Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/V/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Ubezpieczenie mienia i OC Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej Transportu w Krakowie (znak sprawy: 4/V/2017)

UWAGA!
Miejsce oraz ZMIANA SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat w budynku B (pokój nr 118), nie później niż do dnia 24 lipca 2017r. do godziny 11:00.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24 lipca 2017 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków – budynek A pokój nr 08.

 

Uwaga!
WIZJA LOKALNA

Zgodnie z zapisami SIWZ Część I Informacje podstawowe Opis przedmiotu zamówienia oraz w związku z pytaniami wykonawców dotyczącymi wizji w terenie obiektów infrastruktury strategicznej, w dniu 10 lipca br., tj. w poniedziałek, planowany jest wyjazd celem wizji w terenie, tunelu Krakowski Szybki Tramwaj (KST).

Możliwy jest również objazd mostów zgłoszonych do ubezpieczenia (oprócz tunelu KST).

Wyjazd planowany jest o godzinie 10.00 z siedziby ZIKiT przy ul. Centralnej 53.
Zgłoszenia wykonawców przyjmowane będą do dnia 7 lipca 2017r. tj. do piątku, do godz. 15.00 w formie telefonicznego zgłoszenia się do Pani Moniki Kubiak – pracownika Zespołu Utrzymania Infrastruktury i Nieruchomości - pod numerem telefonu – 12-616-86-23 i adresem poczty elektronicznej: mkubiak@zikit.krakow.pl.

UWAGA!!!

W załączeniu zamieszczamy odpowiedzi na pytania

z dnia 27 i 28.06.2017 - 2 Zestawy

Dostęp do protokołów kontroli obiektów inżynierskich

Protokoły kontroli okresowych obiektów mogą zostać udostępniona do wglądu w budynku Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, usytuowanym przy os. Złotej Jesieni 14 (31-828) Kraków, pokój nr 14, po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu: 12 616 86 23 (osoba do kontaktu w tej sprawie: Pani Monika Kubiak), e-mail: mkubiak@zikit.krakow.pl lub za pośrednictwem Pani Natalii Słowiak tel. 12-616-75-52, nslowiak@zikit.krakow.pl.

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowieul. Centralna 53Kraków31-586PolskaOsoba do kontaktów: siedziba zamawiajacegoTel.: +48 126167416E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl Faks: +48 126167417Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zikit.krakow.pl
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://kzdwk.home.pl/zikit/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowieul. Centralna 53, sekretariat (pokój nr 118 budynek B)Kraków31-586PolskaOsoba do kontaktów: Krzysztof GardułaTel.: +48 602220060E-mail: kg@pwskonstanta.com.pl Faks: +48 126167417Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://kzdwk.home.pl/zikit/
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
ubezpieczenie mienia - Mosty - Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu wKrakowie od ryzyk żywiołowych
Numer referencyjny: 4-V-2017
II.1.2)
Główny kod CPV
66515000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia -Mosty- Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu InfrastrukturyKomunalnej i Transportu w Krakowie od ryzyk żywiołowych.
2. Przedmiot, warunki, zakres, sumy ubezpieczenia i limity lub podlimity odpowiedzialności, a także pozostałepostanowienia wzoru Umowy – zał. 02 do SIWZ w tym Klauzule Dodatkowe określa Załącznik nr 1 do wzoruUmowy Opis Przedmiotu Zamówienia
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
66515100
66515200
66515300
66515400
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Kraków
II.2.4)
Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia -Mosty- Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu InfrastrukturyKomunalnej i Transportu w Krakowie od ryzyk żywiołowych.
2. Przedmiot, warunki, zakres, sumy ubezpieczenia i limity lub podlimity odpowiedzialności, a także pozostałepostanowienia wzoru Umowy – zał. 02 do SIWZ w tym Klauzule Dodatkowe określa Załącznik nr 1 do wzoruUmowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
3. W załączeniu do SIWZ Zamawiający przedstawił Informację o ubezpieczanym mieniu.
4. Zgodnie z warunkami SIWZ możliwa jest wizja lokalna z udziałem pracownika Zamawiającego.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: I. Klauzule fakultatywne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 05/09/2017
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Krzysztof Mirski – Specjalista w Zespole Umów i Zamówień Publicznych - tel. 12/616-70-14 - sprawyproceduralne e-mail: kmirski@zikit.krakow.pl
Marta Nowel-Nędza – biegły w komisji, tel. mobile: +48 606 939 704, e-mail: m.nowel-nedza@pwskonstanta.pl - sprawy merytoryczne
Krzysztof Garduła – biegły w komisji, tel. +48 602 220 060, e-mail: kg@pwskonstanta.com.pl -sprawymerytoryczne.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to zodrębnych przepisów; to jest posiadają uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej określonejprzepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Dz. U. z 2015r. poz. 1844 z późn. zm. zwanej dalej ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; przy czymwymaga się, aby Wykonawca, który złoży ofertę na dane Zadanie - Część, posiadał w odniesieniu do tej częściuprawnienia w zakresie jednej lub więcej grup ubezpieczeń, to jest:
- dla Zadania Części III - co najmniej w grupie ubezpieczeń 8 i 9 Działu II Załącznika do ustawy o działalnościubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
2. Zamawiający, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę,którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminieaktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art.25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. dokumentów wymienionych poniżej:
a. zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej - co najmniej w grupie 8 igrupie 9 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub gdy zezwolenienie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - zaświadczenie właściwego organu nadzoru, żeWykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie bądźzaświadczenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - oświadczenie Wykonawcy, żeprowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niegozezwolenia, bądź zaświadczenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej na potwierdzenie spełniania warunkuudziału w przedmiotowym postepowaniu. Na oświadczeniu należy także podać nazwę i numer postępowania.
b. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeliodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia woparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składaniaofert;
c. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczeniedo udziału w postępowaniu;
d. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega zopłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lubinnego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowymw sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji właściwego organu;
e. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KasyRolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalegaz opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumieniez właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, wszczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
b1- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jestkrótszy - w tym okresie, wykonawca udzielał lub udziela nadal ochrony ubezpieczeniowej:
- w przypadku Zadania - Części III – w ramach przynajmniej 2 umów ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeniamienia od wszystkich ryzyk lub ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, każda z łącznąsumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 200.000.000,00 zł; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegającychsię o udzielenie Zamówienia, każdy z Wykonawców powinien, w okresie ostatnich 3 lat przed upływemterminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, udzielać ochronyubezpieczeniowej: w przypadku Zadania Części III – w ramach przynajmniej 1 umowy ubezpieczenia wzakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk lub ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeńlosowych z łączną sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 200.000.000,00 zł;
b2- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym, co najmniej jedną osobą przewidzianąprzez Wykonawcę do realizacji Zamówienia, odpowiedzialną za świadczenie usług, posiadającą wykształceniewyższe oraz:
- dla Zadania Części III - kwalifikacje zawodowe likwidatora szkód majątkowych w zakresie ubezpieczeń mieniai co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu i wydawaniu decyzji w postępowaniu likwidacyjnym wzakresie ubezpieczeń mienia,
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy są szczegółowo określone w istotnych postanowieniach umowy stanowiącychzałącznik nr 2 do SIWZ.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonaniazamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/07/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 19/07/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586Kraków – budynek A pokój nr 08
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Uprawnieni do kontaktów:
sprawy proceduralne:
Krzysztof Mirski – Specjalista w Zespole Umów i Zamówień Publicznych - tel. 12/616-70-14 e-mail:kmirski@zikit.krakow.pl
sprawy merytoryczne:
Marta Nowel-Nędza – biegły w komisji, tel. mobile: +48 606 939 704, e-mail: m.nowel-nedza@pwskonstanta.pl
Krzysztof Garduła – biegły w komisji, tel. +48 602 220 060, e-mail: kg@pwskonstanta.com.pl
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
30.05.2019
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,będzienajpierw dokonywał oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została ocenionajakonajkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości:27.000zł(słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy).
5. Ponadto do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w zakresie wymaganego doświadczeniazawodowego – jednolity dokument (JEDZ);
b) oświadczenie Wykonawcy dot. wykluczenia (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę składaodrębnie) – jednolity dokument (JEDZ);
c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymaganewykształcenie i kwalifikacje zawodowe, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień –jednolity dokument (JEDZ).
d) wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych zaświadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczeniai wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynnościoraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- wg wzoru (tabeli) w zał. 04 do SIWZ.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17 AWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587706Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieśćszkodę wwyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnejokreślone wDziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznychul. Postępu 17 AWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587706Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/06/2017 

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu
2017-098132
SOFTWARE VERSION:
9.5.4
ORGANISATION:ENOTICES COUNTRY:EU
PHONE:/E-mail:
mkrawczyk@zikit.krakow.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:
YES
NOTIFICATION PUBLICATION:
YES
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowieul. Centralna 53Kraków31-586PolskaOsoba do kontaktów: siedziba zamawiajacegoTel.: +48 126167416E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl Faks: +48 126167417Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zikit.krakow.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
ubezpieczenie mienia - Mosty - Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu wKrakowie od ryzyk żywiołowych
Numer referencyjny: 4-V-2017
II.1.2)
Główny kod CPV
66515000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia -Mosty- Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu InfrastrukturyKomunalnej i Transportu w Krakowie od ryzyk żywiołowych.
2. Przedmiot, warunki, zakres, sumy ubezpieczenia i limity lub podlimity odpowiedzialności, a także pozostałepostanowienia wzoru Umowy – zał. 02 do SIWZ w tym Klauzule Dodatkowe określa Załącznik nr 1 do wzoruUmowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2017
VI.6)
Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-076888
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 110-221493
2 / 2
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 08/06/2017
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)
Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
VII.1.2)
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/07/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/07/2017
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Warunki otwarcia ofert
Data: 19/07/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Warunki otwarcia ofert
Data: 24/07/2017
Czas lokalny: 12:00
VII.2)
Inne dodatkowe informacje:

UWAGA!
Miejsce oraz ZMIANA SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat w budynku B (pokój nr 118), nie później niż do dnia 24 lipca 2017r. do godziny 11:00.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24 lipca 2017 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków – budynek A pokój nr 08.

 

W załączeniu zamieszczamy odpowiedzi na pytania

z dnia 27 i 28.06.2017 - 2 Zestawy

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum