Koncesja na usługi. Znak sprawy 2/XII/2015

Kraków: Postępowanie o zawarcie umowy koncesji na rozwój systemu roweru miejskiego w Krakowie oraz na jego zarządzanie w latach 2016-2019/2023

Kraków: Postępowanie o zawarcie umowy koncesji na rozwój systemu roweru miejskiego w Krakowie oraz na jego zarządzanie w latach 2016-2019/2023

OGŁOSZENIE O KONCESJI NA USŁUGI

SEKCJA I: KONCESJODAWCA

I. 1) NAZWA (FIRMA) I ADRES: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 616 74 19, faks 012 616 74 17.

I. 2) RODZAJ KONCESJODAWCY: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONCESJI

Nazwa nadana koncesji przez koncesjodawcę: Postępowanie o zawarcie umowy koncesji na rozwój systemu roweru miejskiego w Krakowie oraz na jego zarządzanie w latach 2016-2019/2023.

Określenie przedmiotu koncesji oraz jej wartości: Do zadań Operatora będzie należeć rozwój i utrzymanie systemu Krakowskiego Roweru Miejskiego KMK Bike (dalej KMK Bike) w latach 2016-2019/2023. Koncesjonariusz na podstawie umowy koncesji zawieranej z koncesjodawcą zobowiązuje się do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem, które stanowi w przypadku koncesji na usługi prawo do wykonywania usług, w tym pobierania pożytków wraz z płatnością koncesjodawcy. Płatność koncesjodawcy na rzecz koncesjonariusza nie może prowadzić do odzyskania całości związanych z wykonywaniem koncesji nakładów poniesionych przez koncesjonariusza. Koncesjonariusz ponosi w zasadniczej części ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji..

Opis potrzeb i wymagań koncesjodawcy / informacja o sposobie uzyskania opisu: Opis potrzeb i wymagań koncesjodawcy oraz wzór wniosku o zawarcie umowy koncesji znajdują się na stronie internetowej Koncesjodawcy pod adresem http://zikit.krakow.pl/sprawy-urzedowe/przetargi.

Termin wykonania przedmiotu koncesji: Umowa koncesji będzie wykonywana w latach 2016-2019/2023.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. WARUNKI UDZIAŁU

  • Warunki udziału oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Zainteresowane podmioty, wobec których nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, a ponadto spełniające wymóg niekaralności w zakresie określonym art. 13 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 stycznia 2009r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 113), tzn. niekaralności zainteresowanego podmiotu albo wspólnika, partnera, komplementariusza, członka zarządu zainteresowanego podmiotu, za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji lub postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 2. Posiadają zdolność kredytową pozwalającą na ubieganie się o uzyskanie środków w kwocie, co najmniej 2 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie przedmiotu koncesji. 3. Posiadają kwalifikacje techniczne lub zawodowe, w tym posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. Zarządzali systemem roweru publicznego składającym się z min. 300 rowerów w okresie min. jednego 6-miesięczenego sezonu. Uwaga! Oferent, w zakresie spełnienia warunków, o których mowa w pkt 2 i pkt 3 powyżej (sekcja III), może polegać na zdolności innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim powiązań. Musi on w takiej sytuacji wykazać Koncesjodawcy, że będzie spełniał warunki niezbędne do wykonania koncesji. Informacja o oświadczeniach do których złożenia obowiązany jest zainteresowany podmiot, który składa wniosek o zawarcie umowy koncesji: 1. Oświadczenie o zgłoszeniu udziału w postępowaniu wraz z stanowiącymi jego integralną część: a) Aktualnym odpisem z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków o zawarcie umowy koncesji. Uwaga! Jeżeli Zainteresowany podmiot to grupa podmiotów - osób prawnych i/lub fizycznych ubiegających się wspólnie o zawarcie umowy koncesji, wraz z wnioskiem należy złożyć stosowny odpis właściwy dla każdej z tych osób. b) Pełnomocnictwem - do reprezentowania Zainteresowanego Podmiotu w postępowaniu, jeżeli osoba reprezentująca Podmiot w postępowaniu o zawarcie umowy o koncesji nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. 2. Oświadczenie o spełnianiu opisanych w ogłoszeniu o koncesji warunków określonych w sekcji III.pkt 1. Uwaga! Jeżeli Zainteresowany podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III.1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o zawarcie umowy koncesji. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Zainteresowany podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Zainteresowany podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3. Oświadczenie o spełnianiu opisanych w ogłoszeniu o koncesji warunków określonych w sekcji III. pkt 2 i 3 powyżej. 4. Jeżeli Oferent, w zakresie spełnienia warunków, o których mowa w sekcji III pkt 2 i pkt 3 powyżej, polega na zdolności innych podmiotów Oferent przedstawia w tym celu stosowne zobowiązania tych podmiotów w zakresie realizacji koncesji.
  • Informacja o oświadczeniach do których złożenia obowiązany jest zainteresowany podmiot, który składa wniosek o zawarcie umowy koncesji: 1. Oświadczenie o zgłoszeniu udziału w postępowaniu wraz z stanowiącymi jego integralną część: a) Aktualnym odpisem z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków o zawarcie umowy koncesji. Uwaga! Jeżeli Zainteresowany podmiot to grupa podmiotów - osób prawnych i/lub fizycznych ubiegających się wspólnie o zawarcie umowy koncesji, wraz z wnioskiem należy złożyć stosowny odpis właściwy dla każdej z tych osób. b) Pełnomocnictwem - do reprezentowania Zainteresowanego Podmiotu w postępowaniu, jeżeli osoba reprezentująca Podmiot w postępowaniu o zawarcie umowy o koncesji nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. 2. Oświadczenie o spełnianiu opisanych w ogłoszeniu o koncesji warunków określonych w sekcji III.pkt 1. Uwaga! Jeżeli Zainteresowany podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III.1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o zawarcie umowy koncesji. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Zainteresowany podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Zainteresowany podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3. Oświadczenie o spełnianiu opisanych w ogłoszeniu o koncesji warunków określonych w sekcji III. pkt 2 i 3 powyżej. 4. Jeżeli Oferent, w zakresie spełnienia warunków, o których mowa w sekcji III pkt 2 i pkt 3 powyżej, polega na zdolności innych podmiotów Oferent przedstawia w tym celu stosowne zobowiązania tych podmiotów w zakresie realizacji koncesji..
  • Informacja o dokumentach składanych przez oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą albo oferenta, który złoży najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Sytuacja podmiotowa zainteresowanego podmiotu: 1. Aktualna na dzień składania wniosków o zawarcie umowy koncesji, informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 13 ust. 1 pkt 4 z dnia 9 stycznia 2009r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o zawarcie umowy koncesji. Uwaga! Jeżeli Oferent to grupa podmiotów -osób prawnych i/lub fizycznych ubiegających się wspólnie o zawarcie umowy koncesji, wraz z wnioskiem należy złożyć stosowną informację dotyczącą każdej z tych osób. 2. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Oferenta w postępowaniu, jeżeli osoba reprezentująca Podmiot w postępowaniu o zawarcie umowy o koncesji nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze i jej pełnomocnictwo nie zostało złożone na wcześniejszych etapach postępowania. Uwaga! Jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III.1. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 13 ust. 1 pkt 4 ustawy o koncesji. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Zainteresowany podmiot (Oferent) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Zainteresowany podmiot (Oferent) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być aktualne na dzień składania wniosków o zawarcie umowy koncesji i wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania tych wniosków. B. Dokumenty potwierdzające spełnianie waunków opisanych w sekcji III pkt 2 i 3: 1. Wykaz systemów, którymi Oferent zarządza lub zarządzał, składającym się z min. 300 rowerów w okresie min. jednego 6-miesięczenego sezonu. 2. Dokumenty potwierdzające, że każda wskazana w wykazie, o którym mowa w pkt 1 usługa została wykonana z należytą starannością; 3. Pisemne zobowiązania innych podmiotów, o których mowa w art. 18 ust. 3 ustawy o koncesji, w odniesieniu do spełnienia warunków, o których mowa w sekcji III.pkt 2 i III.pkt 3 powyżej. Uwaga! W przypadku wniosku składanego przez Podmiot zainteresowany składający się z grupy podmiotów (osób prawnych i/lub fizycznych), z przedstawionych dokumentów musi wynikać, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione przez nich łącznie, tj. jeden podmiot spełnia samodzielnie warunek posiadania wiedzy i doświadczenia opisany w sekcji III pkt 2., a grupa podmiotów spełnia łącznie warunek posiadania zdolności ekonomicznej i finansowej, o którym mowa w sekcji III pkt 3..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) WADIUM

  • Wysokość i tryb wniesienia wadium: WADIUM: Oferent będzie zobowiązany wnieść wadium w wysokości 70 000 PLN przed upływem terminu składania ofert. Na etapie składania Wniosków o zawarcie umowy koncesji nie należy wnosić wadium. Wadium będzie wnoszone w formie pieniądza (przelewem na rachunek bankowy Koncesjodawcy) albo w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych. Koncesjodawca zachowuje pobraną od Oferenta kwotę pieniężną z tytułu wadium albo dochodzi zaspokojenia tej kwoty z przedmiotu zabezpieczenia w przypadku, gdy Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyla się od zawarcia umowy, w szczególności przez niezłożenie wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu (art.21 ust. 3 i 4 ustawy o koncesji). Uwaga! Oferent winien, zatem zwrócić uwagę, że dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu winne odnosić się do spełniania tych warunków na dzień składania wniosków o zawarcie umowy koncesji a nie na dzień wyznaczony przez Koncesjodawcę zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o koncesji..

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria:

  • 1. cena rowero-miesiąca ((cena utrzymania 1 roweru przez 1 miesiąc)
  • 2. ilość rowero-miesięcy w przedziale od 48 100 do 59 000/ od 107 600 do 118 500
  • 3. procent w podziale pożytków z funkcjonowania systemu Roweru Miejskiego
  • 4. możliwość rejestracji użytkownika roweru w systemie z poziomu komputera pokładowego w rowerze
  • 5. możliwość doładowania środków użytkownika z poziomu komputera pokładowego w rowerze

IV.3) WARUNKI UZNANIA OFERTY ZA NIEODPOWIADAJĄCĄ WYMAGANIOM KONCESJODAWCY SKUTKUJĄCE NIEDOPUSZCZENIEM OFERT DO OCENY I PORÓWNANIA

Warunki uznania oferty za nieodpowiadającą wymaganiom koncesjodawcy skutkujące niedopuszczeniem ofert do oceny i porównania: 1) Treść oferty jest niezgodna z opisem warunków koncesji, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r.o koncesji na roboty budowlane lub usługi. 2) Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 3) Oferta została złożona przez podmiot niezaproszony do składania ofert.

IV.4) OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE ODWOŁANIE POSTĘPOWANIA

Okoliczności uzasadniające odwołanie postępowania 1) Nie złożono żadnego wniosku o zawarcie umowy koncesji. 2) Nie złożono żadnej oferty dopuszczonej do oceny i porównania. 3) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym lub w interesie Koncesjodawcy. 4) Wystąpiła wada uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy koncesji na usługi. 5) Wystąpiły przeszkody formalno - prawne uniemożliwiające zawarcie umowy koncesji a przeszkód tych nie udało się usunąć w terminie jednego roku od upływu terminu składania wniosków o zawarcie umowy koncesji. 6) Wszyscy Kandydaci złożą oświadczenie, że nie są zainteresowani dalszym uczestniczeniem w negocjacjach

IV.5) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Miejsce i termin składania wniosków o zawarcie umowy koncesji: 18.01.2016 godzina 12:00, miejsce: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53 budynek B, sekretariat p. 118 czynny w godz. 7.30 do 15.30.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w:

Biuletynie Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia: 176271 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015

 ====================================================

Kraków: Postępowanie o zawarcie umowy koncesji na rozwój systemu roweru miejskiego w Krakowie oraz na jego zarządzanie w latach 2016-2019/2023. Znak sprawy 2/XII/2015. Ogłoszenie zamieszczono w BZP Nr 176271 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015r.

INFORMACJA O DANYCH ADRESOWYCH I OSOBACH DO KONTAKTU
ZE STRONY KONCESJODAWCY
SEKCJA I: KONCESJODAWCA
I. 1) NAZWA (FIRMA) I ADRES: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 616 74 16, faks 012 616 74 17.
• Adres strony internetowej koncesjodawcy: http://zikit.krakow.pl/sprawy-urzedowe/przetargi

Osobami upoważnionymi do kontaktu ze strony Koncesjodawcy są:

1. W sprawach procedury postępowania o zawarcie umowy koncesji:
Krzysztof Mirski – Specjalista Zespołu Umów i Zamówień Publicznych ZIKiT Kraków, e-mail: kmirski@zikit.krakow.pl, tel. 12-616-7014,
2. W sprawach merytorycznie związanych z opisem przedmiotu koncesji:
a) Marcin Wójcik – Kierownik Zespołu ds. Polityki Rowerowej ZIKiT Kraków, mwojcik@zikit.krakow.pl, tel. 12-616-8654,
b) Krzysztof Gałat – Zespół ds. Polityki Rowerowej ZIKiT Kraków, e-mail: kgalat@zikit.krakow.pl, tel. 12-616-7509.

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o danych adresowych Koncesjodawcy i osobach do kontaktu.pdf)Informacja o danych adresowych i osobach do kontaktu Koncesjodawcy[Informacja o danych adresowych i osobach do kontaktu ze strony Koncesjodawcy]46 Kb
Pobierz plik (Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia o koncesji - 14.01.2016.pdf)Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia o koncesji - 14.01.2016r.[Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia o koncesji - 14.01.2016r.]58 Kb
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie nr 2 ogłoszenia o koncesji z dnia 4.01.2016r..pdf)Ogłoszenie o zmianie nr 2 ogłoszenia o koncesji z dnia 4.01.2016r.[Ogłoszenie o zmianie nr 2 ogłoszenia o koncesji z dnia 4.01.2016r.]68 Kb
Pobierz plik (Opis potrzeb i wymagań Koncesjodawcy po zmianach z dnia 2016.01.04.pdf)Opis potrzeb i wymagań Koncesjodawcy po zmianach z dnia 2016.01.04[Opis potrzeb i wymagań Koncesjodawcy po zmianach z dnia 2016.01.04]146 Kb
Pobierz plik (Opis potrzeb i wymagań Koncesjodawcy.pdf)Opis potrzeb i wymagań Koncesjodawcy[Opis potrzeb i wymagań Koncesjodawcy - zał. nr 1 do Ogłoszenia]142 Kb
Pobierz plik (pytania i odpowiedzi nr 1 - 2015.12.21 na stronę BIP.pdf)Pytania i odpowiedzi na pytania z dnia 21.12.2015 - zestaw 1 [Pytania i odpowiedzi - zestaw 1 ]76 Kb
Pobierz plik (pytania i odpowiedzi nr 2 - 2015 12 23 na stronę BIP ZIKIT.pdf)Pytania i odpowiedzi na pytania z dnia 23.12.2015[Pytania i odpowiedzi - zestaw 2]69 Kb
Pobierz plik (pytania i odpowiedzi nr 4 - z dnia 2016-01-08 na stronę BIP ZIKIT.pdf)Pytania i odpowiedzi - zestaw 4[Pytania i odpowiedzi - zestaw 4 z dnia 8.01.2016r.]51 Kb
Pobierz plik (pytania i odpowiedzi nr 5 - z dnia 2016-01-13 na stronę BIP.pdf)Pytania z dnia 13.01.15 i odpowiedzi z dnia 14.04.2015 - zestaw 5[Pytania z dnia 13.01.15 i odpowiedzi z dnia 14.04.2015 - zestaw 5]59 Kb
Pobierz plik (pytania i odpowiedzi zestaw nr 3 - z dnia 2015 12 28 na stronę BIP ZIKIT.pdf)pytania i odpowiedzi zestaw nr 3 - z dnia 2015 12 28 na stronę BIP ZIKIT[pytania i odpowiedzi zestaw nr 3 - z dnia 2015 12 28 na stronę BIP ZIKIT]254 Kb
Pobierz plik (Wniosek o zawarcie umowy koncesji.doc)Wniosek o zawarcie umowy koncesji - ver. edytowalna[Wniosek o zawarcie umowy koncesji - zał. nr 2 do Ogłoszenia]32 Kb
Pobierz plik (Wniosek o zawarcie umowy koncesji.pdf)Wniosek o zawarcie umowy koncesji[Wniosek o zawarcie umowy koncesji - zał. nr 2 do Ogłoszenia]33 Kb
Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum