Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/IV/2017

Remont nawierzchni ulic: Jancarza, Nagłowickiej, Wawelskiej, Kleeberga, Bitwy nad Bzurą w Krakowie.

14/04/2017 S74 - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I.II.III.IV.VI.

Polska-Kraków: Roboty w zakresie naprawy dróg

2017/S 074-141155

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: siedziba zamawiającego
Tel.: +48 126167416
E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zikit.krakow.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zikit.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Remont nawierzchni ulic: Jancarza, Nagłowickiej, Wawelskiej, Kleeberga, Bitwy nad Bzurą w Krakowie.

Numer referencyjny: 7/IV/2017
II.1.2)Główny kod CPV
45233142
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

A. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót zgodnie z przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ oraz specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ.

b. Zakres robót obejmuje:

— „Remont ulicy Jancarza"

— „Remont nawierzchni ulicy Nagłowickiej"

— „Remont nawierzchni ulicy Wawelskiej"

— „Remont nawierzchni ulicy Kleeberga"

— „Remont nawierzchni ulicy Bitwy nad Bzurą".

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233140
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont nawierzchni ulic: Jancarza, Nagłowickiej, Wawelskiej, Kleeberga, Bitwy nad Bzurą w Krakowie.

a. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót zgodnie z przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ oraz specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ.

b. Zakres robót obejmuje:

— „Remont ulicy Jancarza"

— „Remont nawierzchni ulicy Nagłowickiej"

— „Remont nawierzchni ulicy Wawelskiej"

— „Remont nawierzchni ulicy Kleeberga"

— „Remont nawierzchni ulicy Bitwy nad Bzurą".

1.2. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

a) organizowanie i realizacja robót budowlanych (przez pracowników niższego szczebla technicznego);

b) bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych (przez pracowników fizycznych).

1.3. Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w części I ust. 1.2 SIWZ, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy.

Wykonawca zlecając roboty budowlane podwykonawcom zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia w/w osób na umowę o prace oraz zapisów umożliwiających zamawiającemu przeprowadzenie kontroli wykonania tego obowiązku.

1.4. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą:

— Przedmiaru Robót – zał. 5 do SIWZ,

— Specyfikacji Technicznej – zał. 6 do SIWZ

— Załącznika graficznego – zał. 7 do SIWZ

— Wykazu sprzętu do oceny w kryterium własności – zał. 8 do SIWZ

1.5. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi).

1.6. Wymagany okres gwarancji dla robót remontowych i wbudowanych materiałów:

— Minimum 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy.

1.7. Termin wykonania zamówienia: 120 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużony okres gwarancji dla robót remontowych i wbudowanych materiałów / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Własność sprzętu / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami:

Ryszard Stabach – tel. (012) 616-86-19 (sprawy merytoryczne).

Tomasz Wolnik – tel. (012) 616-71-12 (sprawy proceduralne).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

a) organizowanie i realizacja robót budowlanych (przez pracowników niższego szczebla technicznego);

b) bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych (przez pracowników fizycznych).

2. Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp.

3. Wykaz oświadczeń jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty:

a) oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w zakresie wymaganego doświadczenia zawodowego – jednolity dokument (JEDZ);

b) oświadczenie Wykonawcy dot. wykluczenia (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę składa odrębnie) – jednolity dokument (JEDZ);

c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – jednolity dokument (JEDZ).

d) oświadczenie, o zatrudnieniu pracowników fizycznych – wersja elektroniczna dokumentu dostępna pod adresem podanym w części IV punkcie 16 SIWZ),

e) wykaz sprzętu wraz z informacją o tytule do dysponowania nim,

f) pisemne oświadczenie od wytwórców mas bitumicznych zapewniające ciągłość dostawy mas bitumicznych dla potrzeb wykonywanych prac.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. dokumentów wymienionych poniżej:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.1. posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali roboty budowlane polegające na wykonaniu:

— remontów nawierzchni bitumicznych – w ilości co najmniej 16.000 m²,

— montaż krawężników betonowych/kamiennych – w ilości co najmniej 4.800 mb.

1.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia.

Wykonawca powinien dysponować minimum:

Wykonawca dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie i kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej: drogowej bez ograniczeń, posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie, które nabyła pełniąc funkcję kierownika budowy co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu remontów o zakresie zbliżonym/porównywalnym do przedmiotu zamówienia.

Uwaga: 1

W związku z art. 22a ust. 4 Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane

Uwaga: 2

Kierownik budowy i kierownicy robót budowlanych powinni posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulacje odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 65).

1.3 Wykonawca przedstawi tytuł do dysponowania sprzętem w przypadku wybrania jego oferty do realizacji zadania będzie dysponował następującą ilością sprzętu zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ cz. III pkt 1.3.

Dzierżawiony sprzęt nie może przekraczać 50 % w każdej wymienionej pozycji. Ilości nieparzyste należy zaokrąglić w górę. Pozycje występujące w ilości 1 szt. muszą stanowić własność Wykonawcy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

A) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg. zał. nr 3 do SIWZ (wzór);

b) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 4 do SIWZ (wzór);

c) Wykaz sprzętu wraz z zobowiązaniem do dysponowania nim (w przypadku gdy wykazany sprzęt nie jest własnością Wykonawcy).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Warunki realizacji umowy są szczegółowo określone w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie oraz dostarczyć harmonogram prac.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy- szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/05/2017
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/05/2017
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B).

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami:

Ryszard Stabach – tel. (012) 616-86-19 (sprawy merytoryczne).

Tomasz Wolnik – tel. (012) 616-71-12 (sprawy proceduralne).

2. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, będzie najpierw dokonywał oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 26 000 PLN (słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy 00/100). Szczegóły dotyczące wadium określono w części V SIWZ.

4. Ponadto do oferty należy załączyć:

a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej;

b) pełnomocnictwo dla wykonawcy uprawnionego do reprezentacji (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych);

c) wypełniony formularz oferty – wg zał. 1 do SIWZ;

d) kosztorys ofertowy, zgodny z przedmiarem robót;

e) kserokopię dowodu wniesienia wadium.

5. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 3 lit. a do lit. d oraz punkcie 2 (część IV SIWZ). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie 5 (część IV SIWZ).

7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

9. Na Żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące podwykonawców.

10. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w punkcie 3 lit. a do lit. d (część IV SIWZ).

11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. a do lit. d (część IV SIWZ) składa odpowiednie dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016.1126).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/04/2017

________________________________________________________________

OZ.271.87.2017                                            Kraków, dnia 18.04.2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: Remont nawierzchni ulic: Jancarza, Nagłowickiej, Wawelskiej, Kleeberga, Bitwy nad Bzurą w Krakowie. Znak sprawy 7/IV/2017.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia SIWZ poprzez zamieszczenie na stronie internetowej brakującego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).

_______________________________________________________________

OZ.271.87.2017                                          Kraków, dnia 20.04.2017 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n.: Remont nawierzchni ulic: Jancarza, Nagłowickiej, Wawelskiej, Kleeberga, Bitwy nad Bzurą w Krakowie. Znak sprawy: 7/IV/2017.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę poniższych zapisów:

W części I SIWZ pkt 1.4 tiret 4 jest:

Wykazu sprzętu do oceny w kryterium własności - zał. 8 do SIWZ

W części I SIWZ pkt 1.4 tiret 4 powinno być:

Wykazu sprzętu - zał. 8 do SIWZ

W części II SIWZ pkt 1 ppkt 12) jest:

Wykaz sprzętu do oceny w kryterium własności - załącznik nr 8

W części II SIWZ pkt 1 ppkt 12) powinno być:

Wykaz sprzętu - załącznik nr 8

W części III SIWZ pkt 1.3 wykreśla się poniższy tekst:

Dzierżawiony sprzęt nie może przekraczać 50% w każdej wymienionej pozycji. Ilości nieparzyste należy zaokrąglić w górę. Pozycje występujące w ilości 1 szt. muszą stanowić własność Wykonawcy.

W części IX SIWZ jest:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

C - cena brutto - 60%.
G – wydłużony okres gwarancji dla robót remontowych i wbudowanych materiałów- 30%
S – własność sprzętu - 10%

N = C + G + S

gdzie:
N – łączna ilość punktów badanej oferty
C – ilość punktów badanej oferty w kryterium cena
G – ilość punktów badanej oferty w kryterium wydłużony okres gwarancji dla robót remontowych
S - ilość punktów badanej oferty w kryterium własność sprzętu

I kryterium C - cena brutto

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 60 punktów, natomiast pozostali wykonawcy – odpowiednio mniej punktów, według poniższego wzoru:

      cena minimalna
C = ---------------------------------- x 60 pkt
     cena badanej oferty

II kryterium G - wydłużony okres gwarancji dla robót remontowych i wbudowanych materiałów.

Wykonawca, który zaproponuje w formularzu oferty wydłużenie okresu gwarancji otrzyma dodatkowe punkty.
Za wydłużenie 36-cio miesięcznego okresu gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 15 punktów.
Za wydłużenie 36-cio miesięcznego okresu gwarancji o dodatkowe 24 miesiące, Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 30 punktów.

Za niewskazanie wydłużonego okresu gwarancji w formularzu oferty wykonawcy otrzyma 0 punktów w tym kryterium oceny ofert. W takim przypadku Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca udzieli 36 miesięcznego okresu gwarancji, zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ.

III Kryterium S - Potencjał sprzętowy z tytułem własności powyżej 50% obligatoryjnego wymogu posiadania sprzętu własnego, tj.:

1. Koparko-ładowarka 2 szt. – 1p/szt.
2. Samochody samowyładowcze min 10t 2 szt. – 1p/szt.
3. Rozkładarka do mas bitumicznych 1 szt. – 1p/szt.
4. Walec gumowy 1 szt. – 1p/szt.
5. Walec stalowy 1 szt. – 1p/szt.
6. Koparka 0,15 – 0,4 m3 2 szt. – 1p/szt.
7. Frezarka do mas bitumicznych 1 szt. – 1p/szt.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz otrzyma łącznie największą liczbę punktów.

W części IX SIWZ powinno być:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

C - cena brutto - 60%.
G – wydłużony okres gwarancji dla robót remontowych i wbudowanych materiałów- 40%

N = C + G

gdzie:
N – łączna ilość punktów badanej oferty
C – ilość punktów badanej oferty w kryterium cena
G – ilość punktów badanej oferty w kryterium wydłużony okres gwarancji dla robót remontowych i wbudowanych materiałów

I kryterium C - cena brutto

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 60 punktów, natomiast pozostali wykonawcy – odpowiednio mniej punktów, według poniższego wzoru:

     cena minimalna
C = ---------------------------------- x 60 pkt
     cena badanej oferty

II kryterium G - wydłużony okres gwarancji dla robót remontowych i wbudowanych materiałów.

Wykonawca, który zaproponuje w formularzu oferty wydłużenie okresu gwarancji otrzyma dodatkowe punkty.
Za wydłużenie 36-cio miesięcznego okresu gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 20 punktów.
Za wydłużenie 36-cio miesięcznego okresu gwarancji o dodatkowe 24 miesiące, Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 40 punktów.

Za niewskazanie wydłużonego okresu gwarancji w formularzu oferty wykonawcy otrzyma 0 punktów w tym kryterium oceny ofert. W takim przypadku Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca udzieli 36 miesięcznego okresu gwarancji, zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz otrzyma łącznie największą liczbę punktów.

_____________________________________________________________________

Kraków, dnia 20.04.2017 r.

Zamawiający zamieszcza poniżej sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu przesłane do publikacji w dniu 20.04.2017 r.

_________________________________________________________________

Kraków, dnia 21.04.2017 r.

Zamawiający zamieszcza poniżej sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w dniu 21.04.2017 r.

_________________________________________________________________

23.05.2017 r.

UWAGA!
Informacja z otwarcia ofert - w załączeniu

_________________________________________________________________

23.05.2017 r.

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum