Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/VI/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego -montaż punktów kamerowych na terenie Miasta Krakowa w formule „zaprojektuj i wybuduj"- znak sprawy 13/VI/2018

Ogłoszenie nr 576903-N-2018 z dnia 2018-06-21 r.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie: Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego- montaż punktów kamerowych na terenie Miasta Krakowa w trybie zaprojektuj i wybuduj
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 357116163, ul. Centralna 53 , 31-586 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126167419, e-mail mkrawczyk@zikit.krakow.pl, faks 126167417.
Adres strony internetowej (URL): www.zikit.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zikit.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zikit.krakow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu , za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub z pośrednictwem posłańca
Adres:
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków - sekretariat p.118 (budynek B)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego- montaż punktów kamerowych na terenie Miasta Krakowa w trybie zaprojektuj i wybuduj
Numer referencyjny: 13/VI/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: a)Przedmiotem niniejszego zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie punktów kamerowych na terenie Miasta Krakowa w formule „zaprojektuj i wybuduj" z podziałem na 4 części oraz układanie kabli światłowodowych/FTP w budowanej oraz istniejącej kanalizacji kablowej ZIKiT:Część 1 obejmuje obszar I: Sukiennice ( od strony pomnika Adama Mickiewicza);Sukiennice ( od strony Ratusza);Sukiennice ( od ul. św. Jana);Rynek Gł./Szewska PTZ; Rynek Gł./Szewska (kamera wysokiej rozdzielczości);Rynek Gł./Szczepańska; Rynek Gł./Floriańska PTZ; Rynek Gł. Floriańska (kamera wysokiej rozdzielczości);Grodzka/Pl. Wsz. Świętych; Teatr Bagatela (Krupnicza); Część 2 obejmuje obszar II: Rynek Gł.21/Bracka1; Rynek Gł./Grodzka; Mały Rynek ( Stolarska 2/Sienna 7); Mały Rynek 5; Mały Rynek (Plac Mariacki); Floriańska/Tomasza; Floriańska/Pijarska; Sławkowska 17/Marka; Karmelicka 1; Jana/Pijarska; Część 3 obejmuje obszar III : Franciszkańska/Zwierzyniecka (Filharmonia) – słup oświetleniowy; Franciszkańska ( okno papieskie) – słup oświetleniowy; Franciszkańska ( przy Placu Wsz. Św.) – słup trakcyjny; Dominikańska ( przy ul. Stolarskiej) – słup oświetleniowy; Grodzka (przy ul. Poselskiej) – słupek oznakowania pionowego; Idziego ( przy ul. Grodzkiej) – słupek oznakowania pionowego; Basztowa/Pawia – słup oświetlenia ulicznego; Basztowa ( przy Urzędzie Wojewódzkim) –słup oświetlenia ulicznego; Basztowa (przy NBP) – słup oświetlenia ulicznego; Basztowa ( przy ASP) – słup oświetlenia ulicznego; Plac Matejki (na wysokości ul. Kurniki) – słup oświetlenia ulicznego; Pawia/Kurniki – słup trakcyjny; Długa/Szlak- słup sygnalizacji świetlnej; Długa/ al. Słowackiego – słup sygnalizacji świetlnej; Królewska/al. Mickiewicza – słup sygnalizacji świetlnej; Dietla/Wielopole - słup sygnalizacji świetlnej; Dietla /Starowiślna - słup sygnalizacji świetlnej; Bulwar Czerwieński ( na wysokości ul. Koletek) -słup oświetlenia; Bulwar Czerwieński ( smocza jama) - słup oświetlenia; Bulwar Czerwieński przy ul. Powiśle- słup oświetlenia; Bulwar Czerwieński przy ul. Powiśle (parking) – słup oświetlenia; Bulwar Kurlandzki – słup oświetlenia; Krupnicza/Wenecja- słup oświetlenia ulicznego; Św. Gertrudy/Sebastiana – słup oświetlenia ulicznego; Westerplatte/Kopernika – słup oświetlenia; Dietla/Sebastiana- bramownica sygnalizacji świetlnej; Starowiślna/ Gertrudy Poczta Gł. –słup oświetlenia; Focha/Kałuży- słup oświetlenia ulicznego;Al.29 Listopada/Wileńska – bramownica sygnalizacji świetlnej;Pawia/Warszawska- bramownica sygnalizacji świetlnej; Część 4 obejmuje obszar IV: Al. Jana Pawła II/Boruty Spiechowicza – bramownica sygnalizacji świetlnej; Grzegórzecka (naprzeciw Hali Targowej)-słup trakcyjny; Rondo Mogilskie – (poziom -1) słup sygnalizacji świetlnej; Starowiślna/Podgórska (Most Powstańców Śląskich) słup oświetlenia ulicznego; Plac Boh. Getta (ul. Na Zjeździe) – słup oświetlenia ulicznego; Limanowskiego/ Na Zjeździe – słup oświetlenia ulicznego; Kalwaryjska/Marii Konopnickiej - bramownica sygnalizacji świetlnej od strony przystanku MPK; Plac Centralny - al. Jana Pawła II – słup oświetlenia ulicznego; Plac Centralny - al. Jana Pawła II - bramownica sygn. świetl. od strony os. Centrum A; Plac Centralny - al. Jana Pawła II – słup oświetlenia od strony al. Solidarności; Al. Solidarności/Al. Przyjaźni –maszt sygnalizacji świetlnej; Al. Solidarności/Struga – maszt sygnalizacji świetlnej; Poległych w Krzesławicach - słup oświetlenia ulicznego; Poległych w Krzesławicach - słup oświetlenia ulicznego; Zielony Jar – słup oświetlenia ulicznego; Zielony Jar – pawilony; Rondo Kocmyrzowskie – słup oświetlenia ulicznego; Rondo Gen. Maczka – słup oświetlenia ulicznego; Andersa/Dunikowskiego – bramownica sygnalizacji świetlnej; Stella Sawickiego/Wiślicka – bramownica sygnalizacji świetlnej; Al. Pokoju/ Nullo – bramownica sygnalizacji świetlnej; Al. Pokoju/Ofiar Dąbia – bramownica sygnalizacji świetlnej; A. Pokoju/Świtezianki – bramownica sygnalizacji świetlnej; Borek Fałęcki –przejście podziemne Kam 1; Borek Fałęcki –przejście podziemne Kam 2; Borek Fałęcki –przejście podziemne Kam 3; Borek Fałęcki –przejście podziemne Kam 4; Borek Fałęcki –przejście podziemne Kam 5; Borek Fałęcki –przejście podziemne Kam 6; Andersa/Ludźmierska – bramownica sygnalizacji świetlnej; Zakopiańska Brożka –bramownica sygnalizacji świetlnej; Dietla Krakowska – bramownica sygnalizacji świetlnej; Legionów Piłsudskiego/Rollego – bramownica sygnalizacji świetlnej; b)Zakres przewidywanych prac obejmuje: •opracowanie dokumentacji projektowej, •wykonanie prac budowlanych, instalacyjnych i uruchomieniowych związanych z montażem punktów kamerowych, montażem urządzeń aktywnych sieci światłowodowej oraz ułożeniem kabli światłowodowych/ethernetowych, •konfiguracja oprogramowania zarządzającego siecią •opracowanie dokumentacji powykonawczej dla całości wykonywanych prac. c)Zamawiający opis przedmiot zamówienia za pomocą : Istotnych postanowień umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z załącznikami stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ d)W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. e)Wykonawca zobowiązany jest udzielić: min. 36 – max. 60 miesięcy gwarancji (odrębnie dla każdej części)(Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone). f)Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinna być zgodna z załącznikiem nr 2 do SIWZ, tj. istotnymi postanowieniami umowy. Niespełnienie danego warunku spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. Wykonawca zlecając roboty budowlane podwykonawcom zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia w/w osób na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiających zamawiającemu przeprowadzenia kontroli wykonania tego obowiązku. g)Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia - za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane: a. pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych; b.pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych. Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego. h)Termin wykonania zamówienia: Część 1 :do dnia 05.10.2018 r. w tym : •wykonanie dokumentacji projektowej wraz z ostatecznymi decyzjami, zaświadczeniami i oświadczeniami do dnia 15.09.2018 r. •wykonanie robót budowlanych do dnia 05.10.2018 r. Część 2 : do dnia 05.10.2018 r. w tym : •wykonanie dokumentacji projektowej wraz z ostatecznymi decyzjami, zaświadczeniami i oświadczeniami do dnia 15.09.2018 r. •wykonanie robót budowlanych do dnia 05.10.2018 r. Część 3 : do dnia 20.09.2018 r. w tym •wykonanie dokumentacji projektowej wraz z ostatecznymi decyzjami, zaświadczeniami i oświadczeniami do dnia 30.08.2018 r. •wykonanie robót budowlanych do dnia 20.09.2018 r. Część 4 : do dnia 20.09.2018 r. w tym •wykonanie dokumentacji projektowej wraz z ostatecznymi decyzjami, zaświadczeniami i oświadczeniami do dnia 30.08.2018 r. •wykonanie robót budowlanych do dnia 20.09.2018 r.

II.5) Główny kod CPV: 32323500-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45231000-7
71320000-7
45311000-0
45232000-2
32562100-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-10-05

II.9) Informacje dodatkowe: Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Piotr Trzepak – Dział Infrastruktury Teletechnicznej tel. (012)616-75-40 (sprawy merytoryczne), Marian Hyska – Dział Infrastruktury Teletechnicznej tel. (012)616-72-64 (sprawy merytoryczne), Iwona Banzet – Dział Zamówień Publicznych tel. (012) 616-70-95 (sprawy proceduralne).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a)posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali przynajmniej jedną robotę budowlaną dotyczącą budowy monitoringu na kwotę min. 200 000,00 zł. obejmującą m.in. układanie kabli światłowodowych; kabli zasilających b)dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej jedna osobę posiadającą wykształcenie i kwalifikacje zawodowe: Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: •instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych , Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: •instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dokument należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Zamawiającego ul. Centralna 53 Kraków, budynek A).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a)wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg załącznika nr 5 do SIWZ b)wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 7 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń, których wykaz został określony w części IV SIWZ. 2.Wykaz oświadczeń jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty: a)oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu - wg zał. 3 do SIWZ(wzór);b)oświadczenie Wykonawcy dot. wykluczenia (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę składa odrębnie) – wg zał. 4 do SIWZ (wzór); 3.Ponadto do oferty należy załączyć: a)pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; b)pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych);c)wypełniony formularz oferty - wg zał. 1 do SIWZd)kserokopię wniesienia wadium (odrębnie dla każdej części). 4.W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dokument wymieniony w punkcie 3 lit. a) części IV SIWZ oraz oświadczenie wymienione w punkcie 2 części IV SIWZ .Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5.Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna. 6.Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie 5 Części IV SIWZ. 7.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku gdy podmiot trzeci udostępnia zasoby Wykonawcy w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, w celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, musi faktycznie udostępnić te zasoby. Udostępnienie zasobów musi mieć charakter rzeczywisty i koniecznym jest udokumentowanie przez Wykonawcę faktu uczestnictwa w wykonaniu zamówienia. 8.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu (wzór) – wg zał. 4 do SIWZ . 9.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w punkcie 3 lit. a) części IV SIWZ. 10.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. a) części IV SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert. 11.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 11 części IV SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 12.Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu i specyfikacji muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 13.Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w ogłoszeniu i specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1,2,3 i 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych. 14.Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski, tabela A, z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem. 15.Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1)Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: na część 1 – 6.800,00 zł brutto (słownie złotych: sześć tysięcy osiemset 00/100), na część 2 – 5.200,00 zł brutto (słownie złotych: pięć tysięcy dwieście 00/100), na część 3 – 22.100,00 zł brutto (słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące sto 00/100), na część 4 – 28.400,00 zł brutto (słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy czterysta 00/100), Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, odrębnie dla każdej części. 2)Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.110). 3)Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto depozytowe w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415. 4)Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego. 5)Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną /za zgodność z oryginałem/. 6)Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp. 7)Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę (którego oferta została najwyżej oceniona) okoliczności o których mowa w art. 25 ust.1 na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów (art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Długość oferowanego okresu gwarancji określonej w § 9 ust. 1 istotnych postanowień umowy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia usług itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy- szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-06, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1)Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06.07.2018 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08. 2)Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 - 151 Pzp, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415. 3)Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram prac dla realizacji robót budowlanych, wykaz podwykonawców oraz oświadczenie projektanta o przyjęciu obowiązków wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień. 4)Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży kopię dokumentu ubezpieczenia wraz z oryginałem tego dokumentu do wglądu lub kopię podpisaną przez ubezpieczyciela potwierdzająca, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą obejmującą Przedmiot umowy. 5)Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuje, że: •administratorem Pani/Pana (Wykonawcy) danych osobowych jest: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl •inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie jest Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zikit.krakow.pl . •Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. p.n. „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego- montaż punktów kamerowych na terenie Miasta Krakowa w trybie zaprojektuj i wybuduj" - Znak sprawy: 13/VI/2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. •odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp"; •Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; •obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; •w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; •posiada Pani/Pan: -na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; -na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; -na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; -prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; •nie przysługuje Pani/Panu: -w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; -prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; -na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego- montaż punktów kamerowych na terenie Miasta Krakowa w trybie zaprojektuj i wybuduj
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a)Przedmiotem niniejszego zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie punktów kamerowych na terenie Miasta Krakowa w formule „zaprojektuj i wybuduj" z podziałem na 4 części oraz układanie kabli światłowodowych/FTP w budowanej oraz istniejącej kanalizacji kablowej ZIKiT: Część 1 obejmuje obszar I: Sukiennice ( od strony pomnika Adama Mickiewicza);Sukiennice ( od strony Ratusza);Sukiennice ( od ul. św. Jana);Rynek Gł./Szewska PTZ; Rynek Gł./Szewska (kamera wysokiej rozdzielczości);Rynek Gł./Szczepańska; Rynek Gł./Floriańska PTZ; Rynek Gł. Floriańska (kamera wysokiej rozdzielczości);Grodzka/Pl. Wsz. Świętych; Teatr Bagatela (Krupnicza); b)Zakres przewidywanych prac obejmuje: •opracowanie dokumentacji projektowej, •wykonanie prac budowlanych, instalacyjnych i uruchomieniowych związanych z montażem punktów kamerowych, montażem urządzeń aktywnych sieci światłowodowej oraz ułożeniem kabli światłowodowych/ethernetowych, •konfiguracja oprogramowania zarządzającego siecią •opracowanie dokumentacji powykonawczej dla całości wykonywanych prac. c)Zamawiający opis przedmiot zamówienia za pomocą : Istotnych postanowień umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z załącznikami stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ d)W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. e)Wykonawca zobowiązany jest udzielić: min. 36 – max. 60 miesięcy gwarancji (odrębnie dla każdej części)(Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone). f)Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinna być zgodna z załącznikiem nr 2 do SIWZ, tj. istotnymi postanowieniami umowy. Niespełnienie danego warunku spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. Wykonawca zlecając roboty budowlane podwykonawcom zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia w/w osób na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiających zamawiającemu przeprowadzenia kontroli wykonania tego obowiązku. g)Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia - za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane: a. pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych; b.pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych. Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego. h)Część 1 :do dnia 05.10.2018 r. w tym : •wykonanie dokumentacji projektowej wraz z ostatecznymi decyzjami, zaświadczeniami i oświadczeniami do dnia 15.09.2018 r. •wykonanie robót budowlanych do dnia 05.10.2018 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32323500-8, 45231000-7, 71320000-7, 45311000-0, 45232000-2, 32562100-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-05
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Długość oferowanego okresu gwarancji określonej w § 9 ust. 1 istotnych postanowień umowy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1)Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06.07.2018 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08. 2)Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 - 151 Pzp, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415. 3)Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram prac dla realizacji robót budowlanych, wykaz podwykonawców oraz oświadczenie projektanta o przyjęciu obowiązków wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień. 4)Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży kopię dokumentu ubezpieczenia wraz z oryginałem tego dokumentu do wglądu lub kopię podpisaną przez ubezpieczyciela potwierdzająca, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą obejmującą Przedmiot umowy.

Część nr: 2 Nazwa: Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego- montaż punktów kamerowych na terenie Miasta Krakowa w trybie zaprojektuj i wybuduj
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a)Przedmiotem niniejszego zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie punktów kamerowych na terenie Miasta Krakowa w formule „zaprojektuj i wybuduj" z podziałem na 4 części oraz układanie kabli światłowodowych/FTP w budowanej oraz istniejącej kanalizacji kablowej ZIKiT:Część 2 obejmuje obszar II: Rynek Gł.21/Bracka1; Rynek Gł./Grodzka; Mały Rynek ( Stolarska 2/Sienna 7); Mały Rynek 5; Mały Rynek (Plac Mariacki); Floriańska/Tomasza; Floriańska/Pijarska; Sławkowska 17/Marka; Karmelicka 1; Jana/Pijarska; b)Zakres przewidywanych prac obejmuje: •opracowanie dokumentacji projektowej, •wykonanie prac budowlanych, instalacyjnych i uruchomieniowych związanych z montażem punktów kamerowych, montażem urządzeń aktywnych sieci światłowodowej oraz ułożeniem kabli światłowodowych/ethernetowych, •konfiguracja oprogramowania zarządzającego siecią •opracowanie dokumentacji powykonawczej dla całości wykonywanych prac. c)Zamawiający opis przedmiot zamówienia za pomocą : Istotnych postanowień umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z załącznikami stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ d)W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. e)Wykonawca zobowiązany jest udzielić: min. 36 – max. 60 miesięcy gwarancji (odrębnie dla każdej części)(Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone). f)Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinna być zgodna z załącznikiem nr 2 do SIWZ, tj. istotnymi postanowieniami umowy. Niespełnienie danego warunku spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. Wykonawca zlecając roboty budowlane podwykonawcom zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia w/w osób na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiających zamawiającemu przeprowadzenia kontroli wykonania tego obowiązku. g)Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia - za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane: a. pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych; b.pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych. Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego. h) Termin wykonania zamówienia Część 2 : do dnia 05.10.2018 r. w tym : •wykonanie dokumentacji projektowej wraz z ostatecznymi decyzjami, zaświadczeniami i oświadczeniami do dnia 15.09.2018 r. •wykonanie robót budowlanych do dnia 05.10.2018 r
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32323500-8, 45231000-7, 71320000-7, 45311000-0, 45232000-2, 32562100-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-05
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Długość oferowanego okresu gwarancji określonej w § 9 ust. 1 istotnych postanowień umowy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1)Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06.07.2018 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08. 2)Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 - 151 Pzp, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415. 3)Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram prac dla realizacji robót budowlanych, wykaz podwykonawców oraz oświadczenie projektanta o przyjęciu obowiązków wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień. 4)Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży kopię dokumentu ubezpieczenia wraz z oryginałem tego dokumentu do wglądu lub kopię podpisaną przez ubezpieczyciela potwierdzająca, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą obejmującą Przedmiot umowy.

Część nr: 3 Nazwa: Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego- montaż punktów kamerowych na terenie Miasta Krakowa w trybie zaprojektuj i wybuduj
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a)Przedmiotem niniejszego zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie punktów kamerowych na terenie Miasta Krakowa w formule „zaprojektuj i wybuduj" z podziałem na 4 części oraz układanie kabli światłowodowych/FTP w budowanej oraz istniejącej kanalizacji kablowej ZIKiT:Część 3 obejmuje obszar III : Franciszkańska/Zwierzyniecka (Filharmonia) – słup oświetleniowy; Franciszkańska ( okno papieskie) – słup oświetleniowy; Franciszkańska ( przy Placu Wsz. Św.) – słup trakcyjny; Dominikańska ( przy ul. Stolarskiej) – słup oświetleniowy; Grodzka (przy ul. Poselskiej) – słupek oznakowania pionowego; Idziego ( przy ul. Grodzkiej) – słupek oznakowania pionowego; Basztowa/Pawia – słup oświetlenia ulicznego; Basztowa ( przy Urzędzie Wojewódzkim) –słup oświetlenia ulicznego; Basztowa (przy NBP) – słup oświetlenia ulicznego; Basztowa ( przy ASP) – słup oświetlenia ulicznego; Plac Matejki (na wysokości ul. Kurniki) – słup oświetlenia ulicznego; Pawia/Kurniki – słup trakcyjny; Długa/Szlak- słup sygnalizacji świetlnej; Długa/ al. Słowackiego – słup sygnalizacji świetlnej; Królewska/al. Mickiewicza – słup sygnalizacji świetlnej; Dietla/Wielopole - słup sygnalizacji świetlnej; Dietla /Starowiślna - słup sygnalizacji świetlnej; Bulwar Czerwieński ( na wysokości ul. Koletek) -słup oświetlenia; Bulwar Czerwieński ( smocza jama) - słup oświetlenia; Bulwar Czerwieński przy ul. Powiśle- słup oświetlenia; Bulwar Czerwieński przy ul. Powiśle (parking) – słup oświetlenia; Bulwar Kurlandzki – słup oświetlenia; Krupnicza/Wenecja- słup oświetlenia ulicznego; Św. Gertrudy/Sebastiana – słup oświetlenia ulicznego; Westerplatte/Kopernika – słup oświetlenia; Dietla/Sebastiana- bramownica sygnalizacji świetlnej; Starowiślna/ Gertrudy Poczta Gł. –słup oświetlenia; Focha/Kałuży- słup oświetlenia ulicznego;Al.29 Listopada/Wileńska – bramownica sygnalizacji świetlnej;Pawia/Warszawska- bramownica sygnalizacji świetlnej; b)Zakres przewidywanych prac obejmuje: •opracowanie dokumentacji projektowej, •wykonanie prac budowlanych, instalacyjnych i uruchomieniowych związanych z montażem punktów kamerowych, montażem urządzeń aktywnych sieci światłowodowej oraz ułożeniem kabli światłowodowych/ethernetowych, •konfiguracja oprogramowania zarządzającego siecią •opracowanie dokumentacji powykonawczej dla całości wykonywanych prac. c)Zamawiający opis przedmiot zamówienia za pomocą : Istotnych postanowień umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z załącznikami stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ d)W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. e)Wykonawca zobowiązany jest udzielić: min. 36 – max. 60 miesięcy gwarancji (odrębnie dla każdej części)(Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone). f)Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinna być zgodna z załącznikiem nr 2 do SIWZ, tj. istotnymi postanowieniami umowy. Niespełnienie danego warunku spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. Wykonawca zlecając roboty budowlane podwykonawcom zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia w/w osób na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiających zamawiającemu przeprowadzenia kontroli wykonania tego obowiązku. g)Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia - za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane: a. pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych; b.pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych. Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego. h) Termin wykonania zamówienia:Część 3 : do dnia 20.09.2018 r. w tym •wykonanie dokumentacji projektowej wraz z ostatecznymi decyzjami, zaświadczeniami i oświadczeniami do dnia 30.08.2018 r. •wykonanie robót budowlanych do dnia 20.09.2018 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32323500-8, 45231000-7, 71320000-7, 45311000-0, 45232000-2, 32562100-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Długość oferowanego okresu gwarancji określonej w § 9 ust. 1 istotnych postanowień umowy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1)Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06.07.2018 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08. 2)Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 - 151 Pzp, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415. 3)Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram prac dla realizacji robót budowlanych, wykaz podwykonawców oraz oświadczenie projektanta o przyjęciu obowiązków wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień. 4)Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży kopię dokumentu ubezpieczenia wraz z oryginałem tego dokumentu do wglądu lub kopię podpisaną przez ubezpieczyciela potwierdzająca, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą obejmującą Przedmiot umowy.

Część nr: 4 Nazwa: Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego- montaż punktów kamerowych na terenie Miasta Krakowa w trybie zaprojektuj i wybuduj
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a)Przedmiotem niniejszego zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie punktów kamerowych na terenie Miasta Krakowa w formule „zaprojektuj i wybuduj" z podziałem na 4 części oraz układanie kabli światłowodowych/FTP w budowanej oraz istniejącej kanalizacji kablowej ZIKiT:Część 4 obejmuje obszar IV: Al. Jana Pawła II/Boruty Spiechowicza – bramownica sygnalizacji świetlnej; Grzegórzecka (naprzeciw Hali Targowej)-słup trakcyjny; Rondo Mogilskie – (poziom -1) słup sygnalizacji świetlnej; Starowiślna/Podgórska (Most Powstańców Śląskich) słup oświetlenia ulicznego; Plac Boh. Getta (ul. Na Zjeździe) – słup oświetlenia ulicznego; Limanowskiego/ Na Zjeździe – słup oświetlenia ulicznego; Kalwaryjska/Marii Konopnickiej - bramownica sygnalizacji świetlnej od strony przystanku MPK; Plac Centralny - al. Jana Pawła II – słup oświetlenia ulicznego; Plac Centralny - al. Jana Pawła II - bramownica sygn. świetl. od strony os. Centrum A; Plac Centralny - al. Jana Pawła II – słup oświetlenia od strony al. Solidarności; Al. Solidarności/Al. Przyjaźni –maszt sygnalizacji świetlnej; Al. Solidarności/Struga – maszt sygnalizacji świetlnej; Poległych w Krzesławicach - słup oświetlenia ulicznego; Poległych w Krzesławicach - słup oświetlenia ulicznego; Zielony Jar – słup oświetlenia ulicznego; Zielony Jar – pawilony; Rondo Kocmyrzowskie – słup oświetlenia ulicznego; Rondo Gen. Maczka – słup oświetlenia ulicznego; Andersa/Dunikowskiego – bramownica sygnalizacji świetlnej; Stella Sawickiego/Wiślicka – bramownica sygnalizacji świetlnej; Al. Pokoju/ Nullo – bramownica sygnalizacji świetlnej; Al. Pokoju/Ofiar Dąbia – bramownica sygnalizacji świetlnej; A. Pokoju/Świtezianki – bramownica sygnalizacji świetlnej; Borek Fałęcki –przejście podziemne Kam 1; Borek Fałęcki –przejście podziemne Kam 2; Borek Fałęcki –przejście podziemne Kam 3; Borek Fałęcki –przejście podziemne Kam 4; Borek Fałęcki –przejście podziemne Kam 5; Borek Fałęcki –przejście podziemne Kam 6; Andersa/Ludźmierska – bramownica sygnalizacji świetlnej; Zakopiańska Brożka –bramownica sygnalizacji świetlnej; Dietla Krakowska – bramownica sygnalizacji świetlnej; Legionów Piłsudskiego/Rollego – bramownica sygnalizacji świetlnej; b)Zakres przewidywanych prac obejmuje: •opracowanie dokumentacji projektowej, •wykonanie prac budowlanych, instalacyjnych i uruchomieniowych związanych z montażem punktów kamerowych, montażem urządzeń aktywnych sieci światłowodowej oraz ułożeniem kabli światłowodowych/ethernetowych, •konfiguracja oprogramowania zarządzającego siecią •opracowanie dokumentacji powykonawczej dla całości wykonywanych prac. c)Zamawiający opis przedmiot zamówienia za pomocą : Istotnych postanowień umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z załącznikami stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ d)W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. e)Wykonawca zobowiązany jest udzielić: min. 36 – max. 60 miesięcy gwarancji (odrębnie dla każdej części)(Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone). f)Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinna być zgodna z załącznikiem nr 2 do SIWZ, tj. istotnymi postanowieniami umowy. Niespełnienie danego warunku spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. Wykonawca zlecając roboty budowlane podwykonawcom zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia w/w osób na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiających zamawiającemu przeprowadzenia kontroli wykonania tego obowiązku. g)Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia - za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane: a. pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych; b.pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych. Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego. h) Termin wykonania zamówienia:Część 4 : do dnia 20.09.2018 r. w tym •wykonanie dokumentacji projektowej wraz z ostatecznymi decyzjami, zaświadczeniami i oświadczeniami do dnia 30.08.2018 r. •wykonanie robót budowlanych do dnia 20.09.2018 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32323500-8, 45231000-7, 71320000-7, 45311000-0, 45232000-2, 32562100-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Długość oferowanego okresu gwarancji określonej w § 9 ust. 1 istotnych postanowień umowy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1)Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06.07.2018 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08. 2)Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 - 151 Pzp, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415. 3)Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram prac dla realizacji robót budowlanych, wykaz podwykonawców oraz oświadczenie projektanta o przyjęciu obowiązków wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień. 4)Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży kopię dokumentu ubezpieczenia wraz z oryginałem tego dokumentu do wglądu lub kopię podpisaną przez ubezpieczyciela potwierdzająca, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą obejmującą Przedmiot umowy.

_______________________________________________________________________________

Kraków, 03.07.2018r.

Pytania i odpowiedzi

NZ.271.186.2018

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść pytań oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
Wzwiązku z niską jakością załącznika nr 1 do PFU, zwracamy się z prośbą o zamieszczenie
poprawionej wersji pliku, w czytelnej rozdzielczości.

Odpowiedź nr 1:
Z uwagi na bezpieczeństwo systemu monitoringu, dokumentacja jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie nr 2:
Czy w podanych lokalizacjach punktów kamerowych istnieje kanalizacja kablowa ZIKiT lub inna
infrastruktura techniczna pozostająca w zarządzie ZIKiT-u, do której należy podłączyć projektowane
instalacje kamer monitoringu? prosimy o wskazanie dokładnych lokalizacji tych sieci.

Odpowiedź nr 2:
Dokładna lokalizacja sieci do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie nr 3:
W związku z koniecznością podłączenia projektowanych kamer monitoringu do istniejącej sieci
światłowodowej ZIKiT, zwracamy się z prośbą o dokładne wskazanie miejsc (szafy, serwerownie, itp.),w których należy zainstalować opisane w PFU urządzenia dostępowe, dla podłączenia poszczególnych kamer monitoringu.

Odpowiedź nr 3:
Podłączenie kamer do istniejącej sieci światłowodowej można dokonać w szafach sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Krakowa oraz w szafach rozdzielczych OSK w następujących lokalizacjach (skrzyżowaniach): Starowiślna/Gertrudy, Zwierzyniecka/Franciszkańska, Dunajewskiego/Karmelicka, Długa /Basztowa, Basztowa/Pawia, Pawia/Szlak, Dietla/Stradom, Podgórska/Starowiślna, Grzegórzecka/Blich, Dietla Starowiślna, Dietla/Sebastiana, Dietla/Orzeszkowej, Zwierzyniecka/al. Krasińskiego, al. Krasińskiego/Piłsudskiego, Plac Centralny (dwie szafy OSK), al. Solidarności/al. Przyjaźni, al. Solidarności/Struga, Budynek Straży Miejskiej os. Na Stoku 1 ( podłączenie 4 kamer – Poległych w Krzesławicach 2, Zielony Jar 2). Ponadto informujemy, że w ramach odrębnego zadania będzie układany kabel światłowodowy od ulicy Franciszkańskiej przez ul. Grodzką do podziemi Sukiennic. W podziemiach Sukiennic istnieje możliwość wykorzystania zasilania oświetlenia ulicznego oraz iluminacji. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zaprojektowania oraz rozbudowy istniejącej instalacji elektrycznej dla zasilania kamer CCTV zgodnie ze sztuką oraz z obowiązującymi normami.
Zamawiający informuje, że nie posiada połączeń kablowych (światłowody oraz zasilanie) w Rynku Głównym oraz ulicach odchodzących od Rynku Głównego ( poza układanym kablem światłowodowym w ramach odrębnej instalacji). Pełny układ połączeń światłowodowych ZIKIT dostępny jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.


Pytanie nr 4:
Wzwiązku z możliwością wykorzystania istniejącej kanalizacji sygnalizacji świetlnej, instalacji
oświetlenia ulicznego oraz słupów trakcyjnych będących w zarządzie ZIKiT-u, prosimy o informacje czy istnieje bezpośrednie połączenie projektowanych punktów kamerowych z lokalizacjami, w których przewidziany jest montaż urządzeń aktywnych? Czy w przypadku ww. połączenia jest ono drożne?

Odpowiedź nr 4:
Tak. Istnieje bezpośrednie połączenie projektowanych punktów kamerowych z lokalizacjami,
w których przewidziany jest montaż urządzeń aktywnych. Wykonawca powinien sprawdzić drożność kanalizacji i w przypadku stwierdzenia niedrożności należy przywrócić drożność.

Pytanie nr 5:
Czy w przypadku stwierdzenia braku drożności lub możliwości przeprowadzenia instalacji
sygnałowej i zasilającej dla kamer monitoringu należy przewidzieć wykonanie nowych odcinków
kanalizacji kablowej lub innych połączeń w celu doprowadzenia sygnału do projektowanych urządzeń aktywnych łączących się z siecią światłowodową ZIKiT?

Odpowiedź nr 5:
Wykonawca powinien sprawdzić drożność kanalizacji i w przypadku stwierdzenia niedrożności należy przywrócić drożność. Należy ułożyć kilkumetrowe (2-3m) odcinki kanalizacji kablowej 2x40 RHDPE pomiędzy siecią kablową ZIKiT, a punktem kamerowym dla następujących lokalizacji: Floriańska/Tomasza, Floriańska/Pijarska, Karmelicka 1, Teatr Bagatela (Krupnicza)

Pytanie nr 6:
Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu końcowego, gdy zajdzie potrzeba wykonania
udrożnień istniejącej infrastruktury ZIKiT lub nowych odcinków kanalizacji kablowej, w związku z
koniecznością uzyskania map do celów projektowych oraz niezbędnych opinii i uzgodnień?

Odpowiedź nr 6:
Nie. Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu końcowego, w przypadku potrzeby wykonania udrożnień istniejącej infrastruktury ZIKiT.

Pytanie nr 7:
Czy Zamawiający dopuszcza komunikację kamer poprzez urządzenia do transmisji radiowej lub
GPRS w przypadku braku ciągłości infrastruktury technicznej pozostającej w zarządzie ZIKiT-u, pomiędzy projektowaną kamerą, a urządzeniem dostępowym?

Odpowiedź nr 7:
Nie. Zamawiający wymaga połączenia kablowego ( Ethernet, kabel światłowodowy) pomiędzy kamerą, a urządzeniem dostępowym.

Pytanie nr 8:
Czy dopuszcza się napowietrzne prowadzenie kabli światłowodowych po istniejących słupach
oświetlenia lub słupach trakcyjnych?

Odpowiedź nr 8:
Nie. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenie kabli światłowodowych napowietrznie po istniejących słupach oświetlenia lub słupach trakcyjnych.

Pytanie nr 9:
Prosimy o podanie parametrów kabli zasilających, które należy przewidzieć do zasilania kamer
monitoringu, w związku z możliwością prowadzenia kabli w instalacjach np. oświetlenia, w których
występuje instalacja pod napięciem.


Odpowiedź nr 9:
Należy zastosować kable zasilające do zastosowań zewnętrznych, materiale izolacji (polwinit) z dodatkową powłoką polwinitową (kable YKY). Dobór ilości oraz przekroju żył należy do projektanta. Ponadto informujemy, że kable etherntowe powinny być z powłoką do zastosowań zewnętrznych (Kabel zewnętrzny żelowany kat.5e F/UTP).


Pytanie nr 10:
Zamawiający wymaga minimalnego natężenia światła 0,1 lux dla F1,6 w trybie kolorowym oraz 0,03 lux dla F1,6 w trybie monochromatycznym. Czy Zamawiający dopuszcza kamery PTZ o czułości 0,15 lux dla F1,6 w trybie kolorowym oraz 0,01 lux dla F1,6 w trybie monochromatycznym, jednocześnie z wbudowanym laserem zapewniającym natychmiastowe ogniskowanie w trudnych warunkach oświetleniowych i w całkowitej ciemności?

Odpowiedź nr 10:
Tak. Zamawiający dopuszcza montaż kamery PTZ o czułości 0,15 lux dla F1,6 w trybie kolorowym oraz 0,01 lux dla F1,6 w trybie monochromatycznym, jednocześnie z wbudowanym laserem zapewniającym natychmiastowe ogniskowanie w trudnych warunkach oświetleniowych i w całkowitej ciemności

Pytanie nr 11:
Zamawiający wymaga dla kamery PTZ:
Definiowania jak bardzo pojedynczy piksel musi się zmienić w obszarze działania detekcji by był uważany za ruch. Definiowanie ilości ( w ujęciu procentowym) pikseli zakwalifikowanych jako ruch w obszarze działania detekcji ruchu aby można zakwalifikować zdarzenie jako ruch w strefie. Jest to specyficzna analiza „detekcji ruchu" dla jednego z producentów kamer. Prosimy o zastąpienie powyższych zapisów ogólną funkcją „detekcja ruchu".

Odpowiedź nr 11:
Zamawiający zastępuje zapis „ Definiowania jak bardzo pojedynczy piksel musi się zmienić w obszarze działania detekcji by był uważany za ruch. Definiowanie ilości ( w ujęciu procentowym) pikseli zakwalifikowanych jako ruch w obszarze działania detekcji ruchu aby można zakwalifikować zdarzenie jako ruch w strefie zapisem funkcja „detekcja ruchu"

treść zapisu zostaje zmieniona i uzyskuje brzmienie:

W ramach detekcji ruchu niezbędnym jest, aby kamera nie tylko posiadała wbudowaną detekcję ruchu konfigurowalną pod kątem progu i czułości działania, ale musi ona być widoczna i transferowalna do systemu zarządzającego użytkowanego przez Zamawiającego. Oznacza to, iż informacja detekcji ruchu musi być widoczna na osi czasu systemu zarządzającego. Dostarczona kamera powinna transferować i rozróżniać alarmy w systemie zarządzającym pochodzących z poszczególnych reguł analizy wideo np. wejście w obszar.

Pytanie nr 12:
Zamawiający wymaga dla kamer PTZ:
Wbudowana samoucząca się analiza wideo wraz z samoadaptacją do środowiska pracy kamery, pracująca w oparciu o ustawienia bazowe tzw. Home preset.
Wejście obiektu w strefę zainteresowania ( zdefiniowaną przez użytkownika).
Przekroczenie wraz z określeniem kierunku „wirtualnego muru" pojawienie się obiektu
w strefie zainteresowania. Wejście określonej liczby obiektów w strefę zainteresowania. Wyjście określonej liczby obiektów ze strefy zainteresowania. Zatrzymanie się obiektu w strefie zainteresowania. Detekcja poruszania się obiektu „ pod prąd".
Są to specyficzne analizy wideo dla jednego z producentów kamer. Ponadto obecnie większość analityki odbywa się poprzez dedykowane oprogramowanie VMS.
Prosimy o usunięcie powyższego wymagania z minimalnych parametrów dla kamery PTZ.

Odpowiedź nr 12:
Zamawiający zmienia treść wymagania w minimalnych parametrach kamery PTZ treść zapisu brzmi: W ramach detekcji ruchu niezbędnym jest, aby kamera nie tylko posiadała wbudowaną detekcję ruchu konfigurowalną pod kątem progu i czułości działania, ale musi ona być widoczna i transferowalna do systemu zarządzającego użytkowanego przez Zamawiającego. Oznacza to, iż informacja detekcji ruchu musi być widoczna na osi czasu systemu zarządzającego. Dostarczona kamera powinna transferować i rozróżnianie alarmy w systemie zarządzającym pochodzących z poszczególnych reguł analizy wideo np. wejście w obszar.


Pytanie nr 13:
Zamawiający wymaga dla kamery PTZ jednej funkcji bezpieczeństwa autentyfikacji W5. Każdy z producentów kamer ma różne sposoby zapewnienia bezpieczeństwa sieciowego. Prosimy o usuniecie powyższego wymogu.


Odpowiedź nr 13:
Zamawiający przychyla się do prośby i zmienia zapis w wyganiach minimalnych dla kamery PTZ, zapis otrzymuje brzmienie: Funkcje bezpieczeństwa – co najmniej: ochrona hasłem, enkrypcja HTTPS, , enkrypcja SSL, ochrona loginem i hasłem dostępu do kamery z poziomu przeglądarki wraz z co najmniej 3 stopniowym podziałem na typy użytkowników i uprawnienia

Pytanie nr 14:
Zamawiający wymaga dla kamer PTZ zasilania poprzez VDC 24V i VAC 24 V oraz poprzez PoE+. Obecnie standardem jest zasilanie kamer PoE lub PoE+. Zapewnia to kontrolę napięcia na kamerze oraz ogranicza konieczność instalowania dodatkowego okablowania. Nie ma uzasadnienia dla wymagania zasilania 24V AVDC. Prosimy o usunięcie wymogu zasilania kamer napięciem 24VDC i 24VAV.


Odpowiedź nr 14:
Zamawiający dopuszcza zasilanie kamer tylko poprzez PoE lub PoE+. Wykonawca w torze transmisji powinien zainstalować moduły zasilania pośredniego PoE lub PoE+ lub injektory PoE (dla kamer obrotowych).

Pytanie nr 15:
Zgodnie z PFU w Centrum Kierowania Ruchem przy ul. Centralnej 53 dla istniejącego systemu Avigilon Control Center należy dostarczyć dodatkowe licencje dla instalowanych kamer monitoringu wizyjnego. W związku z tym czy Wykonawca powinien dostarczyć dokładnie taką ilość licencji jak ilość dostarczonych przez niego kamer w danej części zadania czy też Zamawiający dysponuje pewną pulą licencji, którą może przeznaczyć do wykorzystania?

Odpowiedź nr 15:
Wykonawca powinien włączyć do systemu Avigilon Control Center instalowane kamery monitoringu wizyjnego, ilość licencji powinna pozwolić na skuteczne wpięcie do systemu instalowanych kamer oraz zapewnić niezawodną pracę przedmiotowych kamer w ramach systemu administrowanego przez Zamawiającego .


Pytanie nr 16:
Czy w Centrum Kierowania Ruchem przy ul. Centralnej 53 należy rozbudować infrastrukturę sprzętową istniejącego systemu Avigilon Control Center o dodatkowe serwery, macierze dyski?

Odpowiedź nr 16:
Tak. Wykonawca dla obszaru IV powinien dostarczyć, zainstalować i skonfigurować macierz wraz dydkami celem zapisu obrazu z zainstalowanych kamer, zgodnie z wymaganiami PFU.

Pytanie nr 17:
Zamawiający podając „minimalne parametry dla kamer CCTV" w załączniku nr 2 ewidentnie wskazuje na rozwiązania jednego producenta- Avigilon. Wymagania te sa kopią kart katalogowych kamer H4 PTZ, kamery H4 HD 5 Mpx, kamery HD Radial Flex firmy Avigilon. Wykonawca zwraca uwagę, że jest to jawne naruszenie przepisów PZP. Wymagane przez Zamawiającego parametry nie mają wpływu na jakość uzyskanego obrazu i na celu jedynie ograniczenie konkurencji, np.
„Definiowanie jak bardzo pojedynczy piksel musi się zmienić w obszarze działania detekcji by był uważany za ruch"
Wymóg „Wbudowana samoucząca się analiza wideo wraz z samoadaptacją do środowiska pracy kamery, pracująca w oparciu o ustawienia bazowe tzw. Home preset" – jest to unikalna analiza kamery obrotowej Avigilon.

Mając na uwadze powyższe, Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisów jednoznacznie ograniczających wybór kamer do jednego producenta.

Odpowiedź nr 17:
Zarzut przedstawiany przez Wykonawcę jest nieuprawniony. Zamawiający nie preferuje ani nie dyskwalifikuje żadnego potencjalnego Wykonawcy punktów kamerowych. Opisywana funkcjonalność w PFU realizowana jest przez co najmniej trzech producentów kamer Dahua, Bosch, Nexus a także Surveon. Nie mniej jednak aby przybliżyć Wykonawcy zamierzenie Zamawiającego to treść zapisów zostaje zmieniona i uzyskuje brzmienie:
W ramach detekcji ruchu niezbędnym jest, aby kamera posiadała wbudowaną detekcję ruchu konfigurowalną pod kątem progu i czułości działania oraz musi ona być widoczna i transferowalna do systemu zarządzającego użytkowanego przez Zamawiającego. Oznacza to, że informacja detekcji ruchu powinna być widoczna na osi czasu systemu zarządzającego. Zainstalowana kamera powinna transferować i rozróżniać alarmy
w systemie zarządzającym pochodzące z poszczególnych reguł analizy wideo np. wejście
w obszar.


Pytanie nr 18:
Wykonawca zwraca się z prośba o wyjaśnienia w jaki sposób Zamawiający kalkulował czas niezbędny na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń itp. Zakładając, że termin rozpoczęcia prac przez Wykonawcę nastąpi 7 dni po terminie złożenia oferty to uwzględniając okres na wydanie np. o pozwoleniu na budowę Wykonawca powinien mieć gotowy projekt przy podpisywaniu Umowy z ZIKIT na realizację prac. W Związku z tym prosimy o uwzględnienie ww. uwag w proponowanych przez Zamawiającego terminach wykonania Zamówienia.

Odpowiedź nr 18:
Zamawiający nie zgadza się z opinią Wykonawcy dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej. Nie wszystkie lokalizacje dla montażu punktów kamerowych wymagają pozwolenia na budowę. Nie jest rolą Zamawiającego wskazywanie Wykonawcy trybu oraz ścieżki uzgadniania dokumentacji projektowej. Jednocześnie Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności oraz lepszego oszacowania ryzyka dla realizowanej inwestycji podzielił zadanie na cztery obszary. Każdy Wykonawca może przystąpić do postępowania dotyczącego wybranego obszaru lub wszystkich czterech obszarów. Jeśli Wykonawca uważa, że nie sprosta wymaganiom w danym obszarze to może podjąć temat, który generuje najmniejsze ryzyko i pozwoli na wykonanie zadania kompleksowo i bez opóźnień w realizacji.
Zgodnie z informacją zawartą w Programie Funkcjonalno Użytkowym dla punktów kamerowych zlokalizowanych w obszarach III oraz IV Zamawiający wystąpił do Miejskiego Konserwatora Zabytków o uzgodnienie infrastruktury monitoringu miejskiego montowanej na słupach oświetlenia ulicznego, słupach trakcyjnych oraz na słupach sygnalizacji świetlnej w obszarach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta Krakowa. W dniu 21.06.2018 r. wniosek ZiKiT-u uzyskał uzgodnienie ( kopia w załączeniu).
Mając powyższe na uwadze oraz to, że dla 80 % lokalizacji Zamawiający uzyskał wyprzedzająco część uzgodnień z Miejskim Konserwatorem Zabytków (zmniejszając potencjalne ryzyka przyszłego (przyszłych) Wykonawcy dla realizacji zadania) oraz inne informacje zamieszczone w PFU informujemy, że terminy zamieszczone w SIWZ pozostają niezmienne.


Pytanie nr 19:
Wykonawca, pragnie zwrócić uwagę, że Zamawiający ogłaszając postępowanie przetargowe, w ramach którego jednym z kluczowych elementów jest dostawa licencji do już istniejącego systemu narusza przepisy ustawy PZP ograniczając konkurencję. Firma, która jest dostawcą ww. licencji jest również dystrybutorem kamer opisanych w pkt. 3 i w związku z tym może w sposób dowolny kształtować swoją politykę rynkową wprost zawyżając koszt ww. licencji. W związku z tym, zwracamy się z prośbą o wyłączenie ww. licencji z przedmiotu postępowania oraz proponujemy aby Zamawiający zakupił bezpośrednio licencje od dostawcy. Zamawiający jako bezpośredni decydent może uzyskać znacznie lepsze warunki finansowe niż podmiot trzeci, który jest tylko pośrednikiem pomiędzy Zamawiającym a Dystrybutorem co w ostatecznym rozrachunku nie pozwoli na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Odpowiedź nr 19:
Zamawiający ogłaszając postępowanie pn" Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego – montaż pkt. kamerowych na terenie Miasta Krakowa w formule "zaprojektuj i wybuduj", w warunkach postępowania zaznaczył jakim systemem dysponuje. Postępowanie to dotyczy nie tylko dostawy nowych pkt. kamerowych ale również projektu i kompleksowej realizacji montażu w terenie i integracji z istniejącym systemem. Wymaganiem Zamawiającego jest dostarczenie urządzeń które w 100% są kompatybilne z istniejącymi elementami systemu monitoringu wizyjnego, a co za tym idzie jeżeli wymagane są dodatkowe licencje na podłączenie dostarczonych urządzeń, do posiadanego i działającego już systemu monitoringu wizyjnego, zostało to wpisane w wymagania niniejszego postępowania. Zamawiający nie może podzielić tego zamówienia, dokonując wyłączenia obowiązku dostarczenia licencji na dołączenie do istniejącego systemu monitoringu, ponieważ nie będzie możliwości poprawnej integracji z istniejącym systemem. Dodatkowo Zamawiający nie posiada żadnych umów z dostawcami licencji istniejącego systemu, gwarantujący mu jakiekolwiek preferencyjne warunki cenowe na dostarczenie samych licencji. Zamawiający chce mieć pewność że dostarczony sprzęt jest w 100% kompatybilny z posiadanym systemem poprze jego pełną integrację z systemem. Zamawiający zgodnie z obowiązującym prawem PZP nie może również dzielić zamówienia , tego samego lub podobnego zakresu rzeczowego.

 

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 18, Zamawiający zamieszcza załącznik w pliku pn.: Uzgodnienie KMZ

________________________________________________________________


Kraków, 06.07.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert - w załączeniu.

Ponadto Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zgodnie z załącznikiem).

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum