Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 10/VIII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczony p.n.: Budowa ścieżek rowerowych:
1) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Opolskiej i Conrada na odcinku od kładki do ul. Weissa w Krakowie.
2) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie.
3) Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie.
4) Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie.


Ogłoszenie nr 303740 - 2016 z dnia 2016-08-30 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 35711616300000, ul. ul. Centralna 53, 31586 Kraków, woj. małopolskie, państwo , tel. 012 616 74 19, e-mail mswida@zikit.krakow.pl, faks 012 616 74 17.
Adres strony internetowej (URL): www.zikit.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.zikit.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.zikit.krakow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w trwle zamknitej koperce lub opakowaiu , za pśrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub z pośrednictwe posłańca
Adres:
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków - sekretariat p.118 (budynek B)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ścieżek rowerowych: 1) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Opolskiej i Conrada na odcinku od kładki do ul. Weissa w Krakowie. 2) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie. 3) Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie. 4) Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie.
Numer referencyjny: 10/VIII/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części maksymalnej liczby części 2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: a) Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie ścieżek rowerowych w Krakowie z podziałem na 4 części: 1) Część 1: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Opolskiej i Conrada na odcinku od kładki do ul. Weissa w Krakowie. 2) Część 2: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie. 3) Część 3: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie. 4) Część 4: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie. Przy realizacji budowy tej ścieżki Wykonawca musi uwzględnić informację, że ze względu na wykonywanie przyłącza sieci cieplnej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. na odcinku ul. Ćwiklińskiej od przejścia dla pieszych km 261,6 do ul. Barbary km 638,41 w terminie do 15.10.2016r., przekazanie placu budowy na tym odcinku nastąpi 17.10.2016r. po zakończeniu i odbiorze robót przez ZIKiT. Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi: przebudowę dróg, przebudowę sieci EN, oraz przebudowę sygnalizacji świetlnej. Przedmiotowe roboty budowlane winny być wykonywane przy stałym współudziale geodety z uprawnieniami (uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii). Zamawiający szczegółowo opisał przedmiot zamówienia za pomocą przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej – sporządzonej odrębnie do każdej z części zamówienia. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT b)W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. c) Wymagany okres gwarancji (dotyczy każdej z części): minimalny okres gwarancji 60 miesięcy, a maksymalny 120 miesięcy. (Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy zostaną odrzucone). 2. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinna być zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niespełnienie warunków dotyczących podwykonawców zawartych we wzorze umowy spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. 3. Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.12.2016 roku (w tym roboty bitumiczne termin wykonania do 30.11.2016 roku). Zamówienie składa się z czterech części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę tylko na dwie części zamówienia. Część 1 - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Opolskiej i Conrada na odcinku od kładki do ul. Weissa w Krakowie. Część 2 - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie. Część 3 - Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie. Część 4 - Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie.

II.5) Główny kod CPV: 45233162-2
Dodatkowe kody CPV:45231400-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 15/12/2016

II.9) Informacje dodatkowe: 1.Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Monika Zaprzelska – tel. (012) 616-71-45 (sprawy merytoryczne). Elżbieta Nowotarska – tel. (012) 616-71-14 (sprawy proceduralne).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1.000.000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie ścieżki rowerowej o długości minimum 1 kilometra wraz z budową lub przebudową sygnalizacji świetlnej (dla każdej części oddzielnie). 2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: inżynieryjno drogowej, konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (niezależnie od części). 3) Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a. kierownika budowy- posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjno-drogowej lub konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń, b. pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych, c. pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg. zał. nr 5; b) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1.000.000,00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym głoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń, których wykaz został określony w ogłoszeniu lub w części IV SIWZ. 2.Wykaz oświadczeń jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty: a)oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w zakresie wymaganego doświadczenia zawodowego - wg zał.3 (wzór); b)oświadczenie Wykonawcy dot. wykluczenia (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę składa odrębnie) – wg zał. 4 (wzór); c)oświadczenie, że osoby , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe – wg zał.9(wzór). Ponadto do oferty należy załączyć: a)pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; b)pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); c)wypełniony formularz oferty - wg zał. 1; d)kserokopię dowodu wniesienia wadium. 3.W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dokumenty: a)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp b) informację o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4.Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna. 5.Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie 3. 6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie (wzór) – wg zał. 4 dotyczące tych podmiotów. 8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa powyżej składa odpowiedni dokument określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016 poz. 1126). 9. Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 10.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 11.Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w ogłoszeniu oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Wymagania dotyczące wadium: 1) Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: na część 1 – 38.000 zł na część 2 – 49.000 zł na część 3 – 18.000 zł na część 4 – 40.000 zł Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2016 r. poz. 359). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415. 4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego. 5) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną /za zgodność z oryginałem/. 6) Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę (którego oferta została najwyżej oceniona) okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów (art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp). 8) W przypadku złożenia oferty na dwie części, wadium należy wnieść odrębnie dla każdej części.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60
Okres gwarancji 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy- szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14/09/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.09.2016 o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08. 2.Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 - 151 Pzp, w wysokości 10% ceny ofertowej na każdą część z osobna. W przypadku wpłaty zabezpieczenia w formie pieniężnej należy je wpłacić na konto depozytowe Zamawiającego w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415. 3.Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, będzie najpierw dokonywał oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Opolskiej i Conrada na odcinku od kładki do ul. Weissa w Krakowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie ścieżki rowerowej w Krakowie wzdłuż ulic Opolskiej i Conrada na odcinku od kładki do ul. Weissa w Krakowie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233162-2, 45231400-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60
Okres gwaracji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie oraz dostarczyć harmonogram prac dla każdej części.

Część nr: 2 Nazwa: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie ścieżki rowerowej w Krakowie wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233162-2, 45231400-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60
Okres gwarancji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie oraz dostarczyć harmonogram prac dla każdej części.

Część nr: 3 Nazwa: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie ścieżek rowerowych w Krakowie od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233162-2, 45231400-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60
Okres gwarancj 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie oraz dostarczyć harmonogram prac dla każdej części.

Część nr: 4 Nazwa: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie ścieżek rowerowych w Krakowie od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie. Przy realizacji budowy tej ścieżki Wykonawca musi uwzględnić informację, że ze względu na wykonywanie przyłącza sieci cieplnej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. na odcinku ul. Ćwiklińskiej od przejścia dla pieszych km 261,6 do ul. Barbary km 638,41 w terminie do 15.10.2016r., przekazanie placu budowy na tym odcinku nastąpi 17.10.2016r. po zakończeniu i odbiorze robót przez ZIKiT.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233162-2, 45231400-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60
Okres gwarancji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie oraz dostarczyć harmonogram prac dla każdej części.

Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 30.08.2016 roku.


Zał.7,8 - Część 1 - Pobierz

Zał.7A,8A - Część 2 - Pobierz

Zał.7B,8B - Część 3 - Pobierz

Zał.7C,8C - Część 4 - Pobierz

_____________________________________________________________________________________

Ogłoszenie nr 305213 - 2016 z dnia 2016-09-05 r.

Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 303740-2016
Data: 30/08/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 35711616300000, ul. ul. Centralna 53, 31586 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 616 74 19, faks 012 616 74 17.
Adres strony internetowej (url): www.zikit.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie ścieżki rowerowej o długości minimum 1 kilometra wraz z budową lub przebudową sygnalizacji świetlnej (dla każdej części oddzielnie). 2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: inżynieryjno drogowej, konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (niezależnie od części). 3) Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a. kierownika budowy- posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjno-drogowej lub konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń, b. pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych, c. pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie Informacje dodatkowe: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie ścieżki rowerowej o długości minimum 1 kilometra wraz z budową lub przebudową sygnalizacji świetlnej (dla każdej części oddzielnie). 2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: inżynieryjno drogowej, konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.Ponadto Wykonawca winien zapewnić przy realizacji zamówienia kierowników robót do kierowania robotami bez ograniczeń w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz w zakresie sieci, instalacji gazowych (niezależnie od części). 3) Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a. kierownika budowy- posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjno-drogowej lub konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń, b. pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych, c. pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie Informacje dodatkowe: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

_________________________________________________________________________________

ZMIANA SIWZ + załączników

OZ.271.299.2016                                              Kraków, dnia 5.09.2016r.
Budowa ścieżek rowerowych:
1) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Opolskiej i Conrada na odcinku od kładki do ul. Weissa w Krakowie.
2) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie.
3) Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie.
4) Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie. Znak sprawy: 10/VIII/2016
Wg rozdzielnika

Zamawiający, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, informuje, że wprowadza zmianę do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ust.4 Pzp.

- w SIWZ cz. III pkt b) jest:
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: inżynieryjno drogowej, konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (niezależnie od części).
- w SIWZ cz. III pkt b) powinno być:
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: inżynieryjno drogowej, konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Ponadto Wykonawca winien zapewnić przy realizacji zamówienia kierowników robót do kierowania robotami bez ograniczeń w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz w zakresie sieci, instalacji gazowych (niezależnie od części).
ponadto
Zamawiający informuje, ze zmienia załączniki do SIWZ Zał. nr 6 – Przedmiar część 3 oraz Zał. 9 – Oświadczenie Wykonawcy. Nowe zmienione załączniki otrzymują nazwy: Zał. 6 – Przedmiar Część 3 (nowy) oraz Zał. 9 ( nowy ) – Oświadczenie Wykonawcy.

_____________________________________________________________________________

ZMIANA

OZ.271.299.2016                                                                  Kraków, dnia 8.09.2016r.
Budowa ścieżek rowerowych:
1) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Opolskiej i Conrada na odcinku od kładki do ul. Weissa w Krakowie.
2) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie.
3) Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie.
4) Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie. Znak sprawy: 10/VIII/2016

Zamawiający, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, informuje, że wprowadza zmiany do złącznika nr 6 - przedmiar robót dla części 4 (ul. Teligi-Ćwiklińskiej)

Było:
„1.26. Wiaty przystankowe
1.26.1. Ustawienie i rozbiórka wiat przystankowych, wiata przystankowa C90-730x5600, przęsło boczne cc730, dach 6500x1315mm (4-przęsłowa), ustawianie – 1 szt,
1.26.2. Ustawienie i rozbiórka wiat przystankowych, wiata przystankowa C90 wspornikowa wąska ze ścianą tylną 730x5600, dach 1315x6500mm, (4-przęsłowa), ustawianie – 1szt".

Powinno być:
- lokalizacja "Nowy Bieżanów" w kierunku centrum: 1.26.1.Ustawienie i rozbiórka wiat przystankowych, wiata tzw. "standardowa" 4 - segmentowa o wymiarach 730x5 600 m (wymiary dachu 1 315x6 500 mm) – 1szt,
- lokalizacja "Ćwiklińskiej" w kierunku centrum: 1.26.2. Ustawienie i rozbiórka wiat przystankowych, wiata "z cofniętym słupkiem" 5-segmentowa o wymiarach 730x7 000 mm, (wymiary dachu 1 763x7 850 mm) – 1szt.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej zostaną wprowadzone przez Projektanta na etapie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac.

_____________________________________________________________________________

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

OZ.271.299.2016                                                                              Kraków, dnia 8.09.2016r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n.: Budowa ścieżek rowerowych:
1) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Opolskiej i Conrada na odcinku od kładki do ul. Weissa w Krakowie.
2) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie.
3) Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie.
4) Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie. Znak sprawy: 10/VIII/2016

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych przekazuje treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami:
Pytanie 1
Xxxxxx zwraca się z prośbą o udzielenie czy Zamawiający uzna jako spełnienie warunku „ posiadania wiedzy i doświadczenia tj. w okresie 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie ścieżki rowerowej o długości minimum 1 kilometra wraz z budową lub przebudową sygnalizacji świetlnej (dla każdej części oddzielnie)", jeżeli Wykonawca posiada referencje na wykonanie budowy ścieżki rowerowej o długości minimum 1 kilometra oraz osobno na budowę sygnalizacji świetlnej na podobnym obiekcie lecz o krótszej długości.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje warunek przebudowy lub budowy ścieżki rowerowej o długości minimum 1 kilometra wraz z budową lub przebudową sygnalizacji świetlnej (dla każdej części oddzielnie).

Pytanie 2
Ze względu na rozbieżności pomiędzy załączonymi przez Zamawiającego przedmiarami (brakujące strony i przedmiary), a tymi zdublowanymi znajdującymi się w dokumentacji projektowej prosimy o wyjaśnienie na podstawie których przedmiarów należy wykonać kosztorysy ofertowe?
Prosimy o zamieszczenie na stronie zamawiającego kompletnego zestawu przedmiarów podlegającego wycenie.

Odpowiedź
Zamawiający na swojej stronie internetowej zamieścił poprawione – kompletne przedmiary podlegające wycenie.

Pytanie 3
Prosimy o wyjaśnienie czy umowa pomiędzy Gminą Miejską Kraków a spółką AMS Biznes Consulting obejmuje dostawę i montaż wiat przystankowych, na ww. zadaniach?
Czy jednak Wykonawca w ramach zadania na dostarczyć i zamontować wiaty na własny koszt?
Odpowiedź

Dla części 1:
ul. Opolska:
- Wiata przy przystanku "Opolska" jest objęta umową koncesji i zostanie w najbliższym czasie wymieniona na nową przez firmą AMS zgodnie do otrzymanego przez AMS od ZIKiT uzgodnienia oraz informacji, iż przedmiotowa wymiana jest możliwa przed budową DDR.
- Wiata przy przystanku "Opolska Kładka" nie jest objęta umową koncesji i nie będzie wymieniana. Obecnie jej dysponentem jest firma Business Consulting Sp. z o.o. i to z tą firmą należy uzgodnić wszelkie prace związane z w/w zadaszeniem, gdyż BC odpowiada za utrzymanie konstrukcji. W przypadku jej naruszenia bez zgody BC możemy się narazić na późniejsze roszczenia lub rezygnację z obowiązku utrzymania.
Dla części 4:
ul. Teligi-Ćwiklińskiej:
- Wiaty na przystankach "Nowy Bieżanów" i "Ćwiklińskiej" nie są objęte wymianą w ramach umowy koncesji w związku z czym należy je wymienić w ramach przedmiotowego zadania budowy DDR na nowe.

Pytanie 4
Ze względu na zróżnicowany zakres poszczególnych części proszę o rozdzielenie wymagań dotyczących doświadczenia odpowiadającego zakresu poszczególnym częścią

Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie 5
W części 3 zamówienia, nie występuje sygnalizacja świetlna. Proszę o wykreślenie doświadczenia dla tej części.

Odpowiedź
W części 3 zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania istniejącej sygnalizacji dla zaprojektowanej ścieżki rowerowej na całym skrzyżowaniu ul. Kocmyrzowskiej z Obrońców Krzyża w ilości elementów określonych w przedmiarze w oparciu o projekt ruchowy sterowania sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ul. Kocmyrzowska – ul. Obrońców Krzyża w Krakowie wg Electronic Control Systems S.A. i HLD Traffic Dawid Kozłowski.

Pytanie 6
Dla pozostałych części zamówienia proszę o umożliwienie łączenia dwóch referencji, aby można było łączyć dwie referencje łącznie na długość 1km oraz o rozdzielenie budowy/przebudowy sygnalizacji świetlnej która może być nie bezpośrednio związana ze ścieżką rowerową.

Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje warunek przebudowy lub budowy ścieżki rowerowej o długości minimum 1 kilometra wraz z budową lub przebudową sygnalizacji świetlnej (dla każdej części oddzielnie).

Pytanie 7
Czy Wykonawca w ramach spełnienia warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia może wykazać się osobnymi zadaniami: tj. 1 zadaniem dotyczącym budowy lub przebudowy ścieżki rowerowej o dł. min 1 km oraz 1 zadaniem dotyczącym budowy lub przebudowy sygnalizacji świetlnej?

Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje warunek przebudowy lub budowy ścieżki rowerowej o długości minimum 1 kilometra wraz z budową lub przebudową sygnalizacji świetlnej (dla każdej części oddzielnie).

______________________________________________________________________________

ZMIANA ZAŁĄCZNIKA

OZ.271.299.2016                                                                                 Kraków, dnia 9.09.2016r.
Budowa ścieżek rowerowych:
1) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Opolskiej i Conrada na odcinku od kładki do ul. Weissa w Krakowie.
2) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie.
3) Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie.
4) Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie. Znak sprawy: 10/VIII/2016

Zamawiający, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, informuje, że zmienia załącznik nr 1 – Formularz oferty do w/w postępowania. Nowy zmieniony załącznik otrzymuje nazwę: Zał. 1 – Formularz oferty (nowy).

 ____________________________________________________________________________

 Informacja z otwarcia ofert w złacznikach  !!!!!!

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum