Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 18/III/2017

Utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na cztery rejony.

Polska-Kraków: Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

2017/S 065-122529

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: siedziba zamawiającego
Tel.: +48 126167416
E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zikit.krakow.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zikit.kraków.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na cztery rejony.

Numer referencyjny: 18/III/2017
II.1.2)Główny kod CPV
50232100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest Utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów Gminy Miejskiej Kraków.

W skład każdego zadania wchodzą następujące rodzaje instalacji oświetleniowej:

a) oświetlenie uliczne:

— sieć wydzielona kablowa i napowietrzna,

— sieć wspólna z siecią rozdzielczą n/n Tauron S.A. Kraków,

— sieć wspólna z siecią trakcyjną

— sieć kablowa z oprawami przewieszkowymi (złącza w elewacjach kamienic)

— sieć wspólna z sygnalizacją świetlną

b) oświetlenie parkowe,

c) iluminacja obiektów,

d) oświetlenie przejścia podziemne,

e) oświetlenie tuneli.

Realizacje prac ze względów organizacyjnych dzieli się na cztery rejony:

— Rejon Śródmieście

— Rejon Nowa Huta

— Rejon Podgórze

— Rejon Krowodrza

2. Szczegółowy opis zamówienia zawierają zał. nr 5,6,7,8,9,10 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest Utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów Gminy Miejskiej Kraków.

W skład każdego zadania wchodzą następujące rodzaje instalacji oświetleniowej:

a) oświetlenie uliczne:

— sieć wydzielona kablowa i napowietrzna,

— sieć wspólna z siecią rozdzielczą n/n Tauron S.A. Kraków,

— sieć wspólna z siecią trakcyjną

— sieć kablowa z oprawami przewieszkowymi (złącza w elewacjach kamienic)

— sieć wspólna z sygnalizacją świetlną

b) oświetlenie parkowe,

c) iluminacja obiektów,

d) oświetlenie przejścia podziemne,

e) oświetlenie tuneli.

Realizacje prac ze względów organizacyjnych dzieli się na cztery rejony:

— Rejon Śródmieście

— Rejon Nowa Huta

— Rejon Podgórze

— Rejon Krowodrza

1.2. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

a. pracowników średniego szczebla technicznego – organizowanie, nadzorowanie i wykonywanie specjalistycznych prac.

b. pracowników średniego i niższego szczebla – organizowanie i realizacja usługi

c. pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie usługi

1.3. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi powinna być zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niespełnienie warunków dotyczących podwykonawców zawartych we wzorze umowy spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.

1.4.Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w części III ust. 2 SIWZ, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy.

1.5 Szczegółowy opis zamówienia oraz zakres prac zawierają załączniki do niniejszej specyfikacji:

Wytyczne do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego – załącznik nr 5,

— Instrukcja Eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego i iluminacji Gminy Miejskiej Kraków – załącznik nr 6,

— Wymagania Stawiane Oświetleniu i Elementom Oświetlenia Ulicznego i Iluminacji -załącznik nr 7,

— Stan ilościowy punktów świetlnych na.01.2017 r – załącznik nr 8,

— Kalendarz świecenia – załącznik nr 9,

— Harmonogram prac na 12 miesięcy – załącznik nr 10,

Wszędzie gdzie opisane są urządzenia oświetlenia ulicznego należy również przyjmować iluminację obiektów.

1.6.Wszystkie materiały lub elementy stosowane w eksploatacji oraz realizacji prac awaryjnych muszą posiadać atesty i świadectwa jakości, spełniać odpowiednie normy a ich rodzaj i typ być dostosowany do istniejących eksploatowanych urządzeń oświetleniowych.

1.7.Wykonawca w celu realizacji zamówienia musi dysponować (zlokalizowaną w odległości do 25 km od centrum Krakowa): bazą dyspozytorską, bazą transportową oraz materiałów zamiennych i depozytowych.

1.8.W zakresie realizacji zamówienia Wykonawca musi uwzględnić utylizację źródeł światła oraz koszt gromadzenia i transportu odpadów niebezpiecznych.

1.9.W celu przeprowadzenia kontroli przez Zamawiającego – Wykonawca musi udostępnić maksymalnie 2 razy /miesiąc – na 8 godzin w porze świecenia oświetlenia – transport dla potrzeb kontroli (3 osoby).

1.10.W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw produktu, producenta lub norm – produkty te można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

1.11. Prowadzenie prac eksploatacyjnych we wszystkich rejonach jest traktowane jako jedno zadanie.

2. Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy (licząc od daty 31 marca każdego roku obowiązywania umowy).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Konserwacja punktów świetlnych / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2017
Koniec: 31/05/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami:

Adam Nenko, Bogdan Dudziński – Zespół Infrastruktury Torowej i Energetycznej – tel. (012) 616-86-48 (sprawy techniczne)

Elżbieta Nowotarska – Zespół Umów i Zamówień Publicznych – tel. (012) 616- 71- 14 (sprawy proceduralne).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1.Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

a. pracowników średniego szczebla technicznego – organizowanie, nadzorowanie i wykonywanie specjalistycznych prac.

b. pracowników średniego i niższego szczebla – organizowanie i realizacja usługi

c. pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie usługi

2.Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp.

3.Wykaz oświadczeń jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty:

a) oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w zakresie wymaganego doświadczenia zawodowego – (JEDZ);

b) oświadczenie Wykonawcy dot. wykluczenia (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę składa odrębnie) – (JEDZ);

c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – (JEDZ).

d) oświadczenie, o zatrudnieniu pracowników fizycznych.

e) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu (wraz z informacją o tytule do dysponowania ).

4.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. dokumentów wymienionych poniżej:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.1. posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali prace polegające na prowadzeniu eksploatacji, konserwacji i naprawach oświetlenia ulicznego w mieście w ilości minimum 30 000 punktów świetlnych przez okres 1 roku (12 m-cy) lub wybudowaniem, remontem oświetlenia ulicznego w mieście nie mniej niż 3 000 punktów świetlnych łącznie w okresie ostatnich 3 latach.

1.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej dwoma osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do kierowania pracami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Ponadto:

— wszyscy pracownicy brygad muszą posiadać świadectwa kwalifikacyjne SEP lub innych uprawnionych jednostek kwalifikacyjnych z zakresie eksploatacji do 1 kV,

— w każdej brygadzie co najmniej jeden pracownik musi posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne do pomiarów instalacji elektrycznych,

— brygadzista każdej brygady oprócz świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji winien posiadać świadectwo kwalifikacyjne SEP lub innych uprawnionych jednostek kwalifikacyjnych w zakresie dozoru do 1kV,

— 2 osoby posiadające uprawnienia do pracy pod napięciem do 1 kV na sieciach wspólnych z siecią rozdzielczą nn Tauron.

Uwaga:

W związku z art. 22a ust. 4 Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują prace, do realizacji których te zdolności są wymagane.

1.3 Wykonawca w celu wykonania zamówienia (w przypadku wybrania jego oferty do realizacji zadania) będzie dysponował następującym sprzętem i wyposażeniem zakładu:

a) bazą dyspozytorską, pracująca w systemie całodobowym musi posiadać minimalne wyposażenie w postaci:

— 2 linie telefoniczne z automatyczną rejestracją wszystkich rozmów (zgłoszeń),

— linii telefonicznej faksowej (całodobowej),

— całodobowa łączność radiową dyspozytorni z ekipami pogotowia pracującymi w mieście,

— system łączności internetowej (e-mail),

— komputerowy system ewidencji i rozliczania zgłoszeń awarii i usterek,

— linia telefonii komórkowej przynajmniej jedna na rejon.

b) bazą transportową, w której Wykonawca zabezpieczy minimum cztery pogotowia energetyczne (w postaci specjalistycznych pojazdów podnośniki koszowe) pracujących 24h na dobę dla zabezpieczenia obsługi prac konserwacyjnych w celu realizacji całego zamówienia, wyposażonych w GPS ( co najmniej 1 pogotowie na 1 rejon ).

c) magazyn materiałów zamiennych i depozytowych (oddalony do 25 km od centrum Krakowa).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

A. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wg. zał. nr 3 do SIWZ(wzór);

B. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowania robotami budowanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 4 do SIWZ (wzór);

C. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami 11 do SIWZ (wzór);

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Warunki realizacji umowy są szczegółowo określone w istotnych postanowieniach umowy stanowiących zał. nr 2 do SIWZ.

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie oraz umowę na utylizację zużytych źródeł światła z firmą posiadającą odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takiej działalności oraz zezwolenia na gromadzenie i transport odpadów niebezpiecznych.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu

rozpoczęcia lub zakończenia usług itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy- szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/05/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/05/2017
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

1.Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B)

2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1.Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami są:

Adam Nenko, Bogdan Dudziński – tel. (012) 616-86-48 (sprawy techniczne)

Elżbieta Nowotarska – tel. (012) 616- 71- 14 (sprawy proceduralne).

2.Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy Pzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, będzie najpierw dokonywał oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2.Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 300 000 PLN (słownie złotych: trzysta tysięcy 00/100). Szczegóły dotyczące wniesienia wadium określono w cz. V SIWZ.

4.Ponadto do oferty należy załączyć:

a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej;

b) pełnomocnictwo dla wykonawcy uprawnionego do reprezentacji (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych);

c) wypełniony formularz oferty – wg zał. 1 do SIWZ;

d) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę cennik ofertowy – wg zał. 12 do SIWZ

e) kserokopię dowodu wniesienia wadium.

5. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 3 lit. a do lit. d oraz punkcie 2 (cz. IV SIWZ). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie 5 (cz. IV SIWZ). 7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 8.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów. 9.Na żądanie Zamawiającego Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące podwykonawców. 10. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w punkcie 3 lit. a do lit. d (cz. IV SIWZ).

11.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. a do lit. d (cz IV SIWZ) składa odpowiednie dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/03/2017

______________________________________________________________________________

UWAGA !!!!

 Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie poniżej w załącznikach zamieszcza Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - JEDZ - 18-III-2017

 Ponadto Zamawiajacy zmienia nazwę załacznika - było: SIWZ 8_IX_2016- utrzymanie oświetlenia powinno być: SIWZ 18_III_2017 - utrzymanie oswietlenia

_______________________________________________________________________________

ODWOŁANIE !!!

OZ.271.96.2017                                                                                Kraków, dnia 12.04.2017 r.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, iż w dniu 11.04.2017 roku wpłynęło do siedziby Zamawiającego, odwołanie dotyczące postanowień SIWZ wniesione przez FBSerwis S.A., 01-040 Warszawa, ul. Stawki 40 - do przetargu nieograniczonego p.n.Utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na cztery rejony. Znak sprawy: 18/III/2017.

W związku z powyższym zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza kopię odwołania na stronie internetowej na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu i jest udostępniona specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
W załączeniu treść odwołania.

________________________________________________________________________________

ZMIANA ZAPISÓW SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: Utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na cztery rejony. Znak sprawy: 18/III/2017

OZ.271.96.2017                                                                             Kraków, dnia 14.04.2017 r.

Zamawiający, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, informuje, że wprowadza zmianę do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ust.4 Pzp.

I) w SIWZ cz. I pkt 2.

było:
„Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy (licząc od daty 31 marca każdego roku obowiązywania umowy)."

powinno być:

„Wymagany okres gwarancji: minimum 36 miesięcy (licząc od daty 01 czerwca każdego roku obowiązywania umowy). Maksymalny okres gwarancji to 48 miesięcy."

II) w SIWZ cz. III pkt 1.1.

Zamawiający zmienia wymagania dotyczące: wiedzy i doświadczenia:

było:

1.1. - posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali prace polegające na prowadzeniu eksploatacji, konserwacji i naprawach oświetlenia ulicznego w mieście w ilości minimum 30 000 punktów świetlnych przez okres 1 roku (12 m-cy) lub wybudowaniem, remontem oświetlenia ulicznego w mieście nie mniej niż 3 000 punktów świetlnych łącznie w okresie ostatnich 3 latach.

powinno być:

1.1. - posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali w każdym roku prace polegające na prowadzeniu eksploatacji, konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego w mieście - w ilości minimum 10 000 punktów świetlnych/rocznie lub wybudowaniem, remontem oświetlenia ulicznego w mieście nie mniej niż 3 000 punktów świetlnych łącznie w okresie ostatnich 3 latach.

III) w SIWZ cz. VIII pkt 1 było:

1. Na formularzu oferty (zał. 1 do SIWZ) należy podać całkowitą cenę ofertową (brutto) obejmującą realizację całego zamówienia w złotych polskich (PLN), wraz z podaniem stawki podatku VAT. Dodatkowo w formularzu oferty należy podać ilość konserwacji punktów świetlnych które Wykonawca wykonał na przestrzeni 3 ostatnich lat – 2014r,2015r,2016r.

w SIWZ cz. VIII pkt 1 powinno być:

1. Na formularzu oferty (zał. 1 do SIWZ) należy podać całkowitą cenę ofertową (brutto) obejmującą realizację całego zamówienia w złotych polskich (PLN), wraz z podaniem stawki podatku VAT. Dodatkowo w formularzu oferty należy podać (zaznaczyć) ilość miesięcy gwarancji na:
- materiały i części zamienne w ramach bieżącej eksploatacji,
- materiały i części zamienne wmontowane w ramach napraw awaryjnych,
- usługi malowania urządzeń oświetlenia ulicznego
liczonej od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.
Ponadto w formularzu oferty należy podać (zaznaczyć): kwotową wysokość kary umownej za niedotrzymanie terminów planowanych w ciągu 1 miesiąca prac eksploatacyjnych wynikających z harmonogramu prac eksploatacyjnych (zgodnie z §10 ust. 1 pkt 2) lit. g) istotnych postanowień umowy.

IV) w SIWZ cz. IX było:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

C - cena brutto - 60%
K - punktacja za konserwację punktów świetlnych – 40%

N = C + K

gdzie:
N - łączna ilość punktów badanej oferty
C - ilość punktów badanej oferty w kryterium cena
K - ilość punktów badanej oferty w kryterium - konserwacje punktów świetlnych

Cena brutto

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 60 punktów, natomiast pozostali wykonawcy – odpowiednio mniej punktów, według poniższego wzoru:

cena minimalna
C = ---------------------------------- x 60 pkt
cena badanej oferty

K – konserwacja punktów świetlnych

Dodatkowa punktacja będzie przyznana za prowadzenie w okresie 3 letnim konserwacji punktów oświetlenia powyżej 30.000 sztuk - wymaganych do spełnienia warunku udziału w postępowaniu – suma punktacji z okresu trzyletniego – liczona odrębnie za każdy rok

Konserwacja za dany rok:
Od 1000 pkt świetlnych do 5000 pkt świetlnych - 10 pkt
Od 5001 pkt świetlnych do 10 000 pkt świetlnych - 20pkt
Od 10001 pkt świetlnych do 40 000 pkt świetlnych - 30pkt
Od 40 001 pkt świetlnych do 60 000 pkt świetlnych i powyżej - 40pkt.
Badane będą lata: 2014r, 2015r, 2016r

Wykonawca który otrzyma maksymalną liczbę punktów za konserwację punktów świetlnych z pośród badanych ofert na przestrzeni 3 lat otrzyma dodatkowo 40 punktów w przedmiotowym kryterium, drugi w kolejności z mniejszą ilością konserwacji punktów świetlnych na przestrzeni 3 lat otrzyma 30 punktów, trzeci w kolejności 20 pkt, czwarty w kolejności 10 pkt, a każdy kolejny Wykonawca otrzyma 0 punktów.

W przypadku dwóch, lub kilku wykonawców, którzy oświadczą, że wykonali tą samą liczbę konserwacji punktów świetlnych na przestrzeni 3 lat otrzymają jednakową liczbę punktów w tym kryterium.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów we wszystkich kryteriach łącznie.

powinno być:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

C - cena brutto - 60%
G - ilość miesięcy gwarancji (na: materiały i części zamienne w ramach bieżącej eksploatacji, materiały i części zamienne wmontowane w ramach napraw awaryjnych, usługi malowania urządzeń oświetlenia ulicznego liczonej od daty podpisania )bezusterkowego protokołu odbioru) – 20%

K - wysokość kary umownej - zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2) lit. g) istotnych postanowień umowy –   20 %

N = C + G + K

gdzie:
N - łączna ilość punktów badanej oferty
C - ilość punktów badanej oferty w kryterium cena
G - ilość punktów badanej oferty w kryterium – ilość miesięcy gwarancji
K – ilość punktów badanej oferty w kryterium - wysokość kary umownej - zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2) lit. g) umowy.

1 Kryterium - Cena brutto

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 60 punktów, natomiast pozostali wykonawcy – odpowiednio mniej punktów, według poniższego wzoru:

cena minimalna
C = ---------------------------------- x 60 pkt
cena badanej oferty

2 Kryterium – Ilość miesięcy gwarancji:

Wykonawca który zaproponuje 48 - miesięczny okres gwarancji - otrzyma 20 pkt. Za udzielenie 42 - miesięcznej gwarancji otrzyma 10 pkt, a za udzielenie 36 miesięcznej gwarancji (wymaganej jako minimalna przez Zamawiającego) Wykonawca otrzyma 0 pkt.

3 Kryterium - Wysokość kary umownej - zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2) lit. g) umowy

Wykonawca który zaproponuje 40.000 zł kary za każdy stwierdzony przypadek określony w - §10 ust. 1 pkt 2) lit. g) umowy - otrzyma 20 pkt, za wyznaczenie 30.000 zł kary - otrzyma 10 pkt, wyznaczenie 20.000 zł kary - otrzyma 0 pkt.

W przypadku nie wskazania (zaznaczenia) przez wykonawcę w formularzu oferty ilości miesięcy gwarancji oraz wysokości kary umownej - zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2) lit. g), oferta nie otrzyma dodatkowych punków w tych kryteriach oceny ofert.

Ponadto zamawiający zmienia treść następujących załączników:
Zał. nr 01 do SIWZ – Formularz oferty – nowy załącznik otrzymuje nazwę: Zał. 01 Formularz oferty - 14.04.2017
Zał. nr 02 do SIWZ – IPU - nowy załącznik otrzymuje nazwę: Zał. 02 IPU - 14.04.2017
W załączniku nr 05 do SIWZ - Wytyczne do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego – wykreśla się pkt 8.4 ( str.11 dokumentu ) oraz w pkt 10.1 zamienia się treść:
było:
Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi za wykonane prace i zamontowane urządzenia wynosi 3 lata licząc od daty 31 marca każdego roku obowiązywania umowy.
powinno być:
Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi za wykonane prace i zamontowane urządzenia wynosi 3 lata licząc od daty 01 czerwca każdego roku obowiązywania umowy.

________________________________________________________________________________

18/III/2017                                                                                                  Kraków 14.04.2017 r

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 18/III/2017
Utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na cztery rejony.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, że w dniu 14.04.2017 roku przesłał do DUUE sprostowanie ogłoszenia nr 2017/S 065-122529
W załączeniu treść sprostowania ( załączniki - ponizej )

________________________________________________________________________________

Treść sprostowania opublikowana w DUUE dniu 19.04.2017

19/04/2017 S76 - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Polska-Kraków: Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

2017/S 076-147529

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 065-122529)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: siedziba zamawiającego
Tel.: +48 126167416
E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zikit.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na cztery rejony.

Numer referencyjny: 18/III/2017
II.1.2)Główny kod CPV
50232100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest Utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów Gminy Miejskiej Kraków.

W skład każdego zadania wchodzą następujące rodzaje instalacji oświetleniowej:

a) oświetlenie uliczne:

— sieć wydzielona kablowa i napowietrzna,

— sieć wspólna z siecią rozdzielczą n/n TAURON S.A. Kraków,

— sieć wspólna z siecią trakcyjną

— sieć kablowa z oprawami przewieszkowymi (złącza w elewacjach kamienic)

— sieć wspólna z sygnalizacją świetlną

b) oświetlenie parkowe,

c) iluminacja obiektów,

d) oświetlenie przejścia podziemne,

e) oświetlenie tuneli.

Realizacje prac ze względów organizacyjnych dzieli się na cztery rejony:

— Rejon Śródmieście

— Rejon Nowa Huta

— Rejon Podgórze

— Rejon Krowodrza

2. Szczegółowy opis zamówienia zawierają zał. nr 5,6,7,8,9,10 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/04/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 065-122529

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia pkt. 2
Zamiast:

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy (licząc od daty 31 marca każdego roku obowiązywania umowy).

Powinno być:

Wymagany okres gwarancji: minimum 36 miesięcy (licząc od daty 01 czerwca każdego roku obowiązywania umowy). Maksymalny okres gwarancji to 48 miesięcy.

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe,. Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:

1.1. – posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali prace polegające na prowadzeniu eksploatacji, konserwacji i naprawach oświetlenia ulicznego w mieście w ilości minimum 30 000 punktów świetlnych przez okres 1 roku (12 m-cy) lub wybudowaniem, remontem oświetlenia ulicznego w mieście nie mniej niż 3 000 punktów świetlnych łącznie w okresie ostatnich 3 latach.

Powinno być:

1.1. – posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali w każdym roku prace polegające na prowadzeniu eksploatacji, konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego w mieście – w ilości minimum 10 000 punktów świetlnych/rocznie lub wybudowaniem, remontem oświetlenia ulicznego w mieście nie mniej niż 3 000 punktów świetlnych łącznie w okresie ostatnich 3 latach.

Numer sekcji: II.2.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:

Kryterium jakości – Nazwa: Konserwacja punktów świetlnych / Waga: 40, Cena – Waga: 60.

Powinno być:

Kryterium jakości – Nazwa: ilość miesięcy gwarancji / Waga: 20, wysokość kary umownej / Waga 20, Cena / Waga: 60.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

 ______________________________________________________________________________

 Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: Utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na cztery rejony. Znak sprawy: 18/III/2017

OZ.271.96.2017                                                                              Kraków, dnia 27.04.2017r.
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych przekazuje treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami:
Pytanie 1
Część pierwsza informacje podstawowe.
Opis przedmiotu zamówienia 1.6.
Część pierwsza informacje podstawowe.
Wszystkie materiały lub elementy stosowane w eksploatacji oraz realizacji prac awaryjnych muszą posiadać atesty i świadectwa jakości, spełniać odpowiednie normy a ich rodzaj i typ być dostosowany do istniejących eksploatowanych urządzeń oświetleniowych.
Czy zamawiający zakłada stosowanie materiałów staroużytecznych przy realizacji prac awaryjnych oraz odtworzeniowych ? – chodzi tu między innymi o materiały depozytowe.

Odpowiedź 1
Zamawiający nie przewiduje wykorzystania do prac odtworzeniowych materiałów staroużytecznych.

Pytanie 2
Część VIII SIWZ Opis sposobu obliczenia ceny.
Punkt 7.Cena za eksploatację 1 punktu świetlnego.
Cena ta ma zawierać wszystkie okoliczności łącznie z kradzieżami , których nie da się przewidzieć.
Prosimy o doprecyzowanie zapisu, ponieważ takie sformułowanie nie pozwala na złożenie porównywalnych ofert przez Wykonawców.

Odpowiedź 2
Ryzyko wykonawcy

Pytanie 3
Ponieważ infrastruktura oświetleniowa ulega ciągłej modernizacji jak należy przyjąć koszty odtworzenia punktu świetlnego skoro wartość materialna oświetlenia ulicznego i iluminacji cały czas wzrasta?

Odpowiedź 3
Należy przewidzieć odtwarzanie polegające na zabudowie nowych urządzeń

Pytanie 4
Część VIII SIWZ Opis sposobu obliczenia ceny.
Ile punktów świetlnych LED liczonych po niższej stawce zamawiający przewiduję zabudować / wymienić na przestrzeni tego kontraktu?

Odpowiedź 4
Zamawiający przewiduje zabudowę /wymian ę maksymalnie 6000pkt świetlnych w czasie trwania kontraktu.

Pytanie 5
Dotyczy Instrukcji Eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego i iluminacji Gminy Miejskiej Kraków.
Pkt. 3.5. Rezerwa materiałów do likwidacji uszkodzeń.
Jak oszacować potrzebną ilość rezerwy nowych materiałów niezbędnych do likwidacji uszkodzeń skoro nie da się przewidzieć ile ich będzie? Prosimy o enumaratywną listę rezerwy materiałowej w celu złożenia przez Wykonawców porównywalnych ofert.

Odpowiedź 5
Należy posiadać niezbędną rezerwę materiałową pozwalającą na usunięcie awarii zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 6
Dotyczy Instrukcji Eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego i iluminacji Gminy Miejskiej Kraków.
Pkt. 3.9. Tryb wymiany źródeł światła.
Czy w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych ( gdy przepisy BHP zabraniają pracy na podnośnikach koszowych – wiatr, ujemne temperatury) i nie da się prowadzić wymiany grupowej zamawiający przewiduje inny zastępczy harmonogram prac konserwacyjnych?
Dotyczy Instrukcji Eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego i iluminacji Gminy Miejskiej Kraków.
Pkt. 3.10 .Obowiązek zgłaszania wycinki gałęzi .

6.1 Jaki czas na wykonanie wycinki ma zamawiający w sytuacji zagrożenia zerwania sieci, zrzucenia oprawy czy też przewrócenia przez drzewo punktu świetlnego?
6.2 Co w przypadkach kiedy dochodzi do ww. awarii pomimo wcześniejszych zgłoszeń przez wykonawcę do zamawiającego?
6.3 W przypadku nie zrealizowania w/w obowiązku w terminie, który może wpłynąć na bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców na kim spoczywa odpowiedzialność cywilnoprawna?

Odpowiedź 6
( pkt. 3.9 Tryb wymiany źródeł światła ) - Zamawiający nie dopuszcza przesunięcia terminu oraz zmian harmonogramu.
Ad. 6.1 Zamawiający zgłosi niezwłocznie potrzebę wykonania przycinki do jednostki odpowiedzialnej natomiast w sytuacji zagrożenia Wykonawca jest zobowiązany do dokonania przycinki w zakresie pozwalającym na uniknięcie zagrożenia uszkodzenia urządzeń oświetleniowych.
Ad.6,2-Awarię Wykonawca usuwa na bieżąco.
Ad.6,3-Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania wycinki i w tym zakresie będzie spoczywać na nim odpowiedzialność, wynikająca z zapisów umowy.

Pytanie 7
Dotyczy Instrukcji Eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego i iluminacji Gminy Miejskiej Kraków.
Pkt. 5.3. Terminy dokonywania aktualizacji dokumentacji eksploatacyjnej.
Czy termin jednomiesięcznego terminu aktualizacji dokumentacji dotyczy już istniejącego oświetlenia.

Odpowiedź 7
termin jednomiesięcznego czasu aktualizacji dokumentacji dotyczy PZ-tów które zostały przebudowane lub zostały poddane konserwacji.

Pytanie 8
Dotyczy Instrukcji Eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego i iluminacji Gminy Miejskiej Kraków.
Pkt. 5.3. Terminy dokonywania aktualizacji dokumentacji eksploatacyjnej.
Jaki termin przewiduje zamawiający na aktualizacje dokumentacji w przypadku oświetlenia po dobudowie wykonanego przez wykonawcę zewnętrznego.

Odpowiedź 8
Zamawiający przewiduje aktualizację dokumentacji po dobudowie w terminie jednego miesiąca od dokonania odbioru.

Pytanie 9
Wytyczne do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego I Przedmiot Zamówienia
Pkt. 3.12. W ramach prac konserwacyjnych Wykonawca jest zobowiązany do założenia kart inwetaryzacyjno-technicznych dla każdego PZ.
Czy zamawiający według powyższego zapisu rozumie założenie od podstaw nowych kart do PZ wyznaczonych w harmonogramach?

Odpowiedź 9
Zamawiający przewiduje założenia nowych kart PZ zgodnie z harmonogramem prac konserwacyjnych.

Pytanie 10
Przedmiot Zamówienia
Pkt. 3.18. Czy zamawiający udostępni możliwość wjazdu w rejon imprez okolicznościowych pogotowia energetycznego – przepustki, pozwolenia ?
10.1 W jakim przedziale czasowym ma wykonawca założyć czas pracy pogotowia w celu obsługi imprez organizowanych w Krakowie?
10.2 Imprez i uroczystości jest coraz więcej i naszym zdaniem w przeciągu całego roku założenie 15 zdarzeń jest nie wystarczające . Czy w związku z tym po przekroczeniu w/w ilości zamawiający uzna to jako dodatkową pracę dla wykonawcy rozliczaną na podstawie stawek SEKOCENBUD?

Odpowiedź 10
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania we własnym zakresie zgody na wjazd w strefy organizowanych imprez.
Ad.10.1- Według wymagań organizatora
Ad.10.2-Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia

Pytanie 11
Wytyczne do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego
I Przedmiot Zamówienia
Warunki realizacji zamówienia pkt. 3.24
W ramach eksploatacji Wykonawca obowiązany jest do wykonywania prac z zakresu usuwania awarii oświetlenia powstałych wskutek wypadków komunikacyjnych, aktów wandalizmu, kradzieży i działania siły wyższej oraz innych prac z zakresu oświetlenia wynikających z okoliczności, których wystąpienia nie daje się przewidzieć w chwili opisu przedmiotu zamówienia (wielkość prac wynikłych z w/w powodów nie przekracza 5 % wielkości prac eksploatacyjnych).
Według naszej opinii wielkość prac tych przekracza znacznie 5% wielkości prac eksploatacyjnych . Jaki tryb postępowania należy przyjąć w przypadku przekroczenia 5%. ?

Odpowiedź 11
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ i nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia

Pytanie 12
I Przedmiot Zamówienia - Wytyczne do SIWZ
Warunki realizacji zamówienia pkt. 3.25.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dochodzenia na rzecz Zamawiającego wszelkich roszczeń od osób trzecich z tytułu spowodowanych przez te osoby aktów wandalizmu, kolizji drogowych itp.(Chodzi tutaj między innymi o wykonanie kosztorysów usunięcia skutków takich zdarzeń na infrastrukturze oświetleniowej i dokonywanie zgłoszenia roszczenia do zakładu ubezpieczeń sprawcy szkody).Szacunkowa ilość 7 zdarzeń na miesiąc to jest 336 zdarzeń w ciągu trwania umowy.
Kto poniesie koszty w przypadku przekroczenia tej ilości zdarzeń?

Odpowiedź 12
Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia

Pytanie 13
I Przedmiot Zamówienia - Wytyczne do SIWZ
Warunki realizacji zamówienia Pkt. 3.35
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany stanu ilościowego urządzeń oświetlenia ulicznego związanych z dobudową, przejęciem, likwidacją, remontem oświetlenia. Zmiana ilościowa punktów świetlnych będzie wprowadzana z chwilą przejęcia nowych punktów świetlnych, aneksem do umowy na podstawie protokołu konieczności spisanego przy udziale stron wg. Cen z cennika Wykonawcy złożonego w niniejszym postępowaniu przetargowym.
Jaką ilość punktów świetlnych zamawiający przewiduje do likwidacji w okresie trwania umowy? ( przekazanie punktów spółdzielniom mieszkaniowym itp.) Obecnie obserwuje się wzrost ilości takich procedur oraz pojawianie się coraz większej ilości terenów „zamkniętych", których nie da się obsłużyć według wytycznych ZIKiT, a będących w utrzymaniu ( konserwacji i usuwaniu awarii) wykonawcy i podlegających procedurom?

Odpowiedź 13
Zamawiający nie posiada szacunków –ryzyko Wykonawcy

Pytanie 14
14.I Przedmiot Zamówienia - Wytyczne do SIWZ
Pkt. 3.36 Wartość eksploatacji nowych punktów świetlnych z oprawami LED oraz wyładowczymi wysokoprężnymi będzie obliczany jako 20% ceny ofertowej , gdyż zakres czynności konserwacyjny tych punktów w okresie gwarancji jest wysoko ograniczony .
14.1 Czy do tego punktu należy zaliczyć tylko punkty świetlne LED wykonane w ramach programu SOWA?
W przypadku modernizacji w ramach ISEE gwarancji podlegają tylko oprawy, pozostałe elementy nie są na gwarancji.
W takim przypadku jaką wartość należy przyjąć przy wycenie takiego punktu świetlnego, jeżeli należy przy jego obsłudze wykonać wszelkie czynności konserwacyjne ponieważ zakres czynności konserwacyjnych tych punktów w okresie gwarancji nie jest ograniczony?
14.2 Jaką należy przyjąć wartość punktu świetlnego dla programu ISEE?

Odpowiedź 14
Ad.14, 14.1, 14.2- zgodnie ze specyfikacją 20%

Pytanie 15
I Przedmiot Zamówienia Wytyczne do SIWZ
Pkt. 5.2 Zmniejszenie wynagrodzenia – potrącenia umowne :
a) dotyczące punktów świetlnych :
Zamawiający zakłada kary w wysokości 1000 zł/1pkt według wymaganej sprawności oświetlenia ( 99,95%).
15.1 W przypadku awarii , kolizji lub kradzieży wykonawca nie ma żadnego wpływu na ilość tych zdarzeń.
15.2 Jak należy traktować brak zasilania ze strony TAURON ?
15.3 Jak zgłaszać wszelakie awarie zasilania sieci do CSR ZIKiT skoro nie jesteśmy o nich bezpośrednio informowani ? (chodzi tu o oświetlenie nie będące w systemie OWLET)

Odpowiedź 15
Ad.15 , 15.1- Ryzyko Wykonawcy
Ad.15.2- udokumentowany brak zasilania wynikający z winy TAURON nie będzie skutkował naliczaniem kar dla Wykonawcy
Ad.15.3- dotyczy zgłoszeń o których Wykonawca posiada wiedzę

Pytanie 16
Potrącenia umowne za stan techniczny urządzeń .
16.1 Na jakiej podstawie wykonawca ma ponosić karę za „zawieszony" zegar astronomiczny ,który nie wyłączył oświetlenia na porę dniową ?
16.2 W przypadku przekroczenia terminu usunięcia usterek pkt. 3.4 IEUOUiIGMK – koszt kary wynosi 5000 zł – co w przypadku gdy pogotowie zostanie uwięzione w korku lub zostanie zatrzymane choćby do kontroli drogowej przez policję lub ulegnie awarii w trakcie pełnienia obowiązków?

Odpowiedź 16
Ad.16, 16.1-Wykonawca poniesie karę za brak reakcji zgodniej z zapisami SIWZ celem usprawnienia systemu sterowania.
Ad.16.2- podtrzymujemy zapis SIWZ –zamawiający nie ogranicza ilości pogotowi oraz zasobu pracowników należy zabezpieczyć taką ilość aby zdołać spełnić zapisy SIWZ.

Pytanie 17
IPU §2. Zakres obowiązków Wykonawcy
1.Utrzymanie instalacji oświetleniowej w stanie gwarantującym pełne bezpieczeństwo wszystkim jej użytkownikom.
Jak należy rozumieć ten punt ponieważ Oferentowi znany jest stan techniczy słupów, w przypadku których mogą zagrażać bezpieczeństwu użytkowników. Kilka tysięcy słupów jest do wymiany

Odpowiedź 17
Wykonawca ma zabezpieczyć urządzenia oświetleniowe w sposób taki aby nie zagrażały bezpieczeństwu.

Pytanie 18
IPU §10 Kary umowne:
Pkt 1- 1)m – mówi nawet o ukaraniu za błąd w aktualizacji karty PZ
Czy zamawiający przewiduje poprawienie ewidentnych omyłek pisarskich np. literówka,

Odpowiedź 18
Ewidentne omyłki pisarskie nie podlegają karaniu, o ile nie mają wpływu na ocene stanu technicznego.

Pytanie 19
IPU §10 Kary umowne:
Pkt 1- 2) l- Zwłoki w dokonaniu aktualizacji kart PZ w terminie o którym mowa w § 3 ust.20 umowy- 50 zł za każdy dzień zwłoki w aktualizacji jednej karty PZ.
Natomiast Wytyczne do SIWZ pkt 5. 2.Wynagrodzenie mówi:
c)Potrącenia umowne za nie aktualizowanie kart PZ- 1000zł, za stwierdzony przypadek nieaktualizowania kart stwierdzenie nieterminowej aktualizacji lub błędnej aktualizacji.
Jaki okres przewiduje Zamawiający w przypadku aktualizacji dokumentacji otrzymanej od wykonawców zewnętrznych (pracujących na rzecz zamawiającego)?

Odpowiedź 19
Kary należy traktować łącznie.

Pytanie 20
Wytyczne do SIWZ
Pkt 6.1 Rozwiązanie umowy;
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwego lub celowego nie wywiązywania się z warunków umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia dodatkowych terminów oraz do naliczania kar umownych z tego tytułu.
W jakim trybie i w jaki sposób Zamawiający stwierdza wadliwe lub celowe nie wywiązywania się z warunków umowy?

Odpowiedź 20
Zamawiający może stwierdzić niewywiązywanie się z wypełniania warunków umowy komisyjnie przy udziale Wykonawcy , na podstawie przeprowadzonych kontroli zostanie spisana notatka służbowa wraz z dokumentacją fotograficzną. Wykonawca zostanie uprzednio powiadomiony o terminie kontroli. Brak wstawiennictwa przedstawiciela Wykonawcy uprzednio zawiadomionego o terminie kontroli, nie ma wpływu na skuteczność jej przeprowadzenia.

Pytanie 21

Część III Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnianych warunków
Pkt. 1.3 Wykonawca w celu wykonania zamówienia (w przypadku wybrania jego oferty do realizacji zadania) będzie dysponował następującym sprzętem i wyposażeniem zakładu:
a)bazą dyspozytorską, pracująca w systemie całodobowym musi posiadać minimalne wyposażenie w postaci:
-2 linie telefoniczne z automatyczną rejestracją wszystkich rozmów (zgłoszeń),
-linii telefonicznej faksowej (całodobowej),
Czy wykonawca ma posiadać 2 linie telefoniczne i dodatkową ( jako trzecią) linię faksową?

Odpowiedź 21
Wykonawca ma posiadać dwie linie telefoniczne oraz linie faksową.

Pytanie 22
Część III Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnianych warunków
Pkt. 1.3 Wykonawca w celu wykonania zamówienia (w przypadku wybrania jego oferty do realizacji zadania) będzie dysponował następującym sprzętem i wyposażeniem zakładu:
a)bazą dyspozytorską, pracująca w systemie całodobowym musi posiadać minimalne wyposażenie w postaci:
-całodobowa łączność radiową dyspozytorni z ekipami pogotowia pracującymi w mieście,
Czy za łączność radiową Zamawiający rozumie łączność radiotelefoniczną prowadzoną na komercyjnych wydzielonych kanałach radiowych, posiadających w strukturze stację retransmisyjną, obejmującą zasięgiem obszar miasta Krakowa?

Odpowiedź 22
Zamawiający wymaga posiadania łączności radiotelefonicznej, obejmującą zasięgiem obszar miasta Krakowa.

Pytanie 23
IPU §10 Kary umowne pkt2g
- niedotrzymania terminów planowanych w ciągu 1 miesiąca prac eksploatacyjnych wynikających z harmonogramu prac eksploatacyjnych - w wysokości 20.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.
Czy w przypadku w przypadku złych warunków atmosferycznych , których nie da się przewidzieć, a harmonogram prac konserwacyjnych jest zaakceptowany przez ZIKiT, czy zamawiający przewiduje aktualizację harmonogramu?

Odpowiedź 23
Zamawiający nie dopuszcza przesunięcia terminu

Pytanie 24
IPU §10 Kary umowne pkt2i
Niewykonanie po wezwaniu , powtórnego malowania na urządzeniach poddanych wcześniej konserwacji i stwierdzeniu dalszego występowania rdzy , będzie skutkowało naliczeniem kar w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek .
Czy w przypadku złych warunków atmosferycznych , których nie da się przewidzieć, zamawiający przewiduje dodatkowy termin wykonania prac?

Odpowiedź 24
Zamawiający nie dopuszcza przesunięcia terminu.

Pytanie 25
IPU §2. Zakres obowiązków Wykonawcy
Pkt. 11 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dochodzenia na rzecz Zamawiającego wszelkich roszczeń od osób trzecich z tytułu spowodowanych przez te osoby aktów wandalizmu, kolizji drogowych itp.
Czy za rozpoczęcie procedury zamawiający rozumie czynności związane z rozpoczęciem dochodzenia roszczenia takie jak wystąpienie do Policji o Notatkę KW celem, potwierdzenia sprawcy , co jest potrzebne do Ubezpieczyciela do bezpośredniego dochodzenia odszkodowania

Odpowiedź 25
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich niezbędnych czynności pozwalających na uzyskanie odszkodowania, wg. wymagań Ubezpieczyciela

Pytanie 26
Istotne Postanowienia Umowy - § 1 ust. 4
Na podstawie zmian Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo Energetyczne (Dz.U. nr 54 poz. 348) art. 18 ust 1 i 2, do zadań własnych gminy należy m.in. finansowanie oświetlenia ulic, placów, dróg gminnych, dróg powiatowych, dróg wojewódzkich, dróg krajowych innych niż autostrady i drogi ekspresowe znajdujących się na terenie gminy.
26.1 Czy Zamawiający, zgodnie z aktualnym stanem prawnym, będzie występował do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad o przekazanie instalacji oświetleniowej znajdującej się na autostradzie i węźle Opatkowickim (PZ 3344, PZ 3345) oraz nowo wybudowanej instalacji na węźle Balickim?
26.2 Czy Zamawiający potwierdza że, instalacja oświetlenia awaryjnego nie jest objęta zakresem umowy? (na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 z dnia 7 czerwca 2010 r., poz. 719) instalacje oświetlenia awaryjnego są urządzeniami przeciwpożarowymi)

Odpowiedź 26
Zamawiający przejmie do eksploatacji urządzenia jeżeli ustawa narzuca to Gminie po wystąpieniu o przejęcie przez jednostkę realizującą .

Pytanie 27
Istotne Postanowienia Umowy - § 2 ust. 6
Zamawiający wymaga krótkiego czasu dojazdu na miejsce zdarzenia (30 min) i usunięcia awarii (12 godzin), ale niestety nie umożliwia dostępu do wszystkich swoich szaf i punktów oświetleniowych przez 24 godziny na dobę np. podziemia Sukiennic (PZ 1096 zasila Rynek Główny i większość ulic wokół niego), teren zamku na Wawelu. Największym kuriozum jest instalacja oświetleniowa znajdująca się w Sanktuarium Św. Jana Pawła II, wpięta do instalacji zasilonej z wewnętrznej rozdzielni elektrycznej, znajdującej się w pomieszczeniach Bazyliki, dostępnej po uprzednim umówieniu się ze stroną kościelną w godzinach między 7 a 15.
Z uwagi na powyższe wnosimy aby w uzasadnionych przypadkach termin usunięcia usterki został przedłużony.

Odpowiedź 27
W uzasadnionych przypadkach termin usunięcia usterki będzie przedłużony zgodnie z możliwym dostępem do urządzeń, i wzajemnymi uzgodnieniami.

Pytanie 28
Istotne Postanowienia Umowy - § 2 ust. 8
Proszę o podanie wymiarów powierzchni potrzebnej na magazyn depozytowy przez cały okres trwania umowy.

Odpowiedź 28
Według możliwości Wykonawcy.

Pytanie 29
Istotne Postanowienia Umowy - § 2 ust. 1
Jaka jest odpowiedzialność Wykonawcy w sytuacji , gdy doziemne iluminatory aluminiowe już po okresie gwarancji nie nadają się do eksploatacji, ze względu na znaczną korozję obudowy iluminatorów? Czy Zamawiający przewiduje wymianę uszkodzonych iluminatorów osobnym zleceniem?

Odpowiedź 29
Zamawiający nie przewiduje wymiany osobnym zleceniem.

Pytanie 30
Istotne Postanowienia Umowy - § 2 ust. 3
30.1 Jaka jest odpowiedzialność Wykonawcy w sytuacji, gdy będzie zmuszony do wyłączenia instalacji oświetleniowej z ruchu ze względu na zły stan techniczny lub wyeksploatowanie urządzeń oświetlenia ulicznego, które przez lata nie były modernizowane (słupy i kable energetyczne zabudowane w latach 60-70 ubiegłego stulecia).
30.2 W jaki sposób Wykonawca ma zapewnić bezpieczeństwo w przypadku zalania instalacji oświetleniowej znajdującej się na bulwarach wiślanych ( teren zalewowy). Czy Zamawiający pokryje koszty odtworzenia słupów, opraw, iluminatorów i kabli uszkodzonych przez powódź?

Odpowiedź 30
Ad.30, 30.1- Pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

Pytanie 31
Istotne Postanowienia Umowy - § 2 ust. 5
31.1 Czy zamawiający wyda przepustki na wjazd do strefy A, B oraz parkowanie w strefie C, dla pojazdów Wykonawcy realizujących zapisy umowy?
31.2 Czy Zamawiający pokryje koszty szkód i awarii wyrządzonych przez inne podmioty świadczące usługi dla spółek miejskich?

Odpowiedź 31
Ad.31, 31.1 Wykonawca uzyska zgody zgodnie z obowiązującymi przepisami
Ad.31, 31.2 -Usterki wyrządzone przez inne podmioty prowadzące prace w przestrzeni publicznej należy usunąć w ramach czynności prac eksploatacyjnych.

Pytanie 32
Istotne Postanowienia Umowy - § 3 ust. 11
Zamawiający ustalił wynagrodzenie wykonawcy za eksploatacje 1 punktu oświetlenia LED na poziomie 20% ceny podstawowej co jest niezrozumiałe, gdyż w wielu przypadkach oprawy LED w Krakowie są zawieszone na słupach i zasilane liniami kablowymi z lat 70 ubiegłego wieku, konserwacja takiej infrastruktury wiąże się ze poniesieniem zwiększonych nakładów czasu i pieniędzy. Zamontowanie nowej oprawy LED na istniejącym słupie powoduje zmniejszenie zakresu eksploatacji tylko i wyłącznie o wymianę oprawy w ramach grupowej wymiany źródeł. W przypadku odtworzenia takiej oprawy koszt jest od 3 do 5 razy większy od ceny całej oprawy sodowej.
Prosimy rezygnację z 20% progu ustalonego dla opraw LED i na gwarancji.

Odpowiedź 32
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWS 20% ceny 1pkt. dla każdej oprawy LED.

Pytanie 33
Załącznik 6 - Instrukcja Eksploatacji urządzeń oświetlenia punkt 2.5.2
Na podstawie załącznika nr 6 "Kalendarz świecenia" czas działania oświetlenia wynosi 4117 godzin rocznie, natomiast przy budowie nowych szaf oświetleniowych większość wykonawców do sterowania stosuje zegary CPA 4.0 bez możliwości wprowadzenia oddzielnych poprawek dla czasu letniego i zimowego, co powoduje rozbieżności do 30 min w porównaniu do sterowników z nastawami "krakowskimi".
Dodatkowo czas działania oświetlenia zasilonego z ok. 150 szaf z wbudowanym systemem sterowania zdalnego jest ustawiony przez Zamawiającego wg jeszcze innego kalendarza. Taka sytuacja stwarza zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, gdyż podczas wjeżdżania ze strefy oświetlonej w nie oświetloną i na odwrót, dochodzi do dwóch niebezpiecznych zjawisk, tj. czasowego braku orientacji w rejonie nieoświetlonym w pierwszym przypadku lub czasowego olśnienia w drugim. W związku z powyższym Wykonawca nie jest w stanie dotrzymać obowiązującego czasu pracy urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie całego miasta.
Czy w związku z powyższym zamawiający odstąpi od naliczenie kar za rozbieżności nie wynikające z winy wykonawcy?

Odpowiedź 33
Zamawiający zna czasy świecenia na poszczególnych sterownikach i do tych wartości będzie się odnosił.

______________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: Utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na cztery rejony. Znak sprawy: 18/III/2017

OZ.271.96.2017                                                                          Kraków, dnia 28.04.2017 r.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, że w SIWZ - Cz. IV - Wymagane oświadczenia i dokumenty – w pkt 1 e) - wkradła się omyłka pisarska:
wpisano: „e) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu (wraz z informacją o tytule do dysponowania ) - zał. 11 (wzór)",
powinno być: e) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu (wraz z informacją o tytule do dysponowania ) - wersja elektroniczna dokumentu dostępna pod adresem podanym w części IV punkcie 16 SIWZ)".

__________________________________________________________________________________________

Kraków 10.05.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - w załącznikach

___________________________________________________________________________________________

Ktaków 10.05.2017

UWAGA

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia – wg wzoru zamieszczonego poniżej – Informacja dot. grupy kapitałowej.
Ww. oświadczenie składane jest w oryginale.

 

 

 

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum