Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 13/VIII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2, wraz z infrastrukturą w Krakowie. Znak sprawy 13/VIII/2016

Polska-Kraków: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

2016/S 166-299191

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
Punkt kontaktowy: siedziba zamawiajacego
Osoba do kontaktów: Aldona Korba-Jończyk – tel. (012) 616-71-08 (sprawy proceduralne), Krzysztof Migdał (012) 616 71 51 (sprawy merytoryczne)
31-586 Kraków
Polska
Tel.: +48 126167416
E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
Faks: +48 126167417

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zikit.krakow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2, wraz z infrastrukturą w Krakowie.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane

Kod NUTS PL213
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2, na odcinku od km 331+944,85 do skrzyżowania z ulicą Giedroycia (Jeżynową) w km 339+359,37 wraz z budową, rozbudową, przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego uzbrojenia (kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej oraz sieci przemysłowych związanych z sąsiedztwem kombinatu hutniczego) w Krakowie.
2. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia z zastosowaniem rozwiązań równoważnych, nie gorszych w przypadku, w którym Zamawiający opisując niniejszy przedmiot zamówienia użył znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. Każdorazowa zmiana musi zostać przedstwiona i uzyskać akcpetację Zamawiającego.
3. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia – minimum 120 miesiące od zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233000, 45232300, 45110000, 45233200, 45231200, 45112710
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zamówienie o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 5.12.2016. Zakończenie 31.12.2019

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000 000 PLN (słownie: pięć milionów złotych).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415 z dopiskiem: „przetarg nieograniczony – 13/VIII/2016"
5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego w Krakowie przy ul. Centralnej 53, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną „za zgodność z oryginałem".
7. Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp
10. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty brutto.
11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
11.1 pieniądzu,
11.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
11.3 gwarancjach bankowych,
11.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,
11.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz.U. 2007 r. Nr 42 poz. 275, z późn. zm.).
12. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca najpóźniej przed podpisaniem umowy, przelewem na rachunek bankowy:
Nr konta: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415 z dopiskiem: „przetarg nieograniczony – 13/VIII/2016"
a kopię dokumentu potwierdzającego wpłatę należy złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu uznaje się za skutecznie wniesione z chwilą uznania rachunku Zamawiającego.
13. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczalnych formach określonych, dokument zabezpieczenia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w kasie.
14. Dopuszcza się (za zgodą Wykonawcy) zaliczenie wadium wpłaconego w formie pieniądza jako pokrycie części wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane albo zostanie zatrzymane w całości lub odpowiedniej części, gdy Zamawiający wniesie zastrzeżenie co do należytego wykonania umowy.
16. Zamawiający wymaga, aby do jego dyspozycji pozostała kwota 30 % wysokości zabezpieczenia na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona najpóźniej w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
17. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formach innych niż w pieniądzu, z dokumentu gwarancyjnego winno wynikać jednoznacznie:
17.1 gwarantowanie wypłat należności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego,
17.2 termin obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi obejmować cały okres wykonywania zamówienia.
18. Zaleca się przedstawienie wzoru dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy do akceptacji przez Zamawiającego.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 Ustawy Pzp:
a) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.
b) są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 6.4.a) specyfikacji. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają, każdy z osobna, dokumenty wymienione w pkt 6.1 SIWZ. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy PZP oraz na art.24 ust.5 pkt.1, 2, 4, 8 ustawy.
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności:
i. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
ii. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
iii. zdolności technicznej lub zawodowej
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
b) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
i. o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218– 221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z 25.6.2010 o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176),
ii. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z 6.6.1997 – Kodeks karny,
iii. skarbowe,
iv. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
c) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ppkt b)powyżej;
d) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
e) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
f) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
g) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
h) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
i) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
j) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z 28.10.2002 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
k) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
l) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art.24 ust.5 pkt.1, 2, 4, 8 ustawy Pzp. Zamawiający wykluczy wykonawcę:
3.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z 15.5.2015 – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 28.2.2003 – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
3.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3.3. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
3.4. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie powyższych punktów (3.1 – 3.4), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu
4. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia- dalej JEDZ), którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
Wzór JEDZ jest opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 6.1.2016 L3/16 – Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego dokumentu zamówienia.
1.1. Zamawiający informuje, że na stronach Urzędu Zamówień Publicznych znajduje się Instrukcja Wypełniania Jednolitego Dokumentu Zamówienia:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa także odrębne jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie podmiotów należy załączyć do oferty.
7. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa odrębne jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące podwykonawców.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie dokumentów o których stanowi pkt 7.1, 7.2 i 7.3 SIWZ.
Przedstawione oświadczenia lub dokumenty winny być aktualne na dzień ich złożenia.
8. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów:
a) sprawozdania finansowego albo jego części w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres; wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy dla przychodu według średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego, a w przypadku braku kursu z tego dnia – według kursu z poprzedniego dnia roboczego.
b) oświadczenia wykonawcy o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, to jest w zakresie robót drogowych, za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
c) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
d) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. 8, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy.
9. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa są referencję bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. 9, zamawiający może dopuścić złożenie przez wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, są nadal wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów w szczególności, o których mowa w pkt. 8 pkt b, 9 pkt. a, 9 pkt.b – Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę, lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a ustawy PZP, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.
10. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
d) zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
e) zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
f) Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy Pzp.
g) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U z 2016, poz. 716).
11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
11.1 zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 10 a) – składa informację z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
11.2 zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10 d) i e) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
11.3 zamiast dokumentu o których mowa w pkt. 10 f) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
12. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy – wskazane w pkt. 10 a),d),e),f) nie wydaje się dokumentów, o których mowa odpowiednio w pkt. 10 a),d),e) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, dokument miał dotyczyć złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt. 11.1, 11.2., 11.3 dotyczące terminu wydania dokumentów lub oświadczeń stosuje się.
13. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osób, które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których dotyczą dokumenty wskazane w pkt. 10 a), składa dokumenty, o których mowa w pkt. 10 a) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczeniem tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 11.1. dotyczące terminu wydania dokumentu lub złożenia oświadczenia stosuje się.
14. Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, może on zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.
15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
16. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której stanowi art, 23 ust. 1 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
a) wykazał, że jego średni roczny przychód netto ze sprzedaży za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres wynosi co najmniej 200 000 000 (dwieście milionów) PLN,
b) był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (odpowiedzialność deliktowa), a wartość ubezpieczenia opiewa na kwotę co najmniej 100 000 000 (sto milionów) PLN,
c) posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 150 000 000 (sto pięćdziesiąt milionów) PLN.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał warunki umożliwiające realizację zamówienia dotyczące
1. Doświadczenia: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwóch zadań inwestycyjnych z których każde obejmowało swym zakresem co najmniej:
1.1. budowę lub przebudowę drogi klasy min. G, o wartości robót budowlanych co najmniej 250 000 000 PLN brutto wraz z
1.2. budową, rozbudową, przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej).
2. Osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj. Wykonawca powinien dysponować minimum:
2.1. Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję Lider Zespołu – Przedstawiciel Wykonawcy – osoba legitymująca się:
2.1.1. biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie;
2.1.2. wykształceniem wyższym technicznym;
2.1.3. co najmniej 7 – letnim doświadczeniem w branży budowlanej (z ostatnich 10 lat przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu);
2.1.4. doświadczeniem w bezpośrednim zarządzaniu i nadzorowaniu realizacji inwestycji budowlanych zrealizowanych według warunków kontraktowych FIDIC (lub warunków równoważnych), a w okresie ostatnich 7 lat przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu doświadczeniem w bezpośrednim zarządzaniu i nadzorowaniu realizacji inwestycji budowlanej według warunków kontraktowych FIDIC (lub równoważnych) dla co najmniej 1 zadania które swym zakresem obejmowało co najmniej: budowę lub przebudowę drogi klasy min. G, o wartości robót budowlanych co najmniej 150 000 000 PLN brutto, wraz z budową, rozbudową lub przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej).
2.2. Kierownika Budowy – 1 osoba legitymująca się:
2.2.1. biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie;
2.2.2. wykształceniem wyższym technicznym;
2.2.3. uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń wydanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) lub aktualnymi uprawnieniami równoważnymi do powyższych (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznawanymi w Polsce);
2.2.4. co najmniej 7 letnim doświadczeniem zawodowym w branży budowlanej (z ostatnich 7 lat przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu),
2.2.5. doświadczeniem w pracy jako kierownik budowy przy realizacji co najmniej 1 inwestycji budowalnej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie drogi klasy min. G, wraz z budową, rozbudową lub przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej), zrealizowanej w okresie ostatnich 7 lat przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu, o wartości robót budowlanych co najmniej 150 000 000 PLN
2.3. Kierownik robót kanalizacyjnych – co najmniej 1 osoba, legitymująca się:
2.3.1. biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie;
2.3.2. wykształceniem wyższym technicznym;
2.3.3. uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.290) lub aktualnymi uprawnieniami równoważnymi do powyższych (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznawanymi w Polsce);
2.3.4. co najmniej 7- letnim doświadczeniem zawodowym w branży budowlanej (z ostatnich 7 lat przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu);
2.3.5. doświadczeniem w pracy jako kierownik budowy lub kierownik robót przy realizacji co najmniej 1 inwestycji budowalnej polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej oraz sieci gazociągowej.
2.4. Kierownik robót elektrycznych – co najmniej 1 osoba, legitymująca się:
2.4.1. biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie;
2.4.2. wykształceniem wyższym technicznym;
2.4.3. uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydanymi na podstawie przepisów ustawy z 7.7.1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290) lub aktualnymi uprawnieniami równoważnymi do powyższych (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznawanymi w Polsce);
2.4.4. co najmniej 7 – letnim doświadczeniem zawodowym w branży budowlanej (z ostatnich 7 lat przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu);
2.4.5. doświadczeniem w pracy jako kierownik budowy lub kierownik robót z zakresu sieci elektrycznych i elektroenergetycznych przy realizacji inwestycji budowlanych.
W przypadku nie spełniania wymogu biegłej znajomości języka polskiego przez
ww. personel, Zamawiający dopuszcza spełnienie tego warunku poprzez zatrudnienie na własny koszt przez Wykonawcę tłumacza/tłumaczy języka polskiego, zapewniając w ten sposób stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym i/lub jednostką realizującą projekt a personelem Wykonawcy.
Zamawiający nie dopuszcza aby jedna osoba wykonywała funkcje przypisane do kilku stanowisk; jednocześnie nie dopuszcza się łączenia doświadczenia i uprawnień wielu osób w ramach jednego stanowiska.
Zamawiający wymaga, aby osoby zgłoszone przez Wykonawcę były zaangażowane w realizację Przedsięwzięcia, poprzez obecność tych osób, w na placu budowy.
Wymóg posiadania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w danej specjalności, należy rozumieć jako wymóg stawiany w niniejszym postępowaniu Wykonawcom i osobom, który weryfikowany będzie przez Zamawiającego dopiero na etapie realizacji usługi.
Przez warunki kontraktowe równoważne do FIDIC – należy przez to rozumieć w szczególności warunki powstałe poprzez dostosowanie warunków kontraktowych FIDIC do prawa lokalnego krajów Unii Europejskiej np. warunki kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KVV (Belgia), VOB (Niemcy), JCT lub GMB (Wielka Brytania)
3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a) pracownicy niższego dozoru technicznego np. brygadziści, mistrzowie– w zakresie nadzoru i realizacji robót budowlanych,
b) pracownicy fizyczni – wykonujący bezpośrednio roboty budowlane.
4. Zamawiający w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagania wskazanego w pkt. 3, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub poprzez żądanie dokumentów potwierdzających zatrudnienie w/w osób na umowę o pracę. W przypadku, gdy wynik kontroli wykaże brak zatrudnienia w/w osób na umowę o pracę Zamawiający naliczy kary umowne, których wysokość została szczegółowo określona w Warunkach Szczególnych Kontraktu (Załącznik nr 2 do SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia w/w osób na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 60

2. Wydłużony okres gwarancji. Waga 40

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
13/VIII/2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 5.10.2016 - 12:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 50 PLN
Warunki i sposób płatności: W przypadku pobrania materiałów w siedzibie Zamawiającego w godz. 7:30–14:30 należy zapłacić za SIWZ w kasie.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.10.2016
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 5.10.2016 - 13:00

Miejscowość:

Siedziba Zamawiającego – ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A sala nr 08

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamawiający ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.
2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia jest składany w formie pisemnej lub elektronicznej.
3. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane na zasadach i w trybie art. 38 ustawy Pzp.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Wykonawca sporządza pisemną ofertę w języku polskim w sposób czytelny i trwały.
6. Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach rejestrowych Wykonawcy lub przez osobę/y posiadającą/e odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej, udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. Podpisy należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego.
7. Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
8. W Formularzu Ofertowym wartości liczbowe należy wpisywać w każdej pozycji wyłącznie cyframi, a w miejscach gdzie jest to wyraźnie wskazane także słownie (nie stosuje się wyrażenia „jw." i równoważnych).
9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16.4.1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 ze zm.)" i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte i umieszczone w nie zaklejonej kopercie opatrzonej napisami określającymi numer postępowania, nazwę i adres wykonawcy oraz klauzulę „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA". Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacje stanowiącą tajemnice przedsiębiorstwa nie będą udostępniane osobom trzecim. Zamawiający ze swojej strony ograniczy dostęp do tych informacji oraz zapewni ochronę i odpowiedni sposób przechowywania zabezpieczający przed dostępem osób nieuprawnionych. Stosownie do brzmienia art. 8 ust.3 ustawy PZP Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
10. Wykonawca powinien ponumerować każdą zapisaną stronę oferty oraz wpisać liczbę stron w „Formularzu Oferty".
11. Dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane itp.) w sposób uniemożliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie).
12. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu.
13. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
14. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
15. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
16. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
17. Istotne zmiany treści zawartej umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone w klauzuli 13 Warunków Szczególnych – istotnych dla Stron Postanowień Umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ).
18. Termin rozpoczęcia zamówienia uzależniony od ewentualnych odwołań.
19. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587706
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587706
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25.8.2016

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!!!

zmiana SIWZ - w załączeniu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!!!

zmiana ogłoszenia  - ogłoszenie wysłane do DUUE - w załączeniu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!!!

zmiana ogłoszenia - ogłoszenie opublikowane w DUUE - w załączeniu

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!!!

zmiana SIWZ - 2 - w załączeniu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!!!

zmiana ogłoszenia - 2 - ogłoszenie wysłane do DUUE - w załączeniu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!!!

zmiana ogłoszenia - 2 - ogłoszenie opublikowane w DUUE - w załączeniu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!!!


odpowiedzi - w załączeniu

załączniki do odpowiedzi - pobierz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 UWAGA!!!

odpowiedzi cz. 2 - w załączeniu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!!!

informacja z otwarcia ofert - w załączeniu

Ponadto Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

Projekt wykonawczy - pobierz

Decyzje - pobierz

Projekt budowlany:

1 - pobierz

2 - pobierz

3 - pobierz

4 - pobierz

5 - pobierz

6 - pobierz

7 - pobierz

8 - pobierz

9 - pobierz

10 - pobierz

11 - pobierz

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum