Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/VI/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa nowej ul. Kolnej. Znak sprawy: 7/VI/2018.

Ogłoszenie nr 572888-N-2018 z dnia 2018-06-14 r.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie: Budowa nowej ul. Kolnej.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 357116163, ul. Centralna 53 , 31-586 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126167419, e-mail mkrawczyk@zikit.krakow.pl, faks 126167417.
Adres strony internetowej (URL): www.zikit.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zikit.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zikit.krakow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu , za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub z pośrednictwem posłańca
Adres:
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków - sekretariat p.118 (budynek B)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa nowej ul. Kolnej.
Numer referencyjny: 7/VI/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1). Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie i budowie nowej ulicy Kolnej w Krakowie. Zakres robót podstawowych obejmuje między innymi: - roboty drogowe - przebudowę kanalizacji deszczowej -przebudowę wodociągu -przebudowę kanalizacji sanitarnej -oświetlenie -przebudowę sieci teletechnicznej -przebudowę gazociągu - zieleń -stałą organizację ruchu Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej (zał. nr 6 do SIWZ), specyfikacji technicznej (zał. nr 7 do SIWZ), przedmiaru robót (zał. nr 8 do SIWZ). 2. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat oraz systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3. Wymagany okres gwarancji: minimalny 36 miesięcy gwarancji, a maksymalny 60 miesięcy. Oferty zawierające krótszy okres gwarancji niż 36 miesięcy zostaną odrzucone. 4. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinna być zgodna z załącznikiem nr 2 do SIWZ, tj. istotnymi postanowieniami umowy. Niespełnienie danego warunku spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. 5. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia – za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane: a) pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych; b) pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych. Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego. 6. Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w punkcie powyżej, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy. 7. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.03.2020 r.

II.5) Główny kod CPV: 45220000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45230000-8
45232130-2
45231400-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-03-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-03-31

II.9) Informacje dodatkowe: Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Inessa Jakóbik – Dział Realizacji Inwestycji - tel. (012) 616-71-44 (sprawy techniczne), Andrzej Zaborski – Dział Realizacji Inwestycji - tel. (012) 616-70-49 (sprawy techniczne), Anna Kosowska - Kotaba - Dział Zamówień Publicznych, tel. (012) 616-71-15 (sprawy proceduralne).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1) Spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 6.000.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą rozbudowę: - nawierzchni asfaltobetonowej minimum 5.000 m² - nawierzchni z kostki brukowej minimum 3.000 m² - kanalizacji minimum DN 800 lub większej minimum 140 mb - oświetlenia ulicznego słupów w ilości minimum 50 sztuk, - trawniki dywanowe minimum 4.000 m² Zamawiający dopuszcza wykonanie robót z poszczególnych branż w ramach różnych zadań (umów). 2) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej jedną osobę posiadającą wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dokument należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Zamawiającego ul. Centralna 53 Kraków, budynek A).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg załącznika nr 5; 2) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 9 do SIWZ; 3) Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 6.000.000.00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń, których wykaz został określony w części IV SIWZ. 2.Wykaz oświadczeń jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty: a)oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu - wg zał. 3 do SIWZ(wzór);b)oświadczenie Wykonawcy dot. wykluczenia (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę składa odrębnie) – wg zał. 4 do SIWZ (wzór); 3.Ponadto do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); c) wypełniony formularz oferty - wg załącznika nr 1; d) podpisany kosztorys ofertowy; e) kserokopię dowodu wniesienia wadium. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dokument wymieniony w punkcie 3 lit. a) części IV SIWZ oraz oświadczenie wymienione w punkcie 2 części IV SIWZ .Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5.Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna. 6.Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie 5 Części IV SIWZ. 7.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku gdy podmiot trzeci udostępnia zasoby Wykonawcy w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, w celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, musi faktycznie udostępnić te zasoby. Udostępnienie zasobów musi mieć charakter rzeczywisty i koniecznym jest udokumentowanie przez Wykonawcę faktu uczestnictwa w wykonaniu zamówienia. 8.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu (wzór) – wg zał. 4 do SIWZ . 9.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w punkcie 3 lit. a) części IV SIWZ. 10.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. a) części IV SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert. 11.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 10 części IV SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 12.Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu i specyfikacji muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 13.Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w ogłoszeniu i specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1,2,3 i 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych. 14.Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski, tabela A, z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem. 15.Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wymagania dotyczące wadium: 1) Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 138.400,00 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy czterysta złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415. 4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 5) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną /za zgodność z oryginałem/. 6) Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę (którego oferta została najwyżej oceniona) okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów (art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto 60,00
okres gwarancji jakości 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy – szczegółowe zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy, stanowiących zał. nr 2 do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-02, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1). Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 02.07.2018 r. o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08. 2).Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, dostarczyć harmonogram prac, wykaz podwykonawców. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415 3) Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty: a) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, b) potwierdzenia terminowego uiszczenia składki ubezpieczeniowej w formie kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, potwierdzające, że Wykonawca posiada: - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą obejmującą Przedmiot umowy, - ubezpieczenie robót objętych niniejszą umową, - ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdującego się na terenie budowy. W uzasadnionych wypadkach Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy oryginałów przedłożonych dokumentów. 4) Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuje, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Komunalne i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl • inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, jest Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zikit.krakow.pl • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Budowa nowej ul. Kolnej. Znak sprawy: 7/VI/2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp"; • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; • posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; • nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. **Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

- Pobierz Zał 6 Dokumentacja projektowa

______________________________________________________________________________

Uwaga pytania i odpowiedzi

Kraków, dnia 20.06.2018 roku

NZ.271.178.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p. n Budowa nowej ul. Kolnej. Znak sprawy: 7/VI/2018.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych poniżej przekazuje treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1
Czy Wykonawca może wykazać się co najmniej jedna robotę budowlaną obejmującą budowę, przebudowę, remont lub rozbudowę : - nawierzchni asfaltobetonowej minimum 5.000 m² - nawierzchni z kostki brukowej minimum 3.000 m ²- kanalizacji minimum DN 800 lub większej minimum 140 mb – oświetlenia ulicznego słupów w ilości minimum 50 sztuk, - trawniki dywanowe minimum 4.000 m ²

Odpowiedź 1
Zamawiający nie dopuszcza doświadczenia w zakresie remontu wymienionych elementów - nawierzchni asfaltobetonowej minimum 5.000 m² - nawierzchni z kostki brukowej minimum 3.000 m ²- kanalizacji minimum DN 800 lub większej minimum 140 mb – oświetlenia ulicznego słupów w ilości minimum 50 sztuk, - trawniki dywanowe minimum 4.000 m ².

Pytanie 2
Czy Wykonawca może wykazać się remontem kanalizacji min DN 800 ?

Odpowiedź 2
Zamawiający nie dopuszcza doświadczenia w zakresie remontu wymienionych elementów, tj. kanalizacji min DN 800

_______________________________________________________________________________

 Uwaga zmiana siwz 

Kraków, dnia 20.06.2018 roku

NZ.271.178.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p. n Budowa nowej ul. Kolnej. Znak sprawy: 7/VI/2018.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, informuje iż w związku z pytaniami od wykonawcy, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP dokonuje zmiany w SIWZ w zakresie wymaganego doświadczenia.

W SIWZ w części III w pkt 1 lit.a) jest:

„a) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą rozbudowę:
- nawierzchni asfaltobetonowej minimum 5.000 m²
- nawierzchni z kostki brukowej minimum 3.000 m²
- kanalizacji minimum DN 800 lub większej minimum 140 mb
- oświetlenia ulicznego słupów w ilości minimum 50 sztuk,
- trawniki dywanowe minimum 4.000 m²
Zamawiający dopuszcza wykonanie robót z poszczególnych branż w ramach różnych zadań (umów)."

W SIWZ w części III w pkt 1 lit. a) powinno być:

„a) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą, rozbudowę, budowę lub przebudowę :
- nawierzchni asfaltobetonowej minimum 5.000 m²
- nawierzchni z kostki brukowej minimum 3.000 m²
- kanalizacji minimum DN 800 lub większej minimum 140 mb
- oświetlenia ulicznego słupów w ilości minimum 50 sztuk,
- trawniki dywanowe minimum 4.000 m²
Zamawiający dopuszcza wykonanie robót z poszczególnych branż w ramach różnych zadań (umów)."

___________________________________________________________________

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 500140863-N-2018 z dnia 20-06-2018 r.

Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 572888-N-2018
Data: 14-06-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 357116163, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126167419, e-mail mkrawczyk@zikit.krakow.pl, faks 126167417.
Adres strony internetowej (url): www.zikit.krakow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3 pkt 1)

W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1) Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą rozbudowę: - nawierzchni asfaltobetonowej minimum 5.000 m² - nawierzchni z kostki brukowej minimum 3.000 m² - kanalizacji minimum DN 800 lub większej minimum 140 mb - oświetlenia ulicznego słupów w ilości minimum 50 sztuk, - trawniki dywanowe minimum 4.000 m² Zamawiający dopuszcza wykonanie robót z poszczególnych branż w ramach różnych zadań (umów).

W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1) Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą rozbudowę, budowę lub przebudowę: - nawierzchni asfaltobetonowej minimum 5.000 m² - nawierzchni z kostki brukowej minimum 3.000 m² - kanalizacji minimum DN 800 lub większej minimum 140 mb - oświetlenia ulicznego słupów w ilości minimum 50 sztuk, - trawniki dywanowe minimum 4.000 m² Zamawiający dopuszcza wykonanie robót z poszczególnych branż w ramach różnych zadań (umów).

_____________________________________________________________________________

UWAGA PYTANIA I ODPOWIEDZI

Kraków, dnia 26.06.2018 roku

NZ.271.178.2018

 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych poniżej przekazuje treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie 1
Czy z uwagi na fakt, że w przedmiocie zamówienia dominujące są rury DN 400 (432,5) m oraz DN 500 (395 m) Wykonawca będzie mógł wykazać się wykonaniem rur o powyższych średnicach i długościach aby spełnić wymagania SIWZ?

 

Odpowiedź 1
Specyfikacja określa wyraźnie warunki. Zamawiający je wyraźnie określił i nie uzna doświadczenia w realizacji kanałów mniejszych średnic.

 

Pytanie 2
Zamawiający określił m.in. następujący warunek udziału w w/w postępowaniu jn.

 

„W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy na dzień składania ofert nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1, 1a) i 1b) ustawy Pzp, a w szczególności wykażą, że: posiadają wiedze i doświadczenie ti. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej jedną robotę budowlana obejmującą rozbudowę:
- nawierzchni asfaltobetonowej minimum 5.000 m2
- nawierzchni z kostki brukowej minimum 3.000 m2
- kanalizacji minimum DN 800 lub większej minimum 140 mb
- oświetlenia ulicznego słupów w ilości minimum 50 sztuk,
- trawniki dywanowe minimum 4.000 m2"

 

Ze względu na fakt, iż z zakresu robót sieciowych w przeważającej ilości głównie do wykonania są kanały o średnicach: fi 400 mm , L= 432,50 m fi 500mm , L = 395,50 m

 

Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunku by Wykonawca legitymował się doświadczeniem jn.

 

„(,..) w szczególności wykażą, że: posiadają wiedzę i doświadczenie ti. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą rozbudowę:
- nawierzchni asfaltobetonowej minimum 5.000 m2
- nawierzchni z kostki brukowej minimum 3.000 m2
- kanalizacji minimum DN 500 lub większej minimum 140 mb
- oświetlenia ulicznego słupów w ilości minimum 50 sztuk,
- wykonanie trawników w ilości minimum 4.000 m2

 

Odpowiedź 2
W zakresie doświadczenia w realizacji prac Zamawiający podtrzymuje warunek dotyczący średnicy kanalizacji /DN 800/

 

Pytanie 3
1. W załączonych do SIWZ przedmiarach robót element kanalizacja deszczowa
- w poz.107 oraz 108 wywóz gruntu poza teren budowy jest ilość 480,21 m3,
- ilości podsypek poz.110 - 179,92 m3; poz.111 - 300,29 m3;oraz obsypek
poz.138 - 1157,41 m3 wynosi łącznie 1637,62 m3
- do tego dochodzą objętości związane z montażem materiałów (przy kanalizacji deszczowej w szczególności ze względu na duże gabaryty rur i studni)
Prosimy zatem o zwiększenie ilości wywozu mas ziemnych poza teren budowy tj.poz.107 oraz 108.
2. Sieć wodociągowa - analogicznie jak kanalizacja deszczowa
3. Sieć kanalizacji tłocznej - analogicznie jak kanalizacja deszczowa
4. Inwestycja będzie prowadzona w bezpośrednim sąsiedztwie starorzecza Wisły oraz rzeki Wisła. Ponieważ głębokości kanalizacji deszczowej sięgają pow.4 m prosimy o wprowadzenie pozycji przedmiarowych na odwodnienie gruntów np. przy pomocy igłofiltrów na długości wykopów ponieważ na pewno wystąpią grunty mocno nawodnione.

 

w/w zapytania i sugestie mają na celu zachowanie równego traktowania, uczciwej konkurencji a przede wszystkim porównywalności ofert przetargowych

 

Odpowiedź 3
Ad 1 Zmieniono ilości przedmiarowe
Ad 2 Zmieniono ilości przedmiarowe
Ad 3 Zmieniono ilości przedmiarowe
Ad 4 Koszt odwodnienia wykopów wykonawca przyjmuje zgodnie z ST jako koszt robót towarzyszących i kalkuluje w cenie robót podstawowych

 

Pytanie 4
- Z dokumentacji projektowej wynika, iż między poprzeczkami 1-14 konieczne będzie wykonanie nasypów, które nie są uwzględnione w przedmiarach robót. Prosimy o dodanie nasypów do przedmiarów.

 

Odpowiedź 4
Dołożono pozycje związane z nasypem.

 

Pytanie 5
- Między poprzeczkami 7-14 projektowana nawierzchnia drogi usytuowana jest dużo wyżej niż sąsiadujące działki. W przedmiarach robót zamawiający nie przewidział z tego tytułu żadnych dodatkowych zabezpieczeń. Czy takowe zabezpieczenia są konieczne do wykonania, jeżeli tak to prosimy o dodanie odpowiednich pozycji do przedmiarów robót

 

Odpowiedź 5
Dołożono pozycje związane z nasypem.

 

Pytanie 6
Element: Kanalizacja deszczowa.
1.poz.109: obmiar w pozycji obejmuje tylko umocnienie jednostronne wykopu dla głównego kolektora. Prosimy o zmianę ilości w pozycji.
2.poz.112: w obmiarze od wykopu dla głównego kolektora odejmowana jest błędnie ilość podsypek. Roboty ziemne z wywozem dla podsypek obejmują poz.:107 i 108, więc dla tej pozycji powinno się odejmować tylko ilość obsypki z poz. 138. Przy zasypie powinno się jeszcze uwzględnić wysokość konstrukcji drogi. Prosimy o zmianę ilości w pozycji.
3.poz.127: według załączonych profili łączna długość przykanalików wynosi 253m. Prosimy o zmianę ilości w pozycji.
4. w przedmiarze dla kan. deszczowej brakuje kompleksowych robót ziemnych dla kanału Dn200. Prosimy o dodanie pozycji.
5. w przedmiarze dla kan. deszczowej brakuje kompleksowych robót ziemnych studni, separatora i wpustów. Prosimy o dodanie pozycji.
6. w przedmiarze dla kan. deszczowej brakuje wywozów nadmiaru urobku. Prosimy o dodanie pozycji.
7.projekt obejmuje montaż separatora typu Amisep Bypass. Według danych katalogowych długość separatora wynosi prawie 8m. Przygotowując rzetelną ofertę, długość tą powinno się odjąć od ilości kanału Dn800. Czy zamawiający wyraża zgodę na zamianę na separator w obudowie z kręgów betonowych?
8.poz.125: prosimy o wskazanie dokładnej powierzchni narzutu kamiennego. Na rys.nr KD10 mamy przedstawioną szerokość na 20m i długość w zakresie wylotu. Czy nie powinno się przyjąć długości zgodnie z projektem budowlanym aż do koryta Wisły? Co w tym przypadku z gurtami?

 

Element: Przebudowa wodociągu.
1.poz.142 i 143: Co obejmuje obmiar w pozycji? Jeżeli traktujemy je jako przywóz materiału na podsypkę i obsypkę to mamy błędną ilość. Prosimy o poprawę ilości w pozycji.
2. w przedmiarze dla przebudowy wodociągu brakuje zasypu wykopów. Przy zasypie powinno się jeszcze uwzględnić wysokość konstrukcji nawierzchni. Prosimy o dodanie pozycji.
3. w przedmiarze dla przebudowy wodociągu brakuje wywozów nadmiaru urobku. Prosimy o dodanie pozycji.
4.poz.166 i 167: Czy opaski nawietrne dla przyłączy domowych powinny zawierać zasuwy? Prosimy o dodanie pozycji.
5. w przedmiarze dla przebudowy wodociągu brakuje pozycji dla demontażu istn. sieci i przyłączy domowych. Prosimy o dodanie pozycji.
6.poz.144 i 145: według dokumentacji projektowej bloki oporowe stosuje się pod trójnikami, zasuwami i hydrantami, więc ich łączna ilość powinna wynosić 13 szt. Prosimy o zmianę ilości w pozycjach.
7.czy w zakresie zadania jest przyszła przebudowa wodociągu od węzła W19 do ulicy Tynieckiej?
Element: Przebudowa rurociągu tłocznego
1. w przedmiarze dla przebudowy r. tłocznego brakuje zasypu wykopów. Przy zasypie powinno się jeszcze uwzględnić wysokość konstrukcji nawierzchni. Prosimy o dodanie pozycji.
2. w przedmiarze dla przebudowy r. tłocznego brakuje wywozów nadmiaru urobku. Prosimy o dodanie pozycji.
3. w przedmiarze dla przebudowy r. tłocznego brakuje pozycji dla demontażu istn. rurociągu. Prosimy o dodanie pozycji.
Element: Przebudowa gazociągu.
1. w przedmiarze dla przebudowy gazociągu brakuje zasypu wykopów. Przy zasypie powinno się jeszcze uwzględnić wysokość konstrukcji nawierzchni. Prosimy o dodanie pozycji.
2. w przedmiarze dla przebudowy gazociągu brakuje wywozów nadmiaru urobku. Prosimy o dodanie pozycji.
3. w przedmiarze dla przebudowy gazociagu brakuje pozycji dla demontażu istn. rurociągu. Prosimy o dodanie pozycji.
4.poz.230: obmiar w pozycji obejmuje jedynie wykop pod rurociąg, bez pogłębienia o grubość podsypki. Prosimy o zmianę ilości w pozycji.
Element: Nawierzchnia asfaltowa
poz. 24 i 25 Wymiana gruntu – kruszywo łamane W przedmiarze robót występuje zła krotność 15 cm + 7 cm = 22 cm . Według zapisu i przekrojów grubość kruszywa powinna wynosić 25 cm.
poz. 28 i 29 podbudowa z betonu asfaltowego W przedmiarze robót grubość 20 cm zgodnie z przekrojem powinna wynosić 14 cm
Element: Nawierzchnia z betonu zbrojonego – zatoka autobusowa
poz. 54, 55 i 56 Nawierzchnia betonowa zbrojona – Grubość nawierzchni po zsumowaniu w przedmiarze robót wynosi 30 cm zgodnie z przekrojami powinna wynosić 22 cm

 

Odpowiedź 6
Element: Kanalizacja deszczowa.
Ad 1 W pozycji należy przyjąć krotność 2
Ad 2 Zmieniono ilość.
Ad 3 Prawidłowa ilość to 214,16m i taką należy przyjąć w przedmiarze.
Ad 4 Zmieniono ilość robót
Ad 5 Zmieniono ilość robót dot. wpustów – pozostałe roboty są uwzględnione w odpowiednich pozycjach
Ad 6 Wywóz nadmiaru urobku ujęty jest w pozycjach 107 i 108
Ad 7 Należy zabudować separator zgodnie z dokumentacją projektową. Ilości zgodnie z przedmiarem.
Ad 8 Zgodnie z dokumentacją projektową.

 

Element: Przebudowa wodociągu.
Ad 1 Ilość prawidłowa – roboty związane z naddatkiem urobku.
Ad 2 Roboty związane z zasypaniem ujęte są w pozycji 140.
Ad 3 Wywóz nadmiaru urobku ujęty jest w pozycjach 142 i 143
Ad 4 Należy wycenić istniejące pozycje zgodnie z dokumentacją projektową.
Ad 5 Dodano pozycję dotyczącą demontażu.
Ad 6 Ilość prawidłowa.
Ad 7 Nie przewiduje się

 

Element: Przebudowa rurociągu tłocznego
Ad 1 Zasyp ujęty w pozycji 177
Ad 2 Wywóz nadmiaru urobku ujęty jest w pozycjach 179 i 180
Ad 3 Dodano pozycję dotyczącą demontażu.

 

Element: Przebudowa gazociągu.
Ad 1 Zasyp ujęty w pozycji 230
Ad 2 Wywóz nadmiaru urobku ujęty jest w pozycjach 232 i 233
Ad 3 Dodano pozycję dotyczącą demontażu.
Ad 4 Przedmiar prawidłowy uwzględnia podsypkę.

 

Element: Nawierzchnia asfaltowa
Ad 1 poz. 24 i 25 Wymiana gruntu – kruszywo łamane Zmieniono krotność
Ad 2 poz. 28 i 29 podbudowa z betonu asfaltowego Zmieniono krotność

 

Element: Nawierzchnia z betonu zbrojonego – zatoka autobusowa
W pozycji 55 krotność powinna wynosić 5, w pozycji 56 krotność = 1.

 

Pytanie 7
Element: Przebudowa gazociągu.
1. poz. 231: błędny obmiar w pozycji, podsypka liczona tylko na 247mb. Prosimy o zmianę ilości w pozycji i automatycznie w pozycjach 232 i 233
2. w przedmiarze dla przebudowy gazociągu brak pozycji dla przejść kołnierzowych PE/stal.
3. Trasa nowego gazociągu przebiega między innymi pod drogą „boczną" w km 0+60,00(K) Czy zamawiający nie przewiduje w tym miejscu rury osłonowej podobnie jak w km 5+60(K)?

 

Odpowiedź 7
Ad 1 Zmieniono ilość
Ad 2 Dodano pozycję.
Ad. 3 Uzgodniony projekt nie przewiduje rury osłonowej.

 

W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany SIWZ poprzez zamieszczenie poprawionego załącznika nr 8 do SIWZ tj. Przedmiaru

_________________________________________________________________

02.07.2018 r.

UWAGA!
Informacja z otwarcia ofert - w załączeniu

________________________________________________________

02.07.2018 r.

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum