Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 4/X/2015

Kraków: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Znak sprawy 4/X/2015

Numer ogłoszenia: 268158 - 2015; data zamieszczenia: 09.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie , ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 616 74 19, faks 012 616 74 17.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zikit.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Znak sprawy 4/X/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia: a) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. b) Miejsce dostawy każdorazowej partii materiałów eksploatacyjnych: Zespół Administracji ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53. Zamawiający nie dopuszcza dłuższego terminu dostawy niż 3 dni robocze od dnia otrzymania zamówienia. c) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą zakresu rzeczowego stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Wykaz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych określa zał. nr 6 do SIWZ. d) Wymagany okres gwarancji: 12 miesięcy na materiały eksploatacyjne licząc od daty dostawy do Zamawiającego. e) W przypadku wystąpienia w załącznikach do SIWZ konkretnych marek urządzeń, zamawiający zgodnie z przepisami dopuszcza urządzenia równoważne (o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych), chyba że producent danej drukarki którą posiada zamawiający wymaga oryginalnych materiałów eksploatacyjnych lub spowodowałoby to utratę gwarancji.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wymagania dotyczące wadium: a) Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. b) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). c) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto depozytowe w Banku Pekao S.A. - nr rachunku: 32 1240 4722 1111 0000 4850 3855. d) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego. e) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną /za zgodność z oryginałem/. f) Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp. g) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert (art. 26 ust. 3 oraz 46 ust. 4a ustawy Pzp)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowali co najmniej jedną podobną dostawę polegającą na dostawie materiałów eksploatacyjnych o wartości co najmniej 260.000 złotych
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszej specyfikacji nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów (wg zasady spełnia - nie spełnia), których wykaz został określony w części IV SIWZ lub w punkcie poniżej. 2. Ponadto do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; d) wypełniony formularz oferty - wg zał. 1; e) wypełniony i podpisany wykaz oferowanych materiałów eksploatacyjnych wraz z podaniem nazwy producenta i symbolem - wg zał. nr 8 do SIWZ; f) kserokopię dowodu wniesienia wadium. 3. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć: a) oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 22 oraz 24 Pzp - wg zał. 3; b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie 3. 6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. UWAGA: W przypadku polegania na zasobach niezbędnych do realizacji zamówienia oddanych do dyspozycji Wykonawcy przez inne podmioty - kopie dokumentów dotyczące tych innych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez ten podmiot, którego dany dokument dotyczy chyba, że inny podmiot ustanowił do tych czynności pełnomocnika. 7. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna. 8. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 9. Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę tj. osobę(y) uprawnioną/upełnomocnioną do reprezentowania. 10. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Termin dostawy - 10
 • 3 - Rodzaj oferowanych materiałów eksploatacyjnych - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu realizacji, jeżeli wystąpią przesłanki t.j. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiana umowy nie może być niekorzystna dla Zamawiającego

 IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zikit.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków-Punkt Obsługi Klienta (od pn. do pt w godz. 11:30-14:30) lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.

 IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B).

 IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Miłosz Świda - Kierownik Zespołu Umów i Zamówień Publicznych - tel. (012) 616-71-34 (sprawy proceduralne), Krzysztof Książek - Kierownik Zespołu Informatyki - tel. (012) 616-71-00 (sprawy techniczne).

 IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Ogłoszenie zamieszczono w BZP w dniu 09.10.2015 r.

_____________________________________________________

Pytania i odpowiedzi dot. postępowania !!!

OZ.271.20.2015                                                     Kraków, dnia 15.10.2015 roku

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Znak sprawy 4/X/2015.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych przekazuje treść pytań oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie w Specyfikacji zapisu: W przypadku zaoferowania materiałów eksploatacyjnych równoważnych, wyprodukowanych przez producentów innych niż producenci sprzętu drukującego wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia wydanego przez producentów urządzeń drukujących o tym że oferowany zamiennik nie powoduje utraty praw gwarancyjnych, nie łamie praw patentowych oraz potwierdzającego akceptację stosowania materiałów eksploatacyjnych innych niż oryginalne.

Odpowiedź 1
W części X SIWZ dodaje się punkt 5 o poniższej treści:

Wybrany Wykonawca w przypadku zaoferowania równoważnych materiałów eksploatacyjnych zobowiązany jest przed podpisaniem umowy dostarczyć zaświadczenie producenta sprzętu drukującego potwierdzające akceptację używania oferowanych materiałów eksploatacyjnych w swoich urządzeniach.

Pytanie 2
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę wartości wag, tak aby gwarantowały one zapewnienie Zamawiającemu otrzymanie jakościowo najlepszych materiałów eksploatacyjnych, przykładowym zapisem gwarantującym taki stan jest podany poniżej:

„OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

a. cena - 50%
b. rodzaj materiałów eksploatacyjnych - 50 %.

2. Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującymi wzorami:
a) dla kryterium cena:

C - (Cn : Co) x 100 pkt x 50 %
gdzie:
C - przyznane punkty w kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Co- cena oferty ocenianej (brutto).
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 50 pkt.

b) dla kryterium rodzaj materiałów eksploatacyjnych:

R = Ra x 50 %. gdzie:
R- przyznane punkty w kryterium rodzaj materiałów eksploatacyjnych,
Ra- ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za rodzaj materiałów eksploatacyjnych.
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 50 pkt.
c) łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa):
W=C + R
gdzie:
W- ocena końcowa,
C - punkty za cenę,
R - punkty za rodzaj materiałów eksploatacyjnych.

3. Ocena ofert w kryterium rodzaj materiałów eksploatacyjnych dokonana zostanie z zastosowaniem następujących zasad:
- oferta zawierająca wyłącznie materiały eksploatacyjne zalecane przez producentów urządzeń - 100 pkt,
- oferta zawierająca w części materiały eksploatacyjne zalecane przez producentów urządzeń - 10pkt,
- oferta nie zawierająca materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producentów urządzeń - 5 pkt"

Zastosowanie powyższych zapisów (pytanie 1 i 2) powinno zagwarantować Zamawiającemu otrzymanie ofert zawierających najkorzystniejsze jakościowo materiały eksploatacyjne.

Odpowiedź 2
Zamawiający nie zmienia kryterium oceny ofert.

___________________________________________________________________

Pytania i odpowiedzi dot. postępowania !!!

OZ.271.20.2015                                                            Kraków, dnia 16.10.2015 roku

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Znak sprawy 4/X/2015.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych przekazuje treść pytań oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1
Zamawiający w punkcie 13 zakresu rzeczowego SIWZ wymaga, aby Wykonawca do oferty dołączył oświadczenie lub certyfikat zgodności CE, dla wszystkich oferowanych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.
Chcielibyśmy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, że materiały oryginalne pochodzące od producentów urządzeń z założenia spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego, gdyż zostały zaprojektowane do bezawaryjnego działania z urządzeniami, do których są przeznaczone. W związku z powyższym nie ma potrzeby udowadniania ich jakości i równoważności. Zwracamy się z pytaniem, czy oświadczenie lub certyfikat zgodności CE należy dołączyć do oferty wyłącznie w przypadku zaoferowania materiałów zamiennych?"

Odpowiedź 1
Tak, zapis ten dotyczy tylko dostarczenia certyfikatu CE dla nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych.

__________________________________________________________________

Zmiana SIWZ !!!

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie" - numer sprawy 4/X/2015.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych zmienia SIWZ, poprzez zamieszczenie poprawionego zał. nr 6 do SIWZ (wykaz materiałów eksploatacyjnych) oraz poprawionego zał. nr 8 do SIWZ (wykaz oferowanych materiałów eksploatacyjnych).

_________________________________________________________________

Zmiana SIWZ !!!

OZ.271.20.2015                                                                   Kraków, dnia 19.10.2015 roku

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie" - numer sprawy 4/X/2015.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych zmienia SIWZ, poprzez zmianę terminu składania i otwarcia ofert. Część VII pkt 1 i pkt 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 22.10.2015 r. do godziny 10:00.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.10.2015 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie,
ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

______________________________________________________________________

Zmiana ogłoszenia !!!

Numer ogłoszenia: 276874 - 2015; data zamieszczenia: 19.10.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 268158 - 2015 data 09.10.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 616 74 19, fax. 012 616 74 17.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B).
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B).

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w BZP w dniu 19.10.2015 r.

_______________________________________________________________________

Zmiana SIWZ !!!

OZ.271.20.2015                                                   Kraków, dnia 19.10.2015 roku

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie" - numer sprawy 4/X/2015.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych zmienia SIWZ, poprzez zamieszczenie poprawionego zał. nr 6 do SIWZ (wykaz materiałów eksploatacyjnych) oraz poprawionego zał. nr 8 do SIWZ (wykaz oferowanych materiałów eksploatacyjnych).

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum