Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 10/XI/2015

Kraków: Bieżące utrzymanie i remonty elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Krakowa - drogi gminne i wewnętrzne z podziałem na 4 części. Znak sprawy 10/XI/2015

Numer ogłoszenia: 169799 - 2015; data zamieszczenia: 19.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie , ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 616 74 19, faks 012 616 74 17.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zikit.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie i remonty elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Krakowa - drogi gminne i wewnętrzne z podziałem na 4 części. Znak sprawy 10/XI/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia: a) Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane obejmujące: utrzymanie, konserwację i wykonywanie nowych projektów organizacji ruchu dla oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach będących w zarządzie ZIKiT w Krakowie polegających m. in. na: - Przeglądach oznakowania występującego na ciągach ulic, a odbywające się obligatoryjnie, - Wykonywaniu prac zgłoszonych telefonicznie, mailowo przez inspektorów (przedstawicieli Zamawiającego), - Wykonywaniu prac zgłoszonych za pomocą nowo wprowadzanego w ZIKiT portalu internetowego do obsługi zgłoszeń (za pomocą strony WWW dostępnej zarówno z komputerów stacjonarnych jak i urządzeń mobilnych przekazywana będzie informacja o zgłoszeniach z Centrum Sterowania Ruchem - dodatkowo informacja o zarejestrowanym zgłoszeniu będzie przesyłana mailowo na wyznaczony przez firmę adres e-mail. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in. korzystanie z w/w portalu i przekazywanie informacji o jego realizacji z jego wykorzystaniem), - Wykonywaniu - na podstawie odrębnych pisemnych zleceń, w terminie określonym w zleceniu robót i prac utrzymaniowych na drogach będących w zarządzie ZIKiT, z zastrzeżeniem, iż wykonywanie robót objętych wynagrodzeniem ryczałtowym nie wymaga pisemnego zlecenia, - Zabezpieczaniu awarii w pasie drogowym polegającym na wygrodzeniu miejsca niebezpiecznego dla użytkownika tej drogi wraz z oznakowaniem informującym o istniejącej przeszkodzie, w oparciu o zasady zawarte w przepisach, - Realizacji planowanych zmian oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z przekazanym zleceniem i dokumentacją techniczną lub zmianami zaakceptowanymi na piśmie przez Zamawiającego, - Opracowywaniu na zlecenie Zamawiającego projektów docelowych organizacji ruchu w zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. b) Zamówienie składa się z czterech części. Część 1 - Rejon 1 /Śródmieście/, obejmujący Dzielnice I, II, III. Część 2 - Rejon 2 /Podgórze/, obejmujący Dzielnice VIII, IX, X XI, XII, XIII. Część 3 - Rejon 3 /Krowodrza/, obejmujący Dzielnice IV, V, VI, VII. Część 4 - Rejon 4 /Nowa Huta/, obejmujący Dzielnice XIV, XV, XVI, XVII, XVIII. c) Wykonawca zapewni wykonywanie wszystkich robót w systemie wielozmianowym oraz w dni wolne od pracy, będzie dysponował służbami technicznymi wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt, gotowymi do realizacji zadań umowy przez wszystkie dni tygodnia 24 godziny na dobę przez cały okres trwania umowy oraz będzie posiadał lub dysponował na terenie miasta Krakowa zapleczem techniczno - warsztatowo - magazynowym zapewniającym właściwe przechowywanie materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia. d) Wykonawca będzie posiadał na terenie Krakowa bazę dyspozytorską obsługiwaną 24 godziny na dobę przez Dyspozytora, która rozpocznie funkcjonowanie z dniem podpisania Umowy, z co najmniej 1 linią telefoniczną, oraz całodobową, bezprzewodową łączność z każdym zespołem pracującym na terenie Miasta Krakowa. Zamawiający dokona komisyjnego przeglądu i odbioru przedmiotowej bazy dyspozytorskiej na dzień przed podpisaniem umowy. e) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą przedmiaru robót (zał. nr 5 do SIWZ) oraz specyfikacji technicznej (zał. nr 6 do SIWZ). Rejony Miastka Krakowa opisano w załączniku nr 7 do SIWZ. f) Na przedmiotowe roboty Wykonawca zobowiązany jest udzielić: Materiał: - dla znaków, tablic, tablic drogowskazowych wykonanych z folii odblaskowej na podkładzie z blachy ocynkowanej - co najmniej 36 miesięcy, - dla pozostałych elementów i urządzeń bezpieczeństwa - 2 lata. Montaż poszczególnych elementów oznakowania pionowego - 1 rok, Malowanie powierzchni elementów urządzeń bezpieczeństwa ruchu - 2 lata, Na nowo montowane elementy barier betonowych, stalowych i separatorów ruchu - 5 lat, Oznakowanie poziome: - 12 miesięcy dla oznakowania cienkowarstwowego, - 60 miesięcy dla oznakowania grubowarstwowego (w tym również obejmującego taśmy), - 12 miesięcy na usuwanie oznakowania poziomego g) W przypadku wystąpienia nazwy producenta w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej lub innym załączniku do SIWZ produkty można zastąpić równoważnymi.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (do 50% wartości zamówienia podstawowego). Zostaną one udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia przedmiotu zamówienia oraz zapewnione zostaną środki finansowe na ten cel

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.62.13-1, 45.23.32.21-4, 45.23.32.92-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wymagania dotyczące wadium: 1) Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: Część 1 - 16.000,00 złotych (słownie złotych: szesnaście tysięcy 00/100). Część 2 - 13.000,00 złotych (słownie złotych: trzynaście tysięcy 00/100). Część 3 - 11.000,00 złotych (słownie złotych: jedenaście tysięcy 00/100). Część 4 - 8.000,00 złotych (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto depozytowe w Banku Pekao S.A. - nr rachunku: 32 1240 4722 1111 0000 4850 3855. 4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego. 5) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną /za zgodność z oryginałem/. 6) Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert (art. 26 ust. 3 oraz 46 ust. 4a ustawy Pzp)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowali: w zakresie części 1 roboty budowlane w miastach powyżej 500 000 mieszkańców polegające na: - bieżącej konserwacji oraz utrzymaniu oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu w ilości minimum 20 tys. elementów, - utrzymaniu oznakowania poziomego, oznakowanie poziome minimum 35 tys. m2, - bieżącym utrzymaniu i remontach barier betonowych i stalowych oraz separatorów ruchu. Wykazane roboty budowlane muszą dotyczyć kwoty co najmniej 1.000.000 złotych. w zakresie części 2 roboty budowlane w miastach powyżej 500 000 mieszkańców polegające na: - bieżącej konserwacji oraz utrzymaniu oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu w ilości minimum 18 tys. elementów, - utrzymaniu oznakowania poziomego, oznakowanie poziome minimum 20 tys. m2, - bieżącym utrzymaniu i remontach barier betonowych i stalowych oraz separatorów ruchu. Wykazane roboty budowlane muszą dotyczyć kwoty co najmniej 800.000 złotych. w zakresie części 3 roboty budowlane w miastach powyżej 500 000 mieszkańców polegające na: - bieżącej konserwacji oraz utrzymaniu oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu w ilości minimum 10,5 tys. elementów, - utrzymaniu oznakowania poziomego, oznakowanie poziome minimum 21 tys. m2, - bieżącym utrzymaniu i remontach barier betonowych i stalowych oraz separatorów ruchu. Wykazane roboty budowlane muszą dotyczyć kwoty co najmniej 700.000 złotych. w zakresie części 4 roboty budowlane w miastach powyżej 500 000 mieszkańców polegające na: - bieżącej konserwacji oraz utrzymaniu oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu w ilości minimum 14 tys. elementów, - utrzymaniu oznakowania poziomego, oznakowanie poziome minimum 15 tys. m2, - bieżącym utrzymaniu i remontach barier betonowych i stalowych oraz separatorów ruchu. Wykazane roboty budowlane muszą dotyczyć kwoty co najmniej 500.000 złotych. Uwaga !!! W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia powyższe ilości oraz kwoty należy zsumować
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponują potencjałem technicznym tj. następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi: w zakresie części 1: - samochody dostawcze - minimum 5 szt. wyposażone w GPS z możliwością wydruku oraz możliwością udostępnienia aplikacji z podglądem pozycji wskazanego samochodu na podkładzie mapy miasta Krakowa, - podnośnik koszowy - minimum 1 szt., - samochód ciężarowy z HDS do 4 ton - minimum 1 szt., - urządzenie do wiercenia otworów o średnicy od 50 mm do 150 mm (w betonie, kostce granitowej itp.) - 1 szt., - wiertnica do wiercenia otworów - osadzanie słupków w ziemi - 1 szt., - urządzenie do montażu barier sprężystych (kafar) - 1 szt., - urządzenie ciśnieniowe zabudowane na samochodzie do mycia znaków, słupków i barier minimum 3 szt., - szczotki mechaniczne, wyposażone w urządzenia odpylające - minimum 1 szt., - frezarki do usuwania starego oznakowania - minimum 2 szt., - śrutownica do bezinwazyjnego usuwania oznakowania poziomego - minimum 1 szt., - malowarki hydrodynamiczne z automatyczną regulacją szerokości i długości malowanych linii oraz automatycznym podajnikiem do granulatu odblaskowego - minimum 2 szt., - malowarki hydrodynamiczne do malowania ręcznego z automatycznym podajnikiem do granulatu odblaskowego - minimum 4 szt., - samojezdna maszyna do układania mas chemoutwardzalnych z automatycznym podajnikiem do granulatu odblaskowego - minimum 1 szt., - maszyna do układania masy chemoutwardzalnej - struktura nieregularna z automatycznym podajnikiem do granulatu odblaskowego - minimum 1 szt., - agregaty prądotwórcze - minimum 1 szt., - urządzenie do pomiaru i kontroli występowania sieci energetycznej - 1 szt., - przewoźne, zespolone urządzenie sygnalizacyjne do zabezpieczenia robót drogowych -minimum 3 szt. w zakresie części 2: - samochody dostawcze - minimum 2 szt. wyposażone w GPS z możliwością wydruku oraz możliwością udostępnienia aplikacji z podglądem pozycji wskazanego samochodu na podkładzie mapy miasta Krakowa, - podnośnik koszowy - minimum 1 szt., - samochód ciężarowy z HDS do 4 ton - minimum 1 szt., - urządzenie do wiercenia otworów o średnicy od 50 mm do 150 mm (w betonie, kostce granitowej itp.) - 1 szt., - wiertnica do wiercenia otworów - osadzanie słupków w ziemi - 1 szt., - urządzenie do montażu barier sprężystych (kafar) - 1 szt., - urządzenie ciśnieniowe zabudowane na samochodzie do mycia znaków, słupków i barier minimum 1 szt., - szczotki mechaniczne, wyposażone w urządzenia odpylające - minimum 1 szt., - frezarki do usuwania starego oznakowania - minimum 1 szt., - śrutownica do bezinwazyjnego usuwania oznakowania poziomego - minimum 1 szt., - malowarki hydrodynamiczne z automatyczną regulacją szerokości i długości malowanych linii oraz automatycznym podajnikiem do granulatu odblaskowego - minimum 2 szt., - malowarki hydrodynamiczne do malowania ręcznego z automatycznym podajnikiem do granulatu odblaskowego - minimum 2 szt., - samojezdna maszyna do układania mas chemoutwardzalnych z automatycznym podajnikiem do granulatu odblaskowego - minimum 1 szt., - maszyna do układania masy chemoutwardzalnej - struktura nieregularna z automatycznym podajnikiem do granulatu odblaskowego - minimum 1 szt., - agregaty prądotwórcze - minimum 1 szt., - urządzenie do pomiaru i kontroli występowania sieci energetycznej - 1 szt., - przewoźne, zespolone urządzenie sygnalizacyjne do zabezpieczenia robót drogowych -minimum 2 szt. w zakresie części 3: - samochody dostawcze - minimum 4 szt. wyposażone w GPS z możliwością wydruku oraz możliwością udostępnienia aplikacji z podglądem pozycji wskazanego samochodu na podkładzie mapy miasta Krakowa, - podnośnik koszowy - minimum 1 szt., - samochód ciężarowy z HDS do 4 ton - minimum 1 szt., - urządzenie do wiercenia otworów o średnicy od 50 mm do 150 mm (w betonie, kostce granitowej itp.) - 1 szt., - wiertnica do wiercenia otworów - osadzanie słupków w ziemi - 1 szt., - urządzenie do montażu barier sprężystych (kafar) - 1 szt., - urządzenie ciśnieniowe zabudowane na samochodzie do mycia znaków, słupków i barier minimum 3 szt., - szczotki mechaniczne, wyposażone w urządzenia odpylające - minimum 1 szt., - frezarki do usuwania starego oznakowania - minimum 2 szt., - śrutownica do bezinwazyjnego usuwania oznakowania poziomego - minimum 1 szt., - malowarki hydrodynamiczne z automatyczną regulacją szerokości i długości malowanych linii oraz automatycznym podajnikiem do granulatu odblaskowego - minimum 2 szt., - malowarki hydrodynamiczne do malowania ręcznego z automatycznym podajnikiem do granulatu odblaskowego - minimum 4 szt., - samojezdna maszyna do układania mas chemoutwardzalnych z automatycznym podajnikiem do granulatu odblaskowego - minimum 1 szt., - maszyna do układania masy chemoutwardzalnej - struktura nieregularna z automatycznym podajnikiem do granulatu odblaskowego - minimum 1 szt., - agregaty prądotwórcze - minimum 1 szt., - urządzenie do pomiaru i kontroli występowania sieci energetycznej - 1 szt., - przewoźne, zespolone urządzenie sygnalizacyjne do zabezpieczenia robót drogowych -minimum 2 szt. w zakresie części 4: - samochody dostawcze - minimum 2 szt. wyposażone w GPS z możliwością wydruku oraz możliwością udostępnienia aplikacji z podglądem pozycji wskazanego samochodu na podkładzie mapy miasta Krakowa, - podnośnik koszowy - minimum 1 szt., - samochód ciężarowy z HDS do 4 ton - minimum 1 szt., - urządzenie do wiercenia otworów o średnicy od 50 mm do 150 mm (w betonie, kostce granitowej itp.) - 1 szt., - wiertnica do wiercenia otworów - osadzanie słupków w ziemi - 2 szt., - urządzenie do montażu barier sprężystych (kafar) - 1 szt., - urządzenie ciśnieniowe zabudowane na samochodzie do mycia znaków, słupków i barier minimum 2 szt., - szczotki mechaniczne, wyposażone w urządzenia odpylające - minimum 1 szt., - frezarki do usuwania starego oznakowania - minimum 1 szt., - śrutownica do bezinwazyjnego usuwania oznakowania poziomego - minimum 1 szt., - malowarki hydrodynamiczne z automatyczną regulacją szerokości i długości malowanych linii oraz automatycznym podajnikiem do granulatu odblaskowego - minimum 2 szt., - malowarki hydrodynamiczne do malowania ręcznego z automatycznym podajnikiem do granulatu odblaskowego - minimum 2 szt., - samojezdna maszyna do układania mas chemoutwardzalnych z automatycznym podajnikiem do granulatu odblaskowego - minimum 1 szt., - maszyna do układania masy chemoutwardzalnej - struktura nieregularna z automatycznym podajnikiem do granulatu odblaskowego - minimum 1 szt., - agregaty prądotwórcze - minimum 1 szt., - urządzenie do pomiaru i kontroli występowania sieci energetycznej - 1 szt., - przewoźne, zespolone urządzenie sygnalizacyjne do zabezpieczenia robót drogowych -minimum 2 szt. Uwaga !!! W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi udokumentować spełnienie ilości sprzętu dla każdej części odrębnie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami: w zakresie części 1: - posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (1 osoba), - posiadającymi uprawnienia do obsługi samojezdnych malowarek do oznakowania poziomego i przeszkolonymi w zakresie oznakowania poziomego (co najmniej 6 osób), - przeszkolonymi w zakresie kierowania ruchem drogowym (co najmniej 5 osób), - posiadającymi uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji i urządzeń elektrycznych (SEP) do 1kV (co najmniej 1 osoba). w zakresie części 2: - posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (1 osoba), - posiadającymi uprawnienia do obsługi samojezdnych malowarek do oznakowania poziomego i przeszkolonymi w zakresie oznakowania poziomego (co najmniej 2 osoby), - przeszkolonymi w zakresie kierowania ruchem drogowym (co najmniej 2 osoby), - posiadającymi uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji i urządzeń elektrycznych (SEP) do 1kV (co najmniej 1 osoba). w zakresie części 3: - posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (1 osoba), - posiadającymi uprawnienia do obsługi samojezdnych malowarek do oznakowania poziomego i przeszkolonymi w zakresie oznakowania poziomego (co najmniej 4 osoby), - przeszkolonymi w zakresie kierowania ruchem drogowym (co najmniej 5 osób), - posiadającymi uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji i urządzeń elektrycznych (SEP) do 1kV (co najmniej 1 osoba). w zakresie części 4: - posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (1 osoba), - posiadającymi uprawnienia do obsługi samojezdnych malowarek do oznakowania poziomego i przeszkolonymi w zakresie oznakowania poziomego (co najmniej 2 osoby), - przeszkolonymi w zakresie kierowania ruchem drogowym (co najmniej 2 osoby), - posiadającymi uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji i urządzeń elektrycznych (SEP) do 1kV (co najmniej 1 osoba). Uwaga !!! W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi udokumentować spełnienie ilości osób dla każdej części odrębnie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów (wg zasady spełnia - nie spełnia), których wykaz został określony w części IV SIWZ lub punkcie poniżej. 2.Ponadto do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; d) wypełniony formularz oferty - wg zał. 1; e) kosztorys ofertowy; f) kserokopię dowodu wniesienia wadium. 3. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć: a) oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 22 oraz 24 Pzp - wg zał. 3; b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; g) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna. 6. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie 3. 7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. UWAGA: W przypadku polegania na zasobach niezbędnych do realizacji zamówienia oddanych do dyspozycji Wykonawcy przez inne podmioty - kopie dokumentów dotyczące tych innych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez ten podmiot, którego dany dokument dotyczy chyba, że inny podmiot ustanowił do tych czynności pełnomocnika. 8. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 9. Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu oraz specyfikacji muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę tj. osobę(y) uprawnioną/upełnomocnioną do reprezentowania. 10. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w ogłoszeniu oraz specyfikacji dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji (dla znaków, tablic, tablic drogowskazowych wykonanych z folii odblaskowej na podkładzie z blachy ocynkowanej) - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiana nie może być niekorzystna dla Zamawiającego. Szczegółowe przesłanki zmiany umowy określono w istotnych postanowieniach umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zikit.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków-Punkt Obsługi Klienta (od pn. do pt w godz. 11:30-14:30) lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2015 godzina 12:00, miejsce: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Miłosz Świda - tel. (012) 616-71-34 (sprawy proceduralne). Mariusz Gabrycki - tel. (012) 616-75-74, Kinga Budzyńska - tel. (012) 616-75-74 (sprawy techniczne). 2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie składa się z czterech części. Jeden wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. 3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wartości oferty. W przypadku wpłaty zabezpieczenia w formie pieniężnej należy je wpłacić na konto depozytowe Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. - nr rachunku: 32 1240 4722 1111 0000 4850 3855.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Rejon 1 /Śródmieście/.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obejmuje Dzielnice I, II, III.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.62.13-1, 45.23.32.21-4, 45.23.32.92-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres gwarancji (dla znaków, tablic, tablic drogowskazowych wykonanych z folii odblaskowej na podkładzie z blachy ocynkowanej) - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Rejon 2 /Podgórze/.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obejmuje Dzielnice VIII, IX, X XI, XII, XIII.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.62.13-1, 45.23.32.21-4, 45.23.32.92-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres gwarancji (dla znaków, tablic, tablic drogowskazowych wykonanych z folii odblaskowej na podkładzie z blachy ocynkowanej) - 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Rejon 3 /Krowodrza/.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obejmuje Dzielnice IV, V, VI, VII.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.62.13-1, 45.23.32.21-4, 45.23.32.92-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres gwarancji (dla znaków, tablic, tablic drogowskazowych wykonanych z folii odblaskowej na podkładzie z blachy ocynkowanej) - 10

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Rejon 4 /Nowa Huta/.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obejmuje Dzielnice XIV, XV, XVI, XVII, XVIII.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.62.13-1, 45.23.32.21-4, 45.23.32.92-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres gwarancji (dla znaków, tablic, tablic drogowskazowych wykonanych z folii odblaskowej na podkładzie z blachy ocynkowanej) - 10

Ogłoszenie zamieszczono w BZP w dniu 19.11.2015 r.

__________________________________________________________

Pytania i odpowiedzi dot. postępowania !!!

OZ.271.59.2015                                                   Kraków, dnia 01.12.2015 roku

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: Bieżące utrzymanie i remonty elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Krakowa – drogi gminne i wewnętrzne z podziałem na 4 części. Znak sprawy 10/XI/2015.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych przekazuje treść pytań oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1
ST - Rozdział VI, punkt 5 - Czy Zamawiający przedstawi Wykonawcy dokładny harmonogram wykonania oznakowania poziomego? Jeśli tak, który dokument jest ważniejszy - specyfikacja mówiąca o terminie wykonania oznakowania do 31.08.2015 czy przedstawiony harmonogram?

Odpowiedź 1
Zamawiający przekazuje Wykonawcy harmonogram odnowy oznakowania na terenie miasta w celach szacunkowych, natomiast wiążące terminy wykonania oznakowania poziomego określane są w zleceniach.

Pytanie 2
W jaki sposób Zamawiający rozliczy zakres robót objęty gwarancją poprzedniego wykonawcy?

Odpowiedź 2
Zakres robót będących na gwarancji nie podlega rozliczeniu z firmą nie wykonującą tych robót. Ewentualne poprawki robót będących na gwarancji wykonuje nieodpłatnie firma będąca gwarantem.

Pytanie 3
Czy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego szczegółowy zakres objęty gwarancją?

Odpowiedź 3
Nie.

Pytanie 4
ST - Rozdział II - Wykonanie robót - punkt 16 - W jaki sposób Wykonawca powinien demontować słupki?

Odpowiedź 4
W zależności od sytuacji:
- w przypadku zmiany lokalizacji znaku posadowionego w gruncie demontujemy słupek wraz ze stopą betonową i montujemy w nowej lokalizacji + betonowanie,
- w każdym innym przypadku dopuszcza się ucięcie słupka poniżej poziomu niwelety nawierzchni z jednoczesnym zabezpieczeniem tej powierzchni (zabetonowanie, asfaltowanie, ułożenie płytki lub kostki – w zależności od istniejącej nawierzchni).

Pytanie 5
ST - Rozdział II - Wykonanie robót - punkt 21 - Jak Zamawiający rozumie pojęcie „samochód do dyspozycji Zamawiającego" - czy samochód ma być dostępny stale i być przekazany Zamawiającemu na czas realizacji kontraktu czy tylko na prośbę Zamawiającego, na czas wykonania zlecenia?

Odpowiedź 5
Na każdorazowe polecenie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu w celu prowadzenia konkretnych czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy.

Pytanie 6
Jak często Zamawiający przewiduje objazd oznakowania? Specyfikacja techniczna mówi o przejeździe co 3 miesiące i jednocześnie o comiesięcznym przedstawianiu filmu z objazdu.

Odpowiedź 6
Zgodnie z zapisem ST co 3 miesiące.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum