Przetarg nieograniczony 10/II/2009

Budowa budynku Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w rejonie ul. Powiśle w Krakowie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, Do wiadomości Miłosz Świda - Kierownik Działu Umów i Zam. Publ. - tel. +48 126167134 (spr.proceduralne), Zbigniew Małek - Gł. Specjalista Zespołu Inspektorów Nadzoru - tel. +48 126167317, Aleksander Kajtoch - Inspektor Nadzoru - tel. +48 126167250 (sprawy techniczne), Magdalena Skrzelowska - St. Specjalista - tel. +48 126167529 (sprawy projektowe), PL-31-586 Kraków. Tel.  +48 126167000. E-mail mswida@zikit.krakow.pl. Faks  +48 126167138.

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zikit.krakow.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:

Organ władzy regionalnej lub lokalnej.
Ogólne usługi publiczne.

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Budowa budynku Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w rejonie ul. Powiśle w Krakowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:

Roboty budowlane.
Wykonanie.
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Kraków.

Kod NUTS: PL213 .

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego.

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):

a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w rejonie ulicy Powiśle w Krakowie wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod.-kan., elektryczną słaboprądową, wentylacji mechanicznej i ogrzewania) oraz zagospodarowaniem terenu, przebudową istniejącego parkingu dla autobusów, budowa przyłączy wod.-kan., przebudową magistrali sieci c.o., gazociągu niskoprężnego, budową linii kablowych zasilających, przebudową istniejących linii kablowych, budową i przebudową linii oświetlenia zewnętrznego. W zamówieniu występują następujące branże: badania archeologiczne, architektura i konstrukcja, instalacje wewnętrzne wod-kan i sanitarne, przebudowa magistrali wodociągowej oraz przyłącze wodociągowe, przebudowa magistrali c.o. wraz z robotami demontażowymi i roboty przygotowawcze - ziemne, instalacje wewnętrzne elektryczne i słaboprądowe - kabel światłowodowy (internet), instalacja wentylacji mechanicznej i ogrzewania, roboty drogowe, kanalizacja opadowa i odwodnienie, sieć energetyczna i oświetleniowa, zasilanie budynku, zabezpieczenie wału Wisły, zieleń. b) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą przedmiaru robót (zał. nr 5 do SIWZ) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (zał. nr 6 do SIWZ) oraz dokumentacji projektowej (zał. nr 7 do SIWZ). c) Na przedmiotowe roboty budowlane wykonawca zobowiązany jest udzielić 36 miesięcy gwarancji.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45111200, 45233140, 45332000.

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):

Tak.

II.1.8) Podział na części:

Nie.

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:

Nie.

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 20 0000 000 EUR.

II.2.2) Opcje:

Nie.

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:

Zakończenie: 30.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wymagania dotyczące wadium: 1) Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych). 2) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto depozytowe w Banku Pekao S.A. - nr rachunku: 32 1240 4722 1111 0000 4850 3855. 5) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego. 6) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 7) Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp. 8) Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa a wrt. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. (Podstawa prawna art. 26 ust. 3 oraz 46 ust. 4a Pzp). 2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 1) Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 - 151 Pzp, w wysokości 3 % ceny ofertowej.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Określone w SIWZ.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Określone w SIWZ.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:

Nie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, a w szczególności wykażą, że: a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia tj. od 2004 r. wykonali roboty budowlane polegające na budowie 1 lub 2 lub 3 obiektów kubaturowych o łącznej powierzchni kubaturowej co najmniej 700 m2 oraz zrealizowali roboty budowlane na terenach zabytkowych na kwotę co najmniej 5 000 000 PLN. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w zakresie archeologii miejskiej. b) osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, telekomunikacyjnej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzającymi że osoby których uprawnienia dotyczą są wpisane na listę członków tej izby. c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają: środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 4 000 000 PLN oraz polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 2. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszej specyfikacji nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów, których wykaz został określony w części IV SIWZ. 3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 22 Pzp - wg zał. nr 3; b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu ofert; W przypadku spółki osobowej prawa handlowego, wykazanie okoliczności nie zalegania z opłacaniem podatków, może dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie wydane na spółkę, a nie na wspólników); d) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; f) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie - wg zał. nr 4; g) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej izby samorządu zawodowego; h) polisa, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; i) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Ponadto do oferty należy załączyć: a) wypełniony formularz oferty - wg zał. nr 1, b) kosztorys ofertowy, c) dowód wniesienia wadium.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

III.2.3) Zdolność techniczna:

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:

Nie.

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury:

Otwarta.

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

Najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:

Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

10/II/2009.

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:

Nie.

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 14.4.2009 - 12:00.
Dokumenty odpłatne:
Podać cenę: 50,00 PLN.
Warunki i sposób płatności: Płatne gotówką w kasie (od poniedziałku do piątku w godz. 11:30-15:30) lub za zaliczeniem pocztowym.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

14.4.2009 - 12:00.

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Data: 14.4.2009 - 13:00.
Miejsce: Sala konferencyjna w siedzibie ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53, budynek B.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:

Nie.

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:

Nie.

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (do 50 % wartości zamówienia podstawowego).

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel.  +48 224587801. URL: www.uzp.gov.pl. Faks  +48 224587700.

VI.4.2) Składanie odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Prawie zamówień publicznych. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie pzrekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel.  +48 224587801. URL: www.uzp.gov.pl. Faks  +48 224587700.

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA DO URZĘDU OFICJALNYCH PUBLIKACJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH:

3.3.2009.

Załączniki 5, 6,7 - pobierz

_________________________________________________________________

Odpowiedzi na pytania wykonawców

ZIKiT/R/0077/09/NZ/11076                                         Kraków, dnia 12.03.2009 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Budowa budynku Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w rejonie ul. Powiśle w Krakowie- numer sprawy 10/II/2009.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych przekazuje treść pytań wykonawcy wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Czy za dostateczne potwierdzenie spełnienia warunku określonego w części III pkt. 1 lit. a) SIWZ dotyczącego posiadania „doświadczenia w archeologii miejskiej" Zamawiający uzna ujawnienie w wykazie, o którym mowa w części IV pkt. 1 lit. f) SIWZ wykonania prac budowlanych na terenie niezabytkowym, lecz prowadzonych pod nadzorem archeologicznym, 
w zakresie archeologii miejskiej?

Odpowiedź 1:

Tak. Jednakże przypominamy, iż dodatkowo wykonawca powinien wylegitymować się doświadczeniem w realizacji max. 3 obiektów kubaturowych o łącznej powierzchni  kubaturowej co najmniej 700 m² oraz udokumentować zrealizowane roboty budowlane na terenach zabytkowych na kwotę min. 5.000.000 zł.

Pytanie 2:

Czy wskazany w części III pkt.1 lit. a) SIWZ okres ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, należy liczyć zgodnie z dyspozycją art.40 ust.1 Prawa zamówień publicznych tj. od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu, czy też jak nieprecyzyjnie wskazano od 2004 r. co może sugerować od początku roku 2004?

Odpowiedź 2:

Zapis jest precyzyjny i dotyczy ostatnich pełnych pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania tj. od początku 2004 r. Taka interpretacja przepisów nie będzie powodować komplikacji związanej ze sztucznym przeliczeniem dni. SIWZ ma za zadanie uszczegółowić ogólne zapisy Prawa zamówień publicznych.

Pytanie 3:

SIWZ cz. III pkt1 lit. a) zwracamy się  do Zamawiającego o doprecyzowanie pojęcia „archeologia miejska". Czy wykonanie robót w centrum miasta: „Roboty budowlane polegające na zasypaniu wykopów po prowadzonych pracach archeologicznych i prace konserwatorskie polegające na zabezpieczeniu reliktów wpisanych do rejestru zabytków - spełnia powyższy wymógł zamawiającego o doświadczeniu w archeologii miejskiej?

Odpowiedź 3:

Tak, w szczególności drugi element pytania zawiera zadowalające doświadczenie zawodowe.

Pytanie 4:

SIWZ cz. III pkt1 lit. a) Czy „Demontaż starego mostu - wyburzenie części betonowej oraz demontaż części stalowej Prace prowadzone zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków pod nadzorem służb archeologicznych i konserwatorskich." Spełnia wymogi zamawiającego do robót budowlanych na terenach zabytkowych?

Odpowiedź 4:

Tak.

Pytanie 5:

SIWZ cz. III pkt1 lit. a) co zamawiający rozumie pod pojęciem: „powierzchnia kubaturowa"?

Odpowiedź 5:

Pojęcie kubatury oznacza, w potocznym rozumieniu, „pojemność" lub „objętość" obiektu. W rozumieniu prawa budowlanego kubatura oznacza „objętość" budynku liczoną jako iloczyn powierzchni rzutu każdej kondygnacji, mierzonej po zewnętrznym obrysie ścian i wysokości danej kondygnacji.

Kubatury budynków lub części budynków ograniczonych przez powierzchnię, które nie są poziome ani pionowe, obliczane są według odpowiednich wzorów matematycznych.

Należy jednak zaznaczyć, że obliczanie kubatur jest w rzeczywistości dość skomplikowane i aby przeprowadzać je właściwie konieczne jest dokładne zapoznanie się z normą PN-ISO 9836.

Na potrzeby zamówienia publicznego wykonawca wpisuje na załączniku nr 4 (doświadczenie zawodowe) w trzeciej kolumnie odpowiednią wartość kubatury. Na potwierdzenie powyższego załącza dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

___________________________________________________________

Sprostowanie do ogłoszenia dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Budowa budynku Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w rejonie ul. Powiśle w Krakowie, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2009/S 44-063851.

Kraków, dnia 19.03.2009 r.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) zamieszcza sprostowanie do ogłoszenia dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Budowa budynku Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w rejonie ul. Powiśle w Krakowie, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2009/S 44-063851.

Zmienia się w Sekcji III.2: Warunki udziału

Jest:

a ) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia tj. od 2004r. wykonali roboty budowlane polegające na budowie 1 lub 2 lub 3 obiektów kubaturowych o łącznej powierzchni kubaturowej co najmniej 700m2 oraz zrealizowali roboty budowlane na terenach zabytkowych na kwotę co najmniej 5.000.000 zł. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w zakresie archeologii miejskiej.

winno być:

a ) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia tj. od 2004r. wykonali roboty budowlane polegające na budowie 1 lub 2 lub 3 obiektów kubaturowych o łącznej powierzchni użytkowej co najmniej 700m2 oraz zrealizowali roboty budowlane na terenach zabytkowych na kwotę co najmniej 5.000.000 zł. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w zakresie archeologii miejskiej.

Data przekazania niniejszego ogłoszenia do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 19.03.2009.

____________________________________________________________________

Odpowiedzi na pytania wykonawców

ZIKiT/R/0077/09/NZ/12270                                        Kraków, dnia 19.03.2009 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Budowa budynku Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w rejonie ul. Powiśle w Krakowie - numer sprawy 10/II/2009.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych przekazuje treść pytań wykonawcy wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Jak należy rozumieć i jaki jest oczekiwany przez Zamawiającego sposób udokumentowania wymogu zawartego w części III, pkt 1.a) SIWZ, mówiącego, że wykonawca „zrealizował roboty budowlane na terenach zabytkowych"?

Odpowiedź 1:

Jak w odp. nr 4 nin. pisma.

Pytanie 2:

Jak należy rozumieć i jaki jest oczekiwany przez Zamawiającego sposób udokumentowania wymogu zawartego w części III. Pkt 1.a) SIWZ, mówiącego że „wykonawca musi posiadać doświadczenie w zakresie archeologii miejskiej"?

Odpowiedź 2:

Jak odp. nr 1 w piśmie z dnia 12.03.2009 r.  znak: ZIKiT/R/0077/09/NZ/11076

Pytanie 3:

W związku z przetargiem na budowę obiektu Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego zwracam się z prośbą o:

a)      Udostępnienie części rysunkowej projektu z zakresu instalacji elektrycznych

b)      Udostępnienie części rysunkowej projektu z zakresu przebudowy sieci

c)      Udostępnienie części rysunkowej projektu z zakresu zasilania elektrycznego

d)      Udostępnienie części rysunkowej projektu z zakresu teletechniki

Odpowiedź 3a, 3b, 3c, 3d:

Brakująca dokumentacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 4:

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie czy warunek „zrealizowania robót na terenach zabytkowych" oraz warunek iż „Wykonawca musi posiadać doświadczenie w zakresie archeologii miejskiej", zostanie spełniony jeżeli Wykonawca:

a)      Przedstawi referencje, z których będzie wynikać że wykonywał między innymi w danym obiekcie prace w zakresie: „dostosowania do nowej funkcji zabytkowych budynków", „wzmocnienia zabytkowych ścian" oraz że prace w tym obiekcie były prowadzone „...we współpracy z konserwatorem zabytków, w tym renowacja budynków wraz z dostosowaniem do nowych funkcji..."

b)      Przedstawi referencje z wykonywanego, w ramach infrastruktury miejskiej obiektu, nie zawierające wzmianek o archeologii miejskiej lecz oświadczy, że w ramach realizacji tego obiektu prowadził prace związane z renowacją i odtworzeniem obiektów architektonicznych, odsłoniętych podczas prac ziemnych (wykopów) i określonych jako zabytkowe (historyczne)

c)      Przedstawi referencje dotyczące przeprowadzenia modernizacji budynku wpisanego do rejestru zabytków.

Odpowiedź 4:

Prawidłowe są wszystkie 3 punkty (a, b, c).

Pytanie 5:

Zwracamy się z uprzejmą prośba o udostępnienie kompletnego projektu instalacji elektrycznych, sanitarnych oraz projekty drogowego, zieleni i zabezpieczenia wałów dotyczącego „Budowy budynku Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w rejonie ul. Powiśle w Krakowie". Pomimo obecności przedmiarów i opisów technicznych brak dokumentacji rysunkowej w dokumentacji przetargowej uniemożliwia rzetelna i prawidłową wycenę robót.

Odpowiedź 5:

Brakująca dokumentacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 6:

Pytania do ogłoszenia i siwz

a)      Ogłoszenie III.2.1) pkt 1 lit a) - Co zamawiający rozumie pod pojęciem „archeologia miejska"?

b)      Ogłoszenie III.2.1) pkt 1 lit a) - czy posiadanie doświadczenia „w zakresie archeologii miejskiej" musi wiązać się z wykonywanymi obiektami, o których mowa w tym warunku czy to doświadczenie może być doświadczeniem zdobytym w ramach innych robót budowlanych spoza tegoż warunku? Dołączenie tego zdania do warunku w lit. a) budzi wątpliwości Wykonawcy co do jego ewentualnego związku z tym warunkiem

c)      Ogłoszenie III.2.1) pkt 1 lit a) - czy wartość wykonanych obiektów w kwocie min. 5 mln jest wartością brutto (z podaniem VAT) cz netto (bez podatku VAT)?

d)      Ogłoszenie III.2.1) pkt 1 lit a) - czy zamawiający pod pojęciem obiektu o powierzchni kubaturowej łącznie 700 m2 ma na myśli obiekt (-ty) których łączna powierzchnia (liczona jako dwa wymiary długość x szerokość) wynosi właśnie te 700 m2 dla 1, 2 lub 3 obiektów i w takim razie wysokość konieczna do obliczenia kubatury w metrach sześciennych (m3) nie jest dla Zamawiającego istotna?

e)      Ogłoszenie III.2.1) pkt 1 lit b) - jaka jest minimalna ilość osób którymi zamawiający winien dysponować, czy zgodnie z tym warunkiem każda specjalność to odrębna osoba, którą winien dysponować wykonawca (dwa razy w lit. b pojawia się specjalność w zakresie sieci), czy też specjalności można łączyć, a warunek będzie spełniony gdy wykonawca wykaże iż dysponuje specjalistami posiadającymi uprawnienia we wszystkich wymienionych specjalnościach?

f)       Ogłoszenie III.2.1) pkt 1 lit c) - na jaka kwotę winna opiewać polisa ubezpieczeniowa w zakresie odpowiedzialności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?

g)      SIWZ część VI pkt 1 ppkt 6) - czy zamawiający nie wymaga aby kopia pełnomocnictwa została potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza, czy złożenie tak poświadczonej kopii będzie prawidłowe?

h)      Zamawiający nie określił w SIWZ jakich prac nie można podzlecić podwykonawcom, wobec tego należy rozumieć ż Wykonawca może dowolnie wskazać zakres prac które zamierza powierzyć podwykonawcom?

i)        Załącznik nr 4 do siwz - czy wartość roboty budowlanej jaką należy podać w wykazie jest wartością brutto czy netto (w kontekście pytania nr 1)?

j)        Załącznik nr 4 do siwz - czy fakt zrealizowania robót budowlanych na terenach zabytkowych oraz fakt posiadania doświadczenia w zakresie archeologii miejskiej należy wpisać w kolumnie nr 1 wykazu? Jak zamawiający będzie oceniał spełnianie tych dwóch wymogów?

k)      Załącznik nr 4 do siwz - czy powierzchnia kubaturowa winna być podana w metrach kwadratowych?

l)        Wzór umowy (§3 ust. 1) - czy kosztorys ofertowy stanowi podstawę do rozliczenia umowy będzie załącznikiem do zawartej umowy" Jeśli tak wnosimy o stosowną korektę zapisu tego paragrafu.

m)    Wzór umowy (§6 ust. 2 pkt 1 ppkt 1) - czy zamawiający dopuszcza wydłużenie tego terminu z 14 dni do 30 dni oraz wprowadzenie wcześniejszego wezwania wykonawcy do wykonania umowy w wyznaczonym jednostronnie przez zamawiającego terminie, wówczas bezskuteczny upływ tego dodatkowego terminu będzie dawał zamawiającemu uprawnienie do odstąpienia od umowy).

Propozycja zapisu:

„1) gdy zwłoka wykonawcy w wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej przekracza o 30 dni termin określony w § 2 ust 1 Umowy i upłynął bezskutecznie dodatkowy termin na wykonanie umowy wyznaczony Wykonawcy przez Zamawiającego"

Uzasadnienie: w przypadku skomplikowanego zakresu zamówienia oraz długiego okresu wykonania umowy przekroczenie terminu końcowego o 14 dni co będzie skutkował uprawnieniem zamawiającego do natychmiastowego odstąpienia od umowy jest przejawem nieproporcjonalnego rozłożenia praw i obowiązków stron w umowie i wskazuje na dominującą pozycję zamawiającego, proponujemy przy tak niekorzystnym zapisie na duże ryzyko realizacyjne i finansowe

Odpowiedź 6a:

Jak odp. nr 1 w piśmie z dnia 12.03.2009 r.  znak: ZIKiT/R/0077/09/NZ/11076

Odpowiedź 6b:

Pytanie nieprecyzyjne. Co to znaczy doświadczenie zdobyte w ramach innych robót spoza tego warunku? Z załączonych dokumentów Wykonawcy musi wynikać doświadczenie zawodowe jak w warunku udziału.

Odpowiedź 6c:

Zamawiający nie podając brutto lub netto celowo dopuszcza oba rozwiązania.

Odpowiedź 6d:

Zamawiający sprostował ten zapis.

Odpowiedź 6e:

Specjalności można łączyć. Wykonawca musi wykazać że dysponuje specjalistami posiadającymi wymagane uprawnienia.

Odpowiedź 6f:

Zamawiający tego nie precyzuje. Jest to w gesti wykonawcy, żeby był nalezycie ubezpieczony.

Odpowiedź 6g:

Tak

Odpowiedź 6h:

Tak

Odpowiedź 6i:

Zamawiający nie podając brutto lub netto celowo dopuszcza oba rozwiązania.

Odpowiedź 6j:

Zamawiający oceniał będzie na podstawie dokumentów w ofercie w systemie spełnia - nie spełnia.

Odpowiedź 6k:

Zamawiający sprostował ten zapis.

Odpowiedź 6l:

Tak, będzie załącznikiem do umowy.

Odpowiedź 6m:

Nie dopuszczamy.

Pytanie 7:

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie oraz uzupełnienie dokumentacji ofertowej na roboty elektryczne dla w/w tematu:

a)      Dokumentacja „Przebudowa sieci oświetleniowej oraz sieci energetycznych SN i nn w ulicy Powiśle i Podzamcze". Brak Planu przebudowy oświetlenia pokazanego na rys. 1 - Prosimy o uzupełnienie. Brak schematu przebudowy oświetlenia pokazanego na rys. 2 - Prosimy o uzupełnienie. Brak typu (wzoru) Słupów ozdobnych prod. Włomex, wys. 9,2 m - Prosimy o uzupełnienie. Brak schematu przebudowy linii kablowych nn i SN pokazane na rys. 3 - Prosimy o uzupełnienie.

b)      Dokumentacja „Instalacje elektryczne wewnętrzne w budynku Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego". Brak schematu ideowego rozdzielni głównej RG rys. 3 - Prosimy o uzupełnienie. Brak planów instalacyjnych z rozmieszczeniem typów opraw oświetleniowych oraz osprzętu - Prosimy o uzupełnienie. Ogrzewanie podłogowe - proszę podać na ile stref będzie podzielona powierzchnia grzewcza (ilość obwodów) oraz ilość czujników temperatury.

c)      Dokumentacja „Zasilanie budynku Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego" - Prosimy o uzupełnienie braków.  Brak schematu ideowego Zestawu złączowo - pomiarowego. Brak schematu zasilania budynku przedstawionego na rys. 2. Brak planu linii kablowej i lokalizacji złącza ZZP rys. 2.

Odpowiedź 7a, 7b, 7c:

Brakująca dokumentacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 8:

Dokumentacja „CD2 Wentylacja"

a)      W przedmiarach dotyczących wentylacji nie ma nigdzie zawartych central wentylacyjnych. W związku z tym proszę o informację czy dopisać brakujące centrale do przedmiarów - jeżeli tak to w jaki sposób i w jakiej ilości - czy wycenić przedmiar bez centrali.

b)      W materiałach umieszczonych na stronie Zamawiającego brakuje w dokumentacji (Projekt wykonawczy instalacji wewnętrznych wentylacji mechanicznej i ogrzewania nr P 0607 z listopada 2007 r.) rysunków (4 arkusze - rzut poziomu - 1 oraz przekroje A'-A', B-B, C-C) oraz kart doboru urządzeń. W związku z tym prosimy o dosłanie brakujących materiałów.

Odpowiedź 8:

Brakująca dokumentacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 9:

Dokumentacja „Przebudowa sieci oświetleniowej oraz sieci energetycznych SN i NN w ulicy Powiśle i Podzamcze".

a)      Brak Planu przebudowy oświetlenia pokazanego na rys. 1 - Uzupełnić.

b)      Brak schematu przebudowy oświetlenia pokazanego na rys. 2 - Uzupełnić.

c)      Brak typu (wzoru) Słupów ozdobnych prod. Włomex, wys. 9,2 m - Uzupełnić.

d)      Brak schematu przebudowy linii kablowych NN i SN pokazane na rys. 3 - Uzupełnić.

Odpowiedź 9:

Brakująca dokumentacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego

Pytanie 10:

Dokumentacja „Instalacje elektryczne wewnętrzne w budynku Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego".

a)      Brak schematu ideowego rozdzielni głównej RG rys. 3 - Uzupełnić.

b)      Brak planów instalacyjnych z rozmieszczeniem typów opraw oświetleniowych oraz osprzętu - Uzupełnić.

c)      Ogrzewanie podłogowe - proszę podać na ile stref będzie podzielona powierzchnia grzewcza (ilość obwodów) oraz ilość czujników temperatury.

Odpowiedź 10:

Brakująca dokumentacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 11:

Dokumentacja „Zasilanie budynku Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego".

a)      Brak schematu ideowego Zestawu złączowo - pomiarowego - Uzupełnić.

b)      Brak schematu zasilania budynku przedstawionego za rys. 2 - Uzupełnić.

c)      Brak planu linii kablowej i lokalizacji złącza ZZP rys. 2 - Uzupełnić.

Odpowiedź 11:

Brakująca dokumentacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Pytanie 12:

W dokumentacji przetargowej zamieszczonej na Państwa stronie internetowej istnieje przedmiar „Instalacje wewnętrzne wod-kan z przyłączami „z ilością pozycji 1-79, natomiast w tabelarycznym zestawieniu przedmiarów - przedmiar ten widnieje pod numerem 10 i nazwą „Instalacje wewnętrzne wod-kan" - ilość poz. 1-79, a natomiast pojawia się (w zestawieniu nr 12) przedmiar „Instalacje wewnętrzne wod-kan z przyłączami „z ilością pozycji 1-19, którego nie ma w dokumentacji przetargowej. Prosimy o wyjaśnienie problemu.

 

 

Odpowiedź 12:

Uzupełniający przedmiar Inst. wod-kan. z przyłączami i z ilością pozycji 1-19 / w zestawieniu przedmiarów nr 12/ jest umieszczony w dokumentacji, w pliku uzupełniającym należącym do pliku wod-kan., w internetowym zbiorze CD1.

 

Pytanie 13:

SIWZ cz. III pkt 1 lit. a) co zamawiający rozumie pod pojęciem: "powierzchnia kubaturowa"? Pytanie ponawiamy, ponieważ wiemy co to jest kubatura ale nadal nie wiemy co to jest „powierzchnia kubaturowa). Czy chodzi o powierzchnię zabudowy?

 

Odpowiedź 13:

Zamawiający sprostował ten zapis.

 

Pytanie 14:

Proszę o określenie czy płyta fundamentowa, która pojawia się w przedmiarze robót budowlanych w poz.8.5 ma być zbrojona? Jeżeli tak to w jakiej ilości i w jaki sposób umieścić to w przedmiarze.

 

Odpowiedź 14:

Zbrojenie płyty siatkami zostało pokazane w rysunkach konstrukcji i ujęte w przedmiarze robót budowlanych jako suma zbrojeń w pozycjach 2.20. ,2.21. i 2.22

 

Pytanie 15:

Proszę o informację na jakiej powierzchni ma być zabezpieczony wykop przed zalaniem, o którym mowa w pozycji 1.1 aneksu do robót budowlanych.

Odpowiedź 15:

Zabezpieczenie wykopu należy wyliczyć indywidualnie w oparciu o rysunki dokumentacji, przyjętej technologii wykonania i zgodnie z warunkami BHP.

Pytanie 16:

Proszę o informację czy w przedmiarze dotyczącym zieleni w pozycjach 1.2-1.9 ma zostać wycenione samo karczowanie i cięcie pni czy wywóz również.

Odpowiedź 16:

Prosimy wycenić pozycje uwzględniając  wywóz  poprzez dopisanie pozycji kalkulacji indywidualnej kosztów wywozu.

Brakująca dokumentacja - pobierz

_________________________________________________________________________

Odpowiedzi na pytania wykonawców

ZIKiT/R/0077/09/NZ/13760                                         Kraków, dnia 27.03.2009 r.


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Budowa budynku Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w rejonie ul. Powiśle w Krakowie - numer sprawy 10/II/2009.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych przekazuje treść pytań wykonawcy wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Pytania do ogłoszenia i siwz

a)   wzór umowy (§6 ust. 2 pkt 1 ppkt 2) - zapis jest niezgodny z art. 83 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze zgodnie z którym:

„Art. 83. Nieważne są postanowienia umowy zastrzegające na wypadek ogłoszenia upadłości lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest upadły."

W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie tego zapisu.

Odpowiedź 1:

Wniosek Wykonawcy o wykreślenie w/w zapisu wzoru umowy stanowiącej załącznik do SIWZ nie jest zasadny.

Pytanie 2:

W związku z przetargiem na budowę obiektu Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego zwracamy się z prośba o:

a)      Udostępnienie przedmiarów w wersji elektronicznej edytowalnej.

b)      Udostępnienia kopii decyzji pozwolenia na wykonywanie robót.

c)      Udostępnienie kopii pozwolenia konserwatorskiego.

Odpowiedź 2a, 2b, 2c:

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej przedmiary w wersji elektronicznej. Kopia decyzji oraz kopia pozwolenia do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego.

Pytanie 3:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na n/w pytania: Pytania do przedmiarów:

a)       Instalacje elektryczne - Oświetlenie zewnętrzne poz.41 powinna być krotność 2 Proszę o potwierdzenie.

b)       Zasilanie elektryczne  - poz. 7 brak jest dokładnego określenia pozycji katalogu. Proszę o podanie podstawy katalogowej.

c)      Przebudowa sieci: -  poz.7 jakiej wysokości są słupy?

d)     Proszę o wyjaśnienie ilości /pkt.18dz.3 Linie kablowe oświetlenia ulicznego /W kolumnie nr.4 opis i obliczenia  podana jest ilość kabla XAKXS 5x35 mm2 1264 mb natomiast w kolumnie nr6 - 154 mb/ Która ilość jest prawdziwa.?

e)      poz.22 dlaczego sa tylko 3 odc. kabla do badania jeżeli słupów jest 12 szt.

f)        poz.43 katalog KNNW nie istnieje. Jaki należy zastosować?

Jednocześnie prosimy o udostępnienie na str. internetowej dokumentacji instalacji Elektrycznych oraz instalacji słaboprądowych (do pobrania).

Odpowiedź 3a:

Pozycja określona prawidłowo.

Odpowiedź 3b:

Pozycje wyliczyć wg kalkulacji indywidualnej.

Odpowiedź 3c:

Wysokość słupów 9,2 m.

Odpowiedź 3d:

Prawidłowa wartość to 154 m.

Odpowiedź 3e:

Do badania i pomiarów przyjęto obwody - nie odcinki.

 

Odpowiedź 3f:

Należy zastosować katalog KNNRW. Dokumentacja instalacji elektrycznych oraz instalacji słaboprądowych została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Pytanie 4:

Po analizie dokumentacji przetargowej prosimy o wyjaśnienie, czy w zakresie przetargu jest wycena realizacji magistrali wodociągowej - w dokumentacji opisowej jest informacja, iż zakres ten objęty osobnym opracowaniem ( inwestorem będzie MPWiK) , natomiast w dokumentacji przetargowej zamieszczony jest przedmiar , a w tabeli zestawiającej kosztorysy widnieje on w poz. 19 pod nazwą : „Wodociąg magistrala , spusty, modernizacje, wodociąg , podłączenia,, - ilość poz.282.

Prosimy również o podanie dokładnego zestawienia przedmiarów , w oparciu o które należy przygotować kosztorysy.

 

Odpowiedź 4:

W zakresie przetargu jest realizacja magistrali wodociągowej. Zestawienie przedmiarów zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Pytanie 5:

W związku z przetargiem na budowę obiektu Centrum Obsługi ruchu Turystycznego zwracamy się z prośba o:

a)      Udostępnienie projektu i przedmiaru na budowę kabla światłowodowego dla C.O.R.T.

b)      Wskazanie obwodów zasilających urządzenie słaboprądowe (centrala ppoż., centrala  sygnalizacji włamania i napadu, centrali telefonicznej, kamer telewizji dozorowej rejestratorów, urządzeń sieci strukturalnej) - jeśli w projekcie brak w/w elementów prosimy o uzupełnienie projektu i przedmiaru.

c)      Potwierdzenie braku konieczności wykonania instalacji Głównego Wyłącznika Prądu - w projekcie nie występuje taka instalacja.

d)     Uzupełnienie projektu o podział na strefy ogrzewania elektrycznego oraz lokalizacji czujników .

e)      Uzupełnienie przedmiaru o montaż czujników ogrzewania podłogowego.

f)       Udostępnienie projektów przekładek sieci elektrycznej, zasilania elektrycznego uzgodnionych z odpowiednim zakładem energetycznym  oraz warunków przyłączeniowych.

g)      Wskazanie miejsca przyłączenia zasilania elektrycznego placu budowy.

h)      Potwierdzenie braku konieczności załączania zestawienia materiałów, w związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego wykonania kosztorysu metodą uproszczoną ( w przeciwnym wypadku konieczność wygenerowania zestawienia materiałów z pozycji uproszczonej wiąże się wstawianiem materiałów do poszczególnych  pozycji skutkiem czego, kosztorys nabywa formę kosztorysu szczegółowego co doprowadziłoby do niezgodności z zapisem w SIWZ o dopuszczeniu metody uproszczonej).

i)        Na schemacie ideowym RG rys nr 3 zasilenie ogrzewania podłogowego o mocy 50 kW realizowane jest przewodem YDY 3x1,5 i zabezpieczone wyłącznikiem nadmiarowo prądowym B10. Prosimy o zweryfikowanie poprawności doboru przewodu, zabezpieczenia, ewentualne wprowadzenie odpowiednich zamian w przedmiarze.

 

Odpowiedź 5a:

Należy wykonać zgodnie z pkt. 4 zał. nr 8 do SIWZ.

Odpowiedź 5b:

Obwód zasilania szafy informatycznej pokazano na rys. 3. Pozostałe elementy instalacji nie były ujęte w specyfikacji dotyczącej zakresu projektu.

Odpowiedź 5c:

Potwierdzamy brak konieczności wykonania głównego wyłącznika prądu.

Odpowiedź 5d:

Szczegółowe informacje i wymagania dotyczące instalacji ogrzewania podłogowego do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego.

Odpowiedź 5e:

Wprowadzono zmiany w przedmiarze odnośnie instalacji ogrzewania podłogowego. Aktualny przedmiar do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego.

Odpowiedź 5f:

Do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Odpowiedź 5g:

Projekt zasilania placu budowy nie był ujęty w specyfikacji dotyczącej zakresu projektu.

Odpowiedź 5h:

Zamawiający dopuszcza wykonanie kosztorysu metodą uproszczoną bez podawania zestawienia materiałów.

Odpowiedź 5i:

Rys. 3 pokazuje schemat zasilania pojedynczego przewodu grzejnego. Dobór zabezpieczenia i przekroju przewodu jest prawidłowy. Szczegóły i wymagania instalacji ogrzewania podłogowego do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego.

Pytanie 6:

Dodatkowo prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

a)      Instalacje elektryczne - na rysunku nr 1 pokazane są obwody od nr 27 do 32, nie uwzględnione w schemacie ideowym RG rys 3 . Który z rysunków jest poprawny?

b)      Jakie są parametry rozłącznika izolacyjnego zaprojektowanego w RG?

c)      W czyim zakresie jest budowa stacji trafo z której ma być zasilane C.O.R.T.?

d)     Czy wszystkie udostępnione projekty posiadają wszelkie niezbędne uzgodnienia z odpowiednimi rzeczoznawcami.

e)      W jakim zakresie oferenci mogą zmieniać kosztorysy ofertowe wchodzące w skład dokumentacji (przedmiar pozycji, podstawa wyceny pozycji, opis pozycji, dopisywanie brakujących pozycji przedmiaru)?

 

Odpowiedź 6a:

Rys. 3 zawiera obwody nr 27-32 (zabezpieczenia, przekroje przewodów, charakterystykę odbiorów).

 

Odpowiedź 6b:

Rozłącznik In=250A, U=500V, 36 kA (np. DPX 250 ER).

Odpowiedź 6c:

Stacja transformatorowa z której zasilany będzie C.O.R.T. realizowana jest przez odrębnego Inwestora w ramach odrębnego obiektu.

Odpowiedź 6d:

Wszystkie projekty posiadają niezbędne uzgodnienia a uwagi w nich zawarte zostały wprowadzone do projektów, przedmiarów i kosztorysów.

 

Odpowiedź 6e:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

 

Pytanie 7:

 

W związku z przetargiem na budowę obiektu Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego zwracamy się z prośba o:

a)      Udostępnienie kompletnego projektu zabezpieczenia wałów (część rysunkowa, szczególnie dotycząca przebicia palisady DSM przez sieci uzbrojenia oraz wykonania zabezpieczeń otworów konstrukcja stalowa i betonową)

b)      Udostępnienie kompletnego projektu drogowego (część rysunkowa, plan warstwicowy, dokumentacja geologiczno-inżynierska, opinia geotechniczna, warunki techniczne przebudowy sieci uzbrojenia)

c)      Udostępnienie dokumentu „Sprawozdanie z badan archeologiczno-architektonicznych"

d)     Udostępnienie dokumentu „Inwentaryzacja geodezyjna kanałów przebiegających pod parkingami".

e)      Udostępnienie części rysunkowej dokumentacji przełożenia elementów infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną inwestycją

 

Odpowiedź 7a:

Projekt zabezpieczenia wałów do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego.

Odpowiedź 7b:

Projekt drogowy do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego. Dokumentacja geologiczno-inżynierska została wykonana dla celów projektowych i na jej podstawie opracowano dokumentację projektową, która została zatwierdzona. Projektant nie widzi konieczności udostępnienia dokumentacji geologicznej na tym etapie przetargu (dokumentacja zostanie udostępniona oferentowi, który wygra postępowanie).

Warunki techniczne zostały wydane na potrzeby wykonania projektów i na ich podstawie opracowano projekty które zostały uzgodnione przez odpowiednie Zarządy.

 

Odpowiedź 7c:

Zamawiający posiada program badań.

 

Odpowiedź 7d:

Inwentaryzacja została pozyskana dla celów projektowych i na jej podstawie opracowano zatwierdzone projekty. Projektant nie widzi konieczności udostępniania wymienionej inwentaryzacji geodezyjnej (dokumentacja zostanie udostępniona oferentowi, który wygra postępowanie).

 

Odpowiedź 7e:

Do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

 

Pytanie 8:

Dodatkowo prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

a)      Kto ponosi koszty opłaty administracyjne związane z wycinką drzew?

b)      Czy w przypadku stwierdzenia rozbieżności w przedmiarach można zmieniać ich wartość?

 

Odpowiedź 8a:

Zamawiający pokrywa koszty administracyjne.

Odpowiedź 8b:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

 

Pytanie 9:

W związku z udziałem w przetargu na realizację w/w inwestycji, zwracamy się do Państwa z prośba o wyjaśnienie poniższej niejasności:

a)      Czy Zamawiający przewiduje możliwość składowania ziemi z wykopów na terenie budowy, czy też należy przewidzieć koszty jej wywozu na składowisko?

b)      Prosimy o informację , jakiej wielkości mają być sadzonki , jaka jest wielkość drzew przewidywanych do posadzenia oraz jaki ma być ich obwód  ich pni ? Są to dane konieczne do sporządzenia precyzyjnej wyceny założenia zieleni.

c)      Czy jest dostępna opinia konserwatorska zawierająca wytyczne do prowadzenia prac archeologicznych (dokładne określenia terenu na jakim maja się toczyć badania, rodzaj badań, warunki ich prowadzenia)?A ponadto pytamy : czy badaniami ma być objęty teren budynku , a reszta terenu ma być objęta jedynie nadzorem ? czy mają to być badania wyprzedzające ? czy też badania mogą toczyć się w czasie trwania inwestycji?

d)     Według przedmiaru teren przeznaczony do badań archeologicznych obejmuje obszar około 10 arów , czyli ok. 1000m2 , natomiast według opracowania zamieszczonego w dokumentacji przetargowej powierzchnia terenu wynosi ok. 20 000,00m2 - jaki jest rzeczywisty teren przewidywany do badań archeologicznych?

e)      Według udostępnionych planów obszar schodów przed obiektem będzie obniżony od 2 do 4 metrów - czy on również przewidziany jest do badań wykopaliskowych czy też konserwator wyraził zgodę na jego wybranie wyłącznie pod nadzorem?

f)       Jak w przypadku rozszerzenia zakresu badan decyzją konserwatora wojewódzkiego Zamawiający zamierza stosownie skorygować zapisy umowne ( czas trwania badań, wynagrodzenie za poszerzony zakres prac itp...)?

Odpowiedź 9a:

Zgodnie z przedmiarami.

Odpowiedź 9b:

Należy przewidzieć sadzonki średniej wielkości a drzewa o wysokości min. 3,0 m.

Odpowiedź 9c:

Do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Badaniami objęty ma być obszar obejmujący budynek i obszar dolnego placu. Badania archeologiczne sondażowe były wykonane przed uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowę.

Odpowiedź 9d:

Z przedmiaru badania archeologiczne skreśla się pkt. 1 i pkt. 2. Natomiast badania należy wycenić wg kalkulacji indywidualnej wyceny zgodnie z wstępnym sprawozdaniem z badań archeologiczno - architektonicznych oraz ramowego programu konserwatorskiego, które są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Odpowiedź 9e:

Zgodnie z wytycznymi badawczo - konserwatorskimi, przyszłą inwestycję poprzedzić należy gruntownymi, szerokopłaszczyznowymi badaniami archeologicznymi, połączonymi z badaniami architektonicznymi odkrywanych reliktów murów. Planowana powierzchnia prac badawczych wynosi 2030 m2 i obejmuje obszar dolnego placu wraz z schodami i budynku. Średnia głębokość eksploracji 420 cm (do tzw. calca lub zgodnie z projektem budowlanym).

 

Odpowiedź 9f:

Nie zamierzamy.

 

Pytanie 10:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprecyzowanie informacji na temat platformy oraz pochylni stalowej dla niepełnosprawnych w celu dokonania prawidłowej i rzetelnej wyceny tych elementów. Dodatkowo prosimy o udostępnienie opisu konstrukcji ścian budki strażnika.

Odpowiedź 10:

Zamawiający wykreśla pochylnie dla niepełnosprawnych. W projekcie zastosowano jedynie typową platformę schodową o prostolinijnym torze jazdy - standard np. Vimec V64 lub równorzędne. Prowadnice oraz kolorystyka i materiały wykończeniowe o wysokim standardzie - do uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego.

Konstrukcję ścian budki strażnika należy wykonać z profili stalowych zimnogiętych zamkniętych o przekroju 50x50x4mm, zabezpieczonych antykorozyjnie. Elementy widoczne malowane natryskowo - kolor dostosować do koloru kamieniarki - w ramach nadzoru autorskiego.

Pytanie 11:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, czy konserwacje murów pod opieką Konserwatora Zabytków podczas budowy kompleksu kinowego o kubaturze budynku 110 tyś m3 i pow. użytkowej 7 600m2 - spełnia warunek określony w części III pkt. 1 a dotyczącego doświadczenia w zakresie archeologii miejskiej.

 

Odpowiedź 11:

Zgodnie ze sprostowaniem wysłanym do DUUE w dniu 19.03.2009 r. oraz poprzednimi odpowiedziami na pytania.

 

Pytanie 12:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie kompletnego (wraz z dokumentacją rysunkową) projektu drogowego, zieleni i zabezpieczenia wałów dotyczącego „Budowy budynku Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w rejonie ul. Powiśle w Krakowie". Brakująca dokumentacja w wyżej wymienionym zakresie nie została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Odpowiedź 12:

Do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego.

 

Pytanie 13:

Prosimy o udostępnienie opinii konserwatorskiej w celu uściślenia badań archeologicznych i ich zakresu. Przedmiar robót archeologicznych dotyczących badań wynosi 10,4 ara natomiast ramowy program prac archeologicznych informuje o 2030 m2 planowanej powierzchni prac badawczych w związku z czym prosimy o uszczegółowienie tych informacji.

 

Odpowiedź 13:

Jak w odpowiedzi 9d niniejszego pisma.

Pytanie 14:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna jako zgodne z treścią SIWZ uproszczone kosztorysy ofertowe sporządzone w programie MS Excel, w których treści znajdować się będą następujące informacje: 1) liczba porządkowa, 2) opis robót, 3) ilość jednostek, 4) krotność, 5) jednostka, 6) cena jednostkowa netto, 7) wartość netto.

Prosimy równocześnie o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga umieszczenia w treści opisów robót wyliczenia ilości robót a jedynie wynikającej z wyliczenia sumy.

Odpowiedź 14:

Zamawiający dopuszcza uproszczone kosztorysy ofertowe sporządzone w programie MS Excel. Zamawiający nie wymaga umieszczenia w treści opisów robót wyliczenia ilości robot a jedynie wynikającej z wyliczenia sumy.

Pytanie 15:

Prosimy o podanie metody postępowania w przypadku gdy Wykonawca zauważy rozbieżności ilościowe lub rzeczowe pomiędzy przedmiarami a dokumentacja projektową oraz o podanie stopnia ważności dokumentacji w przypadku, gdy występują sprzeczności pomiędzy dokumentacją techniczną a przedmiarem robót.

Odpowiedź 15:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 16:

Niniejszym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zakresu prac archeologicznych przewidywanych do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego jw.

Niejasność wynika z faktu, iż w przedmiarze robót archeologicznych podano zakres 10,4 ara (bez podania średniej głębokości). Natomiast w opracowaniu pt. „Ramowy program prac archeologicznych dla inwestycji: „Budowa centrum obsługi ruchu turystycznego w rejonie ulicy Powiśle w Krakowie"  określono zakres niezbędnych prac na 2030 m2 o średniej głębokości eksploatacji 420 cm.

 

Odpowiedź 16:

Jak w odpowiedzi 9d niniejszego pisma.

 

Pytanie 17:

W przypadku wspólnego składania oferty , czy wystarczy oświadczenie firm o ustanowieniu pełnomocnika do ich reprezentowania w przetargu - pkt III.3.SIWZ

Czy dla obiektów kubaturowych wymagana jest kubatura 700 m3 - czy musi być ona wpisana w referencjach, czy też wystarczy podać kubaturę w załączniku nr 4.

 

Odpowiedź 17:

Zgodnie ze sprostowaniem wysłanym do DUUE w dniu 19.03.2009 r. Ponadto wyjaśniamy, iż dokumenty załączone do oferty (np. referencje) powinny potwierdzać należyte wykonanie robót wykazanych w zał. nr 4 do SIWZ. Wystarczy podać powierzchnię użytkową w zał. nr 4 (poprawiony załącznik nr 4 jest do pobrania ze strony internetowej).

Pytanie 18:

Zwracamy się z uprzejma prośbą o sprecyzowanie zakresu robót dotyczących sieci cieplnej preizolowanej.

Czy wykonawca powinien wycenić i uwzględnić w ofercie elementy rozliczeniowe znajdujące się w przedmiarze wyżej wymienionych robót, a będące w zakresie ZIKIT-u i MPEC-u?

 

Odpowiedź 18:

Wykonawca powinien wycenić zakres robót będących po stronie ZIKiT.

 

Pytanie 19:

W związku z przetargiem na budowę obiektu Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego zwracamy się z prośbą o:

a)      Udostępnienie projektu w wersji Autocad (*.dwg)

b)      Udostępnienie i warunki z MPWiK, MPEC, UM wydz. Architektury)

Odpowiedź 19a:

Zostało udostępnione w wersji elektronicznej.

Odpowiedź 19b:

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej porozumienia zawarte z MPEC i Zakładem Gazowniczym dotyczące wspólnej realizacji zadania. Dodatkowo i informujemy, że pozostałe opinie, warunki, uzgodnienia oraz decyzje do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 20:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

a)      Czy w zakres oferty wchodzi budowa przyłącza wodociągowego Przyłącze Wodociągowe do Restauracji „Galar pod Aniołami", ul. Powiśle w Krakowie?

b)      Czy w zakres oferty wchodzi demontaż sieci 2 x fi 400 w rurach Banerta?

c)      Czy w zakres oferty wchodzi demontaż sieci 1 x fi 600?

d)     Czy w zakres oferty wchodzą roboty demontażowe sieci cieplnej preizolowanej 2 x fi 610/800?

e)      Czy w zakres oferty wchodzi sieć cieplna prezizolowana 2 x fi 610/800?

f)       W jakim zakresie mają zostać wykonane badawcze prace Archeologiczne w związku z rozbieżnościami pomiędzy przedmiarem załączonym do dokumentacji (10,4 ar) a Ramowym Programem Prac Archeologicznych (2 030 m2)? Prosimy o określenie obszaru oraz zakresu badań archeologicznych?

 

Odpowiedź 20a:

Tak.

Odpowiedź 20b, 20c, 20d, 20e:

Zgodnie z przedmiarem w zakresie ZIKiT oraz zawartym porozumieniem z MPEC.

Brakująca dokumentacja - pobierz

Dodatkowo Zamawiający zamieszcza poprawiony załącznik nr 4 do SIWZ - pobierz

____________________________________________________________________

Odpowiedzi na pytania wykonawców

ZIKiT/R/0077/09/NZ/14771                                        Kraków, dnia 02.04.2009 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Budowa budynku Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w rejonie ul. Powiśle w Krakowie - numer sprawy 10/II/2009.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych przekazuje treść pytań wykonawcy wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

W związku z udziałem w przetargu na realizację w/w inwestycji, zwracamy się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie poniższej niejasności:

„Instalując elektryczne wewnętrzne w budynku Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego" + zasilanie.

a)      Ilość opraw G i B  na planach inst. oświetlenia nie zgadzają się z ilościami podanymi w kosztorysie - proszę określić, które ilości obowiązują.

b)      Na planach są umieszczone oprawy awaryjne z inwertorem (G), które nie są uwzględnione w kosztorysie. Czy dopisać je w tej samej pozycji czy dopisać pozycję kosztorysową ?

c)      Ogrzewanie podłogowe - proszę podać na ile stref będzie podzielona powierzchnia grzewcza (ilość obwodów) oraz ilość czujników temperatury.

d)     Prosimy o dokładne sprecyzowanie jaką należy przyjąć podstawę wyceny w pozycji 7 przedmiaru „Zasilanie elektryczne"?

„Zieleń"

e)      Po czyjej stronie SA opłaty za wycinkę zieleni ?

f)                   Ilości drzew przeznaczonych do wycinki w dokumentacji opisowej i przedmiarze jest różna - w opisie jest 30 sztuk przeznaczonych do wycinki , natomiast w przedmiarze 82 sztuki. Którą ilość uznać za prawidłową ?

„Roboty budowlane"

g)      Do których pozycji robót żelbetowych należy doliczyć do betonu użycie Penetronu ?

Odpowiedź 1a:

Ilość opraw G = 32 szt., B = 81 szt.

Odpowiedź 1b:

Tak, należy dopisać w tej samej pozycji.

Odpowiedź 1c:

Jak w odp. 5d i 5e w piśmie z dnia 27.03.2009 r. znak: ZIKiT/R/0077/09/NZ/13760.

Odpowiedź 1d:

Pozycję obliczyć wg kalkulacji własnej.

Odpowiedź 1e:

Jak w odp. 8a w piśmie z dnia 27.03.2009 r. znak: ZIKiT/R/0077/09/NZ/13760.

Odpowiedź 1f:

Ilość drzew do wycinki - zgodnie z podaną w inwentaryzacji.

Odpowiedź 1g:

Użycie Penetronu będzie uzgodnione z inspektorem nadzoru.

Pytanie 2:

Przedmiar „Zasilanie elektryczne" poz.8 KNR510 103 2 - układanie kabli do 1 kg - Kabel XAKXS 4x240 mm2 waży ponad 4kg, powinien być KNR 510 103  5, poz.9 KNR 510 114 2 - j.w. powinien być KNR 510 103 5.

Odpowiedź 2:

Wprowadzono zmiany w przedmiarze „Zasilanie elektryczne". Aktualny przedmiar do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego.

Pytanie 3:

Przedmiar „Przebudowa sieci": poz.18 co w opisie oznacza "mb 1264"?

Odpowiedź 3:

Oznaczenie błędne, wprowadzono zmiany w przedmiarze. Aktualny przedmiar do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego.

Pytanie 4:

Przedmiar „Instalacje elektryczne" w przedmiarze brak pomiarów dla oświetlenia zewnętrznego.

Odpowiedź 4:

Wprowadzono dodatkowe pozycje w przedmiarze. Aktualny przedmiar do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego.

Pytanie 5:

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie poniższych niejasności:

Instalacje elektryczne wewnętrzne

a)      Typ korytka 200, 400 gr. blachy, sposób wykonania

b)      Dokładny typ przewodu grzejnego dviflex DTIR - 10

c)      Brak rysunków tablicy krosowej

d)     Ilości opraw G i B na pianach inst. oświetlenia nie zgadzają się z ilościami podanymi w kosztorysie - proszę określić, które ilości obowiązują.

e)      Na planach są umieszczone oprawy awaryjne z inwertorem (G), które nie są uwzględnione w kosztorysie. Czy dopisać je w tej samej pozycji czy dopisać pozycje kosztorysową ?

f)       Ogrzewanie podłogowe - proszę podać na ile stref  będzie podzielona powierzchnia grzewcza (ilość obwodów ) oraz ilość czujników temperatury.

Przebudowa sieci

g)      Jaka ma być długość kabla w pozycji 18 przedmiaru

h)      Typ kabla dla zasilenia strażnicy

Zasilanie elektryczne

i)        Typ kabla zasilania ZZP w przedmiarze XAKXS 4x240mm2 na rysunkach YAKXS 4x240 mm2

Instalacje słaboprądowe

j)        Typ korytka 100, gr. blachy, sposób wykonania

k)      Co z pozycjami przedmiaru, których nie można wpisać w program kosztorysowy  okablowanie strukturalne poz. 73 do poz. 78 i poz. 87 do poz. 89 )

Ogólne

l)        Co z robotami rozbiórkowymi nawierzchni, chodników niezbędnych do wykonania prac elektrycznych - czy należy je wyceniać? Jeżeli tak to prosimy o podanie przedmiaru

m)    Z jakiego materiału jest wykonana POSADZKA WE WNĘTRZU PAWILONU (K1) granit czy porfir?

n)      Z jakiego materiału jest wykonana POSADZKA PLACU WEJŚCIOWEGO I PŁYTY GÓRNEJ TARASU (K2) granit czy porfir?

o)      Z jakiego materiału jest wykonana POSADZKA PLACU ZEWNĘTRZNEGO  Z DOSTEPEM DLA SAMOCHODÓW (K3) granit czy porfir? Jaka jest grubość materiału (rysunki sugerują porfir gr.3-6 cm, a opis architektoniczny granit 10cm)

p)      Z jakiego materiału jest wykonana OKŁADZINA SCHODÓW ZEWNETRZNYCH I OBUDOWY KOMORY WEJŚCIOWEJ KANAŁU KANALIZACJI OGÓLNOSPRAWNEJ (K4) granit czy porfir? Jaka jest grubość materiału (rysunki sugerują porfir gr. 3-6 cm a opis architektoniczny granit 10cm)

q)      Jakiej grubości jest okładzina ścian i pilastrów z granitu (poz. 6.4 z przedmiaru) oraz w jakiej technologii powinno być mocowanie: "na mokro" czy suchy montaż ?

r)        Czy dolomit włoski (poz. 5.13 z przedmiaru) można zamienić na dolomit chorwacki "Kanfanar" lub "Selina"

Odpowiedź 5a:

Odpowiednik Baks KCL 200H60/2, Baks KCL 400H60/2, gr 0,7 mm

Odpowiedź 5b:

Jak w odpowiedzi 1c niniejszego pisma.

Odpowiedź 5c:

Należy przyjąć typowe rozwiązanie dla tablicy, z możliwością zainstalowania routera.

Odpowiedź 5d:

Ilość opraw G = 32 szt., B = 81 szt.

Odpowiedź 5e:

Tak, należy dopisać w tej samej pozycji.

Odpowiedź 5f:

Jak w odpowiedzi 1c niniejszego pisma.

Odpowiedź 5g:

Długość kabla 154 m.

Odpowiedź 5h:

Typ kabla XAKXS 4x35.

Odpowiedź 5i:

Zasilanie C.O.R.T. kablem YAKXS 4x240.

Odpowiedź 5j:

Korytka należy wykonać z blachy grub. 07 mm.

Odpowiedź 5k:

Poz. 73 do 78 i poz. 87 do 89 są opisane szczegółowo w przedmiarze i należy obliczyć wg kalkulacji własnej.

Odpowiedź 5l:

Rozbiórka nawierzchni oraz budowa nowej zostaną zrealizowane w ramach robót drogowych. Nie należy ich wyceniać w  ramach robot elektrycznych

Odpowiedź 5m:

Posadzka we wnętrzu pawilonu oznaczona jako K1 wykonana jest z płyt porfirowych (Porfir Palladium Plus) grubości 30 mm naprzemiennie z kostką granitową polerowaną (granit szwedzki czarny) grubości 30 mm - rysunek posadzki na rysunku nr 1.3 w tomie II.

Odpowiedź 5n:

Posadzka placu wejściowego pawilonu oraz płyty górnej tarasu oznaczona jako K2 wykonana z płyt porfirowych (Porfir Palladium Plus) grubości 30-60 mm naprzemiennie z kostką granitową polerowaną (granit szwedzki czarny) grubości 60 mm - rysunek posadzki na rysunku nr 1.3 w tomie II, oraz rysunek nr 3 w tomie I.

Odpowiedź 5o:

Posadzka placu zewnętrznego z dostępem dla samochodów oznaczona jako K3 wykonana z płyt granitowych (Strzelin jasny) grubości 100 mm naprzemiennie z z płytami granitowymi (Strzelin ciemny) grubości 100 mm i paskami z kostki granitowej (granit szwedzki czarny) grubości 100 mm - rysunek posadzki na rysunku nr 3 w Tomie I, część Projekt Zagospodarowania Terenu.

Odpowiedź 5p:

Okładzina schodów zewnętrznych oznaczona jako K4  wykonana jest z płyt porfirowych (Porfir Palladium Plus) grubości 30-60 mm.

Odpowiedź 5q:

Pozycja 6.4 t.j. okładzina ściany ekspozycyjnej wewnątrz pawilonu wykonana z płyt kamiennych 'Travertino Classico' grubości 30 mm - opisanym na rysunku nr 3.3 w tomie II. Sposób montażu płyt: na kotwach.

Odpowiedź 5r:

Nie można zamienić.

Pytanie 6:

Czy ustęp 4. Par 3 . Istotnych Postanowień Umowy można rozumieć jako zgodę Zamawiającego na fakturowanie miesięczne za okresy odebrane protokołem odbioru robót?

Odpowiedź 6:

Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe za zakończony zakres robót (odrębny element) zgodnie z § 3 ust. 4 Istotnych postanowień umowy. Niewyklucza się iż rozliczenie będzie pokrywać się z okresami miesięcznymi, jednak nie należy spodziewać się iż będzie to regułą.

Pytanie 7:

Zgodnie z postanowieniami punktu  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień na następujące pytania:

W związku z informacją Zamawiającego o zawartych porozumieniach z MPEC-em i MPWiK prosimy o wyjaśnienie:

a)      Czy należy wyceniać przedmiary nr 16 „Roboty demontażowe sieć cieplna fi 610/800 mm" oraz nr 17 „Sieć cieplna 2 x fi 610/800", jeżeli tak to w jakim zakresie?

Część rozdziałów jest oznaczona jalo zakrec MPEC, część jako ZIKiT .

b)      Czy należy wyceniać przedmiary nr 19 „Wodociąg magistrala, spusty,       modernizacje, wodociąg, podłącz", jeżeli tak to w jakim zakresie?

Odpowiedź 7a:

Zgodnie z przedmiarami.

Odpowiedź 7b:

Jak w odp. 4, 18, 20b, 20c, 20d, 20e w piśmie z dnia 27.03.2009 r. znak: ZIKiT/R/0077/09/NZ/13760.

Pytanie 8:

W związku z udziałem w przetargu na realizację w/w inwestycji , zwracamy się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie poniższej niejasności ;

a)      Kamery wewnętrzne kopułowe , w zestawieniu podano typ kamery LTC 3664/40, w katalogu BOSCH jest to obiektyw. Jaką w takim razie przewidziano kamerę kopułową i z jakim obiektywem?

b)      W SSWiN przewidziano cztery moduły rozszerzeń co z liniami w centrali daje nam 40 linii, z zestawienia materiałów wynika, że przewidziano 19 elementów do włączenia w system . Z SSWiN  nie wynika , czy moduły są dodatkowe, czy też będą zamontowane w strefach z kilkoma czujnikami, czy może nie wszystkie czujniki ujęto w zestawieniu. Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.

c)      Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej terenu inwestycji . Informacje geologiczne zamieszczone w opisie architektonicznym są niewystarczające.

Odpowiedź 8a:

System monitoringu CCTV. W poz.1 jest pomyłka - omyłkowo jest wpisany obiektyw - powinno być: Kamera kopułkowa kolorowa wewnętrzna 2,6 - 6 mm typ VDC-445V03-10.

Odpowiedź 8b:

System SSWiN. Proszę zamówić centralę DSC PC 1864 i elementy do rozbudowy wymienione w zestawieniu materiałowym.

Odpowiedź 8c:

Jak w odp. 7b w piśmie z dnia 27.03.2009 r. znak: ZIKiT/R/0077/09/NZ/13760.

Pytanie 9:

Czy wybudowanie nowego obiektu budowlanego o kubaturze 22 000m3 i powierzchni użytkowej 3 800 m2 na terenie miejskim objętym nadzorem konserwatora zabytków zrealizowanego w latach 2007/2008 o wartości 5 000 000, 00 euro brutto Zamawiający uzna za spełnienie warunku określonego w SIWZ cz. III pkt. 1 lit. a).

Odpowiedź 9:

Jak w odp. 11 w piśmie z dnia 27.03.2009 r. znak: ZIKiT/R/0077/09/NZ/13760.

Pytanie 10:

Zgodnie z postanowieniami punktu 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień na następujące pytania:

a)      Prosimy o potwierdzenie, że opłaty administracyjne związane z wycinką drzew znajdują się po stronie Zamawiającego.

b)      Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie punktu gastronomicznego (szafa chłodnicza, regały, lady, itp. ) nie znajdują się w zakresie Generalnego Wykonawcy? Brak przedmiarów.

c)      Prosimy o doprecyzowanie wysokości przewidzianych w projekcie drzew i krzewów.

Odpowiedź 10a:

Jak w odp. 8a w piśmie z dnia 27.03.2009 r. znak: ZIKiT/R/0077/09/NZ/13760.

Odpowiedź 10b:

Nie wyceniamy.

Odpowiedź 10c:

Jak w odp. 9b w piśmie z dnia 27.03.2009 r. znak: ZIKiT/R/0077/09/NZ/13760.

Pytanie 11:

Prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii:

Przedmiar „Roboty budowlane"

a)      poz. 8.10 w przedmiarze jest pochylnia stalowa dla niepełnosprawnych w ilości 1 szt., prosimy o sprecyzowanie w którym miejscu znajduje się pochylnia, z jakiego materiału ma być wykonana, jej wymiary oraz rysunek.

b)      poz. 8.12 - ławka kamienna granitowa - z czego powinno być siedzisko ławki, na rys. 5.4 jest opisane siedzisko kamienne alternatywnie drewniane (jeżeli kamienne czy to ma być granit-Strzelin jasny szlifowany (tak jak podstawa ławki), a jeżeli drewniane to z jakiego drewna)

c)      dotyczy świetlika i ściany osłonowej przeszklonej: prosimy o sprecyzowanie z jakich materiałów mają być wykonane konstrukcje - z profili systemowych ze stali nierdzewnej, czy aluminiowej szczotkowanej i polerowanej, w projekcie na rysunkach jest opis alternatywny.

 

Przedmiar „Roboty budowlane, aneks 4.12.2008

d)     poz. 1.8 „dostawa i montaż info kiosku" gdzie ten kiosk się znajduje, wymiary, rysunek, rodzaj materiałów użytych do jego wykonania, prosimy o uzupełnienie.

Przedmiar „Badania archeologiczne"

e)      poz. 1.1 - w przedmiarze przyjęto 10,4 ary powierzchni przeznaczonej do badań archeologicznych, natomiast w „Ramowym programie prac archeologicznych..." str.18, punkt III, w poz. 1 określono planowaną powierzchnię prac badawczych , która wynosi 2030m2 co daje 20,3 ary. Prosimy o określenie jaką powierzchnię należy przyjąć w kosztorysie ofertowym.

f)       poz. 1.2 - obsługa budowlana badań archeologicznych - należy rozumieć ten zapis, czy to nie chodzi o obsługę archeologiczną robót budowlanych, o której jest mowa w wyżej wymienionym opisie str.18, punkt III, poz. 2 ?  Jakie konkretnie czynności przyjęto w tej pozycji ?

Przedmiary instalacyjne:

g)      Instalacja wewnętrzna wod-kan z przyłączami. Brak w udostępnionej dokumentacji danych dotyczących przepompowni wód odpadowych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

h)      Instalacja wewnętrzna wod-kan z przyłączami. Brak w udostępnionej dokumentacji danych dotyczących przepompowni Multilift MLD (wg opisu technicznego: „pełna oferta na końcu opisu technicznego". Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

i)        Instalacja wewnętrzna wod-kan z przyłączami. W poz. 10 przedmiaru - rurociąg DN 90x5,4 występuje ilość 3,6 m. Wg profilu PT i rozwinięcia wod-kan : 14m+2,65m+4,0m=20,65m. Prosimy o sprecyzowanie ilości.

j)        Instalacja wewnętrzna wod-kan z przyłączami. Brak w przedmiarze przejścia szczelnego Integra (przy przejściu rurociągu tłocznego PE 90 przez ścianę). Prosimy o uzupełnienie.

k)      Instalacja wewnętrzna wod-kan z przyłączami. Brak w przedmiarze szalowania wykopów pod przyłącz kanalizacji i wody. Prosimy o uzupełnienie.

l)        Instalacja wewnętrzna wod-kan z przyłączami. Brak w przedmiarze robót związanych z zagęszczeniem gruntu przy zasypie. Prosimy o uzupełnienie.

m)    Instalacja wewnętrzna wod-kan z przyłączami. Brak w przedmiarze odwodnienia wykopów (p. 6.1.2. Projektu wykonawczego). Prosimy o uzupełnienie.

n)      Instalacja wewnętrzna wod-kan z przyłączami. Wg Projektu Wykonawczego większość umywalek montowanych jest w blacie. Czy należy w związku z tym ująć koszt blatów w ofercie? Jeżeli tak to prosimy o dane dotyczące materiału, ilości oraz gdzie należy to ująć w ofercie ?

o)      Instalacja wewnętrzna wod-kan z przyłączami - bar. Projekt Wykonawczy i Przedmiar robót przewiduje doprowadzenie wody do zlewów, umywalki i kurka czerpalnego. Czy należy przewidzieć podejścia również do zmywarki, ekspresu do kawy, kostkarki, ewentualnie do innych urządzeń baru? Prosimy o podanie danych dotyczących zlewozmywaka na zapleczu (wymiary oraz czy ma być z młynkiem). Czy przewidywany jest montaż separatora tłuszczu dla baru?

p)      Instalacja wewnętrzna wod-kan z przyłączami. Przedmiar przewiduje montaż wc typu kompakt. Z PT wynika że mają być montowane wc typu „Gebert". Prosimy o wyjaśnienie.

q)      Instalacja wewnętrzna wod-kan z przyłączami. Brak w przedmiarze pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody (25-49A Q=0,5m3/h, H=3,2m) wraz z armaturą. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

r)       Instalacja wewnętrzna wod-kan z przyłączami. Brak w przedmiarze 2-krotnego płukania instalacji wody. Prosimy o uzupełnienie.

s)       Kanalizacja opadowa. Brak w przedmiarze szalowania wykopów. Prosimy o uzupełnienie.

t)       Kanalizacja opadowa. Brak w przedmiarze zagęszczania przy zasypie wykopów. Prosimy o uzupełnienie.

u)      Kanalizacja opadowa. Projekt przewiduje zasypanie wykopu piaskiem. W przedmiarze ujęto zasyp ziemią pochodzącą z wykopu. Prosimy o wyjaśnienie.

v)      Kanalizacja opadowa i Roboty drogowe. Przedmiar robót drogowych przewiduje montaż 17 szt studzienek ściekowych (pozycja 39 przedmiaru). Projekt Kanalizacji opadowej przewiduje montaż 20 szt studzienek (St1 - St20 - 8szt - wymiana; 12 szt - nowoprojektowane). Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź 11a:

Jak w odp. 10 w piśmie z dnia 27.03.2009 r. znak: ZIKiT/R/0077/09/NZ/13760.

Odpowiedź 11b:

Do oferty należy przyjąć siedzisko kamienne z granitu - strzelin jasny szlifowany.

Odpowiedź 11c:

Dla ścian osłonowych i świetlika należy założyć konstrukcję ze stali nierdzewnej.

Odpowiedź 11d:

Info-kiosk (objęty zakresem dodatkowym projektu) zlokalizowany jest w podcieniu pawilonu, przed wejściami - zgodnie z ustaleniami z docelowym użytkownikiem obiektu  - Biurem Festiwalowym. Należy przewidzieć standardowy info-kiosk przyjęty przez  UMK - analogiczny jak zainstalowany na Placu Wszystkich Świętych lub typowy np. WEB -kiosk typ Futura w obudowie ze stali nierdzewnej, lub równorzędny. Ostateczny wybór należeć będzie do użytkownika obiektu, tj. do Biura Festiwalowego.

Odpowiedź 11e, 11f:

Jak w odp. 9e w piśmie z dnia 27.03.2009 r. znak: ZIKiT/R/0077/09/NZ/13760.

Odpowiedź 11g:

Do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego.

Odpowiedź 11h:

Do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego.

Odpowiedź 11i:

Podana ilość jest zgodna z zestawieniem materiału, jest to wartość w ziemi na zewnątrz budynku, reszta w instalacji wewnętrznej.

Odpowiedź 11j:

Wszystkie przejścia przez ścianę budynku  muszą być szczelne  np. typu Integra.

Odpowiedź 11k:

Szalowanie należy uwzględnić w kosztach wykopu.

Odpowiedź 11l:

Należy uwzględnić w kosztach zasypu.

Odpowiedź 11m:

Zgodnie z przedmiarem.

Odpowiedź 11n:

Wymiary blatów są ujęte w projekcie architektonicznym. Koszt blatów umieścić w pozycjach dot. montażu umywalek.

Odpowiedź 11o:

Wyposażenie baru określi przyszły Najemca baru.

Odpowiedź 11p:

WC, pisuary, typu Geberit na stelażach.

Odpowiedź 11q:

Należy uwzględnić pompę cyrkulacyjną jak w opisie.

Odpowiedź 11r:

Należy wycenić płukanie inst. wody jako kalkulacja indywidualna.

Odpowiedź 11s:

Szalowanie należy ująć w kosztach wykopu.

Odpowiedź 11t:

Zagęszczanie należy ująć przy zasypie.

Odpowiedź 11u:

Przyjęto zasyp wykopu materiałem pochodzącym z wykopu ponieważ ostatecznie materiał do zasypania zostanie użyty zgodnie z ST 03.01.01. pkt 5.5.9.

Odpowiedź 11v:

Ilość studzienek 20 szt. jest zgodna z zestawieniem materiałów.

Pytanie 12:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na n/w pytania:

Pytania do przedmiarów:

Instalacja Elektryczna :

a)      Wg "Zestawienia Materiałów Instalacji Słaboprądowych" pkt. II System Monitoringu CCTV pisze:

„DVR-16L-032A Divar MR INT.DVD 16CH, 1000GB, Cyfrowy rejestrator wizyjny Divar MR, wbudowana nagrywarka DVD, 16 kanałów, dysk twardy 1000 GB firmy Bosch szt. 1".

Proszę o sprecyzowanie czy do oferty należy ująć: rejestrator DVR-16L-032A (Divar MR, 16 kanałów wizyjnych, 9 kanałów fonicznych, 320GB, wbudowana nagrywarka DVD), czy rejestrator DVR-16L-100A (Divar MR, 16 kanałów wizyjnych, 9 kanałów fonicznych, 1000GB, wbudowana nagrywarka DVD).

b)      Wg "Zestawienia Materiałów Instalacji Słaboprądowych" pkt. II System Monitoringu CCTV pisze:

"Obiektyw 2,8-11 IR typ LTC 3664/60 firmy Bosch -2szt."

Proszę o sprecyzowanie czy do oferty należy ująć: LTC3664/40 (Obiektyw zmiennoogniskowy IR, 1/3" 2.8-11mm, automatyczna przesłona DC, CS, F/1.4-360), czy LTC3664/60 (1/3", Obiektyw zmiennoogniskowy 3.5-8mm, automatyczna przesłona DC, F/1.4-360).

Wycinka zieleni

c)      Istnieje niezgodność pomiędzy danymi zawartymi w inwentaryzacji zieleni a danymi ujętymi w przedmiarze prac. Liczba i numeracja drzew ujętych w inwentaryzacji i przewidzianych do wycinki jest zgodna z mapą obszaru inwestycji objętego wnioskiem o decyzje pozwolenia na budowę, podczas gdy liczba drzew ujęta w przedmiarze (ponad dwukrotnie większa niż podana w inwentaryzacji) obejmuje obszar wykraczający poza teren zainwestowania (np. drzewa nr 95 z poz. 1.8 lub drzewo nr 150 z poz. 1.9 przedmiaru).

d)     Pytanie: Które wartości należy brać pod uwagę przy opracowywaniu oferty kosztowej - czy ilość drzew przewidzianych do wycinki wg. Inwentaryzacji zieleni (zgodne z obszarem zainwestowania) czy też ilości podane w przedmiarze robót (terytorialnie wykraczające poza obszar objęty wnioskiem o decyzję)?

Architektura

Brak w dokumentacji przetargowej dokumentacji geologicznej

e)      Z uwagi na złożone warunki gruntowe oraz miejscowe przegłębienia obiektowe w stosunku do zasadniczego poziomu posadowienia fundamentów budynku CORT(WODA GRUNTOWA)- dla jednoznacznego zinterpretowania warunków gruntowych w poziomie fundamentów niezbędny jest wgląd do dokumentacji geologicznej. Prosimy o udostępnienie do pobrania dokumentacji geologicznej na str. internetowej.

Odpowiedź 12a:

Należy przyjąć rejestrator DVR-16L-032A,Divar MR 16CH 1000GB.

Odpowiedź 12b:

Należy przyjąć obiektyw zmiennogniskowy 1/3" 2,8-11mm.

Odpowiedź 12c, 12d:

Przy opracowywaniu oferty kosztowej należy brać pod uwagę ilości drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki i nasadzeń określoną w Tomie I część 3 - Inwentaryzacja i projekt zieleni, projekt w posiadaniu Inwestora.

Odpowiedź 12e:

Jak w odp. 7b w piśmie z dnia 27.03.2009 r. znak: ZIKiT/R/0077/09/NZ/13760.

Pytanie 13:

Niniejszym zwracamy się z prośba o wyjaśnienie zakresu prac ziemnych przewidywanych do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego jw. Niejasność wynika z faktu, iż przedmiarze robót budowlanych - przedmiar II, w poz. 1.7 i poz. 1.8 Zamawiający określił ilość ziemi do transportu w ilości 4.660,13 m3. Powyższa ilość wydaje się być istotnie zaniżoną, nie uwzględnia niezbędnych rozkopów jak również faktycznej głębokości wykopów. Z naszej pobieżnej analizy wynika bowiem, iż niezbędna ilość ziemi do alokacji wynosi prawie 7.000 m3 czyli ponad 50% powyżej przyjętej wartości przez Zamawiającego.

Ponadto w projekcie (ani w przedmiarze robót) nie określono sposobu zabezpieczenia wykopu. Z uwagi na głębokość wykopów (do ok. 5,0m), możliwość infiltracji wody, konieczność prowadzenia w prac instalacyjnych związanych m.in. z przekładkami instalacji oraz prac zabezpieczających wałów - wszystko w bliskiej odległości od wykopu - niezbędne jest opracowanie szczegółowego projektu zabezpieczenia ścian wykopów. Dodatkowo wzmiankowana możliwość występowania podłoża skalnego na niewielkiej głębokości może wyeliminować niektóre z możliwości zabezpieczenia wykopów. Z drugiej strony ochrona konserwatorska (archeologia) nie zezwala na zbyt duże rozkopy. Czy Zamawiający dysponuje projektem zabezpieczenia wykopów ? W związku ze skreśleniem przez Zamawiającego ze specyfikacji pkt. Odnośnie obsługi budowlanej robót archeologicznych, jak należy kalkulować niezbędne zabezpieczenia wykopów?

Odpowiedź 13:

Wątpliwości dotyczące ilości robót ziemnych  w poz. przedmiaru 1.7. i w konsekwencji wywozu ziemi poz. 1.8. są w części uzasadnione

Poz. 1.7 i 1.8 należy skorygować w rubryce ilość. Głębokość wykopu wynosi dla części kubaturowej 3,5 a nie 3 m jak przyjęto w obliczeniach ( i nie 5,0 m  jak sugeruje pytanie )

Prawidłowa ilość dla tych pozycji wynosi 5065,313 m3

Pytanie dotyczące zabezpieczeń wykopów, odwodnienia i innych robót towarzyszących.

Tego typu roboty oferent powinien uwzględnić w kosztach jednostkowych robót podstawowych lub w kosztach pośrednich. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego § 9.

Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym.

W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych.."

Pytanie 14:

W związku z przetargiem na budowę obiektu Centrum Ruchu Turystycznego zwracamy się z prośbą o :

a)      Udostępnienie dokumentacji geologicznej w celu opracowania oferty. W związku z odpowiedzią  nr 15 Zamawiającego z dnia 19.03.2009 „zabezpieczenie wykopu należy wyliczyć indywidualnie w oparciu o rysunki dokumentacji w/w dokumentacja jest konieczna. Udostępnienie tej dokumentacji umożliwi rzetelne opracowanie oferty (w tym głębokość oraz średnicę pali).

b)      Podanie w jakim standardzie należy wycenić sanitariaty (biały montaż i armaturę)

c)      Określenie prawidłowych warstw drogowych. W projekcie konstrukcji i architektury na powierzchni całego placu zaprojektowano płytę żelbetonową gr. 20cm, a droga dojazdowa do wału na tyłach budynku jako gruntowa wzmocniona siatką Geo-Web. W projekcie drogowym brak płyty żelbetowej oraz siatki, występuje natomiast podbudowa z kruszywa. W przypadku potwierdzenia rozwiązania z projektu architektury  prosimy o określenie rodzaju i klasy betonu płyty żelbetowej placu głównego oraz jej zbrojenia a także typu siatki do wzmocnień skarp oraz dróg ze względu na zróżnicowanie zastosowanie oraz ceny.

Odpowiedź 14a:

Jak w odp. 7b w piśmie z dnia 27.03.2009 r. znak: ZIKiT/R/0077/09/NZ/13760.

Odpowiedź 14b:

Standard wszystkich elementów wyposażenia sanitariatów określony jest w Tomie II, część Architektura, rys. nr 5.1.

Odpowiedź 14c:

Plac wejściowy przed pawilonem i drogę dojazdową na tyłach budynku należy wykonać zgodnie z projektem - część Architektura i Konstrukcja. Płytę żelbetową na placu należy wykonać z betonu B25 W-6, ze zbrojeniem górą prętami Ø 10 co 25 cm ze stali AIIIN, w obu kierunkach.

___________________________________________________________________

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

ZIKiT/R/0077/09/NZ/15607                                        Kraków, dnia 08.04.2009 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Budowa budynku Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w rejonie ul. Powiśle w Krakowie - numer sprawy 10/II/2009.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych przekazuje treść pytań wykonawcy wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Zgodnie z postanowieniami punktu  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień na następujące pytania:

W związku z informacją Zamawiającego o zawartych porozumieniach z MPEC-em i MPWiK prosimy o wyjaśnienie:

a)      Czy zakres przetargu obejmuje przebudowę sieci gazowej niskoprężnej i       średnioprężnej ( brak przedmiaru)?.

Odpowiedź 1a:

Zgodnie z zawartym porozumieniem Wykonawca nie wykonuje sieci gazowej.

Pytanie 2:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na n/w pytania:

Pytania do przedmiarów:

Instalacja Elektryczna :

a)      Przedmiar robót instalacje elektryczne-oprzewodowanie-poz. 16

Proszę o podanie mocy poszczególnych odcinków kabla grzejnego DTIR-10

b)      W kosztorysie instalacji elektrycznych brak jest montażu wsporników dla koryt z poz. 2 i 3.

Jak należy to wycenić?

c)      Brak dokumentacji rysunków i schematów instalacji elektrycznych nn (m.in. schematy

zasilania i rozdzielnic) i słaboprądowych.

Proszę o uzupełnienie.

Instalacja Sanitarne i Wentylacji.

Prosimy o wyjaśnienie następujących nieścisłości

d)     Brak kart doboru urządzeń na inst. Wod-kan i instalacji wentylacji dotyczy; wentylatorów, tłumików, agregatów pompowych, agregatów podnoszących Multilift i Sololift .

e)      Prosimy wyjaśnić czego ma dotyczyć poz. przedmiaru nr 20-Montaż pompowni EPS

wg parametrów zawartych projekcie.

Informujemy, że w projekcie nie ma żadnych danych na ten temat.

f)       Prosimy o podanie w jakim standardzie należy wycenić sanitariaty (biały montaż armaturę)

g)      Czy przebudowa magistrali fi 600 wchodzi w zakres oferty Wg. Informacji zawartych w opisie technicznym Zagospodarowania Inwestorem przebudowy jest MPWIK;" projektowana przebudowa będzie na podstawie odrębnego projektu i odrębnym postępowaniem administracyjnym przez Inwestora MPWIK" , a w zbiorczym zestawieniu robót objętym ofertą przebudowa magistrali j.w. ujęta jest w całości

h)      Czy budowa przyłączy wody fi 50 do restauracji Galeon Pod Aniołami znajdująca się na barce , która kotwiczy na wiśle wchodzi w zakres oferty.

Wg informacji j. w jako zlecający projekt przyłącza wymienione jest MPWiK

i)        Czy w ofercie należy wycenić pełny zakres prac związanych z remontem i budowa sieci CO, czy tylko zakres ZIKiT

„magistrala  c,o 2x Dn600mm i 1 x 400 mm - projektowana przebudowa objęta jest niniejszą dokumentacją - inwestor MPEC".

Inwestorem jest MPEC, a w zbiorczym zestawieniu robot objętych przebudowa sieci j.w jest ujęta w całości

j)        Brak dokumentacji ofertowej rozwiązania projektowego na szczelne przejścia sieci

C.O. przez przegrodę filtracyjną z pali Jet Grounting zabudowaną w wale wiślanym.

Brak również nakładów w przedmiarze robót na wykonanie tego zakresu robót. Prosimy o podanie rozwiązania projektowego, nakładów oraz miejsca w kosztorysie w którym należy dopisać tą pozycję.

Sieć gazu

k)      Czy przebudowa sieci gazociągu niskoprężnego (o której mowa w ogłoszeniu przedmiotu przetargu oraz dokumentacji Zagospodarowania) wchodzi w zakres zlecenia?

Brak dokumentacji :opisu technicznego, rysunków, przedmiarów.

Zagospodarowanie zieleni.

l)        Analogicznie jak w pkt. 1, istnieje poważna rozbieżność pomiędzy projektem zieleni a przedmiarem robót dot. Zagospodarowania zieleni. Liczba sadzonek podana w przedmiarze prawie dwukrotnie przekracza liczbę sadzonek podanych w projekcie zagospodarowania zieleni. Brak mapy zagospodarowania zieleni uniemożliwia weryfikacje obszaru przewidzianego do nasadzeń.

m)    Pytanie: Które wartości należy brać pod uwagę przy opracowaniu oferty kosztowej - czy ilości i sposoby zagospodarowania ujęte w projekcie zagospodarowania zieleni, czy też ilości sadzonek i materiałów podane w przedmiarze robót ?

Uzyskanie odpowiedzi na w/w/ pytania jest niezbędne dla prawidłowego wyliczenia kosztów prac przy wycince drzew i krzewów oraz zagospodarowaniu zieleni.

Architektura

Brak w dokumentacji przetargowej dokumentacji geologicznej

n)      Z uwagi na liczne braki dokumentacji przetargowej udostępnionej do pobrania na str. internetowej prosimy o podanie spisu dokumentacji technicznej (projektów, przedmiarów) obejmujących cały zakres w/w ogłoszenia przetargowego.

Odpowiedź 2a:

Moce kabla grzejnego zostały określone w tabelce która jest dostępna na stronie internetowej, pod odpowiedziami z dnia 27.03.2009 r., znak pisma: ZIKiT/R/0077/09/NZ/13760 w linku pod nazwą brakująca dokumentacja.

Odpowiedź 2b:

Należy dopisać w tej samej pozycji.

Odpowiedź 2c:

Schemat zasilania został pokazany na rys. 2 „Projektu zasilania budynku CORT", schemat rozdzielni RG został pokazany na rys. 3 „Projektu instalacji elektrycznych wewnętrznych", które są dostępne na stronie internetowej, pod odpowiedziami z dnia 19.03.2009 r., znak pisma: ZIKiT/R/0077/09/NZ/12270 w linku pod nazwą brakująca dokumentacja.

Odpowiedź 2d, 2e:

Dostępne na stronie internetowej w załączniku pod nazwą Uzupełnienie_02_04_2009.zip.

Odpowiedź 2f:

Standard Geberit.

Odpowiedź 2g:

Zgodnie z przedmiarem oraz zawartym porozumieniem.

Odpowiedź 2h:

Tak.

Odpowiedź 2i:

Tylko zakres ZIKIT.

Odpowiedź 2j:

Rozwiązanie projektowe zostało przedstawione w załączniku do projektu przebudowy magistrali ciepłowniczej CO. Pozycje przedmiarowe dotyczące przejścia sieci CO przez przegrodę filtracyjną z pali Jet Grounting zostały ujęte w przedmiarze „Roboty demontażowe istn. sieci c.o.xls" pkt. 7 przedmiaru „Przejście przez przegrodę piętrzącą".

Odpowiedź 2k:

Jak odp. 1a niniejszego pisma.

Odpowiedź 2l, 2m:

Jak odp. 12c, 12d pisma z dnia 02.04.2009 r. znak: ZIKiT/R/0077/09/NZ/14771.

Odpowiedź 2n:

Dokumentacja do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 3:

W związku z przetargiem na budowę obiektu Centrum Ruchu Turystycznego zwracamy się z prośbą o :

a)      Udostępnienie kart doboru urządzeń na inst. wod-kan i instalacji wentylacji, dot. wentylatorów, tłumików, agregat pompowy, agregaty podnoszące Multilift  i Soloflif w związku z ich barkiem w dokumentacji.

b)      Wyjaśnienie czego dotyczy poz. nr 20 przedmiaru instalacje wod-kan (CD1) - Montaż pompowni EPS wg parametrów zawartych w projekcie. Informujemy, że w projekcie nie ma danych na ten temat.

c)      Udostępnienie projektu przegród aluminiowych na przejściach, które są kontynuacją wykonanego murku (oddzielającego plac od bulwaru).

d)     W związku z wymogami SIWZ tj. koniecznością uwzględnienia prac wykonywanych przez MPWIK, MPEC oraz Karpacką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie  prosimy o podanie terminów rozpoczęcia i zakończenia w/w/ prac.

e)      Dodatkowo prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

W jaki sposób nastąpi rozliczenie robót dodatkowych wykraczających poza rodzaj prac oraz ilości przedmiaru w związku z zapisem SIWZ tj. „kosztorys ofertowy powinien zostać sporządzony ściśle w oparciu o wszystkie pozycje zawarte w przedmiarze robót"

Odpowiedź 3a, 3b:

Dostępne na stronie internetowej w załączniku pod nazwą Uzupełnienie_02_04_2009.zip.

Odpowiedź 3c:

Będą uzgadniane w trakcie realizacji.

Odpowiedź 3d:

Zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Odpowiedź 3e:

Roboty dodatkowe w przypadku ich wystąpienia zostaną rozliczone indywidualnie. Natomiast kosztorysy winny zostać sporządzone ściśle wg przedmiarów.

Pytanie 4:

Przedmiar robót drogowych:

a)      Poz. 25 przedmiaru robót: Prosimy o podanie proporcji płyt i kostki kamiennej na placu zewnętrznym oraz wymiary i sposób obróbki kostki porfirowej gr.100 mm

b)      poz. 46 i 47 - prosimy o podanie z jakiego kamienia maja być wykonane słupki oraz wymiary /wysokość, średnicę itp./ i sposób montażu - brak rysunków

c)      Posadzka Placu wejściowego K2-

- na zestawieniu rys.3 pisze - płyty porfirowe gr. 30-60 mm i szer. 30-40 cm

-  pasy z kostki granitowej 80x80x mm gr. 60mm

- natomiast na zestawieniu materiałów pisze: - płyty granitowe (Strzelin jasny)

grub.60 mm-śrutowane

- pasy z kostki granitowej polerowanej (granit szwedzki

czarny 80x80 mm grub.60 mm

Prosimy o podanie jaki ma być ostatecznie zastosowany kamień i w jakich proporcjach układany.

d)     Elementy małej architektury (siedziska, słupki, kosze na śmieci - prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju kamienia z jakiego mają być wykonane te elementy - na rys. 5,4 jest wapień turecki lub jura - natomiast w zestawieniu materiałów wykończeniowych dla poz. K7 jest dolomit polerowany lub możliwość zamiany na porfir meksykański.

Odpowiedź 4a:

Plac zewnętrzny - część górna - nawierzchnia K3 wg rys. nr 3 Tom I, część 1 - Projekt Zagospodarowania Terenu:

jasne pasy - granit Strzelin jasny

ciemne pasy - granit Strzelin ciemny

wąskie pasy - granit czarny szwedzki

W tej części nie występuje porfir.

Odpowiedź 4b:

Słupki wzdłuż ulicy Powiśle ujęte zostały w części drogowej - materiał: dolomit.

Słupki na tarasie pawilonu zostały ujęte w części architektonicznej - materiał: dolomit.

Odpowiedź 4c:

Posadzka części dolnej placu wraz z pawilonem pokazana została szczegółowo na rys. 1.3 - Tom II, część- Architektura. Posadzka placu zewnętrznego - część górna - jak w odp. 4a niniejszego pisma.

Odpowiedź 4d:

Dla elementów małej architektury należy przyjąć wykonanie z dolomitu polerowanego.

Pytanie 5:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie poniższych niejasności.

a)      Czy należy wyceniać trawertyn „Classico Romano" żywicowany i surowy, o którym mowa w poz. K5 i K6 w opisie architektury? Jeżeli tak proszę o podanie ilości i miejsca gdzie należy dopisać brakującą pozycję

b)      Czy należy wyceniać trawertyn na okładziny zewnętrzne, o którym mowa w poz. Sz 2 i Sz 3 w opisie architektury? Jeżeli tak proszę o podanie nazwy handlowej, faktury, ilości i miejsca gdzie należy dopisać brakującą pozycję

c)      Jaka jest faktura dolomitu z pozycji 5.13 i 6.4 w przedmiarach?

d)     W jakiej kolorystyce przyjąć skrzydła z przedmiaru robót budowlanych, pozycja 7.6 oraz 7.7.?

e)      Jakie wypełnienie skrzydeł z pozycji 7.6 oraz 7.7. przedmiaru robót budowlanych wyceniać? Czy ma być to „plaster miodu" czy mają być wzmocnione, np. płyta wiórowa otworowa?

f)       Jaki jest powód wydzielenia drzwi Dw7 jako osobną pozycję (poz. 7.7)? Dlaczego te drzwi nie znalazły się w pozycji wyżej, tj. 7.6.?

g)      Czy konieczne jest zastosowanie dodatku Penetronu do betonu B-25? Wodoszczelność W6 na cemencie hutniczym można uzyskać bez tego dodatku, a Penetron znacznie zwiększa koszty m3 takiego betonu

h)      Proszę o sprecyzowanie czy chodzi o jastrych czy o półsuchą wylewkę cementową

Proszę o podanie konkretne wymagania co do wytrzymałości czy przewodzenia ciepła posadzki.

i)        Proszę o jasne sprecyzowanie gdzie i w jakiej formie należy ująć obsługę archeologiczną skoro Zamawiający każe wykreślić wszystkie pozycje z przedmiaru „Badania archeologiczne" (odpowiedź na pytanie 9d z dnia 27.03)

j)        Co należy zrobić z urządzeniami ujętymi w dokumentacji, a nie ujętymi w przedmiarach  (router dla instalacji komputerowej w instalacjach, oprawy i inwertery w instalacjach wewnętrznych)

k)      Proszę o podanie przedmiarów niezbędnych do wyceny budki strażnika (pozycja 8.9) aby uniknąć rozbieżności na etapie porównywania  ofert po złożeniu tak aby każdy wycenił ten sam zakres

l)        Co Zamawiający rozumie przez wylegitymowanie się doświadczeniem w realizacji MAX 3 obiektów kubaturowych , który ten zapis pojawił się w odpowiedzi na pytanie 1 z dnia 12.03. Czy dopuszcza się udział w przetargu firm, które takiego doświadczenia maja więcej niż 3 obiekty?

Odpowiedź 5a:

W pozycji K6 należy wycenić trawertyn „Classico Romano" surowy - płyty gr. 30 mm - dotyczy okładzin ścian wewnętrznych.

W pozycji K5 należy wycenić dolomit lub alternatywnie wapień - płyty gr. 20 mm, żywicowane z siatką wzmacniającą - dotyczy krawędzi płyty górnej.

Odpowiedź 5b:

W pozycjach Sz2 i Sz3 należy wycenić dolomit lub alternatywnie wapień - gr. 40 mm

Sz2 - dotyczy ścian zewnętrznych pawilonu powyżej poziomu terenu

Sz3 - dotyczy ścian zewnętrznych nieocieplonych w rejonie schodów zewnętrznych przy pawilonie.

Odpowiedź 5c:

Poz.5.13 - dotyczy dolomitu - faktura szlifowana

Poz.6.4 - należy skorygować na okładzinę z trawertynu „Classico Romano" wg rys. szczegółowego nr 3.3

Odpowiedź 5d:

Poz.7.6 i 7.7 - kolorystyka podana na rys. nr 4.3 - zestawienie stolarki drzwiowej - Tom II, część 1 - Architektura.

Odpowiedź 5e:

Poz.7.5 i 7.7 - drzwi winny być przyjęte jako wzmocnione, typu HD - standard BKT lub równorzędne.

Odpowiedź 5f:

Drzwi Dw7 z pozycji 7.7 posiadają okienko umożliwiające obserwację strefy wejściowej do toalet.

Odpowiedź 5g:

Należy przewidzieć zastosowanie dodatku Penetrony Admix do betonu w skrzyni wodoszczelnej konstrukcji pawilonu.

Odpowiedź 5h:

Pod posadzką kamienną w pawilonie należy zastosować półsuchą wylewkę cementową. Szczegółowy opis warstw posadzkowych podany został na rysunkach przekroi w Tomie II, część Architektura

Odpowiedź 5i:

Obsługę archeologiczną należy przewidzieć w części obniżonej inwestycji, tzn. pod projektowanym pawilonem wraz z placem wejściowym.

Odpowiedź 5j:

Zgodnie z przedmiarami.

Odpowiedź 5k:

Szczegółowe rozrysowanie budki strażnika pokazane zostało na rys. nr 5.7 w Tomie II część 1 - Architektura.

Odpowiedź 5l:

Zgodnie z zapisem części III pkt. 1 lit. a SIWZ oraz ze sprostowaniem wysłanym do DUUE w dniu 19.03.2009. Wykonawca musi wykazać max. 3 obiekty kubaturowe.

Pytanie 6:

W związku z udziałem w przetargu na realizację w/w inwestycji, zwracamy się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie poniższych niejasności;

a)       Proszę o wyjaśnienie niezgodności w podanej długości kabla grzejnego DTIR-10.

W zestawieniu elementów ogrzewania podłogowego długość tego kabla wynosi: 4789 m

natomiast w przedmiarze robót (pozycja 16): 2259 m. Proszę wyjaśnić która długość

jest prawidłowa.

b)      Jakiego producenta i jakiej klasy przewidziano biały osprzęt?

c)      Jakiego producenta i jakiej klasy przewidziano baterie zlewozmywakowe i umywalkowe?

Brak tych danych w opisie i na rysunkach, a w specyfikacji jest jedynie informacja, że mają spełniać warunki określone w odpowiedniej normie.

 

Odpowiedź 6a:

Zgodnie z przedmiarami.

Odpowiedź 6b:

Jak odp. 2f niniejszego pisma.

Odpowiedź 6c:

Standard Geberit.

 

Pytanie 7:

W związku z udziałem w przetargu na realizację w/w inwestycji, zwracamy się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie poniższych niejasności;

a)      W przedmiarze „Sieć cieplna preizolowana 2 x fi 610/800" brakuje elementu 2 oraz 4.

Prosimy o potwierdzenie, że jest to pomyłka w liczbie porządkowej lub uzupełnienie brakujących pozycji.

b)      Czy Zamawiający , udzielając odpowiedzi na pytanie oferenta 9f ( pismo z dnia   27.03.2009 ) o treści „nie zamierzam „ma na myśli niezamierzanie zlecenia większego zakresu badań, czy niezamierzanie płacenia za nie.

Odpowiedź 7a:

Zgodnie z przedmiarem i zakresem.

Odpowiedź 7b:

Zamawiający nie zamierza płacić za zwiększony zakres badań archeologicznych.

 

Pytanie 8:

a)      Prosimy o więcej informacji na temat niżej wymienionych urządzeń:

Agregat podnoszący SOLOLIFT

Agregat podnoszący MULTILIFT

b)      W pozycji 19 przedmiaru wew. Instalacji wod - kan wyszczególniono studnię 1200, wg projektu jest 1500 - która opcja jest prawidłowa?

c)      Nie ma w przedmiarze pozycji dotyczącej włączenia rury fi63 do sieci za pomocą opaski nawiertnej -Czy można ją dopisać do pozycji 51 z zasuwą fi50mm?

d)     Nie ma w przedmiarze pozycji dot. zaworu antyskażeniowego - Czy można go dopisać do pozycji 53 z wodomierzem skrzydełkowym? Jakiego rodzaju jest to zawór?

e)      Brak w przedmiarze pozycji dot. baterii przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

f)       Proszę o więcej informacji na temat białego montażu - standard, sposób montażu.

g)      Brak w przedmiarze pozycji dotyczących płukania i dezynfekcji instalacji wodociągowej wew.

h)      Brak w przedmiarze pozycji dotyczących próby szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej.

i)        Brak w przedmiarze pozycji dotyczących zabezpieczenia wykopów szalunkami wielopłaszczyznowymi.

j)        Wg opisu do projektu należy zastosować odwodnienie wykopów przy pomocy drenów fi 113mm na obsypce żwirowej z zastosowaniem studzienek drenarskich fi60cm z pompą zatapialną. W przedmiarze nie ma pozycji8 dotyczących drenażu.

Czy zatem należy go wyceniać?

Odpowiedź 8a:

Do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego.

Odpowiedź 8b:

Zgodnie z przedmiarami.

Odpowiedź 8c:

Opaskę nawiertną należy ująć w poz. 51.

Odpowiedź 8d:

Należy dopisać do poz. 53.

Odpowiedź 8e:

Należy przewidzieć 1 szt. baterii przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Odpowiedź 8f:

Należy zapewnić wysoki, wandaloodporny standard. Szczegółowy opis znajduje się na rys. nr 5.1 w Tomie II, część 1 - Architektura.

Odpowiedź 8g:

Jak w odp. 11r pisma z dnia 02.04.2009 r. znak: ZIKiT/R/0077/09/NZ/14771.

Odpowiedź 8h:

Zamawiający dopisuje pozycję dot. próby szczelności, wyceniana indywidualnie.

Odpowiedź 8i:

Zabezpieczenie wykopu zależne jest od przyjętej technologii wykonawstwa i winno być podane przez Wykonawcę.

Odpowiedź 8j:

Należy wycenić odwodnienie wykopów.

Pytanie 9:

Proszę o wyjaśnienie niezgodności w podanej długości kabla grzejnego DTIR -10. W zestawieniu elementów ogrzewania podłogowego długość tego kabla wynosi 4789m natomiast w przedmiarze robót (pozycja 16) jest 2259m ?Która długość jest prawidłowa?

Odpowiedź 9:

Zgodnie z przedmiarami

Pytanie 10:

Proszę o podanie producenta i klasy jaka jest przewidziana na biały osprzęt, baterie umywalkowe oraz zlewozmywakowe. Brak tych danych w opisie i rysunkach.

Odpowiedź 10:

Należy zapewnić wysoki, wandaloodporny standard. Szczegółowy opis znajduje się na rys. nr 5.1 w Tomie II, część 1 - Architektura.

Pytanie 11:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na n/w pytania:

Pytania do przedmiarów:

Roboty budowlane:

a)      Dotyczy poz. 4.3 Ściany systemowe sanitarne np. Wedi Sw4

- wg przedmiaru w ilości 22,44 m2

Wg naszych obliczeń ścianek systemowych w sanitariach jest 44,4 m2

Proszę o podanie poprawnej ilości.

Odpowiedź 11a:

Powierzchnia ścianek działowych kabin WC (symbol SW4) wynosi 22.44 m²; w zestawieniu stolarki drzwiowej osobno podano drzwi systemowe (symbol Dw9) - sztuk 10.

Pytanie 12:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedz na następujące pytania, co pozwoliłoby na rzetelną wycenę:

a)      Według przedmiaru łączna długość kabla grzejnego w poz. 16 - DEVIFLEX DTIR - 10 wynosi 2259 m. Natomiast według załącznika 1 - Zestawienie elementów grzejnych wynosi 4781 m co wynika z rysunku - zał. 3. Proszę o informację która wartość jest prawidłowa.

b)      W przedmiarze" instalacje wewnętrzne" brak 2 typów opraw występujących w projekcie:

- DS9-S1 ,2TC2N 6szt.

- 0225.2x18 E HF/AW 2h SN + Dulux DE 18/830 5 szt.

Proszę o informację gdzie mamy ująć te oprawy?

c)      Proszę o udostępnienie brakującego projektu wnętrz (na którym powinny być uszczegółowione okładziny wewnętrzne i gresowe) na który powołuje się np. rysunek archeologiczny 2.1.

Odpowiedź 12a:

Zgodnie z przedmiarem.

Odpowiedź 12b:

Zgodnie z przedmiarem.

Odpowiedź 12c:

Rysunki detali wnętrz znajdują się na rysunkach nr 1.3, 1.4, 5.1, 5.2, 5.3 w Tomie II, część 1 - Architektura.

Pytanie 13:

Pytania do przedmiarów:

Instalacje Elektryczne:

Prosimy o wyjaśnienie czy przedmiar robót dla instal. elektrycznych dział oświetlenie zewnętrzne kończy się na poz. 45 -uziom dł. 6m . Naszym zdaniem brakuje poz. następnych tj. montaż uziomu - dalsze 1,5 mb oraz badania uziomu.

Czy pozycje te należy dopisac czy zakończyć wycene na tak sporzadzonym przedmiarze.

 

Odpowiedź 13:

Zgodnie z przedmiarem.

 

Pytanie 14:

Prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii:

Przedmiar „Roboty budowlane"

a)      Posadzka we wnętrzu pawilonu - wg opisu na rys. 1.3 (rzut posadzki  -3,90m),

przyjęto płytki porfirowe - Porfir Palladium Plus gr. 30mm kolor D; promieniowane       szczotkowane, szer. 70 cm, natomiast w przedmiarze „roboty budowlane" poz. 5.3       oraz w opisie technicznym do Architektury wpisano płyty granitowe - Strzelin jasny.     Prosimy o określenie jaki rodzaj płytek kamiennych należy wycenić w w/w pozycji.

b)      Posadzka tarasu nad pawilonem - wg opisu rys. 3 (projekt układu nawierzchni wraz z elementami małej architektury), przyjęto płyty porfirowe - Porfir Palladium Plus gr 60mm kolor B,(czerwony mieszany), natomiast w opisie technicznym do Architektury wpisano płyty granitowe - Strzelin jasny gr. 60mm śrutowane. Prosimy o określenie rodzaju płytek kamiennych.

c)      Posadzka placu wejściowego i schodów - wg opisu rys. 1.3 i rys.3 (projekt układu nawierzchni wraz z elementami małej architektury), przyjęto płyty porfirowe - Porfir Palladium Plus gr. 60mm kolor B,(czerwony mieszany), natomiast w opisie technicznym do Architektury wpisano płyty granitowe - Strzelin jasny gr. 60mm śrutowane. Prosimy o określenie rodzaju płytek kamiennych.

d)     Posadzka placu zewnętrznego z dostępem dla samochodów - wg opisu rys. 3 (projekt układu nawierzchni wraz z elementami małej architektury), przyjęto płyty granitowe - Strzelin jasny gr. 100mm, śrutowane, szer. Płyt 40-60cm, oraz pasy z kostki granitowej - granit szwedzki czarny 80x80 mm gr. 100mm polerowanej i pasy z kostki porfirowej gr. 100mm. Prosimy o określenie wielkości, rodzaju i kolorystyki kostki porfirowej, oraz jakie szerokie pasy należy układać.

 

Odpowiedź 14a:

Posadzki we wnętrzu pawilonu (z płyt porfirowych) należy wycenić zgodnie z rysunkiem nr 1.3  - Tom II, część- Architektura.

Odpowiedź 14b:

Zarówno w opisie (pkt. 6.4, str. 35 opisu) jak i na rysunku szczegółowym podano płyty porfirowe z kostki granitowej na posadzce tarasu nad pawilonem.

Odpowiedź 14c:

Dla placu wejściowego i schodów należy przyjąć płyty porfirowe z pasami z kostki granitowej, zgodnie z rys. 1.3 i rys. 3 oraz opisem pkt. 6 str. 32, 35 opisu Tom II, część- Architektura.

Odpowiedź 14d:

Posadzka placu zewnętrznego z dostępem dla samochodów oznaczona jako K3 wykonana z płyt granitowych (Strzelin jasny) grubości 100 mm naprzemiennie z z płytami granitowymi (Strzelin ciemny) grubości 100 mm i paskami z kostki granitowej (granit szwedzki czarny) grubości 100 mm - rysunek posadzki na rysunku nr 3 w Tomie I, część Projekt Zagospodarowania Terenu.

 

Pytanie 15:

Do przedmiaru „ROBOTY DROGOWE":

a)      Poz. 46,47- proszę o opisanie słupków kamiennych o przekroju kołowym i kwadratowym. Jaki jest ich kształt i wymiary (przekrój, wysokość). Z jakiego materiału są wykonane - czy są to słupki betonowe z okładziną kamienna czy całe kamienne?

b)      Poz. 38 - Kolor płyt porfirowych chodnikowych 35x35-45cm i 25x25-35cm. Czy zamiast płyt 35x35 cm mogą być 30x30cm?

c)      Poz. 26 - Jaki jest kolor i wymiary płyt kamiennych gr. 6cm?

d)     Poz. 25 - „Nawierzchnia z płyt kamiennych granitowych  gr. 10cm" - Ponieważ na podstawie dokumentacji technicznej nie można dokładnie określić ilości poszczególnych materiałów, prosimy o podanie jaki procent nawierzchni placu zewnętrznego stanowią

- płyty granitowe (Strzelin jasny) gr. 10cm, śrutowane, szer. 40-60cm

- płyty granitowe (Strzelin ciemny) gr. 10cm

-pasy z kostki granitowej (granit szwedzki czarny) 80x80mm gr. 100mm polerowany

- pasy kostki porfirowej gr. 10cm

Gdzie występuje, jaki jest kolor i wymiary kostki porfirowej gr. 10cm?

e)      Posadzka K3 - czy zamiast płyt granitowych Strzelin mogą być płyty granitowe Strzegom?

 

Odpowiedź 15a:

Słupki kamienne na płycie górnego tarasu i wzdłuż ul. Powiśle należy wykonać z kamienia pełnego - wapień turecki lub jura - wg detalu w Tomie II, część Architektura, rys. nr 5.4.

Odpowiedź 15b:

Kolor i wymiary płyt porfirowych zostały określone w Tomie I, część - Projekt zagospodarowania terenu - rys. 3 i w Tomie II, część - Architektura  - rys. nr 1.3 (plac wejściowy, dolny).

Odpowiedź 15c:

Wszystkie parametry i kolory nawierzchni kamiennych zostały opisane w projekcie.

Odpowiedź 15d:

Należy przyjąć:

- płyty granitowe Strzelin jasny, grub. 10 cm, śrutowane, szer. 40-60 cm - ok. 45%

- płyty granitowe Strzelin ciemny, grub. 10 cm, śrutowane, szer. 40-60 cm  - ok. 50%

- pasy z kostki granitowej, granit szwedzki czarny, grub. 10 cm, wym. 8x8 cm, polerowane - ok. 5%

Pasy z kostki porfirowej nie występują w nawierzchni placu górnego.

Odpowiedź 15e:

Posadzkę K3 należy wykonać z płyt granitowych Strzelin.

Pytanie 16:

a)      Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie zakresu prac związanych w wykonaniem zewnętrznej okładziny kamiennej przewidywanych do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego jw.

W przedmiarze robót budowlanych - przedmiar II pozycja 5.13 - 59,33 m2, jest kilkakrotnie zaniżona.

Ze wstępnej analizy wynika, że powierzchnia okładzin kamienia wynosi ponad 200m2 Jednakże nieprecyzyjnie i niepełne rysunki (np. brak przekroju przez donice) nie pozwalają na jednoznaczne wyliczenie kamienia . Prosimy o doprecyzowanie i dostarczenie niezbędnych rysunków wykonawczych.

b)      Czy uwzględniono i gdzie okładzinę muru oporowego przy komorze kanalizacyjnej , gdzie znajduję się rysunek szczegółowy do którego odsyła opis k4 z rysunków architektonicznych .

c)      W( S.T.W.I.O.R.) Budynek Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego ul. Powiśle w Krakowie w punkcie 1.5.2 zawarto sformułowanie „.....Wielkości określone w Specyfikacji technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji prosimy..."

W związku  z tym prosimy o precyzyjne określenie przedziału tolerancji .

d)     Po szczegółowej analizie robót ziemnych w przedmiarze robót budowlanych - przedmiar II, w poz. 1.7 i poz. 1.8 Zamawiający określił ilość ziemi do transportu w ilości 4.660,13 m3Po pracochłonnej analizie twierdzimy iż niezbędna ilość robót w tym przypadku wynosi 9500 m3 - co ponad dwukrotnie przewyższa ilość przedmiarową.

e)      W( S.T.W.I.O.R.) Budynek Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego ul. Powiśle w Krakowie. Stwierdzamy iż przedstawiona dokumentacja zawiera wiele nieścisłości i niejasności równocześnie zamawiający w punkcie 7.1 ( S.T.W.i.O.R.) . na stronie 10 stwierdza że „Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenia) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacja przetargową i zawarta umowa „. W świetle powyższego stwierdzamy iż rzetelne opracowanie oferty wymaga dalszej pracochłonnej analizy projektu i uzyskania wyjaśnień , zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert.

f)       Z uwagi na charakter prac wymagane jest udokumentowanie przez wykonawcę doświadczenia w archeologii miejskiej ?

 

Odpowiedź 16a:

Zgodnie z przedmiarem.

Odpowiedź 16b:

Okładzinę muru oporowego przy komorze kanalizacyjnej należy wykonać z porfiru, tak jak nawierzchnię dolnego poziomu placu wejściowego wraz ze schodami. Wielkości ścian pokazano na przekrojach A-A do E-E. Wielkości ścian jak na posadzce placu wejściowego.

Odpowiedź 16c:

Zgodnie z przedmiarem.

Odpowiedź 16d:

Wielkość robót ziemnych dla potrzeb budowy pawilonu wraz z placem wejściowym (dolnym) została skorygowana. Wielkość robót ziemnych związanych  robotami drogowymi i infrastrukturą techniczną określona jest w przedmiarach do tych projektów.

Odpowiedź 16e:

Zgodnie z przedmiarem i SIWZ.

Odpowiedź 16f:

Zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami.

 

Pytanie 17:

W dokumentacji technicznej brak warunków przebudowy oraz warunków przyłączenia wydanych przez ENION. Proszę o informację kto wykonuje przebudowę linii kablowych SN 15kV oraz zasilanie obiektu od stacji transformatorowej do układu pomiarowego.

Odpowiedź 17:

Do wglądu w siedzibie Zamawiającego -uzgodnienia, warunki, opinie oraz wydane decyzje.

 

Pytanie 18:

a)      W opublikowanych odpowiedziach nie uzyskaliśmy odpowiedzi na pytanie:

W przypadku wspólnego składnia oferty , czy wystarczy oświadczenie firm o ustanowieniu pełnomocnika do ich reprezentowania w przetargu - pkt III. SIWZ

b)      Istnieje duże prawdopodobieństwa wystąpienia skały powyżej poziomu posadowienia budynku . Jest to istotne z punktu kosztów robót ziemnych . W związku z powyższym prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej dla tego zakresu robót.

Odpowiedź 18a:

W ofercie należy złożyć stosowne pełnomocnictwo na piśmie, z godnie z przepisami.

 

Odpowiedź 18b:

Do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

 

Pytanie 19:

a)      Wyjaśnienie zakresu możliwego ograniczenia rzeczowego przedmiotu umowy oraz pojęcia „ograniczenia finansowego" przedmiotu umowy. Zwracamy się również z zapytaniem, w jakich okolicznościach Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z uprawnienia oraz czy ma zamiar zachować możliwość skorzystania z kompetencji w całym okresie realizacji zamówienia czy tez do pewnego momentu jego realizacji § 1.3 Istotnych Postanowień Umowy).

b)      Wskazanie terminu wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy oraz rozpoczęcia robót (§ 2 IPU).

c)      Wskazanie terminu zakończenia odbioru robót zanikowych (§ 2 ust.3  IPU).

d)     Uszczegółowienie w § 3 ust.1 IPU. Umowa rozliczana jest kosztorysem powykonawczym na podstawie cen jednostkowych ustalonych w ofercie(„...rozliczone na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót według niezmiennych cen określonych w kosztorysie z dnia ............. roku .") Z uwagi na zapis powołanej klauzuli prosimy o wyjaśnienie następstw sytuacji gdy suma wykonanych robót osiągnie lub przekroczy ilości które spowodują przekroczenie kwoty szacunkowej określonej w § 3.1 Umowy. Czy Wykonawca ma wówczas obowiązek zaniechanie robót, czy sytuacja ta będzie traktowana jako podstawa do robót dodatkowych (jeżeli tak, to do jakiej maksymalnej wartości) czy też  zapis w § 3 ust.1 IPU o „ kwocie nie przekraczającej........złotych"  należy traktować wyłącznie jako zapis dotyczący szacunkowej wartości zobowiązania z możliwością jej przekroczenia?

e)      Wyjaśnienie jak Zamawiający przewiduje rozliczenie powykonawczo w przypadku konieczności wykonania robót nie objętych żadna pozycją z kosztorysu w związku z zawartym w § 3 ust.1 IPU rozliczeniem powykonawczym.

f)       Potwierdzenie, iż okresem rozliczeniowym dla faktur przejściowych jest jeden miesiąc (§ 3 ust.4  IPU).

g)      Wyjaśnienie zapisu - jaką decyzję i jaki organ w przedmiocie baraku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych Zamawiający ma na myśli (§ 3 ust.9 b  IPU).

h)      Wyjaśnienie podstawy naliczenia kary umownej na podstawie powołanego zapisu. W  § 2 ust.2 Umowy, do którego odsyła § 5 ust.1 b jedynym wskazanym liczbowo terminem jest 21 dniowy termin dla Zamawiającego do przystąpienia do dokonania odbioru. Kara tymczasem liczona jest za zwłokę w odbiorze, a więc w jego dokonaniu. Prosimy tym samym o wskazanie w § 2 ust.2  IPU terminu na zakończenie czynności odbiorowych przez Zamawiającego (§ 5 ust.1 b  IPU).

i)        Zmianę zapisu dotyczącego § 6 ust.2 pkt.2 IPU. Zwracamy uwagę, iż samo złożenie wobec Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości nie jest wymiernym czynnikiem potwierdzającym jego niemożliwość wykonania Umowy. W praktyce niestety bowiem często wobec podmiotów gospodarczych kierowane są całkowicie bezzasadne wnioski o ogłoszenie upadłości celem np. wymuszenia zapłaty spornych wierzytelności. Sugerujemy tym samym uzależnienie zapisu nie od złożenia wniosku, lecz od ogłoszenia upadłości Wykonawcy, względnie od popadnięcia przez niego w stan niewypłacalności (skutkujący przecież możliwością ogłoszenia upadłości ale nie rodzący tegoż skutku per Se).

j)        Zmianę zapisu dotyczącego § 6 ust.2 pkt 1 IPU i wydłużenie terminu zwłoki z 14 dni na 45 dni.

k)      Doprecyzowanie zapisów dotyczące zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (§ 3 ust.9  IPU) w następujący sposób „Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

- 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  i podpisania Protokołu Odbioru Końcowego zgodnie z umową;

- 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 14 dni po upływie ...(np.36) miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

l)        Wprowadzenie zapisu na temat możliwości odstąpienia od umowy lub wstrzymania robót przez Wykonawcę w przypadku opróżnienia płatności. Tym niemniej sugerujemy wprowadzenie do umowy możliwości Wykonawcy do:

- wstrzymania robót przy opróżnieniu płatności pow. 21 dni

- odstąpienia od umowy przy opróżnieniu płatności pow. 42 dni

Po wcześniejszym wezwaniu Zamawiającego do zapłaty.

m)    Zmianę zapisu dotyczącego § 3 ust.1 IPU. Wzór umowy przewiduje wpisanie wynagrodzenia jako kwoty brutto. Postulujemy zmianę treści paragrafu tak aby wynagrodzenie było określone jako kwota netto powiększona o aktualnie obowiązującą stawkę VAT; ewentualnie jako kwota brutto z znaczeniem, że w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie, co zostanie potwierdzone podpisem aneksu do umowy.

n)      Zmianę zapisu dotyczącego§ 3 ust.3 IPU. Ze względu na brak możliwości złożenia faktury za miesiąc grudzień do dnia 10 grudnia danego roku, sugerujemy zmianę na „ostatnia faktura w danym roku zostanie złożona u Zamawiającego w terminie do dnia 10 grudnia danego roku...".

o)      Wprowadzenie łącznego limitu kar umownych na poziomie maksimum 10% wynagrodzenia netto.

Odpowiedź 19a:

Zapis praktycznie nie stosowany w praktyce. Aby z niego skorzystać skutecznie muszą wystąpić okoliczności wyjątkowe.

Odpowiedź 19b:

Z reguły wprowadzenie na plac budowy następuje po 7 dniach od podpisania umowy.

Odpowiedź 19c:

Na tym etapie Zamawiający nie jest w stanie wskazać terminu. Dla Wykonawcy wiążący jest termin realizacji całości zadania.

Odpowiedź 19d:

Wartość umowy podstawowej nie może przekroczyć kwoty z kosztorysu ofertowego, jednakże istnieje jeszcze tryb zamówienia z wolnej ręki - roboty dodatkowe lub roboty uzupełniające.

Odpowiedź 19e:

Jeżeli roboty nie ujęte w kosztorysie ofertowym będą konieczne.

Odpowiedź 19f:

Ten problem był juz wcześniej wyjaśniony.

Odpowiedź 19g:

Chodzi o Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego który wydaje decyzję na użytkowanie obiektu.

Odpowiedź 19h:

Zapis nigdy nie budził wątpliwości wśród Wykonawców podczas realizacji robót budowlanych.

Odpowiedź 19i:

Problem ten był już wcześniej wyjaśniony. Zmiana zapisu umowy nie jest możliwa.

Odpowiedź 19j:

Zmiana nie jest możliwa.

Odpowiedź 19k:

Zapis IPU jest czytelny i nigdy nie budził wątpliwości.

Odpowiedź 19l:

Zamawiający nie opóźnia płatności.

Odpowiedź 19m:

Nie ma potrzeby zmiany IPU w tym zakresie. Zapis ten jest stosowany od lat i nie budzi wątpliwości.

Odpowiedź 19n:

Zapis podany w IPU jest prawidłowy.

Odpowiedź 19o:

Nie jest możliwe.

Pytanie 20:

W związku z przetargiem na budowę obiektu Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego zwracamy się z prośbą o:

a)      Udostępnienie kompletnej dokumentacji w wersji elektronicznej. Z informacji otrzymanych w siedzibie ZIKiT, nie ma możliwości uzyskania odpłatnej wersji papierowej. Brak dostępności do kompletnej dokumentacji(min. dodatkowy tom z zakresu prac uzupełniających - wprowadzający ścianę oporową S-3, zmiany aranżacyjne oraz infokiosk, dokumentacja geologiczno-inżynierska oraz sprawozdanie wstępne z badań archeologicznych-architektonicznych) może prowadzić do rozbieżności i nieprecyzyjności oferty. W trosce o dobro postępowania informujemy, iż niedostatecznym jest udostępnienie wspomnianej dokumentacji jedynie do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Przepis art.36 ust.1 pkt. 3 Ustawy - prawo zamówień publicznych, wskazuje iż SIWZ winna zawierać co najmniej m.in. opis przedmiotu zamówienia. Zgodnie z przepisem art. 31 Ustawy, Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia m.in. na podstawie dokumentacji projektowej. Oznacza to, iż wspomniana dokumentacja projektowa musi stanowić część SIWZ i tym samym Wykonawcy winni mieć możliwość jej uzyskania na takich samych zasadach jak odnośnie SIWZ. Ograniczenia dostępności do dokumentacji może skutkować nawet nieważnością postępowania. Takie stanowisko potwierdza liczne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej w tym min. Wyrok KIO z dnia 22.09.2008 r. (sygn. akt. KIO/UZP 954/08) w którym KIO stwierdza, że „...art.31 ust.1 pzp wymaga, żeby dokumentacja projektowa stanowiła część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawierającą dokładny opis robót stanowiących przedmiot postępowania przetargowego" oraz wyrok KIO z dnia 26.06.2008 r. (sygn. akt. KIO/UZP 577/08) „Zgodnie z art. 31 ust1 pzp zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych."

b)      Przesunięcie terminu składania ofert na dzień 24 kwietnia 2009 z powodu występowania dodatkowej dokumentacji nie załączonej do SIWZ'u  oraz wynikającej z tego konieczności weryfikacji.

 

Odpowiedź 20a:

W przypadku gdy dokumentacja projektowa jest bardzo obszerna i np. nie była przygotowywana w wersji elektronicznej w tym zawiera dużego formatu mapy

i rysunki pojawia się techniczna nie możność umieszczenia jej na stronie internetowej. Każdorazowo na wniosek  wykonawcy zamawiający udostępnia posiadaną dokumentację. Wszyscy wykonawcy są równo traktowani i nikomu zamawiający nie utrudnia możliwości zapoznania się z dokumentacją.

Jednakże uwzględniając Państwa sugestie, Zamawiający na bieżąco wzywa projektanta do uzupełniania przedmiotowego projektu w wersji elektronicznej aby ułatwić Wykonawcom zapoznanie się z dokumentacją projektową.

 

Odpowiedź 20b:

Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 17.04.2009 r. do godz. 1200.

 

 

Ponadto Zamawiający zgodnie z przesłanym w dniu 07.04.2009 r. sprostowaniem do DUUE przesuwa termin składania ofert na dzień 17.04.2009 r. do godz. 1200.

Otwarcie ofert odbędzie się 17.04.2009 r. o godz. 1300.

___________________________________________________________________

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

ZIKiT/R/0077/09/NZ/16082                                         Kraków, dnia 10.04.2009 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Budowa budynku Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w rejonie ul. Powiśle w Krakowie - numer sprawy 10/II/2009.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych przekazuje treść pytań wykonawcy wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na n/w pytania:

a)      Brak w dokumentacji ofertowej rozwiązania projektowego na szczelne przejścia przyłącza wody do restauracji Galeon na barce przez przegrodę filtracyjną z pali Jet Grounting zabudowaną w wale wiślanym. Brak również nakładów w przedmiarze robót na wykonanie tego zakresu robót. Prosimy o podanie rozwiązania projektowego, nakładów oraz miejsca w kosztorysie w którym należy dopisać tą pozycję.

Odpowiedź 1a:

Wykonawca nie wycenia poz. dot. przejścia..

Pytanie 2:

Przedmiar robót drogowych:

a)      Poz. 26 przedmiaru robót: Prosimy o podanie wymiarów płyt kamiennych na chodniku  oraz rodzaju kamienia i obróbki.

b)      W opisie do projektu pisze, że nawierzchni ma być dylatowana - brak pozycji : wykonanie dylatacji i zakresu.

c)      Brak pozycji - wykonanie przyłączy i ilości, o którym pisze w opisie technicznym

d)      W opisie technicznym pisze o wykonaniu wzdłuż budynku zielonej nawierzchni utwardzonej - brak jest pozycji /konstrukcji naw./ w przedmiarach. Prosimy o podanie, czy będzie wykonywana?

Odpowiedź 2a:

Płyty chodnikowe porfirowe łupane 25x25-30cm i 35x35-45cm (po 50%).

Odpowiedź 2b:

Spoinowanie nawierzchni. Należy stosować spoiny minimalnej szerokości 8mm przy kostkach ciętych, dopuszcza się fugę szerokości 12mm przy kostkach łupanych. Wypełnienie fug należy wykonać zaprawą fugową do kostki brukowej typu Sopro PFM 575 lub równoważną.

Dylatowanie nawierzchni. Dylatację nawierzchni należy rozmieścić zgodnie z dołączonym schematem. Wypełnienie dylatacji należy wykonać z jednoskładnikowego, elastycznego, poliuretanowego materiału uszczelniającego typu Sikaflex PRO-3 WF lub równoważne.

Należy dopisać do kosztorysu pozycję wykonanie dylatacji w technologii producenta, całkowita długość dylatacji 5620m.

Odpowiedź 2c:

Zgodnie z zapisem w projekcie wykonawczym należy przewidzieć w trakcie robót drogowych wykonanie wymiany instalacji odprowadzenia wód opadowych z dachowych rur spustowych do kanalizacji deszczowej. Zinwentaryzowano 11 przyłączy deszczowych. Należy w przedmiarze robót dopisać pozycje:

- demontaż odcinków rur spustowych oraz deszczowych przyłączy istniejących ø150mm wraz z kolankami (11szt) w ilości 62,7m;

- montaż odcinków rury spustowej wraz z kolankiem i odcinkiem przyłącza wykonanych z PCV grubościennego (11 szt) w ilości 62,7m.

Odpowiedź 2d:

Przekrój konstrukcyjny dla nawierzchni zielonej przejezdnej wzdłuż budynku CORT do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego.

Należy dopisać w kosztorysie pozycje:

- zdjęcie w-wy humusu. Ilość 595m2;

- wykonanie wykopów i odwóz gruntu. Ilość 180m3;

- profilowanie i zagęszczanie podłoża. Ilość 595m2;

- ułożenie geowłókniny wzmacniająco-filtracyjnej o wytrzymałości wzdłuż i wszerz≥84 kN/m i wydłużeniu ≥12%. Ilość 642m2;

- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego  80/150mm stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 z klinowaniem 31.5/63mm. Ilość 595m2;

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31.5/63mm stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102. Ilość 595m2;

- wykonanie podsypki piaskowej gr. 4 cm. Ilość 595m2;

- geosiatka komórkowa perforowana i teksturowana typu Geoweb, wypełniona od góry do grubości 3cm warstwą zmiksowanego piasku i humusu w stosunku 70/30 obsiana mieszanką traw, natomiast na pozostałej grubości wypełniona kruszywem łamanym 0/32 zmieszanym z humusem stabilizowanym mechanicznie. Ilość 595m2.

Pytanie 3:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie poniższych niejasności.

a)      Proszę o podanie typu czujnika temperatury NTC w instalacji ogrzewania

b)      Co należy zrobić z urządzeniami ujętymi w dokumentacji, a nie ujętymi w przedmiarach  (router dla instalacji komputerowej w instalacjach, oprawy i inwertery w instalacjach wewnętrznych)

Odpowiedź 3a:

Zastosowano czujnik z katalogu DEVI (wg zał. poz. 3). Do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego.

Odpowiedź 3b:

Router należy ująć w poz. 1 przedmiaru. Aktualny przedmiar obejmuje wszystkie oprawy - do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego. Inwertery należy ująć w pozycjach z oprawami oświetleniowymi, w których będą zainstalowane. Wszystkie wcześniejsze odpowiedzi dotyczące tego zagadnienia należy zaktualizować o niniejszą odpowiedź.

Pytanie 4:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na n/w pytania:

Pytania do przedmiarów:

Roboty budowlane:

a)      Dotyczy poz. Nr 2.2

Wzmacnianie podłoża gruntownego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, geosiatka.

W opisie technicznym podano dwóch producentów , natomiast nie podano żadnych dodatkowych informacji technicznych zastosowanej geosiatki.

Ze względu na znaczną różnicę cenową , istotne różnice parametrów technicznych (a co za tym idzie różne przeznaczenie produktów), prosimy o sprecyzowanie producenta, typu, podanie symbolu (parametrów technicznych) zastosowanej siatki .

Odpowiedź 4a:

Na warstwę wierzchnią należy stosować geosiatkę komórkową perforowaną i teksturowaną typu Geoweb układana ręcznie na geowłókninie z włókien ciągłych typu Polyfelt TS40÷60.

Pytanie 5:

Do przedmiaru „ROBOTY DROGOWE":

a)      Poz. 42 - proszę określić typ odwodnienia liniowego monolitycznego szerokości 40cm.

b)      Czy krawężniki i oporniki kamienne maja być cięte czy surowołupane?

c)      Poz. 24 - Jakie są boki kostki rzędowej granitowej  14x21cm?

 

Odpowiedź 5a:

Szczegół odwodnienia liniowego z własnym spadkiem, monolitycznego, szerokości 40cm z wpustem żeliwnym szczelinowym klasy D400, do pobrania ze strony interentowej Zamawiającego.

Odpowiedź 5b:

Krawężniki i oporniki mają być cięte.

Odpowiedź 5c:

Boki kostki rzędowej 14x21x10cm mają być cięte.

 

Pytanie 6:

W związku z przetargiem na budowę obiektu Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego zwracamy się z prośbą o:

a)      Potwierdzenie możliwości zastosowania trzech rodzajów wykończenia placu wejściowego oraz płyty górnej tarasu tj.: płyty granitowej (Strzelin jasny) grub. 
60 mm - śrutowane zgodnie z opisem architektury jako zamiennik) oraz płyty porfirowe Palladium Plus grub. 3-6 cm, kolor B czerwony mieszany (zgodnie z rysunkiem 1.3 Architektury).

b)      Potwierdzenie nie występowania instalacji klimatyzacji w budynku głównym oraz „budce strażnika".

c)      W przedmiarze wod.-kan. Poz. 39 - podany jest ustęp typu „kompakt" na rysunkach architektury nr rys. 5.1 przedstawione są elementy montowane na stelażach podtynkowych, podane są jednocześnie baterie bezdotykowe oraz inne elementy nie zawarte w przedmiarze. Czy do wyceny należy przyjmować elementy zawarte w projekcie architektury czy zgodnie z przedmiarem, jeśli zgodnie z przedmiarem gdzie maja być umieszczone dodatkowe pozycje kosztorysowe z architektury?

d)      Uzupełnienie projektu i przedmiaru w związku z odpowiedzią 5b z dnia 27.03.2009 dotycząca braku w projekcie elektrycznym obwodów zasilających pozostałe urządzenia słaboprądowe, koniecznością ich wykonania.

e)      Udostępnienie scenariusza pożarowego zatwierdzonego przez rzeczoznawcę p. poż.

f)       Wskazanie sposobu współpracy instalacji wentylacji z systemem sygnalizacji pożaru oraz wskazanie odpowiednich pozycji kosztorysowych w których są ujęte elementy monitorująco sterujące odpowiedzialne za współdziałanie tych instalacji.

g)      W jaki sposób należy ująć w ofercie zakres prac związany z przyłączem kablem światłowodowym?

Odpowiedź 6a:

W dokumentacji Tom II, część 1 Architektura  na rys. nr 1.3 określono jednoznacznie i szczegółowo zastosowanie wszystkich 3 rodzajach kamienia z pokazaniem rysunku posadzki. Oznaczenie rodzajów kamienia opisano w legendzie zamieszczonej na rysunku.

Odpowiedź 6b:

W budynku głównym oraz budce strażnika nie występuje instalacja klimatyzacji.

 

Odpowiedź 6c:

Jak w poprzednich odpowiedziach.

Odpowiedź 6d:

Aktualny przedmiar do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego.

Odpowiedź 6e:

Do projektu dołączone są wytyczne zabezpieczeń przeciw pożarowych. Przy tej wielkości obiektu nie jest wymagany scenariusz pożarowy.

Odpowiedź 6f:

Ze względu na wielkość obiektu nie projektuje się współpracy wentylacji mechanicznej z systemem sygnalizacji pożaru.

Odpowiedź 6g:

Zakres prac należy oszacować na podstawie przedstawionej koncepcji trasy kabla, pokazującej zarówno jego długość, jak i trasę od miejsca przyłączenia do miejsca podłączenia.

 

Pytanie 7:

Instalacje Elektryczne:

a)      "W przedmiarze dotyczącym instalacji elektrycznych w punkcie pierwszym mowa o montażu Tablicy Krasowniczej O jaką tablicę tu chodzi? Jeśli miałaby to być szafa dystrybucyjna (teleinformatyczna GPD) to jest ona ujęta w punkcie 73 przedmiaru instalacji słaboprądowych, jeśli chodzi o inna tablice to proszę o określenie gdzie w dostępnej dokumentacji należy szukać, a jeśli jej nie ma, to proszę o udostępnienie odpowiednich rysunków lub skorygowanie przedmiaru"

Roboty budowlane

b)      Dotyczy poz. 4.5 przedmiaru

Ściana z płyt drewnopodobnych np. Atos na porfirach systemowych z cokołem

wys. 20 cm ze stali nierdzewnej -wg przedmiaru ilość 175, 28

wg naszych wyliczeń w tej pozycji powinno być 206, 5 m2

Proszę po podanie poprawnej ilości.

c)      Dotyczy poz. 4.6. przedmiaru

Przeszlenie nad ścianą z płyt Atos      -wg przedmiaru ilość 83,79

Wg naszych wyliczeń w tej poz. Powinno być 101,2m2

Proszę o podanie poprawnej ilości

Odpowiedź 7a:

Należy przyjąć typowe rozwiązanie dla tablicy, z możliwością zainstalowania routera.

Odpowiedź 7b:

Prawidłowa ilość powinna wynosić: 96.97 mb x 2.04 = 197.82 m², ścianki SW3, pokrycie jednowarstwowe, dwustronne na konstrukcji stalowej.

Odpowiedź 7c:

Prawidłowa ilość powinna wynosić: 96.97 mb x 0.96 = 93.09 m².

Pytanie 8:

Zgodnie z postanowieniami punktu 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień nt:

a)      Prosimy o udostępnienie dokumentacji zawierającej szczegóły dotyczące budynku oraz elementów wykonanych ze stali nierdzewnej takich jak cokoły, okładziny, barierki.

b)      Prosimy o wyjaśnienie poniższej niejasności:

Zgodnie z przedmiarem elektrycznym pozycja 16 należy dostarczyć i zamontować
2 259m przewodu grzejnego DTIR-10 a zgodnie z pozycją 16A należy dostarczyć i zamontować 8szt. Czujników temperatury NTC.

Zgodnie z tabelą :Zestawienie materiałów instalacji grzewczej (projekt załączony do przedmiaru zgodnie z odpowiedzią na pytanie 5d w piśmie z dnia 27-03-2009r.) wykazano: 4789m kabla grzewczego DTIR-10 (6x170m+ 2x170m + 4x 42 + 6x129m + 1x170m + 6x142m + 6x50m + 4x57m + 2x90m + 3x100m + 1x57m) oraz 8szt. Termostatów D330.

Prosimy o podanie ostatecznej ilości kabla grzewczego która należy ująć w wycenie oraz o określenie co należy wycenić w pozycji 16A przedmiaru: czujnik czy też może termostat z czujnikiem.

 

Odpowiedź 8a:

Część architektura, rys. 5.2, rys. 5.3.

Odpowiedź 8b:

Prawidłowa wartość w poz. 16 to 4789 m. W poz. 16A należy ująć  czujniki, a termostaty należy ująć w poz. 1.

Pytanie 9:

Zgodnie z postanowieniami punktu 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień nt:

a)      Prosimy o korektę treści pytania i odpowiedzi -pytanie nr 2b w pisma z dnia 08-04-2008r. dotyczące wsporników pod koryta kablowe. Prawidłowa odpowiedź powinna brzmieć : „Wsporniki pod koryta kablowe należy dopisać w pozycjach nr 3 i 4 przedmiaru i robót instalacji elektrycznych wewnętrznych." (obecnie udzielono odpowiedzi każącej dopisać wsporniki kablowe w pozycjach nr 2 i 3 przedmiaru tzn. do kołków plastikowych (poz.3) i koloryt kablowych 200mm (poz.3)).

b)      W nawiązaniu do niejednoznacznej odpowiedzi na pytanie na pytanie nr 5j w piśmie z dnia 08-04-2009r. prosimy o ponowne udzielenie odpowiedzi potwierdzającej lub zaprzeczającej konieczności wyceny inwerterów do opraw oświetleniowych. Ilość opraw w projekcie i przedmiarze jest taka sama z tym iż w projekcie część opraw oświetleniowych jest wyposażona w inwertery oświetlenia awaryjnego a w przedmiarze nie ma jednoznacznego dla wszystkich Oferentów opisu iż określoną ilość opraw oświetleniowych należy wycenić z inwerterami. Wyceniając wszystkie oprawy oświetleniowe zgodnie z przedmiarem inwerterów nie da się wykonać instalacji oświetlenia zgodnie z projektem. Prosimy o zajęcie jednoznacznego, ostatecznego stanowiska w tej sprawie.

c)      W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 6a, 9 oraz 12 w piśmie z dnia 08-04-2009r. potwierdzających konieczność dostawy i montażu 2 259m przewodu grzejnego prosimy o potwierdzenie iż załączony do dokumentacji projekt ogrzewania podłogowego ( z rozrysowaniem stref ogrzewania i ułożeniem poszczególnych kabli) jest nieaktualny (został wykonany dla 4789m kabla grzewczego) i w czasie realizacji Inwestycji zostanie przez Zamawiającego dostarczony projekt zamienny na ilość kabla grzewczego zgodną z przedmiarem.

d)      W nawiązaniu do pytania (i odpowiedzi) nr 17 w piśmie z dnia 08-04-2009 prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż zakres niniejszego przetargu w części dotyczącej zasilania energetycznego i przebudowy kabli SN i nn obejmuje tylko zakres podany w przedmiarach Inwestorskich (przebudowa sieci; zasilanie) i żadne dodatkowe uzgodnienia zwiększające zakres w/w prac nie są w posiadaniu Zamawiającego i nie dotyczą Oferentów (nie podlegają wycenie).

 

Odpowiedź 9a:

Wsporniki pod korytka kablowe można dopisać w przedmiarze instalacji elektrycznych wewnętrznych w poz. 3 i 4 lub 2 i 3.

Odpowiedź 9b:

Jak odp. 3b niniejszego pisma.

Odpowiedź 9c:

Jak odp. 24a nin. pisma.

Odpowiedź 9d:

Zakres przetargu w zakresie zasilania energetycznego i przebudowy kabli SN i nn należy wycenić zgodnie z przedmiarami.

 

Pytanie 10:

Zgodnie z postanowieniami punktu 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień nt:

a)      Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje fakturowanie według procentowego zaawansowania robót w okresach miesięcznych.

b)      W jakim terminie od dnia zgłoszenia Zamawiający zakończy odbiór częściowy - Wykonawca proponuje 7 dni.

c)      W jakim terminie od dnia zgłoszenia Zamawiający zakończy odbiór końcowy - Wykonawca proponuje 14 dni.

d)      Czy w przypadku opróżnienia zapłaty Zamawiającego wyraża zgodę na zawieszenie robót przez Wykonawcę po 14 dniach od daty wymagalności faktury i prawo Wykonawcy do odstąpienia od umowy po 30 dniach od daty niedokonanej płatności?

e)      W związku z wątpliwością Wykonawcy dotyczącą terminów zwrotu gwarancji dobrego wykonania, Wykonawca zwraca się z pytaniem (powołując się jednocześnie na art. 15) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych), czy Zamawiający może potwierdzić, że zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia w ciągu 14 dni od dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, natomiast pozostałe 30% w ciągu 15 dni po upływie gwarancji jakości?

f)       W związku z wysokim poziomem kar umownych, odbiegającym istotnie od poziomu kar naliczanych w tego typu umowach, czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kar z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy oraz zwłoki w usunięciu wad do poziomu 0,01 - 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki?

g)       Czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie limitu kar umownych nie przekraczającego 10% wynagrodzenia umownego?

h)      Czy jeżeli Zamawiający zrezygnuje z części robót dotyczących przedmiotowej inwestycji („Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego przedmiotu umowy bez ponoszenia skutków finansowych"), to czy w takiej sytuacji Zamawiający pokryje koszty Wykonawcy już poniesione, których Wykonawca nie mógł uniknąć, dotyczące robót, których nie będzie mógł zrealizować na skutek polecenia wydanego przez Zamawiającego (poniesione koszty stałe, koszty wcześniej zamówionych materiałów/usług)?

i)        Czy Zamawiający wyraża zgodę, że w przypadku zmiany stawki VAT wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do nowej stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury?

j)        Czy w związku z długim terminem realizacji inwestycji oraz niestabilną sytuacją na rynku Zamawiający może zgodzić się, że w przypadku wzrostu cen, Zamawiający na wniosek Wykonawcy dokona waloryzacji cen bazując na systemach informacji o cenach w budownictwie (takich jak np. cenniki Sekocenbud, Bistyp, KNR czy Orgbud), przy zastrzeżeniu, że waloryzacja będzie dokonywana, nie częściej niż raz na kwartał?

Odpowiedź 10a:

Fakturowanie będzie się odbywać częściowo za zamknięty tj. zakończony dany zakres (etap) robót.

Odpowiedź 10b:

Odbiory częściowe będą się odbywać bez zbędnej zwłoki.

Odpowiedź 10c:

Zgodnie z § 2 ust. 2 IPU.

Odpowiedź 10d:

Zamawiający nie opóźnia zapłaty, ponieważ grożą mu kary określone w § 5 IPU.

Odpowiedź 10e:

Zgodnie z § 9 IPU. Patrz odp. 19g w piśmie z dnia 08.04.2009 r. znak: ZIKiT/R/0077/09/NZ/15607.

Odpowiedź 10f:

Nie zmieniamy.

Odpowiedź 10g:

Nie jest możliwe zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami.

Odpowiedź 10h:

Zgodnie z § 7 IPU.

Odpowiedź 10i:

Teoretycznie jest to logiczne i możliwe do zastosowania jednakże muszą wystąpić stosowne przesłanki określone w ustawie o podatku VAT. Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Odpowiedź 10j:

Nie. Cena ofertowa jest ceną ostateczną.

 

Pytanie 11:

W związku z udziałem w przetargu na realizację w/w inwestycji, zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

a)      W kontekście odpowiedzi 5r w piśmie z dnia 02.04.2009 prosimy o wskazanie innych materiałów , których zamiany Państwo nie dopuszczacie.

 

Odpowiedź 11a:

Zgodnie z przedmiarami.

 

Pytanie 12:

W kontekście szeregu wyjaśnień Zamawiającego dotyczących zakresu nadzoru i badań archeologicznych i konserwatorskich prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii:

a)      Wobec konieczności objęcia pełnymi badaniami archeologicznymi i konserwatorskimi około 7,4 tysiąca m3 wykopu (kubatura wykopów pod budynek jak również pod obiekty liniowe na powierzchni 20,3 ara objętej pełnymi badaniami) polegającymi na ręcznym prowadzeniu prac ziemnych, zabezpieczeniu wykopu, ręcznym transporcie przesiewaniu, segregacji, badaniu urobku przez archeologów, techników-archeologów i grupy około 30 robotników czy zasadne jest przyjęcie przez Zamawiającego podstaw wycen dotyczących prowadzenia robót ziemnych wskazujących na wykonanie w całości prac sprzętem ciężkim -„Przedmiar  Roboty budowlane , elem. Roboty rozbiórkowe i ziemne" np. poz..1.7 wykop koparkami przedsiębiernymi „  oraz roboty ziemne w przedmiarach robót branżowych    (instalacyjnych).

b)      Wnioskujemy, w imię zasady równego traktowania podmiotów oraz porównywalności ofert aby Zamawiający dostosował zakres, ilości oraz podstawy wycen prowadzonych robót ziemnych do swoich wymagań zawartych w „Ramowym programie prac archeologicznych" . Obecnie przyjęte podstawy wycen są w rażącej sprzeczności z wymaganiami definiowanymi przez Zamawiającego w SIWZ.

c)      Zamawiający zdefiniował sposób rozliczenia z wykonawca jako ryczałt. Jak zatem należy określić ilość zabytków która zostanie znaleziona w 1m3 wykopu podlegającemu pełnym badaniom archeologiczno-konserwatorskim ?Doświadczenie wskazuje, iż takich obiektów 1m3 może nie być wcale lub może ich być kilkadziesiąt.

d)      Jak Zamawiający definiuje sposób zabezpieczenia i konserwacji zabytków - ramowy program prac archeologicznych o tym nie mówi. Koszt doraźnego zabezpieczenia jednego znaleziska czyszczenie, nadanie metryki, segregacja i zdeponowanie w pomieszczeniu na placu budowy to kilkadziesiąt złotych za jedno znalezisko. Koszt konserwacji to kilkaset do kilku tysięcy złotych. Jaki sposób przyjąć? Prosimy o wskazanie podstawy wyceny takiego zabezpieczenia. Brak zdefiniowania jednakowych zasad ustalenia tych kosztów dla wszystkich oferentów - pozwolenie na dowolność-indywidualne szacowanie, powoduje iż oferty nie będą porównywalne i przeczy zasadzie równego traktowania podmiotów.

e)      Czy Zamawiający ustalił z Muzeum Archeologicznym w Krakowie procedurę oraz koszty przejmowania zabytków? Jeżeli nie to wnioskujemy o poczynienie takich i przekazanie oferentom tychże. Na tym etapie postępowania oferent jako potencjalny wykonawca nie jest uprawniony do negocjowania tych procedur, zarówno w zakresie technicznym, naukowym i finansowym.

f)       Wnioskujemy o wyłączenie z zasady wynagrodzenia ryczałtowego wszelkich prac i badan archeologicznych i konserwatorskich wobec niemożności ustalenie jednakowych dla każdego oferenta ilości zakresu oraz podstaw wycen tych badań w tym w szczególności ilości obiektów zabytkowych oraz sposobu postępowania z nimi.

 

Odpowiedź 12a:

Należy wycenić zgodnie z przedmiarami.

Odpowiedź 12b:

Roboty ziemne należy wycenić wg przedmiarów.

Odpowiedź 12c:

Rozliczenie wg kosztorysów ofertowych bez uwzględnienia Wykopanych zabytków.

Odpowiedź 12d, 12e:

Zamawiający nie definiuje sposobu zabezpieczenia o konserwacji zabytków bądź przekazania znalezisk.

Odpowiedź 12f:

Jak odp. 12c niniejszego pisma.

 

Pytanie 13:

W wyniku analizy materiałów przetargowych dla zadania j. w prosimy o wyjaśnienie następujących zagadnień dotyczących wyceny przedmiotowego zadania:

SIWZ - (PRZEDMIARY ROBÓT  -wg zbiorczego zestawienia robót budowlanych tj. od nr 1 do nr 19)

a)      W związku z rozlicznymi rozbieżnościami pomiędzy ilościami i rodzajem robót w udostępnionych przedmiarach a zakresami ilościowymi i rzeczowymi wynikającymi z projektów budowlano -wykonawczych - proszę o jednoznaczne potwierdzenie, iż przedmiary robót (wg zestawienia: od nr 1 do nr 19) określają zakres niniejszego przetargu.

Powyższa kwestia wynika również z zapisu w SIWZ (część VI, punkt 1.12), który mówi: „Kosztorys ofertowy powinien zostać sporządzony ściśle w oparciu o wszystkie pozycje zawarte w przedmiarze robót".

b)      Czy w ramach niniejszego przetargu należy wycenić koszt opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych pozwalających na wykonanie robót okablowania dla sieci internetowej, w zakresie instalacji światłowodowej ( załącznik nr 8, punkt 4)?

Jeżeli tak, to proszę o udostępnienie właściwego przedmiaru robót, gdyż tego rodzaju prace projektowe nie mogą być uwzględnione np. w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

Odpowiedź 13a:

Zestawienie przedmiarów 1-19 i udzielone odpowiedzi na pytania określają zakres niniejszego przetargu.

Odpowiedź 13b:

Poz. określającą roboty okablowania dla sieci internetowej w zakresie inst. światłowodowej Wykonawca wycenia wg. kalkulacji własnej uwzględniając zakresy robót i wykonanie dokumentacji.

 

Pytanie 14:

W związku z przetargiem na budowę obiektu Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego zwracamy się z prośbą o:

a)      Wskazanie sposobu zawarcia prac i robót nie objętych przedmiarem (min. Wyposażenie łazienek, lady sklepowe, wykonanie i zbrojenie płyty fundamentowej pod całym placem) w  świetle zapisów SIWZ p. VI. 1.12 (punkt stanowiący o niezmienności tabel przedmiarów) oraz Istotnych Postanowień Umowy par. 3p.1 (punkt stanowiący o rozliczeniu podwykonawczym).

b)      W związku z odpowiedziami wprowadzonymi zmianami oraz powyższymi uwagami prosimy o udostępnienie ostatecznej i ujednoliconej wersji przedmiarów.

c)      W związku z pytaniem i odpowiedzią nr 14c z dnia 02.04.2009 prosimy o podanie typu siatki do wzmocnień skarp oraz dróg (płaska, żebrowana, komórkowa, wysokość wytrzymałość na rozciąganie)

Dodatkowo prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

d)      W czyim zakresie leżą zmiany projektowe konieczne do przeprowadzenia z powodu ewentualnych odkryć archeologicznych kolidujących z Inwestycją i kto ponosi koszt wykonania projektu oraz wynikających z niego prac dodatkowych?

Odpowiedź 14a:

Należy wycenić zgodnie z przedmiarami.

Odpowiedź 14b:

Przedmiary należy zaktualizować o aktualne odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców.

Odpowiedź 14c:

Siatka typu GeoWeb podana w odp. 4a niniejszego pisma.

Odpowiedź 14d:

Zamawiający nie przewiduje zmian projektowych.

 

Pytanie 15:

W § 2 ust 3 prosimy dopisać na końcu. „Jeżeli ograniczenie zakresu rzeczowego i  finansowego nastąpi później niż na 60 dni przed planowanym przystąpieniem przez Wykonawcę do realizacji danych robót, Zamawiający zobowiązany jest odkupić od Wykonawcy materiały i urządzenia, których Wykonawca nie będzie mógł użyć w ramach innych trwających inwestycji".

Wpisanie w/w zmian jest niezbędne celem zachowania zasady równowagi stron umowy i uniknięcia szkód powstałych na skutek ograniczenia zakresu robót.

 

Odpowiedź 15:

Tak jak odpowiedź 10h niniejszego pisma.

 

Pytanie 16:

W § 2 ust 1 prosimy dopisać „Terminy zakończenia robót mogą ulec zmianie w przypadkach:

a)      zlecenie w trakcie wykonywania robót będących przedmiotem niniejszej umowy, robót dodatkowych lub zamiennych,

b)      opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy

c)      gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają prawidłową realizację przedmiotu umowy

d)      wystąpienia innych istotnych przeszkód niezależnych od Wykonawcy których nie można było przewidzieć ani im zapobiec.

 

Odpowiedź 16a, 16b, 16c, 16d:

Przesłanki zmiany umowy są określone w § 8 IPU. Zamawiający zgadza się, iż termin zakończenia może ulec przedłużeniu jeżeli wystąpią nieprzewidziane roboty dodatkowe lub zamienne.

 

Pytanie 17:

W § 3 ust 1 prosimy dopisać „Wynagrodzenie ulegnie odpowiedniej zmianie w przypadku powierzenia wykonania robót zamiennych lub dodatkowych".

 

Odpowiedź 17:

Kwota w umowie podstawowej nie może ulec powiększeniu. Zgodnie z odp. 3e w piśmie z dnia 08.04.2009 r. znak: ZIKiT/R/0077/09/NZ/15607.

 

Pytanie 18:

W § 3 ust 9 lit a), w miejsce słów „przedstawienia mu przez Wykonawcę przedmiotu umowy określonego w § 1 ust 3" proszę wpisać „zgłoszenia gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego" W przeciwnym razie proszę o wyjaśnienie co oznacza zwrot „przedstawienia mu przedmiotu umowy".

 

Odpowiedź 18:

Zapis prawidłowy i nie budził nigdy wątpliwości. Jest powszechnie używany w umowach.

 

Pytanie 19:

§ 3 ust 9 lit b) - proszę o wyjaśnienie jakie konkretnie decyzje ma na myśli Zamawiający i na jakiej podstawie prawnej zamawiający żąda przedstawienia takiej decyzji. Proszę również o wyjaśnienie co ma zabezpieczać określona w tym przepisie kwota oraz czy ma jakikolwiek związek z zabezpieczeniem roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, a jeśli nie ma związku, proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje takie zabezpieczenie.

 

Odpowiedź 19:

Zgodnie z odp. 19g w piśmie z dnia 08.04.2009 r. znak: ZIKiT/R/0077/09/NZ/15607

Pytanie 20:

§ 6 ust 2 pkt 1 - proszę o wykreślenie. Z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy zastrzeżone są kary umowne z każdy dzień zwłoki

Odpowiedź 20:

Zapis prawidłowy w IPU.

Pytanie 21:

§ 6 ust 2 pkt 2 proszę dopisać na końcu „w wysokości uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu niniejszej umowy",

 

Odpowiedź 21:

Zapis prawidłowy w IPU.

 

Pytanie 22:

§ 6 ust 2 pkt 3 po słowie „rażącego" proszę dopisać „i zawinionego"

Odpowiedź 22:

Zapis prawidłowy w IPU.

 

Pytanie 23:

Proszę dopisać § 6 ust 2a w brzmieniu: „Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku:

a)      w nieterminowego płacenia należnego mu wynagrodzenia, przez co rozumie się opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z faktur o więcej niż 21 dni

b)      zwłoki Zamawiającego w dostarczeniu pozwolenia na budowę i dokumentacji technicznej,

c)      wystąpienia przeszkód w realizacji umowy przez okres dłuższy niż 30 dni spowodowanych przyczynami zawinionymi przez Zamawiającego

 

Odpowiedź 23a, 23b, 23c:

Zapis prawidłowy w IPU.

 

Pytanie 24:

W związku z udziałem w przetargu na realizację w/w inwestycji, zwracamy się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie poniższych niejasności;

a)       Proszę o wyjaśnienie niezgodności w podanej długości kabla grzejnego DTIR-10.

W zestawieniu elementów ogrzewania podłogowego długość tego kabla wynosi: 4789 m

natomiast w przedmiarze robót (pozycja 16): 2259 m. Proszę wyjaśnić która długość

jest prawidłowa.

 

Odpowiedź 24a:

Długość kabla grzejnego wynosi 4789 m. Wprowadzono zmianę w przedmiarze, aktualny przedmiar do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego. Wszystkie wcześniejsze odpowiedzi dotyczące tego kabla należy zaktualizować o niniejszą odpowiedź.

 

Pytanie 25:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedz na następujące pytania, co pozwoliłoby na rzetelną wycenę:

a)      W przedmiarze" instalacje wewnętrzne" brak 2 typów opraw występujących w projekcie:

- DS9-S1 ,2TC2N 6szt.

- 0225.2x18 E HF/AW 2h SN + Dulux DE 18/830 5 szt.

Proszę o informację gdzie mamy ująć te oprawy?

Odpowiedź 25a

W przedmiarze dodano pozycję z oprawą DS9-S1, 2TC2N. Oprawy D225.2x 18 E HF IP44 +  2 x Dulux DE 18/830 zostały ujęte  w pozycji 26 przedmiaru. W pozycji tej należy ująć dodatkowo moduły awaryjne ES-AW-4-2-S2. Wszystkie wcześniejsze odpowiedzi dotyczące tego zagadnienia należy zaktualizować o niniejszą odpowiedź.

Pytanie 26:

Pytania do przedmiarów:

Instalacje Elektryczne:

Prosimy o wyjaśnienie czy przedmiar robót dla instal. elektrycznych dział oświetlenie zewnętrzne kończy się na poz. 45 -uziom dł. 6m . Naszym zdaniem brakuje poz. następnych tj. montaż uziomu - dalsze 1,5 mb oraz badania uziomu.

Czy pozycje te należy dopisac czy zakończyć wycene na tak sporzadzonym przedmiarze.

Odpowiedź 26:

Należy dopisać. Wszystkie wcześniejsze odpowiedzi dotyczące tego zagadnienia należy zaktualizować o niniejszą odpowiedź.

Pytanie 27:

a)      Zgodnie z odpowiedzią 3e z 08.04.09 podstawą wyceny są tylko przedmiary. Wg opinii geologicznej cześć wykopu będzie musiała być wykonana w skale i zgodnie z opinią konserwatorską przez jej wycinanie a nie skuwanie. Przedmiar nie przewiduje takich robót.

Czy w związku z tym nie należy ujmować w wycenie robót w skale?

b)      Nie uzyskaliśmy odpowiedzi na pytanie:

W dokumentacji technicznej brak warunków przebudowy oraz warunków przyłączenia wydanych przez ENION. Proszę o informację kto wykonuje przebudowę linii kablowych SN 15 kV oraz zasilanie obiektu od stacji transformatorowej do układu pomiarowego.

Odpowiedź 27a:

Tylko zgodnie z przedmiarami.

Odpowiedź 27b:

Zgodnie z zakresem.

Ponadto Zamawiający informuje, iż uzupełnienie materiałów wprowadzone niniejszym pismem jest do pobrania ze strony internetowej w załączniku Uzupełnienie_10_04_2009.

___________________________________________________________________

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

ZIKiT/R/0077/09/NZ/16267                                         Kraków, dnia 14.04.2009 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Budowa budynku Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w rejonie ul. Powiśle w Krakowie - numer sprawy 10/II/2009.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych przekazuje treść pytań wykonawcy wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Po analizie dokumentacji przetargowej dotyczącej robót związanych z założeniem i wycinka zieleni stwierdzamy , iż występują nieścisłości między przedmiarem „zieleń", a  opisem w dokumentacji tom 1 część 3 i tak:

a)      W dokumentacji : projekt zieleni : t1 cz. 3 i tak:

Drzew , a wg inwentaryzacji jest 30 sztuk przeznaczonych do wycinki ze względu na kolizję z w/w inwestycją  oraz 5 sztuk do wycinki ze względu na zły stan . Natomiast w przedmiarze podano 89 sztuk. Prosimy o jednoznaczne określenie - jaką ilość drzew przeznacza się do wycinki.

b)      Wg przedmiaru „Zieleń „poz.2.2 do nasadzenia przyjęto 810 sztuk irgi poziomej , wg dok. T 1cz.3, pkt. 3a poz.2 przewidziano do nasadzenia 430 sztuk irgi poziomej. Prosimy o jednoznaczne określenie ilości irgi jaka należy uwzględnić w kosztach nasadzenia.

c)      Wg przedmiaru „Zieleń „poz.2.5 do nasadzenia przyjęto 250 sztuk barwinka pospolitego , wg dok. . T 1cz.3,  pkt. 3a  ta roślina nie występuje. Prosimy o jednoznaczne określenie ilości barwinka jaka należy uwzględnić w kosztach nasadzenia.

d)      Wg przedmiaru „Zieleń „poz.2.6 do nasadzenia przyjęto 50 sztuk trzmieliny fortuny , wg dok. . T 1cz.3,  pkt. 3a  ta roślina nie występuje. Prosimy o jednoznaczne określenie ilości trzmieliny jaką należy uwzględnić w kosztach nasadzenia.

e)      Wg przedmiaru „Zieleń „poz.2.7 do nasadzenia przyjęto 12 sztuk cisu pospolitego , wg dok. . T 1cz.3,  pkt. 3a  ta roślina nie występuje. Prosimy o jednoznaczne określenie ilości cisu pospolitego jaka należy uwzględnić w kosztach nasadzenia.

f)       Wg przedmiaru „Zieleń „poz.2.11 do założenia trawnika przyjęto ilość 1090 m2, wg dok. T 1cz.3,  pkt. 3a  poz. 7 trawnik występuje na powierzchni 910 m2. Prosimy o jednoznaczne określenie ilości m2 trawnika jaka należy uwzględnić w kosztach założenia.

Odpowiedź 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f:

Zgodnie z poprzednimi odpowiedziami.

Pytanie 2:

W wyniku analizy materiałów przetargowych dla zadania j. w prosimy o wyjaśnienie następujących zagadnień dotyczących wyceny przedmiotowego zadania:

Dot. Materiału kamiennego elementów małej architektury

W odpowiedzi (opublikowanej 08.04.2009) na pytania wykonawcy (nr 4b i 4d) o treści:

b) poz. 46 i 47 - prosimy o podanie z jakiego kamienia maja być wykonane słupki oraz wymiary/wysokość, średnicę  itp./ i sposób montażu - brak rysunków

d) Elementy małej architektury (siedziska, słupki, kosze na śmieci - prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju kamienia z jakiego maja być wykonane te elementy - na rys. 5,4 jest wapień turecki lub jura - natomiast w zestawieniu materiałów wykończeniowych dla poz. K7 jest dolomit polerowany lub możliwość zamiany na porfir meksykański.

Zamawiający zamieścił informację następującej treści:

Odpowiedź 4b:

Słupki wzdłuż ulicy Powiśle ujęte zostały w części drogowej - materiał: dolomit .

Słupki na tarasie pawilonu zostały ujęte w części architektonicznej - materiał: dolomit.

Odpowiedź 4d:

Dla elementów małej architektury należy przyjąć wykonanie z dolomitu polerowanego.

Natomiast w tej samej transzy odpowiedzi ( zadnia 08.04.2009) na pytanie wykonawcy
(nr 15a), o treści:

a) poz. 46,47 - proszę o opisanie słupków kamiennych o przekroju kołowym i kwadratowym. Jaki jest ich kształt i wymiary (przekrój, wysokość). Z jakiego materiału są wykonane - czy są to słupki betonowe z okładziną kamienną czy całe kamienne?

Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

Odpowiedź 15a:

Słupki kamienne na płycie górnego tarasu i wzdłuż ul. Powiśle należy

wykonać z kamienia pełnego - wapień turecki lub jura -wg detalu w Tomie

II, część Architektura, rys. nr 5.4.

Powyższe odpowiedzi pozostają wobec siebie w rażącej sprzeczności. Dodatkowo odp. 4d jest sprzeczna z odpowiedzią 11b z dnia 02.04.2009, zgodnie z którą do przy wycenie ławek kamiennych „do oferty należy przyjąć siedzisko kamienne z granitu - strzelin jasny szlifowany"

Wobec powyższych rozbieżności uprzejmie prosimy o podanie jednoznacznej odpowiedzi dotyczącej materiałów kamiennych, z których maja zostać wykonane elementy małej architektury (tj. ławki, słupki i kosze na śmieci)

Odpowiedź 2:

Słupki należy wykonać z dolomitu jak w odp. 4b i 4d w piśmie z dnia 08.04.2009 r., znak: ZIKiT/R/0077/09/NZ/15607. Materiał na siedziska ławki z granitu Strzelin jasny.

Pytanie 3:

Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z art. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający ma obowiązek przeprowadzić postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji. Udostępnienie dokumentacji geologicznej jedynie do wglądu w siedzibie Zamawiającego nosi wyraźne znamiona preferowania oferentów lokalnych. Element tez z uwagi na skomplikowaną strukturę geologiczną i duże prawdopodobieństwo wystąpienia skał wapiennych na obszarze posadowienia budynku pawilonu jest niezbędny do wykonania prawidłowej wyceny robót ziemnych.

Wobec powyższego uprzejmie prosimy o udostępnienie stosownej dokumentacji geologicznej w wersji elektronicznej poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej.

Odpowiedź 3:

Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami.

Pytanie 4:

W związku z udziałem w przetargu na realizacje w/w inwestycji , zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

W którym miejscu należy uwzględnić zakres przebudowy trasy światłowodowej - czy jako nowy kosztorys , czy też jako kolejne pozycje kosztorysu „ przebudowa sieci energetycznej„?

Odpowiedź 4:

Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami Zamawiający nie określa umiejscowienia wyceny trasy światłowodowej.

Pytanie 5:

Na podstawie zamieszczonej w dniu 03.03.2009r. informacji o ogłoszeniu ww. postępowania zwracam się z uprzejmą prośba o wyjaśnienie poniższych niejasności:

Odpowiedzi z dnia 27.03:

a)      Odpowiedź na pytanie 5g: proszę wyjaśnić co zamawiający miał na myśli pisząc, że projekt zasilania placu budowy nie był ujęty w specyfikacji dotyczącej zakresu projektu.

- Czy Inwestor rozpoznał możliwości pozyskania zasilania placu budowy z sieci   miejskiej i może wskazać punkt poboru mocy elektrycznej wraz z podaniem wielkości mocy?

- Jak Inwestor zamierza rozwiązać brak tego zakresu robót, tj. opracowanie przedmiotowego projektu zasilania?

b)      Odpowiedź na pytanie 6b: czy opis rozłącznika izolacyjnego zaprojektowanego w RG ma się znaleźć w opisie pozycji w kosztorysie uproszczonym?

Odpowiedź 5a:

Zasilanie placu budowy należy do zakresu Wykonawcy i winno wejść w koszty ogólne.

Odpowiedź 5b:

Należy uwzględnić koszt rozłącznika.

Pytanie 6:

Odpowiedzi z dnia 02.04:

a)      Odpowiedź na pytanie 1f: proszę o podanie zestawienia drzew przeznaczonych do wycinki. Na podstawie odpowiedzi na pytania wynika, że należy przyjąć ilość zgodną z inwentaryzacją (30 sztuk), natomiast nigdzie nie jest podane ani nie da się odczytać z rysunku, ile jest drzew o jakich średnicach.

b)      Odpowiedź na pytanie 1a i 1b: proszę o potwierdzenie lub udzielenie informacji, czy w odpowiedziach chodzi o pozycje 26 i 39 przedmiaru Instalacje Elektryczne.

c)      Odpowiedź na pytanie 11j: proszę o podanie pozycji, w której należy doliczyć przejście szczelne typu Integraf.

d)      Odpowiedź 11v: proszę o potwierdzenie, że w pozycji 7.1 przedmiaru roboty drogowe należy zmienić ilość studzienek z 17 sztuk na 20 sztuk.

Odpowiedź 6a:

Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami.

Odpowiedź 6b:

Chodzi o poz. 26 i 39 przedmiaru instalacje elektryczne.

Odpowiedź 6c:

Należy wyliczyć wg kalkulacji indywidualnej.

Odpowiedź 6d:

Tak, należy zmienić ilość studzienek na 20 sztuk.

Pytanie 7:

Odpowiedź z dnia 08.04:

a)      Odpowiedź na pytanie 4b: proszę o podanie nr pozycji przedmiaru części architektonicznej, w której zostały ujęte słupki na trasie pawilonu. Jedyne słupki kamienne, które udało nam się w przedmiarach zlokalizować znajdują się w przedmiarze dotyczącym robót drogowych (pozycja 46 i 47)

b)      Odpowiedź na pytanie 4d: prosimy o jednoznaczne i ostateczne określenie z jakiego kamienia mają być zrobione siedziska ławek.  W odpowiedzi jest mowa o dolomicie polerowanym natomiast we wcześniejszych  odpowiedziach (pytanie 11b z dnia 02.04) podajecie Państwo, że ma być siedzisko z granitu (strzelin jasny szlifowany).

c)      Odpowiedź na pytanie 5a,5b : proszę o podanie POZYCJI W PRZEDMIARZE, W których należy ująć dane w pytaniach okładziny kamienne. Jeżeli brak takich pozycji proszę o podanie miejsca oraz ilości jaka należy wycenić (pozycja K5 i K6 oraz Sz2 i Sz3 odnosi się do opisu architektury a nie do pozycji w przedmiarze, w związku z tym odpowiedź na te pytania nie  wnoszą.)

d)      Odpowiedź na pytanie 5f - jakie wymiary i jakie parametry ma posiadać okienko w drzwiach Dw7?

e)      Odpowiedź na pytanie 5i - ponownie zwracamy się z prośba o informację, w jaki sposób należy ująć w PRZEDMIARACH obsługę archeologiczną. Nie chodzi o to gdzie będą miały miejsce badania, ale jak i w którym przedmiarze wpisać obsługę archeologiczną, skoro Zamawiający kazał wykreślić  jedynie dwie pozycje w przedmiarze „archeologia". Czy zastąpić te dwie wykreślone pozycje jedną (w formie np. obsługa archeologiczna, kpl. 1) czy dopisać dodatkowa pozycję do np. robót budowlanych.

f)       Odpowiedź na pytanie 8e - w którym miejscu i w którym przedmiarze dopisać rzeczona baterię dla osób niepełnosprawnych, szt.1?Czy dopisać na końcu dodatkową pozycję w przedmiarze  na Instalacje wod-kan czy może zwiększyć ilość baterii w tymże przedmiarze w pozycji 75 z 14 sztuk na 15 sztuk?

g)      Odpowiedź na pytanie 8j - czy odwodnienie wykopów należy ująć jako osobna pozycję w przedmiarze dotyczącym robót budowlanych  (Przedmiar II) czy należy zawrzeć w kosztach ogólnych Wykonawcy? Czy technologia odwodnienia wykopu musi być zgodna z podana w opisie do projektu?

h)      Odpowiedź na pytanie 16b - proszę o podanie konkretnej ilości m2 okładziny muru oporowego oraz gdzie należy te okładziny wycenić. Czy można dopisać nową, dodatkową pozycję w przedmiarze na roboty budowlane (Przedmiar II)? -

Odpowiedź 7a:

Zgodnie z przedmiarem.

Odpowiedź 7b:

Jak w odp. 2 niniejszego pisma.

Odpowiedź 7c:

Zgodnie z przedmiarami.

Odpowiedź 7d:

Zgodnie z poprzednimi odpowiedziami.

Odpowiedź 7e:

Należy zastąpić te dwie wykreślone pozycje jedną pod nazwą obsługa archeologiczna - 1kpl.

Odpowiedź 7f:

Wartość baterii dla niepełnosprawnych należy uwzględnić w koszcie pozostałych baterii.

Odpowiedź 7g:

Należy uwzględnić w kalkulacji indywidualnej w przedmiarze II.

Odpowiedź 7h:

Zamawiający informuje, że rezygnuje z wyceny okładzin murku oporowego.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum