Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 18/X/2018

Konserwacja i naprawy bieżące dźwigów osobowych, schodów ruchomych i platform dla osób niepełnosprawnych zainstalowanych przy drogowych obiektach inżynierskich w Krakowie.

Ogłoszenie nr 639220-N-2018 z dnia 2018-10-22 r.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie: Konserwacja i naprawy bieżące dźwigów osobowych, schodów ruchomych i platform dla osób niepełnosprawnych zainstalowanych przy drogowych obiektach inżynierskich w Krakowie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 357116163, ul. Centralna 53 , 31-586 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126167419, e-mail mkrawczyk@zikit.krakow.pl, faks 126167417.
Adres strony internetowej (URL): www.zikit.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.zikit.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.zikit.krakow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub z pośrednictwem posłańca
Adres:
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków - sekretariat p.118 (budynek B)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja i naprawy bieżące dźwigów osobowych, schodów ruchomych i platform dla osób niepełnosprawnych zainstalowanych przy drogowych obiektach inżynierskich w Krakowie.
Numer referencyjny: 18/X/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Opis przedmiotu zamówienia: a) Przedmiotem zamówienia jest : - Konserwacja oraz bieżące naprawy dźwigów osobowych, schodów ruchomych i platform dla osób niepełnosprawnych zainstalowanych przy drogowych obiektach inżynierskich w Krakowie, Zamówienie obejmuje wykonywanie miedzy innymi następujących robót: - prowadzenie konserwacji prostej, zgodnie z zakresami przeglądów konserwacyjnych, instrukcją konserwacji, normą PN/EN 81, warunkami technicznymi dozoru technicznego DT-DE-90/WO - wykonywanie napraw, polegających na regeneracji lub wymianie uszkodzonych elementów dźwigów, schodów ruchomych i platform dla osób niepełnosprawnych, - bieżące utrzymanie drożności odwodnienia podszybi dźwigów i schodów ruchomych, - dostarczanie i uzupełnianie środków smarujących, - wykonywanie okresowych pomiarów elektrycznych tj. badanie rezystancji izolacji obwodów elektrycznych oraz skuteczności działania elektrycznych urządzeń ochronnych dla dźwigów i schodów ruchomych. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności naprawczych w maksymalnym czasie do 2 godzin od chwili powiadomienia przez Zamawiającego o niesprawności dźwigów i schodów ruchomych. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 15 min od otrzymania zgłoszenia dojechać do osoby uwięzionej w dźwigu osobowym. Wykonawca musi posiadać odpowiedni sprzęt do terminowego wykonania niezbędnych prac, będących przedmiotem zamówienia. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą Warunków technicznych - zał. nr 6 do SIWZ oraz wykazu urządzeń dźwigowych - zał. nr 7 do SIWZ. b) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. c) Wymagany okres gwarancji na wykonane prace naprawcze urządzeń dźwigowych i wymienione części: 36 miesięcy. ( Oferty zawierające krótszy okres gwarancji jakości niż 36 miesięcy zostaną odrzucone.) 2. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, powinna być zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niespełnienie warunków dotyczących podwykonawców zawartych we wzorze umowy spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. 3. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia - za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane: a)pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie prac naprawczych Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego. Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w punkcie powyżej, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy. Wykonawca zlecając usługi podwykonawcom zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia w/w osób na umowę o prace oraz zapisów umożliwiających zamawiającemu przeprowadzenie kontroli wykonania tego obowiązku. 4.Termin wykonania zamówienia: od 01.12.2018 r do 30.11.2020 r. (2 lata)

II.5) Główny kod CPV: 50800000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
50710000-5
45313000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Monika Kubiak – Inspektor nadzoru w Dziale Utrzymania Infrastruktury i Nieruchomości – tel. (012) 616-86-23 Magdalena Mardyła – Specjalista w Dziale Utrzymania Infrastruktury i Nieruchomości - tel. (012) 616-86-23, Elżbieta Nowotarska - Główny Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych tel. (012) 616-71-15 (sprawy proceduralne).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: - posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 400.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali usługi o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia tj – Świadczyli usługi konserwacji dźwigów osobowych i schodów ruchomych w ilości nie mniejszej niż 30 urządzeń w jednym zleceniu oraz dodatkowo świadczyli usługi konserwacji, remontów dźwigów osobowych i schodów ruchomych – w ilości co najmniej dwa zamówienia/zlecenia. Łączna wartość w/w usług musi wynosić min. 600 tys. zł. 2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: co najmniej po jednej osobie posiadającymi uprawnienia UDT oraz TDT do konserwacji dźwigów osobowych, schodów ruchomych i platform dla osób niepełnosprawnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1.Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski , tabela A, z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem. 2.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dokument należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Zamawiającego ul. Centralna 53 Kraków, budynek A).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; – wg. zał. nr 5 do SIWZ; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg zał. nr 9 do SIWZ. 3) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 400.000 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń, których wykaz został określony w części IV SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 3. Wykaz oświadczeń jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty: a) oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 3 – (wzór); b) oświadczenie Wykonawcy dot. wykluczenia (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę składa odrębnie) – wg załącznika nr 4 – (wzór); 4. Ponadto do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); c) wypełniony formularz oferty - wg załącznika nr 1; d) kserokopię dowodu wniesienia wadium; e) podpisana przez Wykonawcę tabela cenowa; 5. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dokument, o którym mowa w punkcie 3 lit. a) cz. IV SIWZ oraz oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna. 7. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (pkt 3 a) cz. IV SIWZ) oraz oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp . 8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku gdy podmiot trzeci udostępnia zasoby Wykonawcy w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia w celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, musi faktycznie udostępnić te zasoby. Udostępnianie zasobów musi mieć charakter rzeczywisty i koniecznym jest udokumentowanie przez Wykonawcę faktu uczestnictwa tego podmiotu w wykonywaniu zamówienia. 9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu (wzór) – wg zał. 4 do SIWZ. 10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. a w części IV SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert. 11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 10 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 12. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w punkcie 3 lit. a) w części IV SIWZ. 13. Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu lub specyfikacji muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 14. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w ogłoszeniu lub specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1,2,3 i 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wymagania dotyczące wadium: 1) Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 18.900,00 zł (słownie złotych: osiemnaście tysięcy dziewięćset 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415. 4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego. 5) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną /za zgodność z oryginałem/. 6) Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę (którego oferta została najwyżej oceniona) okoliczności o których mowa w art. 25 ust.1 na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów (art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
czas podjęcia czynności naprawczych od zgłoszenia awarii urządzenia dźwigowego 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia prac itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy - szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 ze zm.)" i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte i umieszczone w nie zaklejonej kopercie opatrzonej napisami określającymi numer postępowania, nazwę i adres wykonawcy oraz klauzulę „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA". Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacje stanowiącą tajemnice przedsiębiorstwa nie będą udostępniane osobom trzecim. Zamawiający ze swojej strony ograniczy dostęp do tych informacji oraz zapewni ochronę i odpowiedni sposób przechowywania zabezpieczający przed dostępem osób nieuprawnionych. Stosownie do brzmienia art. 8 ust.3 ustawy PZP Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-30, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> jezyk polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.10.2018r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08. 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie oraz przedstawi dokumenty potwierdzającymi posiadanie odpowiedniej kadry - pracownicy powinni posiadać uprawnienia UDT oraz TDT do konserwacji dźwigów osobowych, schodów ruchomych i platform dla osób niepełnosprawnych Zabezpieczenie winno być wniesione na Gminę Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, 31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, reprezentowaną przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, 31-586 Kraków, ul. Centralna 53 ( po 01.11.2018 r - Zarząd Dróg Miasta Krakowa ) . 3.W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy przed zawarciem umowy z Zamawiającym, są zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu umowy określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia. 4.Informacja zamawiającego (administratora) o przetwarzaniu danych osobowych (Wykonawcy) - Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuje, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Komunalne i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl • inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, (po 01.11.2018 roku Zarząd Dróg Miasta Krakowa) jest Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zikit.krakow.pl ( po 01.11.2018r iod@zdmk.krakow.pl)• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Konserwacja i naprawy bieżące dźwigów osobowych, schodów ruchomych i platform dla osób niepełnosprawnych zainstalowanych przy drogowych obiektach inżynierskich w Krakowie – znak sprawy: 18/IX/2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp"; • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; • posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; • nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. _____________ Informacje dot. pkt powyżej * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. **Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 5.W związku z podjęciem przez Radę Miasta Krakowa w dniu 29 sierpnia 2018 r. uchwały nr CVIII/2809/18 w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, Zamawiający informuje, że jeżeli umowa zostanie zawarta po 1 listopada 2018 r. to stroną umowy będzie: Gmina Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, reprezentowana przez ................................ – Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa, działającego na podstawie Pełnomocnictwa Nr ...................... z dnia ...................r.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

________________________________________________________________________________

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 500258173-N-2018 z dnia 26-10-2018 r.
Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 639220-N-2018
Data: 22/10/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 357116163, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126167419, e-mail mkrawczyk@zikit.krakow.pl, faks 126167417.
Adres strony internetowej (url): www.zikit.krakow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest: W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu - dot. pkt 1) i 2). 1)wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; – wg. zał. nr 5 do SIWZ; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg zał. nr 9 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu - dot. pkt 1)i 2). 1)wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; – wg. zał. nr 5 do SIWZ; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg zał. nr 9 do SIWZ.

_______________________________________________________________________________

 SPROSTOWANIE SIWZ

Kraków, dnia 26.10.2018r                                                          NZ.271.316.2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n: Konserwacja i naprawy bieżące dźwigów osobowych, schodów ruchomych i platform dla osób niepełnosprawnych zainstalowanych przy drogowych obiektach inżynierskich w Krakowie – znak sprawy: 18/X/2018

Zamawiający, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, informuje, że wprowadza zmianę do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ust.4 Pzp.

- w SIWZ cz. IV - Wymagane oświadczenia i dokumenty - pkt 3 b) i c) jest:

b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; – wg. zał. nr 5 do SIWZ;

c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg zał. nr 9 do SIWZ.

- w SIWZ cz. IV - Wymagane oświadczenia i dokumenty - pkt 3 b) i c) powinno być:

b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; – wg. zał. nr 5 do SIWZ;-

c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg zał. nr 9 do SIWZ.

________________________________________________________________________________

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Kraków 26.10.2018 roku                                                                      NZ.271.316.2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n: Konserwacja i naprawy bieżące dźwigów osobowych, schodów ruchomych i platform dla osób niepełnosprawnych zainstalowanych przy drogowych obiektach inżynierskich w Krakowie – znak sprawy: 18/X/2018,
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych przekazuje treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami:
Pytanie 1 i 2
W § 2 ust. 5 Umowy jest napisane: „Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe w skutek zawinionego naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej umowy, nie odpowiada zaś za szkody i straty wynikłe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody powstałe na skutek działania lub zaniechania jego pracowników lub osób trzecich, którymi posługuje się Wykonawca przy wykonywaniu obowiązków wynikających z umowy."
W § 2 ust. 5 Umowy wnioskujemy o zmianę brzmienia zapisu na: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które Zamawiający może ponieść z tytułu straty kapitału, utraty zysków lub roszczeń klientów Zamawiającego."
Odpowiedź 1 i 2
Nie akceptujemy proponowanej zmiany. Gmina Miejska Kraków jest jednostką samorządu terytorialnego, kwestie strat kapitału, zysku, straty klientów jej nie dotyczą.

Pytanie 3
W § 2 ust. 1 e) Umowy wnioskujemy o wykreślenie zapisu: „Powyższe nie dotyczy następujących prac: wymiany linki drzwi szybowych/kabinowych, wymiany rolki drzwi szybowych/kabinowych, wymiany suwaków drzwi szybowych/kabinowych, wymiany/uzupełnienia elementów oświetlenia w kabinie windy (żarówki), wymiany krzywki drzwi szybowych/kabinowych w dźwigach osobowych, wymiany łączników grzebieniowych i rolek stopni schodów ruchomych dla stopni schodów, naprawa mocowania stalowych osłon wypełnienia poręczy schodów ruchomych. Wyżej wymienione prace są wliczone w cenę miesięcznej konserwacji urządzeń wraz z uzupełnianiem środków smarujących."
Odpowiedź 3
Nie akceptujemy proponowanej zmiany.

Pytanie 4
W § 3 ust. 2 Umowy jest napisane: „Wykonawca zapewni autoryzowany serwis zapewniający usunięcie każdej usterki w czasie nie dłuższym niż 24 godziny licząc od chwili powiadomienia przez Zamawiającego, dysponujący wszystkimi częściami zamiennymi, a w uzasadnionym przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy."
Wnioskujemy o zmianę brzmienia zapisu na: „Wykonawca zapewni serwis zapewniający usunięcie każdej usterki w czasie nie dłuższym niż 48 godzin w dni robocze licząc od chwili powiadomienia przez Zamawiającego, dysponujący częściami zamiennymi. W przypadku awarii, których usunięcie wymaga oczekiwania na dostawę materiałów, termin ich usunięcia zostanie wydłużony o czas ich dostawy, o czym Wykonawca zobowiązany będzie poinformować Zamawiającego. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy."
Odpowiedź 4
Nie akceptujemy proponowanej zmiany. Zapis „a w uzasadnionym przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie" obejmuje przypadki, gdy wymagany czas na usunięcie usterki będzie dłuższy.

Pytanie 5
W § 4 ust. 2 Umowy jest napisane: „Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 15 minut od otrzymania zgłoszenia dojechać do osoby uwięzionej w windzie i przystąpić do wykonania czynności naprawczych windy."
Wnioskujemy o zmianę brzmienia zapisu na: „Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 1h od otrzymania zgłoszenia dojechać do osoby uwięzionej w windzie i przystąpić do wykonania czynności naprawczych windy."
Odpowiedź 5
Nie akceptujemy proponowanej zmiany.

Pytanie 6
W § 5 ust. 4 Umowy jest napisane: „Prace wykraczające poza zakres konserwacji będą (zlecane odrębnym zleceniem) będą rozliczane w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w załączniku Nr .. do umowy. Dla usług niewystępujących w wykazie cen jednostkowych ich rozliczenie będzie następowało każdorazowo kosztorysem powykonawczym, sporządzonym w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych lub inne katalogi branżowe, na podstawie średnich cen wydawnictwa Secocenbud (z okresu wbudowania) – stawka robocizny (dla robót inżynieryjnych), koszty zakupu, koszty bezpośrednie, zysk , ceny najmu sprzętu i materiałów oraz na podstawie faktur za materiały zabudowane nie ujęte w zeszytach Secocenbud, zaakceptowane przez Zamawiającego do wysokości kwoty określonej w § 5 ust. 1 lit. b umowy."
Wnioskujemy o zmianę brzmienia zapisu na: „Prace wykraczające poza zakres konserwacji będą (zlecane odrębnym zleceniem) będą rozliczane w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w załączniku Nr .. do umowy. Dla usług niewystępujących w wykazie cen jednostkowych ich rozliczenie będzie następowało każdorazowo ofertą powykonawczą, sporządzoną w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych, procedur Wykonawcy lub inne katalogi branżowe, na podstawie średnich cen wydawnictwa Secocenbud (z okresu wbudowania) – stawka robocizny (dla robót inżynieryjnych), koszty zakupu, koszty bezpośrednie, zysk , ceny najmu sprzętu i materiałów oraz na podstawie materiałów nie ujętych w zeszytach Secocenbud, zaakceptowanych przez Zamawiającego do wysokości kwoty określonej w § 5 ust. 1 lit. b umowy."
Odpowiedź 6
Nie akceptujemy proponowanej zmiany.

Pytanie 7
W § 9 ust. 1 Umowy jest napisane: „Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace naprawcze urządzeń dźwigowych oraz na zamontowane lub wymienione elementy, podzespoły i części urządzeń dźwigowych."

Wnioskujemy o zmianę brzmienia zapisu na: „Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace naprawcze urządzeń dźwigowych oraz na zamontowane lub wymienione elementy, podzespoły i części urządzeń dźwigowych."
Odpowiedź 7
Nie akceptujemy proponowanej zmiany.

Pytanie 8
W § 9 ust. 2 Umowy jest napisane: „Wykonawca zobowiązuje się okresie gwarancyjnym do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych elementów przedmiotu umowy wskazanych w ust. 1 oraz do wymiany części urządzeń dźwigowych, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny licząc od otrzymania zgłoszenia (również telefonicznego) a w uzasadnionym przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy."
Wnioskujemy o zmianę brzmienia zapisu na: „Wykonawca zobowiązuje się okresie gwarancyjnym do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych elementów przedmiotu umowy wskazanych w ust. 1 oraz do wymiany części urządzeń dźwigowych, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin w dni robocze licząc od otrzymania zgłoszenia (również telefonicznego) a w uzasadnionym przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku awarii, których usunięcie wymaga oczekiwania na dostawę materiałów, termin ich usunięcia zostanie wydłużony o czas ich dostawy, o czym Wykonawca zobowiązany będzie poinformować Zamawiającego. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy."
Odpowiedź 8
Nie akceptujemy proponowanej zmiany. Zapis „a w uzasadnionym przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie" obejmuje przypadki, gdy wymagany czas na usunięcie wady będzie dłuższy.

Pytanie 9
W § 9 ust. 5 Umowy jest napisane: „Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady nie mógł z przedmiotu umowy w sposób pełny korzystać."
Wnioskujemy o zmianę brzmienia zapisu na: „Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania istotnej naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad dla wymienianego elementu. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady nie mógł z przedmiotu umowy w sposób pełny korzystać."
Odpowiedź 9
Akceptujemy proponowaną zmianę.

Pytanie 10
W § 9 po ust. 7 wnosimy o wprowadzenie ust. 8 o następującej treści: „Uprawnienia ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu rękojmi są ograniczone do żądania naprawy urządzenia lub obniżenia ceny za wadliwego urządzenia. Wyłącza się prawo ZAMAWIAJĄCEGO do odstąpienia od umowy."
Odpowiedź 10
Nie akceptujemy proponowanej zmiany.

Pytanie 11
W § 10 ust. 3 Umowy jest napisane: „Zamawiający może także odstąpić od umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do realizacji przedmiotu umowy dłuższej niż 7 dni licząc od terminu określonego w § 7 umowy, w terminie miesiąca od zaistnienia przedmiotowej sytuacji."
Wnioskujemy o zmianę brzmienia zapisu na: „Zamawiający może także odstąpić od umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do realizacji Przedmiotu umowy dłużej niż 7 dni licząc od terminu określonego w § 7 umowy, po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu do przystąpienia do realizacji Umowy nie krótszego niż 7 dni."
Odpowiedź 11
Nie akceptujemy proponowanej zmiany.

Pytanie 12
W § 10 ust. 4 Umowy jest napisane: „Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania przedmiotu umowy, bez wypłaty wynagrodzenia za niewykonane lub niewłaściwie wykonane prace."
Wnioskujemy o zmianę brzmienia zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania przedmiotu umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszenia i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 14 dni. W takim przypadku Wykonawca jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za usługi zrealizowane do dnia rozwiązania umowy."
Odpowiedź 12
Akceptujemy proponowaną zmianę, z tym zastrzeżeniem, ze termin 14 dni ulega zmianie na 7 dni. Treść nowego zapisu:
„Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania przedmiotu umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszenia i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni. W takim przypadku Wykonawca jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za usługi zrealizowane do dnia rozwiązania umowy."

Pytanie 13
W § 11 ust. 2a) Umowy jest napisane: „odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% łącznego wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy,"

Wnioskujemy o zmianę brzmienia zapisu na: „odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 5% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2 umowy,"
Odpowiedź 13
Nie akceptujemy proponowanej zmiany. W praktyce kontraktowej Gminy Miejskiej Kraków kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia jest standardem.

Pytanie 14
W § 11 ust. 2b) Umowy jest napisane: „zwłoki w przystąpieniu do podjęcia czynności naprawczych urządzeń dźwigowych-100 złotych za każdą godzinę zwłoki licząc od terminu określonego w § 4 ust. 1 umowy,"
Wnioskujemy o zmianę brzmienia zapisu na: „zwłoki w przystąpieniu do podjęcia czynności naprawczych urządzeń dźwigowych-50,00 złotych za każdą godzinę zwłoki licząc od terminu określonego w § 4 ust. 1 umowy,"
Odpowiedź 14
Nie akceptujemy proponowanej zmiany.

Pytanie 15
W § 11 ust. 2c) Umowy jest napisane: „zwłoki w przystąpieniu do podjęcia czynności uwalniania pasażera uwięzionego w windzie - 100 złotych za każde 15 minut zwłoki licząc od terminu określonego w § 4 ust. 2 umowy,"

Wnioskujemy o zmianę brzmienia zapisu na: „zwłoki w przystąpieniu do podjęcia czynności uwalniania pasażera uwięzionego w windzie – 50,00 złotych za każdą 1h zwłoki licząc od terminu określonego w § 4 ust. 2 umowy,"
Odpowiedź 15
Nie akceptujemy proponowanej zmiany.

Pytanie 16
W § 11 ust. 2d) Umowy jest napisane: „zwłoki w usunięciu usterek – 0,2% łącznego wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu na usunięcie usterek, określonego zgodnie z § 2 ust. 8 umowy."
Wnioskujemy o zmianę brzmienia zapisu na: „zwłoki w usunięciu wad elementów Przedmiotu umowy – 0,2% miesięcznego wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu na usunięcie usterek, określonego zgodnie z § 2 ust. 8 umowy."
Odpowiedź 16
Akceptujemy proponowaną zmianę, z małą korektą terminologii. Treść nowego zapisu:
„zwłoki w usunięciu wad elementów Przedmiotu umowy – 0,2% miesięcznego wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu na usunięcie wad elementów Przedmiotu umowy, określonego zgodnie z § 2 ust. 8 umowy."

Pytanie 17
W § 11 ust. 2e) Umowy jest napisane: „zwłoki w usunięciu wad elementów przedmiotu umowy – 0,2% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu na usunięcie wad, określonego zgodnie z § 9 ust. 2 umowy."

Wnioskujemy o zmianę brzmienia zapisu na: „zwłoki w usunięciu wad elementów przedmiotu umowy – 0,2% miesięcznego wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu na usunięcie wad, określonego zgodnie z § 9 ust. 2 umowy."
Odpowiedź 17
Akceptujemy proponowaną zmianę, z małą korektą terminologii. Treść nowego zapisu:
„zwłoki w usunięciu wad elementów przedmiotu umowy – 0,2% miesięcznego wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu na usunięcie wad elementów przedmiotu umowy, określonego zgodnie z § 9 ust. 2 umowy."

Pytanie 18
W § 11 ust. 2i) Umowy jest napisane: „nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonującej czynności wymienione w § 3 ust. 2 – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w wypełnieniu obowiązku o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy, jednakże łącznie nie więcej niż 5% kwoty określonej § 4 ust.1 niniejszej umowy."
Wnioskujemy o zmianę brzmienia zapisu na: „nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonującej czynności wymienione w § 3 ust. 2 – w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w wypełnieniu obowiązku o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy, jednakże łącznie nie więcej niż 5% kwoty określonej § 5 ust. 2 umowy."
Odpowiedź 18
Nie akceptujemy proponowanej zmiany.

Pytanie 19
W § 11 ust. 2 Umowy jest napisane: „Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy. W przypadku przekroczenia maksymalnej wysokości kar umownych Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy, w terminie jednego roku od momentu przekroczenia maksymalnej wysokości kary umownej."
Wnioskujemy o zmianę brzmienia zapisu na: „Łączna wysokość kar naliczonych w całym okresie obowiązywania umowy, nie może przekroczyć 10% rocznego wynagrodzenia umownego Wykonawcy wskazanego w § 5 ust. 1."
Odpowiedź 19
Nie akceptujemy proponowanej zmiany.
Pytanie 20
W § 11 po ust. 4 wnosimy o wprowadzenie ust. 5 o następującej treści: „Łączna odpowiedzialność WYKONAWCY zarówno z przyczyn nienależytego wykonania umowy jak i z deliktu wobec ZAMAWIAJĄCEGO w danym roku obowiązywania Umowy ograniczona jest do kwoty równej wartości trzykrotnego wynagrodzenia umownego netto WYKONAWCY, z zastrzeżeniem, że ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku szkody wyrządzonej na skutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa".
Odpowiedź 20
Nie akceptujemy proponowanej zmiany.

Pytanie 21
W warunkach technicznych do SIWZ w pkt III Warunki realizacji zamówienia ust. 9 wnioskujemy o zmianę brzmienia zapisu na: „W okresie trwania umowy w przypadku negatywnej opinii organu właściwej jednostki dozoru technicznego zezwalającej na dalszą eksploatację urządzenia, która to negatywna opinia jest spowodowana niewłaściwym wykonaniem obowiązków przez Wykonawcę, Wykonawca pokryje koszty tego badania, przeprowadzonego po wykonaniu zaleceń UDT. W ramach umowy w przypadku negatywnego badania UDT Wykonawca wykona dodatkowe czynności w zakresie konserwacji urządzenia. Wykonawca nie jest zobowiązany do przeprowadzania usprawnień technicznych, modyfikacji Urządzeń – nawet w przypadku, gdy wynikają one z obowiązków nałożonych przez nowe przepisy lub gdy są sugerowane/zalecane przez właściwe instytucje."
Odpowiedź 21
Zamawiający informuje, że proponowane przez Wykonawcę zapisy w Warunkach technicznych do SIWZ pkt. III ust. 9 stanowią doprecyzowanie zapisów Zamawiającego. Ewentualne koszty badania technicznego UDT/TDT będą pokrywane przez Wykonawcę tylko i wyłącznie w przypadku niewłaściwego przygotowania urządzenia do badania, skutkującego negatywną lub krótkoterminową decyzją zezwalającą na eksploatację urządzenia. Powyższe nie dotyczy sytuacji gdy na skutek zmian przepisów konieczne jest wykonanie modernizacji urządzeń.

Pytanie 22
W SIWZ Część IV ust. 3c jest napisane: „wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg zał. nr 9 do SIWZ."
Wnioskujemy o zmianę brzmienia zapisu na: „wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za wykonywanie prac wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg zał. nr 9 do SIWZ."
Odpowiedź 22
Zamawiający sprostował w SIWZ zapisy Cz. IV ust. 3 c).

Pytanie 23
W przypadku zawierania umów serwisowych Wykonawca nie podpisuje umów o przetwarzaniu danych osobowych
Odpowiedź 23
Jeżeli w związku z realizacją przedmiotu umowy nie dochodzi do przetwarzania danych osobowych, umowa taka nie będzie podpisywana.

Pytanie 24
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 05.11.2018r.
Odpowiedź 24
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu na składnie ofert w przedmiotowym postepowaniu Zdaniem zamawiającego termin ten jest wystarczając na rzetelne przygotowanie ofert przez Wykonawców.

_______________________________________________________________________________

 ZMIANA OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 500260305-N-2018 z dnia 30-10-2018 r.
Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 639220-N-2018
Data: 22-10-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 357116163, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126167419, e-mail mkrawczyk@zikit.krakow.pl, faks 126167417.
Adres strony internetowej (url): www.zikit.krakow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-30, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-05, godzina: 11:30,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6)
W ogłoszeniu jest: 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.10.2018r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08
W ogłoszeniu powinno być: 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.11.2018r. o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub z pośrednictwem posłańca Adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków - sekretariat p.118 (budynek B)
W ogłoszeniu powinno być: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub z pośrednictwem posłańca Adres: Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,31-586 Kraków - sekretariat p.118 (budynek B)

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 6)W związku z podjęciem przez Radę Miasta Krakowa w dniu 29 sierpnia 2018 r. uchwały nr CVIII/2809/18 w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - Zamawiający informuje, że w miejsce dotychczasowej nazwy występującej w niniejszym postępowaniu tj. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie,ul. Centralna 53, 31-586 Kraków z dniem 01.11.2018 roku - wprowadza się nową nazwę: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

____________________________________________________________________________

SPROSTOWANIE SIWZ

Kraków, dnia 30.10.2018r                                                                   NZ.271.316.2018


Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n: Konserwacja i naprawy bieżące dźwigów osobowych, schodów ruchomych i platform dla osób niepełnosprawnych zainstalowanych przy drogowych obiektach inżynierskich w Krakowie – znak sprawy: 18/X/2018
Zamawiający, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, informuje, że wprowadza zmianę do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ust.4 Pzp.

W SIWZ Cz. VII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert – zmienia się treść punktu 1 i 2
Było:
1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 30.10.2018r. do godz. 11:00.
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.10.2018r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.

w SIWZ Cz. VII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert – zmienia się treść punktu 1 i 2

Powinno być:
1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 05.11.2018r. do godz. 11:30.
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.11.2018r. o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.

Ponadto:
W Cz. VI SIWZ – Opis sposobu przygotowania ofert

Zamawiający dodaje pkt nr 3 o treści:

„ 3. W związku z podjęciem przez Radę Miasta Krakowa w dniu 29 sierpnia 2018 r. uchwały nr CVIII/2809/18 w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - Zamawiający informuje, że w miejsce dotychczasowej nazwy występującej w niniejszym postępowaniu tj. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków z dniem 01.11.2018 roku - wprowadza się nową nazwę: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków"

________________________________________________________________________________

 Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Kraków 30.10.2018 roku                                                                                       NZ.271.316.2018
Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n: Konserwacja i naprawy bieżące dźwigów osobowych, schodów ruchomych i platform dla osób niepełnosprawnych zainstalowanych przy drogowych obiektach inżynierskich w Krakowie – znak sprawy: 18/X/2018,
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych przekazuje treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami:
Pytanie 1
W § 3 ust. 2 Umowy jest napisane: „Wykonawca zapewni autoryzowany serwis zapewniający usunięcie każdej usterki w czasie nie dłuższym niż 24 godziny licząc od chwili powiadomienia przez Zamawiającego, dysponujący wszystkimi częściami zamiennymi, a w uzasadnionym przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy."
Wnioskujemy o zmianę brzmienia zapisu na: „Wykonawca zapewni serwis zapewniający usunięcie każdej usterki w czasie nie dłuższym niż 48 godzin w dni robocze licząc od chwili powiadomienia przez Zamawiającego, dysponujący częściami zamiennymi, a w uzasadnionym przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy"
Odpowiedź 1
Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmianę.

Pytanie 2
W § 4 ust. 2 Umowy jest napisane: „Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 15 minut od otrzymania zgłoszenia dojechać do osoby uwięzionej w windzie i przystąpić do wykonania czynności naprawczych windy."
Wnioskujemy o zmianę brzmienia zapisu na: „Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 30 minut od otrzymania zgłoszenia dojechać do osoby uwięzionej w windzie i przystąpić do wykonania czynności naprawczych windy."
Odpowiedź 2
Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmianę.

Pytanie 3
W § 9 ust. 2 Umowy jest napisane: „Wykonawca zobowiązuje się okresie gwarancyjnym do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych elementów przedmiotu umowy wskazanych w ust. 1 oraz do wymiany części urządzeń dźwigowych, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny licząc od otrzymania zgłoszenia (również telefonicznego) a w uzasadnionym przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy."
Wnioskujemy o zmianę brzmienia zapisu na: „Wykonawca zobowiązuje się okresie gwarancyjnym do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych elementów przedmiotu umowy wskazanych w ust. 1 oraz do wymiany części urządzeń dźwigowych, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin w dni robocze licząc od otrzymania zgłoszenia (również telefonicznego) a w uzasadnionym przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy."
Odpowiedź 3
Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmianę.

Pytanie 4
W § 11 ust. 2 Umowy jest napisane: „Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy. W przypadku przekroczenia maksymalnej wysokości kar umownych Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy, w terminie jednego roku od momentu przekroczenia maksymalnej wysokości kary umownej."
Wnioskujemy o zmianę brzmienia zapisu na: „Łączna wysokość kar naliczonych w całym okresie obowiązywania umowy, nie może przekroczyć 30% rocznego wynagrodzenia umownego Wykonawcy wskazanego w § 5 ust. 1."
Odpowiedź 4
Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmianę.

Pytanie 5
W § 11 po ust. 4 wnosimy o wprowadzenie ust. 5 o następującej treści: „Łączna odpowiedzialność WYKONAWCY zarówno z przyczyn nienależytego wykonania umowy jak i z deliktu wobec ZAMAWIAJĄCEGO w danym roku obowiązywania Umowy ograniczona jest do kwoty równej wartości dziesięciokrotnego wynagrodzenia umownego netto WYKONAWCY, z zastrzeżeniem, że ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku szkody wyrządzonej na skutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa".
Odpowiedź 5
Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmianę.

Pytanie 6
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 31.10.2018r.
Odpowiedź 6


Zamawiający przedłużył termin na składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 05.11.2018 roku do godz. 11:30.

Ponadto w ślad za zmianą nazwy Zamawiający zmienia załącznik numer 01, 03, 04, 05 i 09 do SIWZ oraz załącza nowy Zał. 02 IPU - jednolity tekst uwzględniający odpowiedzi na pytania Wykonawców.

 _______________________________________________________________________________

Kraków, dnia 05.11.2018 roku

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - poniżej w załacznikach

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum