Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 14/X/2018

Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej w Krakowie od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. Znak sprawy 14/X/2018

 20/10/2018 S203 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I., II., III., IV., VI.
Polska-Kraków: Tory tramwajowe
2018/S 203-462558
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: siedziba zamawiającego
Tel.: +48 126167416
E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zikit.krakow.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej w Krakowie od 1.1.2019 r. do 30.9.2019 r.
Numer referencyjny: 14/X/2018
II.1.2)Główny kod CPV
34941300
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu, konserwacji i naprawie infrastruktury tramwajowej w Krakowie od 1.1.2018 r. do 30.9.2019 r.
b) Wykonawca zobowiązany jest udzielić: 36 miesięcy gwarancji.
c) Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, powinna być zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niespełnienie warunków dotyczących podwykonawców zawartych we wzorze umowy spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.
d) Termin wykonania zamówienia: od 1.1.2019 r. do 30.9.2019 r.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków
II.2.4)Opis zamówienia:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu, konserwacji i naprawie infrastruktury tramwajowej w Krakowie od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. Zakres prac obejmuje m. in.:
• utrzymanie, konserwację, naprawy:
— torowisk tramwajowych,
— sieci trakcyjnej, napędów, sterowań i ogrzewań zwrotnic, elementów detekcji tramwajowej pracujących w systemach sygnalizacji drogowych,
— podstacji trakcyjnych i układu kablowego.
• prowadzenie Dyspozycji Systemu Zasilania,
• wykonywanie przeglądów okresowych,
• wykonywanie napraw awaryjnych:
— torowisk tramwajowych,
— sieci trakcyjnej, napędów, sterowań i ogrzewań zwrotnic, oraz elementów detekcji tramwajowej pracujących w systemach sygnalizacji drogowych,
— podstacji trakcyjnych i układu kablowego.
Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą specyfikacji technicznej wraz z załącznikami – zał. nr 5 do SIWZ.
2. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp.. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie.
4. Wykonawca musi dysponować bazą techniczno - administracyjną w granicach Gminy Miejskiej Kraków, umożliwiającą realizację przedmiotu umowy.
5. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty:
1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem,
2) potwierdzenia terminowego uiszczenia składki ubezpieczeniowej w formie kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem,
Potwierdzające, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą obejmującą Przedmiot umowy. W uzasadnionych wypadkach Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy oryginałów przedłożonych dokumentów. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w okresie trwania Umowy ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującego cały zakres wykonywanej w oparciu o niniejszą Umowę działalności z sumą gwarancyjną nie niższą niż 1.500.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia objęte ubezpieczeniem z wyłączeniem franszyz.
6. Do przel. na PLN wartości wsk. w dok. złoż. na potw. speł. war. udziału w przedm. post., wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zam. przyjmie średni kurs publ. przez Nar. Bank Polski, tabela A, z dnia publ. ogł. o zamówieniu w DUUE. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogł., do w/w przel. zastos. będzie ostatni ogł. kurs przed tym dniem.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba osób wskazana do realizacji zamówienia posiadająca aktualne uprawnienia spawalnicze wydane przez właściwe jednostki certyfikujące w zakresie spawania elektrycznego oraz termitowego / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 30/09/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zam. przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przed. zam. pods. o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami:
Jacek Jasiński – tel. (012) 616-86-47, Wiesław Łoziński – tel. (012) 616-86-51 – Dział Utrzymania Infrastruktury Torowej i Energetycznej tel. (012) 616-86-04 (sprawy merytoryczne), Tomasz Wolnik - Dział Zamówień Publicznych tel. (012) 616-71-12 (sprawy proceduralne).
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia - za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane:
a) pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie prac polegających na konserwacji, utrzymaniu i napraw na infrastrukturze tramwajowej objętej przedmiotem zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego.
2. Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.Z 2016 r. poz. 716).
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.500.000,00 zł.
2. Informacje na temat sposobu przek. Zam. jedn. dok. JEDZ obejm. ośw. Wyk dot. spełn. warunków udziału w post. oraz ośw. Wyk. dot. braku podstaw wykluczenia (każdy z podm. skł. wspólną ofertę).
a) JEDZ, należy przesłać w postaci elektr. opatrzonej kwal. podpisem elektr. Ośw. podm. skł. ofertę wspólnie oraz pod. udost. potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dok. elektr., podpisanego kwal. podpisem elekt. przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
b) Środkiem kom. elektr., służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta elekt..
c) Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków kom. elektr. w roz. przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektr..
d) JEDZ należy przesłać na adres email: jedz@zdmk.krakow.pl.
e) Zam. dopuszcza w szcz. nast. format przes. danych: .pdf, .doc, .docx,.rtf, .xps, .odt.;
f) Wyk. wypełnia JEDZ, tworząc dok. elekt., korzystając z narzędzia ESPD lub innych dost. narzędzi lub oprogr., które umożliwiają wyp. JEDZ i utw. dokumentu elektr., w szcz. w jednym z ww. formatów.
g) Po stworzeniu lub wyg. przez Wyk. dok. elekt. JEDZ, Wyk. podpisuje ww. dok. kwal. podpisem elektr., wyst. przez dostawcę kwal. usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elekt., spełniające wymogi bezp. określone w ustawie. Podm. takie są wpisane do rejestru Ministra ds. informatyzacji prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Lista pod. udost. usługę kwal. podpisu elektr. dostępna jest na stronie www.nccert.pl.
h) Podpisany dok. elektr. JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu Wyk. może posłużyć się narzędziami ofer. przez oprogr., w którym przygotowuje dokument elektr. JEDZ (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign).
i) Wyk. zam. hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne inf. dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.
j) Wyk. przesyła Zam. zaszyfrowany i podpisany kwal. podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dok. ten dotarł do Zam. przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę post., którego JEDZ dotyczy oraz nazwę Wyk. (np. JEDZ do oferty na: Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej w Krakowie pd 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. Wykonawca: ................................ (nazwa i adres Wykonawcy), znak sprawy 14/X/2018.
k) Wyk., przesyłając JEDZ, żąda potw. dost. wiadomości zawierającej JEDZ.
l) Datą przesłania JEDZ będzie potw. dost. wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego Zam.
m) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektr. opatrzonej kwalif. podpisem elektr. sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; jednak w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.
n) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
o) Zam. informuje, że pod poniższym adresem jest dostępny jedn. dok. (JEDZ) w formie elektronicznej:
https://ec.europa.eu/tools/espd/
p) Instr. wyp. Jedn. dok. (JEDZ) jest dostępna pod pon. adresem:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
q)Wykonawca w części IV JEDZ może ograniczyć się do złożenia ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Dok. potw., że Wyk. jest ubez. od odpow. cywilnej w zakresie prow. dział. zw. z przed. zam. na sumę gwarancyjną co najmniej 1.500.000,00 zł.
2. Inf. zam. (adm.) o przetw. danych osob. (Wyk.) - Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) związana z post. o udzielenie zam. publ.
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53 zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przet. danych osob. i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuje, że:
• adm. Pani/Pana (Wyk.) danych osob. jest: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl,
• od 1 listopada 2018 r. adm. Pani/Pana (Wyk.) danych osob. jest: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417, email: sekretariat@zdmk.krakow.pl.
• insp. ochrony danych osob. w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie jest Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zikit.krakow.pl,
• od 1 listopada inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg jest Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl,
• Pani/Pana dane osob. przet. będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z post. o udz. zam. publ.. p.n. Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej w Krakowie od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. Znak sprawy: 14/X/2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
• odbiorcami Pani/Pana danych osob. będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dok. post. w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp";
• Pani/Pana dane osob. będą przech., zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia post. o udzielenie zam., a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przech. obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osob. bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w post. o udz. zam. publ.; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osob. decyzje nie będą podej. w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przet. danych osob. Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osob.;
− prawo do przenoszenia danych osob., o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetw. danych osob., gdyż podst. prawną przetw. Pani/Pana danych osob. jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
___
* Wyj.: skorz. z prawa do sprost. nie może skutkować zmianą wyniku post.
O udz. zam. publ. ani zmianą post. umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyj.: prawo do ogr. przetw. nie ma zast. w odniesieniu do przech., w celu zapew. korz. ze śr. ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fiz. lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publi. UE lub państwa członkowskiego.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali usługi w porównywalnych jak w Polsce warunkach klimatycznych (dobowa różnica temperatur) obejmujące:
a) bieżące utrzymanie, konserwacja i naprawy sieci torowej tramwajowej przez okres min. 1 roku – co najmniej 50 km poj. toru torowisk tramwajowych wydzielonych i wbudowanych w jezdnię (w tym minimum 10 km poj. toru zabudowanego w jezdni i 0,5 km poj. toru w węźle rozjazdów) oraz pozostałej infrastruktury technicznej takiej jak smarownice i wygrodzenia torowe;
b) bieżące utrzymanie sieci trakcyjnej tramwajowej przez okres min. 1 roku (minimum 50 km);
c) bieżące utrzymanie napędów, sterowań i ogrzewań zwrotnic tramwajowych przez okres min. 1 roku (minimum 20 szt);
d) montaż min. 10 kpl. napędów sterowanych z blokadą elektryczną i mechaniczną oraz ogrzewań zwrotnic tramwajowych;
e) bieżące utrzymanie urządzeń i obiektów podstacji trakcyjnych tramwajowych - min. 5 obiektów przez okres min. 1 roku;
f) bieżące utrzymanie systemu kabli trakcyjnych - min. 50 km przez okres 1 roku;
g) prowadzenie przez min. 1 rok dyspozytorni w zakresie służb utrzymujących infrastrukturę tramwajową;
h) wykonanie robót kablowych (budowa, wymiana, itp.) - łącznie min. 5 km.
Zamawiający dopuszcza wykonanie powyższych prac w ramach różnych zadań (umów).
2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
a) co najmniej jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności linie, węzły i stacje kolejowe (Zadanie 1a - wg. Załącznika nr 11 do Specyfikacji Technicznej);
b) co najmniej jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
c) co najmniej jedną osobą posiadającą niezbędne uprawnienia do wykonywania przeglądów okresowych infrastruktury tramwajowej o których mowa w art. 62 Ustawy prawo budowlane;
d) osobami posiadającymi ważne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się w pełnym zakresie (w tym kontrolno-pomiarowym), na stanowiskach eksploatacji i dozoru, eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci objętych przedmiotem zamówienia (Zadania 1b i 1c - wg. Załącznika nr 11 do Specyfikacji Technicznej) – w ilości zapewniającej prawidłową realizację przedmiotu zamówienia;
e) co najmniej trzema osobami posiadającymi świadectwa kwalifikacji wydane przez właściwe jednostki certyfikujące, uprawniające do spawania gazowego, elektrycznego i termitowego.
3. Dysponują odpowiednimi narzędziami tj.
a) samochody brygad pogotowi technicznych wraz z wyposażeniem, w ilości umożliwiającej właściwe wykonywanie przedmiotu zamówienia;
b) samojezdna szlifierka torowa do likwidacji falistego zużycia główki szyn w standardzie konstrukcyjnym oraz z zabezpieczeniami umożliwiającymi szlifowanie torowisk na całej infrastrukturze tramwajowej Miasta Krakowa (torowiska w zabudowie ulicznej, wydzielone, na estakadach i wiaduktach). Wjazd i zjazd z torowiska samoczynnie (do 5 minut) w ramach posiadanych właściwości konstrukcyjnych bez użycia sprzętów i pojazdów dodatkowych. Szlifierka ta musi być dostępna maksymalnie w przeciągu 7 dni od daty zlecenia prac – min. 1 szt.,
c) zestaw do automatycznego napawania elementów konstrukcji stalowej torowiska – min. l szt.;
d) urządzenie do rejestracji wszystkich rozmów prowadzonych pomiędzy DSZ i zainteresowanymi stronami - rejestracja dwustronna wraz z możliwością ciągłego monitorowania w Centrum Sterowania Ruchem ZDMK;
e) Wykonawca ma obowiązek zapewnienia i posiadania niezbędnej rezerwy materiałowej (części zamiennych) pozwalającej na natychmiastowe usunięcie lub zab. awarii w zakresie pozwalającym na bezp. funkcj. komunikacji tramwajowej;
— ciąg dalszy poniżej w pkt 4 min. poz. ewent. wymaganych stand.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wg zał. nr 4;
2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 6;
3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wg zał. nr 7;
4. Ciąg dalszy z III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe - wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
f) samochód wieżowy przystosowany do prac sieciowych wraz z niezbędnymi jednostkami sprzętu, mający możliwość poruszania się po torze tramwajowym wydzielonym - min. 3 szt.;
g) samochód asenizacyjny z funkcją wypompowania wody z torowiska oraz innych elementów i urządzeń infrastruktury oraz ciśnieniowego mycia i udrożniania systemów odwodnienia – min. 1 szt.;
h) system cyfrowej łączności radiowej, umożliwiający łączność pomiędzy prowadzącym tramwaj a dyspozytornią oraz w razie zdarzeń losowych ze służbami ratowniczymi (system w standardzie TETRA) - dotyczy tunelu tramwajowego;
i) sprzęt pomiarowy do badań sprzętu, aparatury i lokalizacji miejsc awarii kabli trakcyjnych oraz SN;
j) sprzęt pomiarowy do wykonywania podstawowych pomiarów elektrycznych automatyki trakcyjnej oraz instalacji elektrycznej w budynkach oraz uziomów;
k) prasę do wykonywania połączeń zaciskowych żył kablowych aluminiowych o przekroju do 630 mm2 – min. 1 szt.;
l) łączność za pomocą telefonii komórkowej, zespoły awaryjne muszą być wyposażone w sprawne telefony komórkowe;
m) łączność radiowa; zespoły wyposażone w radiotelefony do współpracy z Dyspozycją Systemu Zasilania;
n) każdy zespół powinien być wyposażony w system lokalizacji położenia typu GPS.
5. W związku z podjęciem przez Radę Miasta Krakowa w dniu 29 sierpnia 2018 r. uchwały nr CVIII/2809/18 w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, Zamawiający informuje, że od 1 listopada 2018 r. nazwą i adresem Zamawiającego będzie:
Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Ul. Centralna 53, 31-586 Kraków
6. Zamawiający informuje, że po 1 listopada 2018 r. stroną umowy będzie:
Gmina Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, reprezentowana przez ...... - Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa, działającego na podstawie Pełnomocnictwa Nr ....... z dnia ....r.,
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia prac itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy - szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/11/2018
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/11/2018
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
1. Oferty należy składać na adres: ZDMK w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), POLSKA.
2. Otw. złożonych ofert nastąpi w sali konf. ZDMK, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08, POLSKA.
3. Termin związania ofertą określony w sekcji IV.2.6 w przeliczeniu na dni wynosi 60 (zgodnie z SIWZ).
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
1. Zam. w nin. post. prow. w trybie przetargu nieogr., zgodnie z art. 24 aa ustawy Prawo zam. publ. będzie najpierw dokonywał oceny ofert, a następnie zbada, czy wyk., którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w post..
2. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 357.000,00 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy 00/100). Szcz. dot. wniesienia wadium określono w części V SIWZ.
3. Ponadto do oferty należy załączyć:
a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej;
b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych);
c) wypełniony formularz oferty - wg zał. 1;
d) tabelę cenową – wg zał. 1a, 1b, 1c do specyfikacji technicznej,
e) zestawienie prac ryczałtowych – wg zał. 10 do specyfikacji technicznej;
f) zbiorcze zestawienie kosztów – wg zał. 11 do specyfikacji technicznej;
g) kserokopię dowodu wniesienia wadium.
4. W przypadku wykon. składających wspólną ofertę, każdy z wyk. musi złożyć dok. wym. w punkcie 3 lit. a) do lit. d) oraz od lit. i) do lit. k) oraz oświadczenie wymienione w punkcie 2 (cz. IV SIWZ). Wyk. wspólnie ubiegający się o udz. zam. ustanawiają pełn. do reprezentowania ich w post. o udz. zam. albo repr. w post. i zawarciu umowy w sprawie zam. publ.
5. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wyk. wspólnie ubiegający się o udzielenie zam. dlatego jej wspólnicy zob. są ustanowić pełn. do repr. w postępowaniu albo reprezentowania w postęp. i zawarcia umowy. Pełn. musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zob. jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie 5 (cz.IV SIWZ).
6. Wyk. może w celu potw. spełniania warunków udziału w post., w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam., lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wyk., który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zam., że realizując zam., będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szcz. przedst. pisemne zob. tych podm. do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zam. W przyp. gdy podmiot trzeci udostępnia zasoby Wyk. w postaci wykszt., kwalifikacji zaw. lub doświadcz. w celu wykazania przez Wykon. spełn. warunków udziału w postęp., musi faktycznie udost. te zasoby. Udost. zasobów musi mieć charakter rzeczywisty i koniecznym jest udok. przez Wykonawcę faktu uczestnictwa tego podmiotu w wyk. zam..
7. Wyk., który pow. się na zasoby innych podm., w celu wyk. braku istnienia wobec nich podstaw wykl. oraz speł., w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w post. składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów zgodnie z wymogiem określonym w części IV pkt 1 SIWZ.
8. Zam. żąda od Wyk., który polega na zdoln. lub sytuacji innych podm. na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedst. w odniesieniu do tych podmiotów dok. wymienione w punkcie 3 lit. a) do lit. d) oraz od lit. i) do lit. k) (cz. IV SIWZ).
Ciąg dalszy w sekcji VI.4.3 niniejszego ogłoszenia.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Wyk., jeżeli ma lub miał interes w uzysk. danego zam. oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku nar. przez zam. przepisów ustawy Pzp przysł. środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Ciąg dalszy z sekcji VI.3 niniejszego ogłoszenia:
9. Jeżeli wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) zamiast dok. o których mowa w pkt 3 a) (Cz. IV SIWZ), składa dok. lub dokumenty wyst. w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zam. potw. odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wyst. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu skł. ofert.
b) zam. dok., o których mowa w pkt. 3 b) i c) (Cz. IV SIWZ), składa dok. lub dokumenty wyst. w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zam. potw. odp., że nie zalega z opł. pod., opłat, składek na ubezp. społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł por. z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewent. odsetkami lub grzywnami, w szcz. uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zal. płatn. lub wstrz. w całości wyk. decyzji właściwego organu – wyst. nie wcześniej niż 3 miesiące przed ter. skł. ofert.
c) zam. dok. o których mowa w pkt 3 d) (Cz. IV SIWZ) - składa inf. z innego odp. rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru, inny równ. dok. wydany przez właściwy organ sądowy lub adm. kraju, w którym wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. lub miejsce zam. ma osoba, której dot. inf. albo dok., w zakresie okreś. w art. 24 ust. 1 pkt13, 14 i 21 ustawy Pzp – wyst. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem ter. skł. ofert.
9.1. Jeżeli w kraju, w którym wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. lub miejsce zam. ma osoba, której dok. dotyczy - wskazane w pkt 3a), b), c), d) (Cz. IV SIWZ) nie wydaje się dok., o których mowa odpowiednio w pkt 3a), b), c), d) (Cz. IV SIWZ) zastępuje się je dok. zaw. ośw., odpowiednio wyk., ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego repr., lub ośw. osoby, której dok. miał dotyczyć złoż. przed notariuszem lub przed organem sądowym, admin. albo organem samorządu zawodowego lub gosp. właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zam. wyk. lub miejsce zam. tej osoby. Zapisy pkt 3 a), 3 b), 3 c), 3 d) (Cz. IV SIWZ) dotyczące terminu wydania dok. lub oświadczeń stosuje się.
9.2. Wyk. mający siedzibę na terytorium Rzecz. Polskiej, w odniesieniu do osób, które mają miejsce zam. poza terytorium Rzecz. Polskiej, których dotyczą dok. wskazane w pkt 3 d) (Cz. IV SIWZ) składa dok., o których mowa w pkt 3 d) (Cz. IV SIWZ) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zam. ma osoba, której dok.t miał dot. nie wydaje się takich dok., zastępuje się go dok. zaw. ośw. tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, adm. albo organem samorządu zaw. lub gosp. właściwego ze względu na miejsce zam. tej osoby. Zapisy pkt 3 d) (Cz. IV SIWZ) doty. terminu wydania dok. lub złożenia ośw. stosuje się.
9.3. Wyk., który ma siedzibę lub miejsce zam. poza terytorium Rzecz. Polskiej skł. ponadto oświad. wymienione w pkt. 3 i), j), k) (Cz. IV SIWZ).
3. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej (e−mail) sekretariat@zikit.krakow.pl lub faksem. Od 1 listopada ulega zmianie adres e-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/10/2018

___________________________________________________________

Kraków, dnia 24.10.2018 roku

NZ.271.302.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej w Krakowie od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. Znak sprawy: 14/X/2018.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany w SIWZ w zakresie zmiany załączników do specyfikacji technicznej stanowiącej zał. 5 do SIWZ. W zał. 1b oraz w zał. 11 do specyfikacji technicznej Zamawiający poprawia omyłki pisarskie. Poprawione załączniki Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.

___________________________________________________________

Kraków, dnia 25.10.2018 roku

NZ.271.302.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej w Krakowie od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. Znak sprawy: 14/X/2018.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany w SIWZ w zakresie zmiany załącznika do specyfikacji technicznej stanowiącej zał. 5 do SIWZ. W zał. 1a do specyfikacji technicznej Zamawiający poprawia omyłki pisarskie. Poprawiony załącznik Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.

__________________________________________________________

Kraków, dnia 08.11.2018 roku

Zamawiający zamieszcza pniżej zmianę SIWZ.

__________________________________________________________

Kraków, dnia 08.11.2018 roku

Zamawiający zamieszcza poniżej sprostowanie do ogłoszenia przesłane do publikacji w dniu 08.11.2018 r.

___________________________________________________________

Kraków, dnia 13.11.2018 roku

Zamawiający zamieszcza poniżej sprostowanie do ogłoszenia opublikowane w dniu 10.11.2018 r.

___________________________________________________________

Kraków, dnia 13.11.2018 roku

NZ.271.302.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n. Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej w Krakowie od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. Znak sprawy: 14/X/2018.

Numer ogłoszenia TED: 2018/S 203-462558

Identyfikator postępowania ( ID ): 8489af84-0f42-433b-8107-3974d6ae6597

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych (Pzp) poniżej przekazuje treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami:

Zestaw 01

Pytanie 1
§ 5 ust. 9 wzoru umowy – dla wyjaśnienia wątpliwości wnosimy o dodanie we wskazanym punkcie zdania o treści: „Zgłoszenie wierzytelności oraz jej zapłata zostanie dokonana na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy.". Chodzi o usunięcie wątpliwości czy i w tym przypadku stosuje się procedura określona w § 7 umowy.

Odpowiedź 1
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia zał. nr 2 do SIWZ – istotne postanowienia umowy i § 5 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujący część prac stanowiących Przedmiot umowy na podstawie ważnej umowy z Wykonawcą i świadczący je za zgodą Zamawiającego, wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę za prace podzlecone, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o której zapłatę wystąpił podwykonawca, do chwili uregulowania tej należności przez Wykonawcę. W przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 5 k.c. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych z tego tytułu podwykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot wypłaconych podwykonawcom przez Zamawiającego z zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy. Zgłoszenie wierzytelności oraz jej zapłata zostanie dokonana na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy.

Pytanie 2
§ 5 ust. 13 wzoru umowy – we wskazanym ustępie znajduje się odesłanie do ust. 15. Z analizy treści kolejnych ustępów wynika, że powinno być odesłanie do ust. 14 zamiast ust. 15. Bardzo prosimy o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki i czy odesłanie jest prawidłowe.

Odpowiedź 2
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia zał. nr 2 do SIWZ – istotne postanowienia umowy i § 5 ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie wypełnienia warunków umownych, z zastrzeżeniem ust. 14".

Pytanie 3
§ 6 ust. 3 pkt 2) wzoru umowy – prosimy o dopisanie zdania o treści: „Zakaz powyższy nie obejmuje ustanawiania zabezpieczenia w formie kaucji gwarancyjnej." Naszym celem jest uniknięcie wątpliwości wobec pewnych podobieństw obydwu sposobów zabezpieczenia, które jednak są rozróżniane w praktyce obrotu i orzecznictwie sądowym.

Odpowiedź 3
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia zał. nr 2 do SIWZ – istotne postanowienia umowy i § 6 ust. 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewypłacania) części wynagrodzenia podwykonawcy przy czym zakaz ten nie obejmuje ustanawiania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci kaucji gwarancyjnej".

Pytanie 4
§ 6 ust. 12 wzoru umowy – zwracamy się o rozważenie wprowadzenia dolnego pułapu umów podwykonawczych. Utrzymanie obecnego zapisu dotyczącego dostaw i usług, statuującego obowiązek zgłaszania bez żadnego dolnego limitu powoduje w praktyce konieczność zgłaszania wszystkich, nawet najbardziej błahych dostaw i usług, np. dostaw toalet, cateringu itp. Powoduje to poważne trudności dla Wykonawcy i może być uciążliwe dla Zamawiającego.

Odpowiedź 4
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 6 ust.12 istotnych postanowień umowy. Przepis art. 29 ust. 3a pzp nie daje możliwości ograniczenia obowiązku określania przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie pracy.

Pytanie 5
§ 9 ust. 5 wzoru umowy – wnosimy, dla doprecyzowania, o zmianę określenia z „reklamował" na „zgłosił".

Odpowiedź 5
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia zał. nr 2 do SIWZ – istotne postanowienia umowy i § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu."

Pytanie 6
§ 9 ust. 8 wzoru umowy – wnosimy o usunięcie zdania drugiego we wskazanym ustępie. Usunięcie jest konieczne ponieważ postanowienie tego przepisu prowadzi do niedającego się zaakceptować wniosku, że odpowiedzialność Wykonawcy utrzymuje się nawet wtedy, gdy dany element infrastruktury zostanie przebudowany przez podmiot trzeci. Nie można wymagać utrzymania gwarancji i rękojmi jeżeli przedmiot tych praw (na skutek napraw, przebudowy lub modyfikacji) przestanie istnieć. W praktyce, na mocy kwestionowanego postanowienia, Wykonawcy zostałby zmuszony do wzięcia odpowiedzialności za prace wykonywane przez niezależne od niego podmioty trzecie, na których sposób i jakość wykonania nie miałby w praktyce wpływu.

Odpowiedź 6
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 9 ust. 8 istotnych postanowień umowy. Należy wskazać, iż wbrew stanowisku Wykonawcy zapis § 9 ust. 8 nie ma zastosowania w sytuacjach gdy dojdzie do przebudowy, modernizacji czy też modyfikacji danego elementu infrastruktury, na który z tytułu realizacji umowy Wykonawca udzieli gwarancji. Zapis ten dotyczy jedynie kwestii przypadków realizacji przez innego Wykonawcę wybranego przez Zamawiającego, jedynie prac utrzymaniowych i doraźnych napraw na tymże elemencie infrastruktury. Przez doraźną naprawę należy rozumieć usunięcie usterek, uszkodzeń i doprowadzenie do stanu używalności. Przez prace utrzymaniowe należy rozumieć dokonywanie wszelkich czynności mających na celu zachowanie danego elementu infrastruktury w stanie niepogorszonym.

Pytanie 7
§ 11 ust. 4 pkt 1) wzoru umowy – wnosimy o nadanie postanowieniu następującej treści: „Wykonawca w sposób nieuzasadniony nie zastosuje się do wezwania do poprawienia wykonywanych robót i prac".

Odpowiedź 7
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 11 ust. 4 pkt 1 i 2 ) istotnych postanowień umowy. Wskazana przez Wykonawcę propozycja zmiany tegoż zapisu jest niejasna i nie wskazuje co należy rozumieć pod pojęciem nieuzasadnionego sposobu zastosowania się do wezwania, wobec czego nie może zostać zaakceptowana.

Pytanie 8
§ 14 ust. 1 pkt 1) i 2) wzoru umowy – wnosimy o modyfikację wskazanych postanowień przez uzupełnienie, że w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w tych postanowieniach, zmianie może ulec również wynagrodzenie Wykonawcy, określone w § 5 lub załącznikach do umowy, o koszty spowodowane tymi okolicznościami. W naszej opinii zmiana jest uzasadniona ponieważ przedstawione w tych postanowieniach okoliczności mogą również powodować, niezależnie od Wykonawcy, wzrost kosztów realizacji umowy. W związku z tym uzasadnionym jest dopuszczenie w umowie takiej ewentualności.

Odpowiedź 8
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 14 ust. 1 pkt 1) i 2) istotnych postanowień umowy. Wynagrodzenie za realizację dodatkowych robót budowlanych, o ile takie zostaną zlecone w trybie art. 144 ust. 1 pkt 2) pzp będzie określone w aneksie do umowy.

Pytanie 9
§ 14 ust. 7 wzoru umowy – prosimy o sprawdzenie poprawności numeracji podpunktów.

Odpowiedź 9
Numeracja podpunktów d) i e) w § 14 ust. 7 istotnych postanowień umowy winna być oznaczona jako podpunkty a) i b). W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia zał. nr 2 do SIWZ – istotne postanowienia umowy - § 14 ust. 7 w powyższy sposób.

Pytanie 10
Jakie działania podejmie Zamawiający w sprawie zwrotnic nie ryglowanych które nie gwarantują bezpiecznego przejazdu tramwaju ze względu na konstrukcję budowy oraz sterowanie. Kto bierze odpowiedzialność w przypadku wykolejenia?

Odpowiedź 10
Zwrotnice nieryglowane są i będą eksploatowane, a w związku z tym podobnie jak inne elementy infrastruktury powinny być utrzymywane w należytym stanie technicznym zapewniającym bezpieczne funkcjonowanie komunikacji tramwajowej. Odpowiedzialność za wykolejenie nie może być z góry określona, zleżeć będzie od przyczyny zdarzenia.

Pytanie 11
Czy pojazdy pogotowi technicznych Wykonawcy otrzymają status pojazdów służb technicznych. Jeżeli nie to prosimy o wskazanie procedury jak pojazdy pogotowia technicznego mają poruszać się po strefie ograniczonego ruchu oraz pod drogach z ograniczonym tonażem

Odpowiedź 11
Pojazdy Wykonawcy realizujące prace będące przedmiotem umowy umowę powinny być stosownie oznakowane (m.in. opisy, sygnalizatory ostrzegawcze), co pozwoli na realizację prac w każdej z lokalizacji w której znajduję się obsługiwana infrastruktura tramwajowa.

Pytanie 12
§ 4.1.3 specyfikacji technicznej. Zamawiający wymaga zachowania parametrów wszystkich elementów infrastruktury technicznej trakcji tramwajowej, pozwalających na bezpieczne prowadzenie komunikacji tramwajowej.

a) Prosimy o informacje, kto ponosi odpowiedzialność za skutki świadomego dopuszczenia do eksploatacji infrastruktury, która pomimo bieżących napraw nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa użytkownikom oraz która na dzień podpisania umowy z wykonawcą nie spełnia wymogów technicznych ze względu na jej nadmierne wyeksploatowanie i jej stan wskazuje na bezwzględną konieczność przeprowadzenia jej gruntowej modernizacji?

b) Prosimy o informacje, kto ponosi konsekwencje za wystąpienia zdarzenia które zostało zgodnie z Specyfikacją Techniczną zgłoszone przez wykonawcę Zamawiającemu na infrastrukturze, a zamawiający pomimo takiego zgłoszenia nie przystąpił do zalecanych czynności

Odpowiedź 12
a) Zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej.
b) Niezależnie od czynności podjętych przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek realizować wszelkie prace utrzymaniowe, naprawcze, zabezpieczające itp. zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej.

_____________________________________________________________

Kraków, dnia 16.11.2018 roku

NZ.271.302.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n. Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej w Krakowie od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. Znak sprawy: 14/X/2018.

Numer ogłoszenia TED: 2018/S 203-462558

Identyfikator postępowania ( ID ): 8489af84-0f42-433b-8107-3974d6ae6597

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych (Pzp) poniżej przekazuje treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami:

Zestaw 02

Pytanie 1
Prosimy o wskazanie beneficjenta, na którego powinien być wystawiony dokument wadialny.

Odpowiedź 1
Gmina Miejska Kraków
31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4

reprezentowana przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa
31-586 Kraków, ul. Centralna 53

Ponadto Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej formularz oferty w wersji edytowalnej.

_____________________________________________________

27.11.2018 r.

UWAGA!
Informacja z otwarcia ofert - w załączeniu

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum