Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 18/IX/2018

Przebudowa budynku podstacji trakcyjnej w ramach zadania pn.: Przebudowa podstacji trakcyjnej Tenczyńska w Krakowie, dz. 18/1, 18/2, obr. 146 j. ewid. Śródmieście. Znak sprawy 18/IX/2018

Ogłoszenie nr 631156-N-2018 z dnia 2018-10-03 r.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie: Przebudowa budynku podstacji trakcyjnej w ramach zadania pn.: Przebudowa podstacji trakcyjnej Tenczyńska w Krakowie, dz. 18/1, 18/2, obr. 146 j. ewid. Śródmieście.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą", współfinansowanego ze środków UE w ramach działania 6.1 – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 357116163, ul. Centralna 53 , 31-586 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126167419, e-mail mkrawczyk@zikit.krakow.pl, faks 126167417.
Adres strony internetowej (URL): www.zikit.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zikit.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zikit.krakow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub z pośrednictwem posłańca.
Adres:
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków - sekretariat p.118 (budynek B).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku podstacji trakcyjnej w ramach zadania pn.: Przebudowa podstacji trakcyjnej Tenczyńska w Krakowie, dz. 18/1, 18/2, obr. 146 j. ewid. Śródmieście.
Numer referencyjny: 18/IX/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Opis przedmiotu zamówienia: a) Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie budynku podstacji trakcyjnej w ramach zadania pn.: Przebudowa podstacji trakcyjnej Tenczyńska w Krakowie, dz. 18/1, 18/2, obr. 146 j. ewid. Śródmieście. Zakres robót obejmuje m. in.: • Wykonanie prac remontowo – budowlanych: przebudowa ścian konstrukcyjnych, wymiana poszycia dachu, docieplenie ścian. • Przebudowę instalacji wewnętrznej: wod. – kan., wentylacja, rozbudowa kanałów kablowych. • Wyposażenie podstacji, instalacje elektryczne. • Wymianę nawierzchni, remont ogrodzenia, prace zieleniarskie. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. b) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający informuje, że ilekroć w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazano normy, aprobaty, specyfikacje techniczne bądź systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1, 3 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych" pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ, a poprzez ich użycie funkcjonalność Przedmiotu Zamówienia zostanie osiągnięta w nie mniejszym stopniu, niż przy użyciu przez Wykonawcę rozwiązań użytych w projekcie. c) Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą", współfinansowanego ze środków UE w ramach działania 6.1 – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. d) Wymagany okres gwarancji: min. 36 - max. 60 miesięcy gwarancji (Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone). 2. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinna być zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niespełnienie warunków dotyczących podwykonawców zawartych we wzorze umowy spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. 3. Termin wykonania zamówienia: 10 miesięcy od daty podpisania umowy. 4. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia - za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane: a) pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych; b) pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych. Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego.

II.5) Główny kod CPV: 45213310-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45331210-1
45310000-3
45332000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu podobnych robót – w stosunku do opisanych w niniejszym postępowaniu w szczególności we wzorze umowy, dokumentacji projektowej. Warunki, na jakich będą udzielone ww. zamówienia, będą odpowiadały warunkom określonym w niniejszym postępowaniu we wzorze umowy wraz z załącznikami, a tym dokumentacji projektowej.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 10 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
10

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Wojciech Boryczko – tel. (012) 616-70-15 (sprawy merytoryczne). Tomasz Wolnik - tel. (012) 616-71-12 (sprawy proceduralne).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: - posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali: - co najmniej jedno zadanie dotyczące podstacji trakcyjnych w zakresie budowy lub przebudowy oraz instalacji urządzeń elektrycznych. Jeżeli doświadczenie zawodowe na które powołuje się Wykonawca zdobyte zostało w ramach zadania które realizowało Konsorcjum firm należy wykazać jaki zakres został zrealizowany przez Wykonawcę, który składa ofertę (stosowne poświadczenie, referencja powinna jednoznacznie w swojej treści określać wykonany zakres zadania przez Wykonawcę). Zamawiający zastrzega sobie weryfikację dokumentów w tym zakresie. 2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach (co najmniej jedną osobą w poniższych branżach): • inżynieryjnej drogowej, • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, • konstrukcyjno – budowlanej, • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg. zał. nr 5 (wzór); 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 8 (wzór); 3. Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1.000.000 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń, których wykaz został określony w części IV SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 3. Wykaz oświadczeń jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty: a) oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 3 – (wzór); b) oświadczenie Wykonawcy dot. wykluczenia (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę składa odrębnie) – wg załącznika nr 4 – (wzór); 4. Ponadto do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); c) wypełniony formularz oferty - wg załącznika nr 1; d) zestawienie pozycji elementów scalonych - wg zał. 9; e) kserokopię dowodu wniesienia wadium. 5. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dokument wymieniony w punkcie 3 lit. a oraz oświadczenie wymienione w punkcie 2 w części IV SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna. 7. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w punkcie 5 w części IV SIWZ. 8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku gdy podmiot trzeci udostępnia zasoby Wykonawcy w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia w celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, musi faktycznie udostępnić te zasoby. Udostępnianie zasobów musi mieć charakter rzeczywisty i koniecznym jest udokumentowanie przez Wykonawcę faktu uczestnictwa tego podmiotu w wykonywaniu zamówienia. 9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu (wzór) – wg zał. 4 do SIWZ. 10. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w punkcie 3 lit. a) w części IV SIWZ. 11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. a w części IV SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert. 12. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 11 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 13. Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu lub specyfikacji muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 14. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w ogłoszeniu lub specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1,2,3 i 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych. 15. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski, tabela A, z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wymagania dotyczące wadium: 1) Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 121.000,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia jeden tysięcy 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415. 4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego. 5) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną /za zgodność z oryginałem/. 6) Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę (którego oferta została najwyżej oceniona) okoliczności o których mowa w art. 25 ust.1 na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów (art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Długość oferowanego okresu gwarancji określonej w § 10 ust. 2 istotnych postanowień umowy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy - szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-19, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19.10.2018r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08. 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie oraz dostarczyć harmonogram robót. 3. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty: 1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, 2) potwierdzenia terminowego uiszczenia składki ubezpieczeniowej w formie kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, potwierdzające, że Wykonawca posiada: a) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą obejmującą Przedmiot umowy, b) ubezpieczenie robót objętych niniejszą umową, c) ubezpieczenia mienia Wykonawcy znajdującego się na terenie budowy. W uzasadnionych wypadkach Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy oryginałów przedłożonych dokumentów. 4. Informacja zamawiającego (administratora) o przetwarzaniu danych osobowych (Wykonawcy) - Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53 zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuje, że: - administratorem Pani/Pana (Wykonawcy) danych osobowych jest: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl, - inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie jest Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zikit.krakow.pl, - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Przebudowa budynku podstacji trakcyjnej w ramach zadania pn.: Przebudowa podstacji trakcyjnej Tenczyńska w Krakowie, dz. 18/1, 18/2, obr. 146 j. ewid. Śródmieście. Znak sprawy: 18/IX/2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp"; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; - posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; - nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Informacje do pkt 4 * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. **Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 5. W związku z podjęciem przez Radę Miasta Krakowa w dniu 29 sierpnia 2018 r. uchwały nr CVIII/2809/18 w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, Zamawiający informuje, że jeżeli umowa zostanie zawarta po 1 listopada 2018 r. to stroną umowy będzie: Gmina Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, reprezentowana przez ................................ – Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa, działającego na podstawie Pełnomocnictwa Nr ...................... z dnia ...................r.,
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zał. nr 6 - Dokumentacja projektowa - pobierz

_____________________________________________

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania oraz zmiana SIWZ !!!

Kraków, dnia 16.10.2018 roku

NZ.271.281.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n Przebudowa budynku podstacji trakcyjnej w ramach zadania pn.: Przebudowa podstacji trakcyjnej Tenczyńska w Krakowie, dz. 18/1, 18/2, obr. 146 j. ewid. Śródmieście. Znak sprawy: 18/IX/2018.

 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych poniżej przekazuje treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami:

 

Zestaw 01
Pytanie 1
Czy w zakres zadania wchodzi przebudowa istniejących sieci elektroenergetyczny, niekolidujących z planowaną inwestycją, a znajdujących się w zakresie inwestycji?

 

Odpowiedź 1
W zakres przebudowy wchodzą sieci opisane w projekcie budowlanym.

 

Pytanie 2
Czy wszystkie materiały z demontażów starej podstacji mają być przekazane do Zamawiającego? Jeżeli nie, to prosimy o przekazanie wykazu materiałów, które należy przekazać Zamawiającemu.

 

Odpowiedź 2
Zgodnie z § 3 ust. 9 Istotnych Postanowień Umowy.

 

Pytanie 3
Czy rozdzielnica RSN 15kV - cześć Tauron która znajduje się w budynku podstacji dla tej inwestycji będzie on przebudowywana ? Jeśli tak czy będzie czy jej przebudowa będzie kolidować z przebudową podstacji?

 

Odpowiedź 3
Zgodnie z dokumentacją projektową, urządzenia Tauronu nie podlegają przebudowie.

 

Pytanie 4
Dot. par.3 ust 2. pkt 2 lit. a) wzoru umowy: czy zamawiający wymaga przedłożenia polisy odpowiedzialności cywilnej dedykowanej wyłącznie dla szkód powstałych w związku z realizowaną umową, czy też dopuszcza się przedłożenie ogólnej polisy odpowiedzialności cywilnej posiadanej przez wykonawcę obejmującej rodzaj robót objętych umową.

 

Odpowiedź 4
Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, która także obejmuje przedmiot niniejszej umowy.

 

Pytanie 5
Prosimy o informacje czy Wykonawca ma uwzględnić w swoich kosztach utrzymanie ciągłości zasilania trakcji tramwajowej, jeśli tak to Wykonawca oczekuje na wskazanie ile należy pozostawić czynnych zespołów prostownikowych?

 

Odpowiedź 5
Wykonawca powinien utrzymać ciągłość zasilania w rejonie obsługiwanym przez podstację trakcyjną „Tenczyńska". Z uwagi na przebudowę ul. Królewskiej i komunikację zastępczą proponuje się dwa zespoły prostownikowe jako minimum (2 z 3 istniejących).

Pytanie 6
Prosimy o informację czy w obszarze zasilania podstacji trakcyjnej „Tenczyńska" w godzinach nocnych tj. 0.00 -4.00 nie będzie funkcjonować komunikacja nocna, czy w związku z tym Wykonawca będzie mógł w tym okresie dokonać wyłączeń-przełączeń w obszarze podstacji trakcyjnej.

 

Odpowiedź 6
Przez trzy dni tygodnia w godzinach 00:00 – 04:00 nie kursuje nocna komunikacja tramwajowa. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany trasy nocnej linii tramwajowej „69" kursującej w pozostałe 4 dni tygodnia na obszarze zasilania podstacji.

 

Pytanie 7
Czy Zamawiający przewiduje zapewnienie nadzoru uprawnionego przedstawiciela Użytkownika na czas prowadzenia prac budowlanych i energetycznych w podstacji, jeżeli nie czy wykonawca ma uwzględnić w swojej ofercie koszt takiego nadzoru.

 

Odpowiedź 7
Zamawiający nie przewiduje nadzoru nad prowadzeniem prac remontowych przez Użytkownika. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia nadzoru uprawnionego pracownika.

 

Pytanie 8
Mając na uwadze iż w przypadku utrzymania ciągłości zasilania infrastruktury tramwajowej będzie konieczność dokonywania licznych przełączeń na istniejącej sieci trakcyjnej (punkty zasilające, izolatory sekcyjne), Wykonawca zwraca się z pytaniem czy w/w koszty jeśli takie wystąpi maja zostać uwzględnione w ofercie?

 

Odpowiedź 8
Wszystkie koszty prowadzenia prac spoczywają na Wykonawcy.

 

Pytanie 9
§3 ust. 6 wzoru umowy - prosimy o następujące uzupełnienie. W ocenie Wykonawcy konieczne jest uzupełnienie brzmienia Umowy, mającego charakter uściślający.
„6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach powstałe na terenie budowy lub w związku z realizacją przedmiotu umowy z jego winy, od czasu przejęcia placu da odbioru końcowego."

 

Odpowiedź 9
Zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 6 istotnych postanowień umowy odpowiedzialność Wykonawcy dotyczy szkód na osobach i rzeczach powstałych na terenie budowy od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy przez wykonawcę do chwili oddania obiektu (prac budowlanych) Zamawiającemu. Ponadto Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody związane z realizacją przedmiotu umowy, które wystąpiły poza terenem budowy.

 

Pytanie 10
§3 ust. 13 wzoru umowy - prosimy o następujące uzupełnienie. W ocenie Wykonawcy konieczne jest uzupełnienie brzmienia Umowy, mającego charakter uściślający.
„13. Od daty protokolarnego przejęcia budowy , aż do chwili odbioru końcowego robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe z winy Wykonawcy."

 

Odpowiedź 10
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 3 ust. 13 istotnych postanowień umowy.

 

Pytanie 11
§5 ust. 2. pkt 4) lit. g) wzoru umowy - prosimy o następujące uzupełnienie. W ocenie Wykonawcy konieczne jest uzupełnienie brzmienia Umowy, mającego charakter uściślający:
„ W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, istotnych wad Przedmiotu umowy, Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego, a Strony ustalą termin ich usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac z tym związanych. Ponowne przystąpienie do odbioru końcowego przez Zamawiającego, nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Wyznaczenie terminu usunięcia, wad nie oznacza przedłużenia terminu zakończenia robót przez Wykonawcę. Wystąpienie wad nieistotnych, takich jak drobne usterki, nie stanowi przeszkody do dokonania odbioru końcowego."

 

Odpowiedź 11
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 5 ust. 2 pkt 4g istotnych postanowień umowy. Przedmiotem umowy jest przebudowa podstacji trakcyjnej. Biorąc pod uwagę, przeznaczenie tego obiektu, Zamawiający nie może dopuścić do użytku przedmiotu zamówienia, podczas użytkowania którego Wykonawca będzie usuwał wady, stwierdzone podczas odbioru robót budowlanych.

 

Pytanie 12
§11 wzoru umowy
Wnosimy o zmianę postanowienia umownego, poprzez obniżenie określonych w przedmiotowym paragrafie kar umownych o 50% każda. W ocenie Wykonawcy zaproponowane kary umowne są za wysokie i stanowią nieuzasadnione narzędzie do obciążenia wykonawcy nadmiernym i nieuzasadnionym ryzykiem. Odnosi się to do jej wysokości jak i podstawy obliczenia. Obniżenie kary umownej w zaproponowanym przez Wykonawcę zakresie, wciąż stanowi poważną sankcję dla Wykonawcy i gwarantuje jednocześnie Zamawiającemu skuteczny środek dyscyplinujący Wykonawcę, w przypadku gdyby Wykonawca nie wywiązywał się ze swoich obowiązków Umownych. Ponadto z uwagi na zasady dyscypliny finansów publicznych, które ograniczają możliwość odstąpienia przez Zamawiającego od nałożenia kary umownej, choćby w przypadku incydentalnym, zastrzeżenie kar umownych w wysokości wskazanej w treści projektu Umowy jest zbyt wysokie i może wpływać na poprawne stosunki pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.

 

Odpowiedź 12
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.

 

Pytanie 13
§12 ust. 8. wzoru umowy - prosimy o zmianę postanowienia. W ocenie Wykonawcy konieczne jest uzupełnienie brzmienia Umowy, mającego charakter uściślający. W brzmieniu aktualnym Umowy, w przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca jest zobowiązany przekazać wszelkie urządzenia, a więc literalnie rzecz ujmując także urządzenia będące jego własnością lub znajdujące się w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego. Umowa nie zawiera definicji urządzeń (być może rozwiązaniem jest dodanie Słowniku Definicji Umownych pojęcia urządzenia i jego zdefiniowania), zatem w praktyce, interpretacja literalna postanowienia prowadzi do absurdalnych wniosków i może stanowić źródło sporu między ewentualnymi Stronami,
Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, to wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia (za wyjątkiem urządzeń należących do Wykonawcy), oraz roboty tymczasowe i wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę."

 

Odpowiedź 13
Zamawiający ma na myśli zakupione materiały i urządzenia związane z realizacja przedmiotu umowy, które wykonawca nabył do wbudowania w trakcie realizacji przedmiotu umowy. podstawę do dokonania stosownych rozliczeń między stronami.

 

Pytanie 14
§14 ust. 1 pkt 4) i pkt 6) wzoru umowy - prosimy o usunięcie powtórzenia tożsamego postanowienia.

 

Odpowiedź 14
W § 14 ust. 1 skreśla się pkt 6.

 

W związku z udzieloną odpowiedzią i zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) poprzez zmianę zał. nr 2 do SIWZ – wzór umowy. Z § 14 ust. 1 wzoru umowy wykreśla się pkt 6.

 

Pytanie 15
§ 14 ust. 1 pkt 13) wzoru umowy - prosimy o usunięcie literówki w słowie „przeprowadzenia", w ocenie Wykonawcy powinno być „przeprowadzenie".
„13) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności wykonania robót zamiennych i konieczności przeprowadzenia związanej z tym procedury, o której mowa w § 16 strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas poświęcany na przeprowadzenie procedury, o której mowa w § 16 liczony od daty przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego stanowiska, o którym mowa w § 16 ust. 3 do czasu podpisania przez strony aneksu do niniejszej umowy, pod warunkiem, iż okoliczność wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych nie pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie żadnego frontu robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy i wymagała wstrzymania wykonania wszystkich robót stanowiących Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego"

 

Odpowiedź 15
Zamawiający poprawia oczywista omyłkę pisarską i zamiast słowa „przeprowadzenia" wpisuje się słowo „przeprowadzenie"

 

W związku z udzieloną odpowiedzią i zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) poprzez zmianę zał. nr 2 do SIWZ – wzór umowy. W § 14 ust. 1 pkt 13) wzoru umowy zastępuje się słowo „przeprowadzenia" słowem „przeprowadzenie".

 

Pytanie 16
Czy Zamawiający wyrażą zgodę na cesję na zabezpieczenie gwarancji należytego wykonania umowy?

 

Odpowiedź 16
Zamawiający dopuszcza tylko takie rodzaje zabezpieczenia należytego wykonania umowy jakie przewiduje Prawo zamówień publicznych .

 

Pytanie 17
Prosimy o wskazanie limitów finansowych na rok 2018 i na rok 2019

 

Odpowiedź 17
Limit na rok 2018 wynosi 300.000,00 zł, a pozostała kwota w 2019 r. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami wzoru umowy w § 6 ust. 5 wysokość limitów przewidzianych na poszczególne lata może ulec zmianie.

 

Pytanie 18
§ 6 ust. 8 pkt 2) w zw. z pkt 4) wzory umowy - prosimy o zmianę postanowienia poprzez dodanie w pkt 2) pomiędzy słowami „całości wynagrodzenia", słowa „wymagalnego" (nowe brzmienie: „całości wymagalnego wynagrodzenia") oraz dodanie w pkt 4) pomiędzy słowami „faktury kwoty /kwot" słów „wymagalnej / wymagalnych" (nowe brzmienie „faktury wymagalnej / wymagalnych kwoty / kwot").

 

Odpowiedź 18
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 6 ust. 8 pkt 2 w zw. z pkt 4 istotnych postanowień umowy. Zgodnie z art. 143c Pzp oraz art. 6471 K.c. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy robot budowalnych oraz dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, stąd też całość wynagrodzenia podwykonawcy robot budowalnych oraz dalszemu podwykonawcy robót budowlanych musi zostać zapłacone, a nie tylko wymagalne wynagrodzenie.

 

Zestaw 02
Pytanie 1
W dokumentacji przetargowej znajduje się projekt wykonawczy : „3.1.6. TOM VI Instalacja sygnalizacji włamania i pożaru" w załączniku „ Zał. 09 Zestawienie pozycji elementów scalonych" brak pozycji z tym związanej. Czy w wycenie mają być uwzględnione te instalacje i w której pozycji należy je ująć w „Zał. 09 Zestawienie pozycji elementów scalonych „ ?

 

Odpowiedź 1
Proszę ująć koszt w poz.1.3.
Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie wszelkich kosztów inwestycji, wynikających z dokumentacji projektowej i Specyfikacji.

_____________________________________________________________________

19.10.2018 r.

UWAGA!
Informacja z otwarcia ofert - w załączeniu

___________________________________________________________

19.10.2018 r.

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum