Koncesja. Znak sprawy: 21/V/2017

Dotyczy: Koncesji na modernizację infrastruktury przystankowej poprzez wymianę wiat przystankowych oraz budowę zadaszeń w nowych lokalizacjach – etap II (znak sprawy: 21/V/2017)

 Uwaga!
Zmiana terminu składania wniosków z dnia 10.07.2017 godz. 10:00
na dzień 01.09.2017r. godz. 10:00

Ogłoszenie o koncesji

Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/23/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowieul. Centralna 53Kraków31-586PolskaOsoba do kontaktów: siedziba zamawiajacegoTel.: +48 126167416E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl Faks: +48 126167417Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://kzdwk.home.pl/zikit/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Wnioski lub, w stosownym przypadku, oferty należy przesyłać na następujący adres:
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowieul. Centralna 53, sekretariat (pokój nr 118 budynek B)Kraków31-586PolskaOsoba do kontaktów: Paweł MatogaTel.: +48 126167520E-mail: pmatoga@zikit.krakow.pl Faks: +48 126167417Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
2 / 8
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Koncesja na modernizację infrastruktury przystankowej poprzez wymianę wiat przystankowych oraz budowęzadaszeń w nowych lokalizacjach – etap II
Numer referencyjny: 21-V-2017
II.1.2)
Główny kod CPV
45223800
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiot koncesji obejmuje budowę wiat przystankowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, zarównojako wymianę wiat istniejących, jak i budowę zadaszeń w nowych lokalizacjach. Przewiduje się, iż zadaniemobjętych zostanie ok. 100-186 lokalizacji na terenie Krakowa, lecz ostateczna ilość będzie wynikiemprzeprowadzonych negocjacji z zainteresowanymi podmiotami, które przystąpią do postępowania.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 535 637.79 EUR
II.1.6)
Informacje o częściach
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Kraków
II.2.4)
Opis zamówienia:
Orientacyjny zakres* przedmiotu koncesji:
1. Demontaż starych wiat wraz z ewentualnym montażem we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach oile ich stan techniczny będzie na to pozwalał
2. Dostarczenie i montaż określonej ilości nowych wiat zgodnych z wymaganiami Zamawiającego zprzeznaczeniem do eksploatacji reklamowej przez Koncesjonariusza, tzw. wiaty „reklamowe".
3. Dostarczenie i montaż (określona %-owo liczba wiat z pkt. 2) dodatkowych wiat we wskazanych przezZamawiającego lokalizacjach.
4. Podłączenie wiat do sieci elektrycznej.
5. Utrzymanie wiat przystankowych w zakresie czystości i stanu technicznego.
6. Partycypacja w kosztach utrzymania przystanków w czystości.
* - Zamawiający zastrzega, iż ostateczny zakres umowy zarówno pod względem wskazania ostatecznejilości przystanków i wiat objętych umową, jak i określenie wszystkich dodatkowych zadań i obowiązkówbędzie wynikiem przeprowadzonych negocjacji. Przytoczone punkty wskazują orientacyjny kierunek i obszarfunkcjonowania planowanej umowy koncesji.
W załączniku Zamawiający wskazał wybrane lokalizacje przystanków na terenie GMK, z których w trakcienegocjacji wyłoniona zostanie ostateczna lista przystanków na których Koncesjonariusz zobowiązany będziezamontować nowe zadaszenia wyposażone w gabloty reklamowe, z których będzie miał prawo korzystać
3 / 8
zgodnie z zapisami umowy. Podczas negocjacji dopuszcza się włączenie do ostatecznej listy lokalizacji, którenie zostały wymienione w załączniku do ogłoszenia.
W przypadku wiat opisanych w pkt. 3 Zamawiający informuje, iż kwestia dotyczy montażu zadaszeń okonstrukcji stalowej tzw. wiat dodatkowych, które nie będą eksploatowane przez Koncesjonariusza. Ostatecznailość będzie wynikiem złożonej oferty, gdyż jest to Kryterium oceny. Minimalna ilość to 10% wiat tzw.„reklamowych".
Zamawiający oświadcza, że dysponuje prawami do dysponowania gruntem pod budowę i montaż elementówinfrastruktury będących przedmiotem umowy i gwarantuje Koncesjonariuszowi udostępnienie go w celurealizacji postanowień umowy.
Wszystkie zamontowane wiaty objęte umową koncesji stanowią własność Zamawiającego.
W zamian za wykonanie przedmiotu koncesji Koncesjonariusz będzie miał wyłączne prawo do czerpaniakorzyści i korzystania z paneli reklamowych zintegrowanych z wiatami przystankowymi objętymi umowąkoncesji przez cały okres jej obowiązywania.
Okres przez jaki obowiązywać będzie umowa koncesji: 15 lat (wskazany okres może ulec zmianie w trakcienegocjacji koncesyjnych)
Nowe wiaty winny spełniać wymagania załączonej specyfikacji, która określa standardy obowiązujące dla tegotypu infrastruktury na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Poniżej skrócona charakterystyka modeli/typów wiatprzewidzianych do montażu:
1. Wiata podstawowa – typ wiaty aluminiowej możliwy do stosowania ogólnie na terenie całej Gminy MiejskiejKraków poza lokalizacjami w zabytkowej części miasta.
2. Wiata stylowa/stylizowana – typ wiaty aluminiowej stosowany na przystankach w ścisłym centrum miastaoraz w rejonach zabytkowych, zgodnie z wytycznymi Plastyka Miasta i Małopolskiego Konserwatora Zabytkóworaz przy ich akceptacji dla projektu.
3. Wiata Premium – typ wiaty aluminiowej do stosowania w lokalizacjach analogicznych jak wiaty „podstawowe",jednakże o charakterze konstrukcyjno-architektonicznym odmiennym (nowocześniejszym), który ma za zadaniepodnieść wartość estetyczno-wizualną danej lokalizacji.
4. Wiata dodatkowa – typ wiaty stalowej stosowany na terenach Gminy Miejskiej Kraków poza terenami ścisłejzabudowy i głównymi ciągami komunikacyjnymi, gdzie ruch pasażerski jest odpowiednio mniejszy.
Szczegółowy zakres przedmiotu koncesji został zawarty w Istotnych Postanowieniach Umowy (IPU), projekt wzałączeniu. Ostateczna zapisy umowy będą wynikiem negocjacji.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Koncesji udziela się na podstawie kryteriów opisanych poniżej:

Kryterium: 1. Ilość wiat wymienionych

Kryterium: 2. Ilości wat posadowionych dodatkowo - % wiat wymienianych - bez reklam

Kryterium: 3. Długość okresu koncesji
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 535 637.79 EUR
II.2.7)
Okres obowiązywania koncesji
Okres w miesiącach: 180
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Uprawnieni do kontaktu:
4 / 8
Krzysztof Mirski – Zespł Umów i Zamówień Publicznych - tel. +48 12-616-70-14 (sprawy proceduralne) e-mail:kmirski@zikit.krakow.pl
Paweł Matoga – Zespół Infrastruktury Transportowej tel: +48 12- 616-75-20, kom: 662-134-500,pmatoga@zikit.krakow.pl
Luiza Krajnik – Zespół Infrastruktury Transportowej, tel. 501-048-106, +4812-616-7513 e-mail:lkrajnik@zikit.krakow.pl
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków, wskazówki dotyczące wymaganych informacji i dokumentów:
Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przedłoży:
a. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw dowykluczenia w oparciu o art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi,wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie doudziału w postępowaniu;
b. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 32 ust. 1 pkt 1, 2 i 9 ustawy o umowiekoncesji na roboty budowlane lub usługi. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminuskładania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
c. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalegaz opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składaniawniosków lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organempodatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególnościuzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniew całości wykonania decyzji właściwego organu;
d. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KasyRolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca niezalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków lub inny dokument potwierdzający, że wykonawcazawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkamilub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na ratyzaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji, wskazówki dotyczące wymaganych informacji i dokumentów:
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotemkoncesji
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej zprzedmiotem koncesji na kwotę min. 1 000 000 pln
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji, wskazówki dotyczące wymaganych informacji i dokumentów:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów Zainteresowane podmioty musząspełniać następujące warunki udziału dotyczące kwalifikacji technicznych lub zawodowych:
A. Posiadać wiedzę i doświadczenie, polegające na:
5 / 8
1) wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat, licząc od dnia wszczęcia niniejszego postępowania robót budowlanychpolegających na: budowie na terenie jednej gminy min. 30 sztuk wiat przystankowych w jednym roku
2) w okresie ostatnich 5 lat, licząc od dnia wszczęcia niniejszego postępowania doświadczenie w bieżącymutrzymaniu technicznym przez okres min. 3 lat min. 100 szt. konstrukcji wiat przystankowych na terenie jednejgminy w zakresie zbliżonym do wymaganego przez Zamawiającego
.
B. dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu koncesji, w tym co najmniej:
a. osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościkonstrukcyjno – budowlanej., instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych ielektroenergetycznych.
W odniesieniu do wszystkich wymienionych w niniejszym punkcie wymagań właściwe są uprawnieniabudowlane wydawane po 1994 roku (tj. zgodnych z wymogami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im,ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie obowiązujących wcześniej właściwych przepisów.
Zainteresowany podmiot w zakresie spełnienia warunków dot. zdolności technicznej lub zawodowej oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej może polegać na zdolności innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi powiązań. Musi on w takiej sytuacji wykazać koncesjodawcy że będzie spełniał warunki o których mowa w zdaniu poprzedzającym, niezbędne do wykonania koncesji.
Informacje i formalności niezbędne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1) Wraz ze złożeniem wniosku o zawarcie umowy koncesji Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału dotyczących kwalifikacji technicznych lub zawodowych,
2) Wraz ze złożeniem wniosku o zawarcie umowy koncesji Wykonawca, zobowiązany jest złożyć, zgodnie z art.35 ust. 2 ustawy z dnia 21 października 2016r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, następujące dokumenty:
a) Na potwierdzenie warunku określonego w punkcie A – wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania – robót budowlanych - o których mowa w pkt. III 1.3 A, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających że te roboty zostały wykonane należycie.
b) Na potwierdzenie warunku określonego w punkcie B – oświadczenie potwierdzające, że osoby, o których mowa w pkt. B, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane przepisami polskiego prawa budowlanego uprawnienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wymienione wyżej dokumenty mają być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentacji) za zgodność z oryginałem.
III.1.5)
Informacje na temat koncesji zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące koncesji
III.2.2)
Warunki realizacji koncesji:
Zamawiający oświadcza, że dysponuje prawami do dysponowania gruntem pod budowę i montaż elementów infrastruktury będących przedmiotem umowy i gwarantuje Koncesjonariuszowi udostępnienie go w celu realizacji postanowień umowy.
Wszystkie zamontowane wiaty objęte umową koncesji stanowią własność Zamawiającego.
W zamian za wykonanie przedmiotu koncesji Koncesjonariusz będzie miał wyłączne prawo do czerpania korzyści i korzystania z paneli reklamowych zintegrowanych z wiatami przystankowymi objętymi umową koncesji przez cały okres jej obowiązywania.
Okres przez jaki obowiązywać będzie umowa koncesji: 15 lat (wskazany okres może ulec zmianie w trakcie negocjacji koncesyjnych)
6 / 8
III.2.3)
Informacja na temat pracowników odpowiedzialnych za realizację koncesji
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.2)
Termin składania wniosków lub składania ofert
Data: 10/07/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1. Wnioski o zawarcie umowy koncesji należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B. 2.Otwarcie złożonych wniosków nastąpi w dniu 10.07.2017r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08. 2. Wymagania dotyczące wniesienia wadium: przed terminem składania ofert Wykonawcy wniosą wadium w wysokości 10 000 zł.3. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21.10.2016r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, w niniejszym postępowaniu o zawarcie umowy koncesji, w szczególności:
3.1 Zbada złożone wnioski
3.2 Zaprosi wykonawców spełniających warunki i wymagania opisane w ogłoszeniu o koncesji do etapu negocjacji wszystkich warunków realizacji umowy koncesji.
3.3. Zaprosi Wykonawców, którzy wzięli udział w negocjacjach do składania ofert, przekazując Opis Warunków Koncesji wraz z Istotnymi Postanowieniami Umowy Koncesji.
3.4 Oceni oferty wg kryteriów oceny ofert opisanych w Opisie Warunków Koncesji.
3.5 Zawrze umowę z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17 AWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587706Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
7 / 8
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w zawarciu umowy koncesji oraz poniósłlub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo downiesienia odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniuo zawarcie umowy koncesji lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest obowiązany na podstawieustawy.
2. Do wnoszenia i rozpoznawania odwołań stosuje się odpowiednio przepisy działu VI rozdziału 2 Prawa zamówień publicznych, z wyjątkiem art. 180 ust. 2 tej ustawy, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
3. Wpis od odwołania uiszcza się w wysokości należnej od odwołania dotyczącego zamówienia publicznego,którego wartość przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (Pzp) - jeżeli wartość koncesji jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy Pzp.
Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, jeżeli została przekazana w inny sposób;
2) 10 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o koncesji lub zamieszczenia dokumentów koncesji na stronie internetowej,w przypadku odwołania wobec treści ogłoszenia o koncesji lub dokumentów koncesji;
3) 10 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy koncesji, w przypadku odwołania wobec zawarcia umowy koncesji bez uprzedniej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o koncesji;
4) 30 dni od dnia, w którym zamawiający opublikował ogłoszenie o zawarciu umowy koncesji, pod warunkiem że ogłoszenie to zawiera uzasadnienie decyzji zawarcia umowy koncesji bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o koncesji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo zamieszczenia ogłoszenia o koncesji w Biuletynie Zamówień Publicznych;
5) 30 dni od dnia, w którym zamawiający opublikował ogłoszenie o zmianie umowy koncesji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo zamieścił ogłoszenie o zmianie umowy koncesji w Biuletynie Zamówień Publicznych;
6) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy koncesji w przypadku nieopublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o zawarciu umowy koncesji albo gdy opublikowane ogłoszenie nie zawierało uzasadnienia;
7) 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy koncesji w przypadku niezamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zawarciu umowy koncesji albo gdy zamieszczone ogłoszenie nie zawierało uzasadnienia.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17 AWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587706Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
8 / 8
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/06/2017

 


 

UWAGA!!!

Odwołanie

OZ.271.170.2017                                                                                        Kraków, dnia 22.06.2017r.

 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje niezwłocznie kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniania specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

W załączeniu Zamawiający przekazuje treść odwołania.

Uwaga!
Zamawiający informuje, że Odwołujący wycofał z dniem 4.07.2017 odwołanie od czynności ogłoszenia o koncesji.


UWAGA !!!

Sprostowanie ogłoszenia o koncesji  w zalączeniu

Uwaga!
Zmiana terminu składania wniosków z dnia 10.07.2017 godz. 10:00
na dzień 01.09.2017r. godz. 10:00

Uzupełnienie do sekcji VI.3 Ogłoszenia o koncesji: Informacje dodatkowe.

2. Wymagania dotyczące wniesienia wadium: przed terminem składania ofert. Wykonawcy wniosą wadium w wysokości 10 000 zł:

a) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.
b) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415.
c) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
d) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną /za zgodność z oryginałem/.
e) Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (D.U. z 2015 poz. 2164 t.j. z późn. zm.)

Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Koncesjodawcy (Zamawiającego):
Pytanie 1. Stosownie do ogłoszenia, ubiegający się o udzielenie koncesji winien załączyć informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 32 ust. 1 pkt 1, 2 i 9 ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W związku z tym, że członek zarządu klienta jest obywatelem Holandii, prosimy o informację, czy informacja z Rejestru karnego musi zostać wystawiona w Holandii przez tamtejszy rejestr, czy w Polsce przez KRK. Nadmieniam, że stosownie do § 8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 7.07.2015r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym: „W przypadku złożenia wniosku o udzielenie informacji z Rejestru przez osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska, przed udzieleniem informacji występuje się z zapytaniem o informację o wnioskodawcy z rejestru karnego państwa, którego obywatelem jest wnioskodawca.". Jednakże w związku z tym, że praktyka przyjmowana przez organy w Polsce jest w tym zakresie różna, proszę o informację gdzie winno być wystawione zaświadczenie.
Ad. 1
Zasada jest taka: jeśli osoba po stronie Wykonawcy, np. członek zarządu, ma miejsce zamieszkania w Polsce to oczywiście zaświadczenie winno być z naszego rejestru. Jeśli mieszka za granicą np.: w Holandii to zdecydowanie prościej i skuteczniej będzie jeżeli sam dostarczy zaświadczenie wystawione przez tamtejsze władze.

Pytanie 2. Razem z wnioskiem należy złożyć oświadczenie potwierdzające, że osoby, o których mowa w pkt B, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane przepisami polskiego prawa budowlanego uprawnienia – czy w tym zakresie wystarczające jest zaświadczenie zawarte w punkcie 4 wniosku o zawarcie umowy koncesji, czy winno zostać złożone dodatkowe oświadczenie, np. ze wskazaniem osób, uprawnień?

 

Ad. 2
Tak, wystarczy oświadczenie składane w pkt 4 Wniosku o zawarcie umowy koncesji.

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum