstrukcji nawierzchni jaką należy przewidzieć dla ul. Orlińskiego oraz ul. Stella-Sawickiego tj. dla kategorii ruchu KR5 czy warstw konstrukcyjnych określonych na str. 3 PFU."

Odpowiedź nr 15:
Zamawiający informuję, iż należy przyjąć konstrukcję dla kategorii ruchu KR5.

Pytanie nr 16:
„Zwracam się z prośbą o udostępnienie warunków technicznych wszystkich dysponentów sieci kolidujących z planowaną inwestycją."

Odpowiedź nr 16:
Warunki techniczne wszystkich dysponentów sieci kolidujących z planowaną inwestycją powinny zostać pozyskane na etapie projektu.

Pytanie nr 17:
„Zwracam się z prośbą o udostępnienie materiałów przedstawiających planowane inwestycje w rejonie przedmiotowego zadania które mogą mieć wpływ na parametry projektowanego skrzyżowania (w tym układ drogowy łączący MCN z ul. Stella-Sawickiego)."

Odpowiedź nr 17:
Zamawiający informuję, iż na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (Departament Inwestycji Strategicznych) została wydana przez tut. Zarząd pozytywna opinia do wariantowej, wstępnej koncepcji obsługi komunikacyjnej dla Małopolskiego Centrum Nauki planowanego w rejonie al. Bora – Komorowskiego w Krakowie (materiały są do wglądu w siedzibie Zamawiającego). Ostateczny przebieg i parametry drogi dojazdowej zostaną określone na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej, w związku z czym na obecnym etapie nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na pytanie.


 

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum