Konkurs. Znak sprawy 17/XII/2016

Kraków: Konkurs na opracowanie KONCEPCJI PRZEBUDOWY SCHODÓW TERENOWYCH WRAZ Z OTOCZENIEM POMIĘDZY ULICĄ KALWARYJSKĄ I ULICĄ ZAMOYSKIEGO STANOWIĄCYCH PRZEDŁUŻENIE ULICY ŚLISKIEJ W KRAKOWIE. Znak sprawy 17/XII/2016

Ogłoszenie nr 368666 - 2016 z dnia 2016-12-16 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Nazwa projektu lub programu:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Konkurs przeprowadza centralny zamawiający
nie
Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu:Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków, Plac Szczepański 6, 31-011 Kraków
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają konkurs oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Konkurs jest przeprowadzany wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
nie
W przypadku przeprowadzania konkursu wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 357116163, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. 126167419, faks 126167417, e-mail mkrawczyk@zikit.krakow.pl.
Adres strony internetowej (URL): www.zikit.krakow.pl; www.sarp.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE ORGANIZOWANIE KONKURSU (jeżeli dotyczy)
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie konkursu odpowiadają pozostali zamawiający, czy nagroda w konkursie będzie przyznawana przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy nagroda zostanie przyznana wspólnie w imieniu zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem (URL):
www.zikit.krakow.pl; www.sarp.krakow.pl
Dostęp do dokumentów z konkursu jest ograniczony - więcej informacji można znaleźć pod adresem:

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/Prace konkursowe należy przesyłać:

Dopuszczone jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:

Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz prace konkursowe należy dosarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty kurierskiej pod poniższym adresem
Pod adres:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków, Plac Szczepański 6, 31-011 Kraków
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne: nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL):
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
Konkurs na opracowanie KONCEPCJI PRZEBUDOWY SCHODÓW TERENOWYCH WRAZ Z OTOCZENIEM POMIĘDZY ULICĄ KALWARYJSKĄ I ULICĄ ZAMOYSKIEGO STANOWIĄCYCH PRZEDŁUŻENIE ULICY ŚLISKIEJ W KRAKOWIE

Numer referencyjny: 17/XII/2016
II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji przebudowy schodów terenowych wraz z otoczeniem pomiędzy ulicą Kalwaryjską i ulicą Zamoyskiego stanowiących przedłużenie ulicy Śliskiej w Krakowie. Koncepcja powinna określać relacje obiektów z otoczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z: - lokalizacji na obszarze historycznego układu urbanistycznego dawnego miasta Podgórza, wpisanego pod numerem A-608 do rejestru zabytków decyzją Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 1981 r. oraz na obszarze uznanym za pomnik historii „Kraków – historyczny zespół miasta", zarządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r.; - wytycznych Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie z dnia 18.09.2015 r., stanowiących załącznik merytoryczny do niniejszego regulaminu; - zapisów obowiązującego MPZP (treść oraz rysunek MPZP są załącznikiem merytorycznym do niniejszego regulaminu) ; - wytycznych zamawiającego z dnia 11.05.2016 r. w zakresie branży drogowej, utrzymania infrastruktury i nieruchomości oraz w zakresie odwodnienia, stanowiących załącznik merytoryczny do niniejszego regulaminu; - powiązań komunikacyjnych; - wymagań funkcjonalnych; - zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych; - wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania; Zamawiający spodziewa się, w wyniku konkursu zrealizowana zostanie koncepcja przebudowy schodów nadająca nowe wartości estetyczne miejscu i obiektowi, przywracająca stosowne wartości użytkowe budowli i wzbogacająca je, z poszanowaniem kontekstu i historycznego charakteru miejsca. W części obejmującej zakres studialny konkursu, zamawiający spodziewa się uzyskania propozycji rozwiązań przestrzennych otoczenia części realizacyjnej dotyczących: - propozycji dla ścian budynków wzdłuż biegu schodów; - propozycji kolorystycznych / materiałowych dla ww. ścian; - propozycji ewentualnej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku przy ul. Kalwaryjskiej 59.

II.3) Główny kod CPV 71220000-6
Dodatkowe kody CPV
71320000-7, 71420000-8
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. Każdy uczestnik ubiegający się o dopuszczenie do udziału w konkursie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, ust. 5 pkt. 1, 2, 3, 4, ustawy PZP (zgodnie z oświadczeniem zawartym we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie). 2. Uczestnik ubiegający się o dopuszczenie do udziału w konkursie zobowiązany jest spełnić warunki wskazane w art. 22 ust. 1, 1b ustawy PZP (zgodnie z oświadczeniem zawartym we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie), a to jest: a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; b) posiadać kompetencje umożliwiające wykonanie zamówienia, o którego zakresie i terminach realizacji jest mowa w pkt. 8.2. regulaminu konkursu; c) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz zawodowym do wykonania zamówienia, o których mowa w pkt. 3.6.1. regulaminu konkursu; d) być w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia, o którym mowa w pkt. 8.2 regulaminu konkursu. 3. W przypadku, gdy uczestnicy wspólnie biorą udział w konkursie, warunki o których mowa w pkt. 1 i 2 niniejszego ogłoszenia, będą spełnione, gdy spełnią je łącznie wszyscy uczestnicy występujący wspólnie. 4. W zakresie warunków wymienionych w pkt. 2 niniejszego ogłoszenia, zamawiający wymaga, aby uczestnik konkursu wykazał, iż dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, będącą członkiem odpowiedniego samorządu zawodowego. 5. Jeśli uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia wymagane w punkcie 4 niniejszego ogłoszenia, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony.

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: nie
Należy podać dla jakiego zawodu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
Kryteria oceny prac oraz ich znaczenie zamieszczono w informacjach dodatkowych na końcu niniejszego ogłoszenia

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
Data: 27/01/2017, godzina: 15:00

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
Polski
IV.2.2) Inforacje dodatkowe:
IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
1. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, uczestnik, którego praca konkursowa zostanie uznana przez sąd konkursowy za najlepszą, otrzyma nagrodę pieniężną (zgodnie z art. 111 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP) w kwocie określonej poniżej oraz zostanie przez zamawiającego zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 111 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP) przedmiotu zamówienia (art. 111 ust. 2 ustawy PZP), w terminach określonych w regulaminie konkursu. 2. Uczestnicy, których prace konkursowe nie zostaną przez sąd konkursowy uznane za najlepszą, mogą otrzymać 2-gą lub 3-cią nagrodę albo wyróżnienia honorowe. 3. Zamawiający przyzna następującą nagrodę pieniężną dla uczestnika konkursu którego praca zostanie przez sąd konkursowy uznana za najlepszą: 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych brutto. 4. Uczestnicy, których prace konkursowe nie zostaną przez sąd konkursowy uznane za najlepszą, mogą otrzymać: - drugą nagrodę w wysokości 7.500 (siedem tysięcy pięćset) złotych brutto; - trzecią nagrodę w wysokości 5.000 (pięć tysięcy) złotych brutto; - wyróżnienie o wartości 2.500 (dwa tysiące pięćset) złotych brutto; - wyróżnienie honorowe. 5. Wyżej wymienione kwoty podlegać będą opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. Sumaryczna kwota przeznaczona na nagrody i wyróżnienia nie przekroczy 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych. 7. Na wniosek sądu konkursowego, zamawiający może zmienić rodzaj i wysokość nagród określonych powyżej, pod warunkiem, że: - nie zwiększy to sumarycznej kwoty określonej w pkt. 6 niniejszego ogłoszenia; - pierwsza nagroda pieniężna nie będzie niższa od kwoty określonej w pkt. 3 niniejszego ogłoszenia. 8. Propozycję przyznania nagród, wyróżnień i wyróżnień honorowych przygotowuje sąd konkursowy, a zatwierdza kierownik zamawiającego. 9. Po zakończeniu konkursu i po wypłaceniu nagród pieniężnych, zamawiający staje się właścicielem: - egzemplarza pracy uznanej za najlepszą i nagrodzonej pierwszą nagrodą; - egzemplarzy pozostałych prac nagrodzonych i wyróżnionych; 10. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia ustalenia wyników konkursu, a w przypadku wniesienia odwołania lub skargi, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wydania ostatecznego wyroku lub postanowienia. Termin określony w regulaminie konkursu w pkt. 1.11., jest wiążący dla zamawiającego w przypadku nie wniesienia odwołania, skargi lub kasacji. 11. Wypłata nagrody pieniężnej nastąpi przelewem, na rachunek bankowy wskazany w karcie identyfikacyjnej pracy konkursowej (załącznik nr F5 do regulaminu konkursu).

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie: tak
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu: tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe: nie
Informacje dodatkowe:
I 1. Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów pierwszorzędnych: 1.1. atrakcyjność oraz realność zaproponowanych rozwiązań urbanistycznych i komunikacyjnych w zakresie realizacyjnym konkursu; 1.2. oryginalność, atrakcyjność i realność zaproponowanych rozwiązań architektonicznych w zakresie realizacyjnym konkursu; 1.3. uwzględnienie zabytkowego charakteru lokalizacji (dotyczy zakresu realizacyjnego konkursu); 2. Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów drugorzędnych: 2.1. ekonomika rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki kosztów budowy oraz eksploatacji obiektów w zakresie realizacyjnym konkursu; 2.2. proponowane rozwiązania umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym (dotyczy zakresu realizacyjnego); 2.3. proponowany koszt opracowania dokumentacji projektowej (dotyczy zakresu realizacyjnego konkursu). 3. Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów trzeciorzędnych: 3.1. Oryginalność i trafność proponowanych rozwiązań mieszczących się w zakresie studialnym konkursu. 4. Każda z prac konkursowych zostanie oceniona przez sąd konkursowy na podstawie powyższych kryteriów oraz spełnienia wymogów regulaminu konkursu dotyczących prac konkursowych. Każdy z sędziów, dokonuje oceny prac indywidualnie, w sposób całościowy, zgodnie z powyższymi kryteriami i wymogami regulaminu.

II Osobą uprawnioną do kontaktów z uczestnikami konkursu jest: Sekretarz organizacyjny konkursu Rafał Zawisza, tel. +48 537 351 742, e-mail: konkurs-sliska2016@sarp.krakow.pl

Załącznik M8 - dokumentacja fotograficzna - pobierz

____________________________________________________

19.12.2016 r.

Zamawiający zamieszcza poniżej skorygowany regulamin konkursu.

____________________________________________________________

02.01.2017 r.

Zamawiający zamieszcza poniżej informację dotyczącą zmian do regulaminu konkursu oraz tekst jednolity regulaminu konkursu.

_____________________________________________________________

04.01.2017 r.

Zamawiający zamieszcza poniżej brakujący załącznik F7.

_____________________________________________________________

20.01.2017 r.

Zamawiający zamieszcza poniżej odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu oraz informację dotyczącą nieruchomości na działce nr 341 z przedsionkiem wejściowym na działce nr 536/1 obr. 12 j. ewid. Podgórze w Krakowie.

_____________________________________________________________

25.01.2017 r.

Zamawiający zamieszcza poniżej informację dotyczącą dodatkowych pomiarów geodezyjnych:

- pismo przewodnie;

- plik mapy w formacie pdf;

- plik w formacie zip.

_______________________________________________________________

17.03.2017 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu Zamawiającego uprzejmie przypominam, że termin składania i nadsyłania prac konkursowych upływa w dniu 24 marca 2017 r. o godzinie 15:00.
Uprzejmie prosimy przesyłać lub składać prace w siedzibie SARP Oddział Kraków pod adresem:

Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział Kraków
Plac Szczepański 6
31-011 Kraków

Uczestników, którzy zechcą dostarczyć prace osobiście informuję, że biuro SARP Oddział Kraków jest otwarte:
- w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od godziny 9:00 do 14:00,
- we wtorki i w czwartki w godzinach od godziny 13:00 do 18:00.
W piątek 24.03.2017 biuro SARP będzie otwarte do godziny 15:00.

Zapraszamy do składania i nadsyłania prac konkursowych.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum