Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 13/VIII/2018

Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową istniejącego układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska - Dietla - Stradomska wraz z przebudową ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz z przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę. Znak sprawy 13/VIII/2018

 04/09/2018 S169 - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I., II.. III., IV., VI.
Polska-Kraków: Roboty związane z liniami tramwajowymi
2018/S 169-383893
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: siedziba zamawiajacego
Tel.: +48 126167416
E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zikit.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Przeb. tor. Tramw. w ciągu ulic Krak. na odc. od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przeb. ist. układu drog., chod., ścieżek, towarz. infrastr. techn., węzła rozjazdów Krak. - Dietla - Strad.
Numer referencyjny: 13/VIII/2018
II.1.2)Główny kod CPV
45234126
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:
Przed. zam. jest rob. bud. pol. na przeb. torowiska tramw. w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową istn. układu drogowego, chodników, ścieżek, tow. infr. techn., węzła rozjazdów Krakowska - Dietla - Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz z przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę. Wymagany okres gwarancji: na przed. rob. bud. wyk. zobow. jest udzielić 48 lub 60 lub 72 miesięcy gwarancji. Umowa o podwyk., której przed. są roboty bud., powinna być zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niesp. warunków dot. podwyk. zawartych we wzorze umowy spowoduje zgł. przez Zam. odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. Termin wyk. zam.: 10 m-cy od dnia przek. terenu budowy, z zastrz. że uzyskanie przej. torowiska dla ruchu tramw. nastąpi w terminie 8 lub 9 lub 10 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy – w zależności od terminu zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233252
30195000
39294100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków
II.2.4)Opis zamówienia:
1. Przed. zam. jest rob. bud. pol. na przeb. torowiska tramw. w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową istn. układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infr. technicznej, węzła rozjazdów Krakowska - Dietla - Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz z przeb. istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę.
2. Zakres rob. obejm. wyk m. in. układu drog. i torowego, węzła rozjazd., sterowania i ogrzewania zwrotnic, odwodn. drogi i torowiska, sieci trakc. wraz z kablami trakc., przeb. mostu Piłsudskiego (w tym wyk. jego iluminacji wraz z syst. zasilania i ster.), ośw. ulicz., systemu ster. ruchem, przeb. nap. linii światł., przyłącza do sieci kan., budowy kanału techn., sygn.. świetlnej, tablic inf. pas. DIP, zabezp. i przeb. sieci elektroen. i telekom., zieleni, zasilania bil., małej arch. oraz docelowej organizacji ruchu.
3. Zam. opisał przed. zam. za pomocą dok. proj., spec. techn. wyk. i odbioru robót, zakresu dotyczącego kampanii informacyjno – promocyjnej oraz wytycznych dot. tymczasowej organizacji ruchu.
4. Rob. muszą być wyk. z nast. zastrzeżeniami:
— całość prac musi być wyk. w term. do 10 m-cy od dnia przek. terenu budowy (z zastrz. że uzys. przejezdności tor. dla ruchu tram. nastąpi w terminie 8 lub 9 lub 10 miesięcy od dnia przek. terenu budowy – w zależności od terminu zadeklarowanego przez Wyk. w ofercie),
— przeb. węzła Krakowska - Dietla - Stradomska powinna być wyk. w okr. wakacji letnich),
— Wyk. zapewni przejezdność ulic przecinających plac budowy lub zapewni ich objazdy.
5. Po wyk. na całej dł. tor. i sieci trakc. nastąpi odbiór techn. oraz przek. do utrz. i nadzoru Dz. Utrz. Infr. Torowej i Energet. Jednocześnie Dz. Org. Tran. zorg. i przeprowadzi przewóz osób (Wyk. zob. jest zab. drogi dojścia do peronów).
6. Zorganizowanie przej. techn. leży po stronie Zam.
7. Wykonawca zob. jest do:
Ze względu na ograniczenie ilości znaków w tej części ogłoszenia, Zam. informuje, że szczegółowe wymagania znajdują się w części I punkt 1 lit. e) Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
8. Ponadto Wykonawca ma obowiązek:
Ze względu na ograniczenie ilości znaków w tej części ogłoszenia, Zamawiający informuje, że szczegółowe wymagania znajdują się w części I punkt 1 lit. f) Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. "Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą", współfinansowanego ze środków UE w ramach działania 6.1 - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin uzyskania przejezdności torowiska dla ruchu tramwajowego / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji o którym mowa w § 12 ust. 2 istotnych postanowień umowy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych,zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pełny opis znajduje się w części I punkt 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
„Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą", nr projektu: POIS.06.01.00-00-0034/16
II.2.14)Informacje dodatkowe
Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami:
Maciej Jarczyk, Zbigniew Pogoń – tel. (012) 616-70-10 (sprawy merytoryczne).
Tomasz Wolnik - tel. (012) 616-71-12 (sprawy proceduralne).
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia - za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane:
a) pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych;
b) pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych.
Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego.
2. Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.Z 2016 r. poz. 716).
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 10.000.000,00 zł.
2. Informacje na temat sposobu przek. Zam. jedn. dok. JEDZ obejm. ośw. Wyk dot. spełn. warunków udziału w post. oraz ośw. Wyk. dot. braku podstaw wykluczenia (każdy z podm. skł. wspólną ofertę).
a) JEDZ, należy przesłać w postaci elektr. opatrzonej kwal. podpisem elektr. Ośw. podm. skł. ofertę wspólnie oraz pod. udost. potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dok. elektr., podpisanego kwal. podpisem elekt. przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
b) Środkiem kom. elektr., służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta elekt..
c) Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest nied., nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków kom. elektr. w roz. przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektr..
d) JEDZ należy przesłać na adres email: jedz@zikit.krakow.pl.
e) Zam. dop. w szcz. nast. format przes. danych: .pdf, .doc, .docx,.rtf,.xps, .odt.;
f) Wyk. wypełnia JEDZ, tworząc dok. elekt., korzystając z narzędzia ESPD lub innych dost. narzędzi lub oprogr., które umożliwiają wyp. JEDZ i utw. dokumentu elektr., w szcz. w jednym z ww. formatów.
g) Po stworzeniu lub wyg. przez Wyk. dok. elekt. JEDZ, Wyk. podpisuje ww. dok. kwal. podpisem elektr., wyst. przez dostawcę kwal. usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elekt., spełniające wymogi bezp. określone w ustawie. Podm. takie są wpisane do rejestru Ministra ds. informatyzacji prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Lista pod. udost. usługę kwal. podpisu elektr. dostępna jest na stronie www.nccert.pl.
h) Podpisany dok. elektr. JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu Wyk. może posłużyć się narzędziami ofer. przez oprogr., w którym przygotowuje dokument elektr. JEDZ (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign).
i) Wyk. zam. hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne inf. dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.
j) Wyk. przesyła Zam. zaszyfrowany i podpisany kwal. podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dok. ten dotarł do Zam. przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę post., którego JEDZ dotyczy oraz nazwę Wyk. (np. JEDZ do oferty na Przeb. tor. tramw. w ciagu ul. Krak. na odc. od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przeb. ist. ukł. drog., chod., śc., tow. infr. techn., węz. rozj. Krak. - Dietla-Strad. wraz z przeb. ul. Dietla na odc. od. ul. Bożego ciała do ul. August. oraz z przeb. istn. mostu Piłsud. przez rz. Wisłę, Wykonawca: ................................ (nazwa i adres Wykonawcy), znak sprawy 13/VIIII/2018.
k) Wyk., przesyłając JEDZ, żąda potw. dost. wiadomości zawierającej JEDZ.
l) Datą przesłania JEDZ będzie potw. dost. wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego Zam.
m) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektr. opatrzonej kwalif. podpisem elektr. sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ skł. na wez. w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; jednak w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.
n) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
o) Zam. informuje, że pod poniższym adresem jest dostępny jedn. dok. (JEDZ) w formie elektronicznej:
https://ec.europa.eu/tools/espd/
p) Instr. wyp. Jedn. dok. (JEDZ) jest dostępna pod pon. adresem:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 10.000.000,00 zł.
2. Informacja zam. (administratora) o przetwarzaniu danych osobowych (Wykonawcy) - Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) związana z post. o udzielenie zam. publ.
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53 zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przet. danych osob. i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO", informuje, że:
• adm. Pani/Pana (Wykonawcy) danych osob. jest: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl,
• insp. ochrony danych osob. w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie jest Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zikit.krakow.pl,
• Pani/Pana dane osob. przet. będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z post. o udz. zam. publ.. p.n. Przeb. tor. tramw. w ciagu ul. Krak. na odc. od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przeb. ist. ukł. drog., chod., śc., tow. infr. techn., węz. rozj. Krak. - Dietla-Strad. wraz z przeb. ul. Dietla na odc. od. ul. Bożego ciała do ul. August. oraz z przeb. istn. mostu Piłsud. przez rz. Wisłę. Znak sprawy: 13/VIIII/2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
• odbiorcami Pani/Pana danych osob. będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dok. post. w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp";
• Pani/Pana dane osob. będą przech., zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia post. o udzielenie zam., a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przech. obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osob. bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w post. o udz. zam. publ.; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osob. decyzje nie będą podej. w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przet. danych osob. Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osob.;
− prawo do przenoszenia danych osob., o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetw. danych osob., gdyż podst. prawną przetw. Pani/Pana danych osob. jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
___
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprost. nie może skutkować zmianą wyniku post.
O udz. zam. publ. ani zmianą post. umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetw. nie ma zast. w odniesieniu do przech., w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali:
— co najmniej 2 roboty budowlane polegające na przebudowie lub budowie torowiska w konstrukcji bezpodsypkowej o długości min. 500 mtp każde (przez przebudowę lub budowę torowiska należy rozumieć wykonanie wszystkich warstw konstrukcyjnych torowiska),
— co najmniej 2 roboty budowlane polegające na przebudowie lub budowie sieci trakcyjnej o długości min. 500 m każda,
— co najmniej 2 roboty budowlane polegające na przebudowie lub budowie drogi kategorii L (lub wyższej) o powierzchni jezdni minimum 2 000 m2 każda (przez przebudowę lub budowę drogi należy rozumieć wykonanie wszystkich warstw konstrukcyjnych drogi).
Wymienione zakresy prac mogą być wykonane w ramach różnych zadań. Jeżeli doświadczenie zawodowe na które powołuje się Wykonawca zdobyte zostało w ramach zadania które realizowało Konsorcjum firm należy wykazać jaki zakres został zrealizowany przez Wykonawcę, który składa ofertę (stosowne poświadczenie, referencja powinna jednoznacznie w swojej treści określać wykonany zakres zadania przez Wykonawcę). Zamawiający zastrzega sobie weryfikację dokumentów w tym zakresie.
2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach (co najmniej jedną osobą) w poniższych branżach:
— inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
— inżynieryjnej mostowej,
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
— konstrukcyjno-budowlanej,
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.
3. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski, tabela A, z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do ww. przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg. zał. nr 3 (wzór);
2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 6 (wzór).
3. W przyp. wyst. w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, spec. techn. i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozw. równoważne Zam. uzna takie rozw., które umoż. uzysk. efektu zał. przez Zam. za pomocą innych rozw. techn. Za rozw. równoważne nie można uznać rozw. ident. (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wsk. dokł. tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wsk. nazw prod., znaków tow., norm, aprobat czy systemów odn. Zam. miał na celu określenie min. par. jakościowych i cech użytk., jakim muszą odp. towary, aby spełnić wym. stawiane przez Zam. i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedm. zam. Poprzez zapis dot. min. wymagań par. jakościowych, Zam. rozumie wym. towarów zawarte w ogólnie dost. źródłach, kat., stronach int. prod. itp. Operowanie przykładowymi nazw. prod., ma jedynie na celu doprec. poziomu oczekiwań Zam. w stosunku do określ. Rozw. Zamawiający informuje, że ilekroć w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazano normy, aprobaty, specyfikacje techniczne bądź systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1, 3 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych" pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ, a poprzez ich użycie funkcjonalność Przedmiotu Zamówienia zostanie osiągnięta w nie mniejszym stopniu, niż przy użyciu przez Wykonawcę rozwiązań użytych w projekcie.
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy - szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy.
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie oraz dostarczyć:
— harmonogram robót oraz harmonogram fakturowania częściowego wraz z szacunkowymi wartościami faktur,
— harmonogram kampanii informacyjno-promocyjnej,
— zestawienie pozycji elementów scalonych z podziałem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane – wg zał. nr 11.
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/10/2018
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/10/2018
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
1. Oferty należy składać na adres: ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, POLSKA, sekretariat (pokój nr 118 budynek B),
2. Otw. złożonych ofert nastąpi w sali konf. Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, POLSKA, Budynek A, sala nr 08.
3. Termin związania ofertą określony w sekcji IV.2.6 w przeliczeniu na dni wynosi 60 (zgodnie z SIWZ).
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Maciej Jarczyk, Zbigniew Pogoń – tel. (012) 616-70-10 (sprawy merytoryczne), Tomasz Wolnik - tel. (012) 616-71-15 (sprawy proceduralne). 2. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy Pzp.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych będzie najpierw dokonywał oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu..
2. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion 00/100). Szczegóły dot. wniesienia wadium określono w części V SIWZ.
3. Ponadto do oferty należy załączyć:
a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej;
b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych);
c) wypełniony formularz oferty - wg zał. 1;
d) zestawienie pozycji elementów scalonych - wg zał. 10;
e) kserokopię dowodu wniesienia wadium.
4.W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 3 lit. a) do lit. d) oraz od lit. h) do lit. j) oraz oświadczenie wymienione w punkcie 2 (cz. IV SIWZ). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
5. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.
6.Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie 5 (cz.IV SIWZ)
7.Wyk. może w celu potw. spełniania warunków udziału w post., w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zam., że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku gdy podmiot trzeci udostępnia zasoby Wykonawcy w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia w celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, musi faktycznie udostępnić te zasoby. Udostępnianie zasobów musi mieć charakter rzeczywisty i koniecznym jest udokumentowanie przez Wykonawcę faktu uczestn. tego podmiotu w wyk. zam.
8.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.
9.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w punkcie 3 lit. a) do lit. d) oraz od lit. h) do lit. j) (cz. IV SIWZ).
Ciąg dalszy w sekcji VI.4.3 niniejszego ogłoszenia.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Ciąg dalszy z sekcji VI.3 niniejszego ogłoszenia:
10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) zamiast dokumentu o których mowa w pkt 3 a) (Cz. IV SIWZ), składa dokument lub dokumenty wyst. w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zam. potw. odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wyst. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3 b) i c) (Cz. IV SIWZ), składa dokument lub dokumenty wyst. w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zam. potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wyst. nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
c) zamiast dokumentów o których mowa w pkt 3 d) (Cz. IV SIWZ) - składa informację z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10.1. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zam. ma osoba, której dokument dotyczy - wskazane w pkt 3a), b), c), d) (Cz. IV SIWZ) nie wydaje się dok., o których mowa odpowiednio w pkt 3a), b), c), d) (Cz. IV SIWZ) zastępuje się je dok. zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, której dok. miał dotyczyć złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zam. tej osoby. Zapisy pkt 3 a), 3 b), 3 c), 3 d) (Cz. IV SIWZ) dotyczące terminu wydania dok. lub oświadczeń stosuje się.
10.2. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osób, które mają miejsce zam. poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których dotyczą dok. wskazane w pkt 3 d) (Cz. IV SIWZ) składa dok., o których mowa w pkt 3 d) (Cz. IV SIWZ) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zam. ma osoba, której dok.t miał dotyczyć nie wydaje się takich dok., zastępuje się go dok. zaw. ośw. tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwego ze względu na miejsce zam. tej osoby. Zapisy pkt 3 d) (Cz. IV SIWZ) dotyczące terminu wydania dokumentu lub złożenia oświadczenia stosuje się.
10.3. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa ponadto oświadczenia wymienione w pkt. 3 h), i), j) (Cz. IV SIWZ),
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/08/2018

Zał. nr 5 - Dokumentacja projektowa - pobierz

___________________________________________________

Kraków, dnia 01.10.2018 r.

Zamawiający zamieszcza poniżej pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania oraz zmianę SIWZ.

___________________________________________________

Kraków, dnia 01.10.2018 r.

Zmiana ogłoszenia !!!

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

 

Roboty budowlane
Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

 

Nazwa i adresy

 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowieul. Centralna 53Kraków31-586PolskaOsoba do kontaktów: siedziba zamawiajacegoTel.: +48 126167416E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl Faks: +48 126167417Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi

 

Sekcja II: Przedmiot

 

Wielkość lub zakres zamówienia

 

Nazwa:
Przeb. tor. Tramw. w ciągu ulic Krak. na odc. od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przeb. ist. układu drog., chod.,ścieżek, towarz. infrastr. techn., węzła rozjazdów Krak. - Dietla - Strad.
Numer referencyjny: 13/VIII/2018

 

Główny kod CPV
45234126

 

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

 

Krótki opis:
Przed. zam. jest rob. bud. pol. na przeb. torowiska tramw. w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollegodo ul. Dietla wraz z przebudową istn. układu drogowego, chodników, ścieżek, tow. infr. techn., węzła rozjazdów Krakowska - Dietla - Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz z przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę. Wymagany okres gwarancji: na przed. rob. bud. wyk. zobow. jest udzielić 48 lub 60 lub 72 miesięcy gwarancji. Umowa o podwyk.,której przed. są roboty bud., powinna być zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niesp. warunków dot. podwyk. zawartych we wzorze umowy spowoduje zgł. przez Zam. odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. Termin wyk. zam.: 10 m-cy od dnia przek. terenu budowy, z zastrz. że uzyskanie przej. torowiska dla ruchu tramw. nastąpi w terminie 8 lub 9 lub 10 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy – w zależności od terminu zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

 

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/10/2018

 

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: zikit
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-130850
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 169-383893
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 31/08/2018

 

Sekcja VII: Zmiany

 

Informacje do zmiany lub dodania

 

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

 

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis wznowień

 

Zamiast:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pełny opis znajduje się w części I punkt 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Powinno być:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu podobnych robót – w stosunku do opisanych w niniejszym postępowaniu w szczególności we wzorze umowy, dokumentacji projektowej. Warunki, na jakich będą udzielone ww. zamówienia, będą odpowiadały warunkom określonym w niniejszym postępowaniu we wzorze umowy wraz z załącznikami, a tym dokumentacji projektowej.

 

Inne dodatkowe informacje:

 

W sekcji III.1.2) w pkt 2 dodaje się lit. r) w poniższym brzmieniu:
„Wykonawca w części IV JEDZ może ograniczyć się do złożenia ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji".

_______________________________________________________________________

Kraków, dnia 04.10.2018 r.

Zamawiający zamieszcza poniżej sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w dniu 04.10.2018 r.

_________

12.10.2018 r.

UWAGA!
Informacja z otwarcia ofert - w załączeniu

__________________________________________________________________________

12.10.2018 r.

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

_________________________________________________________________________

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum