Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 29/VII/2013

Kraków: Opracowanie dokumentacji projektowych dla rozbudowy ul. Myślenickiej w Krakowie wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Znak sprawy: 29/VII/2013.

 Kraków: Opracowanie dokumentacji projektowych dla rozbudowy ul. Myślenickiej w Krakowie wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Znak sprawy: 29/VII/2013.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 301326 - 2013; data zamieszczenia: 29.07.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 616 74 19, faks 012 616 74 17.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zikit.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowych dla rozbudowy ul. Myślenickiej w Krakowie wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Znak sprawy: 29/VII/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Myślenickiej w Krakowie na odcinku z autostrady A4 do skrzyżowania z ulicami: Krzyżańskiego - Niewodniczańskiego o długości ok. 2500mb. a) Przedmiot zamówienia obejmuje trzy fazy realizacji : Faza I - opracowanie rozwiązań projektowych (geometrycznych) rozbudowy ul. Myślenickiej na odcinku od zjazdu z autostrady A4 do skrzyżowania z ul. Krzyżańskiego i ul. Niewodniczańskiego (odcinek ok. 2500 mb) minimum w dwóch wariantach, uzyskanie pozytywnego uzgodnienia ZIKiT dla przedłożonych rozwiązań projektowych, złożenie kompletnego wniosku o decyzję uwarunkowań środowiskowych dla inwestycji, opracowanie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko (jeśli będzie wymagany), przeprowadzenie konsultacji społecznych z udziałem Zamawiającego. Faza II - uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opracowanie kompletnych projektów budowlanych z rozbiciem na branże, uzyskanie pozytywnych uzgodnień w/w projektów, wykonanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji geodezyjnej, uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodno prawnym jeśli taka będzie wymagana oraz złożenie kompletnego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Faza III - opracowanie dokumentacji wykonawczej dla każdej z branż oddzielnie (uzyskanie pozytywnego uzgodnienia w/w projektów wykonawczych jeśli będzie to wymagane), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysów, uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Termin realizacji - I fazy zamówienia - 15.12.2013 r. Termin realizacji - II fazy zamówienia - 31.07.2014 r. Termin realizacji - III fazy zamówienia - 15.11.2014 r. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami - ustawami i rozporządzeniami. b) Zamawiający szczegółowo opisał przedmiot zamówienia za pomocą zakresu rzeczowego (zał. nr 5 do SIWZ) c) Na przedmiotowe usługi Wykonawca zobowiązany jest udzielić 60 miesięcy gwarancji d) Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.11.2014 roku.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (do 20% wartości zamówienia podstawowego). Zostaną one udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia przedmiotu zamówienia oraz zapewnione zostaną środki finansowe na ten cel.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wymagania dotyczące wadium: 1) Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 12.000,00 złotych (słownie złotych: dwanaście tysięcy 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto depozytowe w Banku Pekao S.A. - nr rachunku: 32124047221111000048503855. 4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego. 5) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną . 6) Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa a w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. (Podstawa prawna art. 26 ust. 3 oraz 46 ust. 4a Pzp).

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Posiada wiedzę i doświadczenie tj. w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy drogi klasy Z o długości powyżej 1000 m wraz z wprowadzonymi elementami uspokojenia ruchu w postaci rozwiązań geometrycznych takich jak: ronda, wyniesienia tarcz skrzyżowań, przejść dla pieszych itp. Wielobranżowy projekt winien obejmować budowę lub rozbudowę drogi obejmującą wykonanie jezdni, ciągów pieszych, rond, budowę, rozbudowę lub przebudowę uzbrojenia podziemnego sieci kanalizacji opadowej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowych, elektrycznych, wodociągowych, teletechnicznych. Dla powyższego projektu winien być opracowany raport oddziaływania inwestycji na środowisko oraz uzyskana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz ostateczna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

III.3.3) Potencjał techniczny

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dysponują kadrą zdolną do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje kadrą pracowników, która posiadać będzie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie prac stanowiących przedmiot zamówienia tj: - Projektant z uprawnieniami bez ograniczeń w specjalności drogowej - osoba mająca co najmniej 5 letnie doświadczenie (przez 5 letnie doświadczenie rozumie się 5 lat od uzyskania odpowiednich uprawnień), - Specjalista ds. ochrony środowiska - osoba mająca co najmniej 5 letnie doświadczenie w opracowaniu raportów oddziaływania wpływu inwestycji na środowisko, - Projektant z uprawnieniami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: - posiadający środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 400.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów, których wykaz został określony w niniejszym ogłoszeniu. 2. Ponadto do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wzór zał. nr 7 do SIWZ) d) wypełniony formularz oferty - wg zał. 1; e) kserokopię dowodu wniesienia wadium. 3.W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dokumenty: a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia; b)aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wzór zał. nr 7 do SIWZ) 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna. 6. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie 3 7. Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę tj. osobę(y) uprawnioną/upełnomocnioną do reprezentowania. 8.Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia usługi itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiana nie może być niekorzystna dla Zamawiającego. Szczegółowe przesłanki zmiany umowy określono w istotnych postanowieniach umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zikit.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, Punkt Obsługi Klienta (od pn do pt w godz. 11:30 -14:30) lub pobrać ze strony Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2013 godzina 13:00, miejsce: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat w budynku B (pokój nr 118).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Miłosz Świda - Kierownik Zespołu Umów i Zamówień - tel. (012) 616-71-34 (sprawy proceduralne) Iwona Król - Kierownik Jednostki Realizującej Projekt - tel. (012) 688 - 29 - 10 (sprawy merytoryczne). 2.Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 - 151 Pzp, w wysokości 2% ceny ofertowej. 3.Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. I C (Przedmiot zamówienia - zakres do wykonania przez Wykonawcę) zakresu rzeczowego - stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

_______________________________________________________________________________

UWAGA !!!

 ZIKiT/R/0223/13/DZZ/51003

Kraków, dnia 01.08.2013 r.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, że do ww. postępowania wpłynęły pytania od Wykonawcy. Poniżej przedstawiamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi.

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych w wykonaniu opisanym w dokumentacji, na kompozytowe słupy oświetleniowe wzmacniane włóknem szklanym. Zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego.

Zalet słupów kompozytowych jest wiele, warto przytoczyć kilka z nich:

·        w określonych warunkach i wykonaniu przewidywana żywotność słupa to nawet 80 lat; długi okres eksploatacji – brak konieczności obsługi w trakcie użytkowania, słupy nie wymagają przeglądów ani renowacji;

·        kompozytowe słupy wkopywane posiadają nawet 10-letnią gwarancję;

·        kompozytowe słupy wkopywane nie zawierają elementów metalowych, dzięki temu są odporne na: korozję, sól drogową i inne środki używane do odśnieżania i czyszczenia ulic, zanieczyszczenia powstałe w ruchu ulicznym, zanieczyszczenia pochodzące od zwierząt;

·        wysokiej jakości kompozyty polimerowe SA odporne na promieniowanie UV i nie ulegają przebarwieniom, a gładka powierzchni ułatwia usuwanie zabrudzeń, nawet po kleju i taśmach, używanych do wieszania plakatów i ogłoszeń;

·        słup kompozytowy wkopany nie zawiera elementów metalowych, które wymagałyby uziemienia;

·        kompozytowe drzwiczki rewizyjne jak i całe słupy nie stanowią wartości złomowej (brak kradzieży przez złomiarzy), co znacznie ogranicza ilość dewastacji, de kompletacji i związanych z tym napraw;

·        słupy kompozytowe wykazują się dużym współczynnikiem bezpieczeństwa biernego                   w sytuacji kolizji samochodu ze słupem;

·        konstrukcja słupa jest lekka, ale jednocześnie niezwykle trwała i odporna na akty wandalizmu;

·        waga słupa wkopanego 9m wynosi tylko 48kg – zastosowanie lekkiego słupa kompozytowego ułatwia transport i montaż, bez użycia maszyn i w znacznie krótszym czasie, co znacząco obniża koszty inwestycji i eksploatacji;

·        produkcja słupów kompozytowych jest przyjazna środowisku, gdyż emisja CO2 jest bardzo niska;

·        konstrukcja słupa kompozytowego jest lżejsza od podobnych konstrukcji ze stali, betonu czy aluminium. Powoduje to oszczędności dla inwestorów związane z możliwością jednorazowego transportu większej ilości słupów, a jednocześnie w sposób istotny wpływa na redukcję emisji dwutlenku węgla;

·        słup kompozytowy poddaje się w 100% przetworzeniu – ekologia i recykling;

Projektowanie i produkcja słupów kompozytowych firmy odbywa się w oparciu o normy systemu zarządzania jakością ISO 9001, a produkty posiadają certyfikat zgodności CE z normą PN-EN 40-7.

Odpowiedź 1: Zamawiający nie dopuszcza zmian.

______________________________________________________________________________

UWAGA!!!

 ZIKiT/R/0223/13/DZZ/51003                                                     Kraków, dnia 02.08.2013r.    

                                       

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Pzp. w załączeniu przekazujemy pytania wykonawców wraz
z odpowiedziami Zamawiającego.

 

Pytanie I: Zgodnie z załącznikiem nr 5 – Zakres Rzeczowy Zamawiający wymaga oddania opracowania dokumentacji pn. Zwymiarowanie geodezyjne. Prosimy o uszczegółowienie,  jakie elementy przedmiotowe opracowanie będzie musiało zawierać?

Odpowiedź I:

Zwymiarowanie geodezyjne winno dotyczyć wszystkich elementów pasa drogowego koniecznych dla potrzeb realizacji zadania.

Pytanie II:

Zgodnie z załącznikiem nr 5 - Zakres Rzeczowy Zamawiający wymaga oddania  opracowania dokumentacji pn. Ocena wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo. Prosimy o uszczegółowienie, jakie elementy przedmiotowe opracowanie będzie musiało zawierać. W ocenie oferenta przedmiotowe dane winny być zawarte w Audycie bezpieczeństwa ruchu, który również jest wymagany w ramach przedmiotowego zadania.

Odpowiedź II:

Ocena wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oznacza strategiczną analizę porównawczą wpływu nowej drogi lub istotnej modyfikacji istniejącej sieci na poziom bezpieczeństwa sieci drogowej. Ocena ta jest integralną częścią procesu projektowania infrastruktury drogowej i jest przeprowadzana na jego wstępnym etapie, przed akceptacją projektu infrastruktury. Celem oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego jest wskazywanie na względy bezpieczeństwa ruchu drogowego różnych przebiegów drogi wyrażane opisem jakościowym i wskaźnikami ilościowymi, które powinny być brane pod uwagę przy wyborze jednego z wariantów. Ocena bezpieczeństwo ruchu drogowego powinna dostarczać również wszystkich istotnych informacji niezbędnych do analizy kosztów i korzyści poszczególnych wariantów podlegających ocenie. Celem oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego jest także eliminowanie rozwiązań nie spełniających podstawowych wymagań bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W ocenie oddziaływania na bezpieczeństwo powinna znajdować się informacja, które aspekty bezpieczeństwa stanowią główny powód do wyboru danego rozwiązania. Zatem w prowadzonej analizie aspekty bezpieczeństwa powinny być brane pod uwagę przy wyborze rozwiązania infrastrukturalnego, na równi z aspektami środowiskowymi i ekonomicznymi.
Według załącznika do dyrektywy ocena wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego obejmuje następujące elementy bezpieczeństwa ruchu oceniane w ramach projektu infrastruktury:
a) określenie problemu,
b) opis panującej obecnie sytuacji i scenariusza bazowego,
c) sformułowanie celów bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
d) analiza oddziaływań proponowanego wariantu planowanej lub projektowanej drogi na bezpieczeństwo otaczającej sieci dróg,
e) porównanie wariantów w ramach analiz ekonomicznych z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
f) opis optymalnego rozwiązania.

Przy tym należy brać pod uwagę następujące aspekty:
a) liczbę wypadków, rannych i ofiar śmiertelnych, planowane zmniejszenie tej liczby w porównaniu ze scenariuszem bazowym,
b) przykłady tras i wybór czasu jazdy użytkowników,
c) istniejące połączenia z innymi drogami (zjazdy, skrzyżowania, wyloty, przejazdy przez tory),
d) wykorzystanie dróg przez niechronionych użytkowników ruchu drogowego (piesi, rowerzyści, motocykliści),
e) natężenie ruchu drogowego (liczba pojazdów według rodzajów).

Pytanie III:

Zgodnie z załącznikiem nr 5 - Zakres Rzeczowy Zamawiający wymaga wykonania pomiarów hałasu i drgań w charakterystycznych punktach. Prosimy o doprecyzowanie wymaganej ilości punktów oraz o informację kto będzie odpowiedzialny za zatwierdzenie lokalizacji?

Odpowiedź III:

Propozycje lokalizacji i ilości punktów, w których mają zostać wykonane pomiary winien wskazać Wykonawca dokumentacji projektowej. ZIKiT określi, czy propozycja jest wystarczająca z punktu widzenia celu jakiem ma służyć.

Pytanie IV:

Zgodnie z załącznikiem nr 5 - Zakres Rzeczowy Zamawiający wymaga wskazania lokalizacji ekranów akustycznych lub innych form ochrony przed hałasem. Prosimy o informację, czy aby wskazać lokalizację Zamawiający będzie wymagał odrębnej analizy wariantów możliwych rozwiązań przeciwhałasowych?

Odpowiedź IV: TAK.

Pytanie V:

Czy Zamawiający dysponuje wiedzą ile działek będzie podlegało podziałowi pod pas zajętości pod drogę publiczną?

Odpowiedź V:

NIE. Ilość działek do podziału będzie uzależniona od zaproponowanych przez Wykonawcę
 i Zaakceptowanych przez Zamawiającego rozwiązań projektowych.

Pytanie VI:

Jeśli Zamawiający nie dysponuje informacją o ilości działek do podziału to, jak Oferent, ze względu na duży wpływ wartości tej pozycji na ostateczna wartość oferty wnosimy i prosimy o dopuszczenie rozwiązania określenia w ofercie wartości za podział jednej działki i faktycznego rozliczenia wg faktycznej ilości podzielonych działek. W/w rozwiązanie powodować będzie zachowanie zasady równego traktowania, równej konkurencji i przejrzystości tj. uniknięcia sytuacji, gdzie jeden z oferentów przyjmie do podziału 1 działkę, a drugi na podstawie innych materiałów 100 działek.

Odpowiedź VI: NIE. 

Pytanie VII:

Zgodnie z załącznikiem nr 5 - Zakres Rzeczowy Zamawiający wymaga wykonania przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego inwentaryzacji oraz szacunkowej wyceny wartości nieruchomości. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowa inwentaryzacja wymagana jest jedynie dla działek / nieruchomości podlegających podziałowi?

Odpowiedź VII:

Inwentaryzacja i szacunkowa wycena musi być wykonana dla wszystkich nieruchomości, które będą przejmowane przez Zamawiającego pod rozbudowę drogi.

Pytanie VIII:

Zgodnie z załącznikiem nr 5 - Zakres Rzeczowy Zamawiający wymaga wykonania przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego inwentaryzacji oraz szacunkowej wyceny wartości nieruchomości. Prosimy o informację, co w przypadku jeśli właściciel prywatnej nieruchomości nie wyrazi zgody na wejście na jego nieruchomość lub na np. wykonania fotografii?

Odpowiedź VIII: Uzyskanie zgody leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie IX:

Zamawiający określił następujące parametry drogi:

·       szerokość pasa ruchu 3,5 m wraz z normatywnymi poszerzeniami na łukach

·       obustronne chodniki o szerokości min. 2 m

·       rozważyć wprowadzenie pasów rowerowych na jezdni 2 x 1,5m

Chcąc spełnić powyższe warunki szerokość pasa drogowego musiałaby mieć minimum (3,5 x 2) + (2 x 2) + (2 x 1,5) = 14m nie wliczając w to terenu niezbędnego na lokalizacje sieci uzbrojenia podziemnego.

Projektowana droga przebiegać będzie przez gęstą, gdzie budynki zlokalizowane są względem siebie bardzo blisko.

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić w składanej ofercie możliwość wystąpienia konieczności opracowania projektów rozbiórek i konieczności uzyskania pozwolenia na rozbiórki?

Odpowiedź IX: Zgodnie z zakresem rzeczowym inwestycji.

Pytanie X:

Zgodnie z załącznikiem nr 5 - Zakres Rzeczowy Zamawiający wymaga wykonania i oddania opracowania pn. Audyt z bezpieczeństwa ruchu. Jednocześnie na str. 2 tego samego załącznika informuje, że Audyt zostanie zlecony przez Zamawiającego do niezależnego audytora. Prosimy o wyjaśnienie, czy w ramach zadania będą wykonywane dwa opracowania Audytu bezpieczeństwa lub czy Wykonawca prac projektowych będzie miał za zadanie tylko i wyłącznie wprowadzenie w projekcie uwag Audytora zaakceptowanych przez Zamawiającego?

Odpowiedź X: Wykonawca prac projektowych będzie miał za zadanie wprowadzenie w projekcie uwag Audytora zaakceptowanych przez Zamawiającego

Pytanie XI:

Zgodnie z załącznikiem nr 5 - Zakres Rzeczowy Zamawiający wymaga „... w razie konieczności zlokalizowanie nowej infrastruktury poza projektowanym pasem drogowym uzyskać zgody właścicieli terenu oraz uzyskać decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i pozwolenia na budowę". Co w przypadku jeśli właściciel prywatnej nieruchomości nie wyrazi zgody na zlokalizowanie nowej infrastruktury na swojej nieruchomości? W takim przypadku Wykonawca prac projektowych nie będzie z przyczyn od siebie zależnych mógł zrealizować zadań mu powierzonych.

Odpowiedź XI: Odpowiedzialność za przyjęte rozwiązania leży po stronie Wykonawcy prac projektowych. Zaproponowane rozwiązania, które nie uzyskają akceptacji właścicieli nieruchomości obciążą Wykonawcę prac projektowych. Zamawiający w takiej sytuacji uzna, że wina na niezrealizowanie zadania leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie XII:

Zamawiający podzielił zadanie na trzy odcinki. Proszę o potwierdzenie, czy decyzja środowiskowa wg Zamawiającego ma być pozyskana oddzielnie dla każdego z odcinków, czy też będzie jedna dla całego zadania.

Odpowiedź XII: Jedna dla całego zadania.

_______________________________________________________________________________

Numer ogłoszenia: 314408 - 2013; data zamieszczenia: 05.08.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 301326 - 2013 data 29.07.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 616 74 19, fax. 012 616 74 17.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2013 godzina 13:00, miejsce: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat w budynku B (pokój nr 118).

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.08.2013 godzina 13:00, miejsce: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat w budynku B (pokój nr 118).

_________________________________________________________________________________

 ZIKiT/R/0223/13/DZZ/51769                                                           Kraków, dnia 05.08.2013r.                                                                                                                             

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji projektowych dla rozbudowy ul. Myślenickiej w Krakowie wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Znak sprawy: 29/VII/2013.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Pzp. w załączeniu przekazujemy pytania wykonawców wraz
z odpowiedziami Zamawiającego.

Pytanie I:

Zgodnie   z   SIWZ   Zamawiający   wymaga,   aby   Wykonawca   wykazał się doświadczeniem:

...wykonał wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy drogi klasy „Z" o długości powyżej 1000 m wraz z wprowadzonymi elementami uspokojenia ruchu w postaci rozwiązań geometrycznych takich jak: ronda, wyniesienia tarcz skrzyżowań, przejść dla pieszych itp. Wielobranżowy projekt winien obejmować budowę lub rozbudowę drogi obejmującą wykonanie jezdni, ciągów pieszych, rond, budowę, rozbudowę lub przebudowę uzbrojenia podziemnego sieci kanalizacji opadowej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowych, elektrycznych, wodociągowych, teletechnicznych. Dla powyższego projektu winien być opracowany raport oddziaływania inwestycji na środowisko oraz uzyskana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz ostateczna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej".

W związku z powyższym prosimy o informację, czy Zamawiający uzna referencje wg zakresu wskazanego powyżej, ale dla drogi o klasie wyższej niż „Z" ?

Odpowiedź I:

Nie uzna. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem opisanym w SIWZ dla drogi klasy Z.

            Ponadto Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, informuje iż zgodnie z zamieszczonym ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia w dniu 05.08.2013 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 W SIWZ w części VII w pkt 1 oraz w pkt 2 jest:

1.      Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie, ul. Centralna 53,   31-586 Kraków, sekretariat w budynku B (pokój nr 118), nie później niż do dnia 06.08.2013 r. do godziny 13.00.

2.      Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06.08.2013 r. o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53,  31-586 Kraków.

W SIWZ w części VII w pkt 1 oraz w pkt 2 powinno być:

1.      Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie, ul. Centralna 53,   31-586 Kraków, sekretariat w budynku B (pokój nr 118), nie później niż do dnia 07.08.2013 r. do godziny 13.00.

2.      Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 07.08.2013 r. o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53,  31-586 Kraków.

 

 

 

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum