Zamówienie na usługi społeczne. Znak sprawy: 14/IX/2018

Dotyczy zamówienia na usługi społeczne pn.: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów" - znak sprawy: 14/IX/2018.

Kraków, 21.09.2018r.

OGŁOSZENIE

Usługa społeczna

Zamówienia publicznego udziela się w trybie procedury uproszczonej w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny z zastosowaniem art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwaną dalej Pzp oraz wybranych przepisów ustawy Pzp. W pozostałym zakresie mają zastosowanie regulacje w niniejszym ogłoszeniu.

Ogłoszono w BIP GMK w dniu 21.09.2018r.

Część I Informacje podstawowe

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa społeczna polegająca na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 poz. 1481), dla potrzeb Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie;
Usługi będące przedmiotem zamówienia będą świadczone zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;
Zamawiający określił przedmiot zamówienia za pomocą Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 6 do OGŁOSZENIA;

Wspólny słownik zamówień (CPV):

64110000-0 (Usługi pocztowe);
64112000-4 (Usługi pocztowe dotyczące listów);
64113000-1 (Usługi pocztowe dotyczące paczek);

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga od Wykonawcy przez cały okres realizacji umowy, zatrudnienia co najmniej 50 osób wykonujących czynności operacyjne związane z doręczaniem przesyłek pocztowych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917 z późn. zm.). W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby spełniającej wymagania określone w Istotnych postanowieniach umowy.

Termin wykonania zamówienia: od dnia 15.10.2018r. do dnia 30.09.2020r.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia zamówienia itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy - szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy.

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj. świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów.

Zamawiający oświadcza, iż nie wyraża zgody na to, aby część przesyłek została nadana przez podmiot inny niż Wykonawca na rzecz i w imieniu Zamawiającego.

Informacje o przewidywanych zamówieniach polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.

Termin związania ofertą:

Termin, w którym wykonawca będzie związany ofertą wynosi: 30 dni (należy w ofercie potwierdzić termin ważności oferty). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219);
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania;

Uprawnieni do porozumiewania się z Wykonawcami:

Marta Boczkowska - Dział Administracji, tel. (12) 616 7003 (sprawy merytoryczne)
Dawid Błasiak - Dział Zamówień Publicznych, tel. (12) 616 7108 (sprawy proceduralne)

Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:

Ogłoszenie o zamówieniu oraz dokumenty, takie jak treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, modyfikacje ogłoszenia, informacje o przedłużeniu terminu składania ofert, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pod adresem www.zikit.krakow.pl w zakładce Urząd Przetargi – Zamówienia na usługi społeczne oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) sekretariat@zikit.krakow.pl lub faksem.

Część II Dokumentacja do postępowania

W skład dokumentacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu, udostępnionej wykonawcom wchodzą następujące załączniki:

Formularz oferty - załącznik nr 1
Istotne postanowienia umowy (IPU) - załącznik nr 2
Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków
udziału w postępowaniu (wzór) - załącznik nr 3
Oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia z postępowania (wzór) - załącznik nr 4
Doświadczenie zawodowe (wzór) - załącznik nr 5
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6
Cennik ofertowy (wzór) - załącznik nr 7

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego po upływie terminu składania wniosku o którym mowa w pkt. 2 powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 2 powyżej.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.zikit.krakow.pl oraz przekazuje Wykonawcom biorących udział w postępowaniu.

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia zamawiający udostępniana na stronie internetowej www.zikit.krakow.pl

Jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców oraz zamieszcza informację na stronie internetowej www.zikit.krakow.pl

Część III Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy na dzień składania ofert nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu
na podstawie art. 22 ust.1, 1a i 1b ustawy Pzp a w szczególności wykażą, że:

posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali co najmniej dwie usługi obejmujące świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto każda;
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności zawodowej, tj. dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą, tzn., że Wykonawca jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481);
spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej
500.000,00 zł.

Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszej ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w części IV ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

Część IV Wymagane oświadczenia i dokumenty

Wykaz oświadczeń, jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty:

oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu
– wg załącznika nr 3 do OGŁOSZENIA (wzór);
oświadczenie Wykonawcy dot. wykluczenia z postępowania (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę składa odrębnie) – wg załącznika nr 4 do OGŁOSZENIA (wzór);

1a. Wykaz dokumentów aktualnych na dzień złożenia ofert potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty, tj. dokumentów wymienionych poniżej:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.;
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 5 do OGŁOSZENIA (wzór);
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481);
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500.000,00 zł brutto.

Ponadto do oferty należy załączyć:

Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej;
Pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się
o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych);
Wypełniony i podpisany formularz oferty - załącznik nr 1 do OGŁOSZENIA,
Wypełniony i podpisany cennik ofertowy - załącznik nr 7 do OGŁOSZENIA (wzór),
Kserokopię dowodu wniesienia wadium.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dokument należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Zamawiającego przy ul. Centralnej 53 w Krakowie, budynek A, pok. nr 8).

W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dokumenty wymienione w pkt. 1a lit. a), c) oraz pkt. 3 IV części OGŁOSZENIA. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.

Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć oświadczenie, o którym mowa w pkt.
4 IV części OGŁOSZENIA.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1a lit. a) IV części OGŁOSZENIA, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7 IV części OGŁOSZENIA, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w ogłoszeniu oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski, tabela A, z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.

Informacja zamawiającego (administratora) o przetwarzaniu danych osobowych (Wykonawcy) - Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuje, że:

administratorem Pani/Pana (Wykonawcy) danych osobowych jest: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. (12) 616 7000, fax: (12) 616 7417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl
inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie jest Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zikit.krakow.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. p.n.:
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów" - znak sprawy: 14/IX/2018, prowadzonym w trybie procedury uproszczonej w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący z zastosowaniem art. 138o ustawy Pzp,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp",
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
i) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Informacja dotyczy pkt. 12:

* wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Część V Informacja o wadium oraz zabezpieczeniu należytego wykonania umowy

Wymagania dotyczące wadium:

Przystępując do postępowania wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 18.200,00 zł brutto (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 110).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415.
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego.
Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną /za zgodność z oryginałem/.
Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył wyjaśnień dotyczących złożonych wraz z ofertą oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3) Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 – 151 ustawy Pzp, w wysokości 5% ceny podanej w ofercie. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415.

Część VI Opis sposobu przygotowania ofert

Wymagania i zalecenia ogólne.

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Wymaga się, aby oferta była przygotowana w formie pisemnej, zapewniającej pełną czytelność jej treści.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie opatrzonej nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków oraz oznaczona następująco:
Oferta na usługę społeczną pn.: „Świadczenie usług pocztowych
w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów" - znak sprawy: 14/IX/2018
Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty o ile prawo
do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy.
Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.
Zaleca się aby oferta była zszyta, a strony ponumerowane.
Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
Wszystkie ewentualne upusty wykonawca musi uwzględnić w cenie ofertowej.
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 419)" i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte i umieszczone w nie zaklejonej kopercie opatrzonej napisami określającymi numer postępowania, nazwę
i adres wykonawcy oraz klauzulę „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA". Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacje stanowiącą tajemnice przedsiębiorstwa nie będą udostępniane osobom trzecim. Zamawiający ze swojej strony ograniczy dostęp do tych informacji oraz zapewni ochronę i odpowiedni sposób przechowywania zabezpieczający przed dostępem osób nieuprawnionych. Stosownie do brzmienia art. 8 ust.3 ustawy PZP Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zmiany i wycofanie oferty:

Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu do składania ofert. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

Część VII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118, budynek B), nie później niż do dnia 01.10.2018r. do godz. 13:00.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 01.10.2018r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08.

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu każdej koperty zostaną podane do wiadomości zebranych nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

W przypadku oferty, która została złożona po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o tym fakcie oraz zwraca ofertę bez rozpoznania.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje dotyczące:

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
firm i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki
polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem o zamówieniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zasady poprawiania omyłek określone zostały w art. 87 ust. 2 Pzp.

Zamawiający zastrzega sobie, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W celu wyboru wykonawcy, wszystkie oferty zostaną dokładnie sprawdzone pod względem spełniania wymagań ustawy Prawo zamówień publicznych i ogłoszenia o zamówieniu.

Wybór Wykonawcy.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który:

złożył ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu,
złożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszym postępowaniu,
wniósł wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Część VIII Opis sposobu obliczenia ceny

Na formularzu oferty (załącznik nr 1 do OGŁOSZENIA) należy podać całkowitą cenę ofertową (brutto) obejmującą realizację całego zamówienia w złotych polskich (PLN), wraz z podaniem stawki podatku VAT oraz usługi nie objęte podatkiem VAT, zgodnie z Cennikiem ofertowym stanowiącym załącznik nr 7 do OGŁOSZENIA.

W cenie ofertowej należy uwzględnić podatek VAT oraz wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu, np. koszty transportu i inne. Cena brutto podana w ofercie (załącznik nr 1 do OGŁOSZENIA) winna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna uwzględniać wszelkie uwarunkowania zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, opłaty celne, ubezpieczenia, opłaty transportowe itp. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT), Zmawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług (VAT), który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą realizowane będą w złotych polskich PLN.

Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega negocjacjom.

Część IX Opis kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tego kryterium i sposobu oceny ofert

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

C - Cena brutto - 100%
gdzie:
C – ilość punktów badanej oferty w kryterium - Cena

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali wykonawcy – odpowiednio mniej punktów, według poniższego wzoru:
C= (Cena minimalna)/(Cena badanej oferty) ×100 pkt

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz otrzyma największą liczbę punktów.

Część X Udzielenie zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na stronie internetowej www.zikit.krakow.pl

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania z zastosowaniem odpowiednio przepisów art. 93 ustawy Pzp.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta niezwłocznie po ogłoszeniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieści na stornie Biuletynu Informacji Publicznej informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Część XI Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego określa załącznik nr 2 do OGŁOSZENIA.

Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany jest
do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie i istotnych postanowieniach umowy, o których mowa w pkt. 1 powyżej.

Umowa z wybranym wykonawcą winna być zawarta w siedzibie zamawiającego
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny podanej w ofercie.

W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy przed zawarciem umowy z Zamawiającym, są zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu umowy określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.

Część XII Informacje dodatkowe

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu;
cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Pzp, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:

- wyposażenie swoich pracowników oraz sprzętu w stosowne oznakowanie umożliwiające identyfikację w czasie wykonywania usługi;
- szczegółowe obowiązki Wykonawcy określono w załącznikach do OGŁOSZENIA;
- Wykonawca winien wykazać na fakturach pozycje zgodne z cennikiem oferty co do wartości i treści;

Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp.


 Kraków, 24.09.2018r.

UWAGA

Zamawiający informuje, iż zamieszcza poniżej poprawioną treść ogłoszenia z brakującą numeracją punktów i podpunktów w każdej części ogłoszenia zgodnie z załączonym poniżej plikiem: ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną.pdf (Numeracja została zaznaczona w ogłoszeniu wytłuszczonym czarnym drukiem).

OGŁOSZENIE

Usługa społeczna

Zamówienia publicznego udziela się w trybie procedury uproszczonej w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny z zastosowaniem art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwaną dalej Pzp oraz wybranych przepisów ustawy Pzp. W pozostałym zakresie mają zastosowanie regulacje w niniejszym ogłoszeniu.

Ogłoszono w BIP GMK w dniu 21.09.2018r.

Część I Informacje podstawowe

1. Opis przedmiotu zamówienia:

a) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa społeczna polegająca na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 poz. 1481), dla potrzeb Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie;
b) Usługi będące przedmiotem zamówienia będą świadczone zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;
c) Zamawiający określił przedmiot zamówienia za pomocą Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 6 do OGŁOSZENIA;

d) Wspólny słownik zamówień (CPV):

64110000-0 (Usługi pocztowe);
64112000-4 (Usługi pocztowe dotyczące listów);
64113000-1 (Usługi pocztowe dotyczące paczek);

e) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga od Wykonawcy przez cały okres realizacji umowy, zatrudnienia co najmniej 50 osób wykonujących czynności operacyjne związane z doręczaniem przesyłek pocztowych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917 z późn. zm.). W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby spełniającej wymagania określone w Istotnych postanowieniach umowy.

2. Termin wykonania zamówienia: od dnia 15.10.2018r. do dnia 30.09.2020r.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia zamówienia itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy - szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy.

3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj. świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów.

Zamawiający oświadcza, iż nie wyraża zgody na to, aby część przesyłek została nadana przez podmiot inny niż Wykonawca na rzecz i w imieniu Zamawiającego.

4. Informacje o przewidywanych zamówieniach polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.

5. Termin związania ofertą:

Termin, w którym wykonawca będzie związany ofertą wynosi: 30 dni (należy w ofercie potwierdzić termin ważności oferty). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

a) Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219);
b) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania;

Uprawnieni do porozumiewania się z Wykonawcami:

Marta Boczkowska - Dział Administracji, tel. (12) 616 7003 (sprawy merytoryczne)
Dawid Błasiak - Dział Zamówień Publicznych, tel. (12) 616 7108 (sprawy proceduralne)

7. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:

Ogłoszenie o zamówieniu oraz dokumenty, takie jak treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, modyfikacje ogłoszenia, informacje o przedłużeniu terminu składania ofert, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pod adresem www.zikit.krakow.pl w zakładce Urząd Przetargi – Zamówienia na usługi społeczne oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) sekretariat@zikit.krakow.pl lub faksem.

Część II Dokumentacja do postępowania

1. W skład dokumentacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu, udostępnionej wykonawcom wchodzą następujące załączniki:

1) Formularz oferty - załącznik nr 1
2) Istotne postanowienia umowy (IPU) - załącznik nr 2
3) Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków
udziału w postępowaniu (wzór) - załącznik nr 3
4) Oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia z postępowania (wzór) - załącznik nr 4
5) Doświadczenie zawodowe (wzór) - załącznik nr 5
6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6
7) Cennik ofertowy (wzór) - załącznik nr 7

2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego po upływie terminu składania wniosku o którym mowa w pkt. 2 powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 2 powyżej.

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.zikit.krakow.pl oraz przekazuje Wykonawcom biorących udział w postępowaniu.

6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia zamawiający udostępniana na stronie internetowej www.zikit.krakow.pl

7. Jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców oraz zamieszcza informację na stronie internetowej www.zikit.krakow.pl

Część III Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy na dzień składania ofert nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu
na podstawie art. 22 ust.1, 1a i 1b ustawy Pzp a w szczególności wykażą, że:

a) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali co najmniej dwie usługi obejmujące świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto każda;
b) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności zawodowej, tj. dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą, tzn., że Wykonawca jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481);
c) spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej
500.000,00 zł.

2. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszej ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w części IV ogłoszenia o zamówieniu.

3. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

Część IV Wymagane oświadczenia i dokumenty

1. Wykaz oświadczeń, jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty:

a) oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu
– wg załącznika nr 3 do OGŁOSZENIA (wzór);
b) oświadczenie Wykonawcy dot. wykluczenia z postępowania (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę składa odrębnie) – wg załącznika nr 4 do OGŁOSZENIA (wzór);

1a. Wykaz dokumentów aktualnych na dzień złożenia ofert potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty, tj. dokumentów wymienionych poniżej:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.;
b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 5 do OGŁOSZENIA (wzór);
c) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481);
d) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500.000,00 zł brutto.

2. Ponadto do oferty należy załączyć:

a) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej;
b) Pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się
o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych);
c) Wypełniony i podpisany formularz oferty - załącznik nr 1 do OGŁOSZENIA,
d) Wypełniony i podpisany cennik ofertowy - załącznik nr 7 do OGŁOSZENIA (wzór),
e) Kserokopię dowodu wniesienia wadium.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dokument należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Zamawiającego przy ul. Centralnej 53 w Krakowie, budynek A, pok. nr 8).

4. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dokumenty wymienione w pkt. 1a lit. a), c) oraz pkt. 3 IV części OGŁOSZENIA. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.

6. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć oświadczenie, o którym mowa w pkt.
4 IV części OGŁOSZENIA.

7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1a lit. a) IV części OGŁOSZENIA, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert.

8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7 IV części OGŁOSZENIA, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

9. Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

10. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w ogłoszeniu oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych.

11. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski, tabela A, z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.

12. Informacja zamawiającego (administratora) o przetwarzaniu danych osobowych (Wykonawcy) - Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuje, że:

a) administratorem Pani/Pana (Wykonawcy) danych osobowych jest: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. (12) 616 7000, fax: (12) 616 7417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie jest Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zikit.krakow.pl
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. p.n.:
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów" - znak sprawy: 14/IX/2018, prowadzonym w trybie procedury uproszczonej w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący z zastosowaniem art. 138o ustawy Pzp,
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp",
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
h) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
i) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Informacja dotyczy pkt. 12:

* wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Część V Informacja o wadium oraz zabezpieczeniu należytego wykonania umowy

1. Wymagania dotyczące wadium:

a) Przystępując do postępowania wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 18.200,00 zł brutto (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
b) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 110).
c) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415.
d) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego.
e) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną /za zgodność z oryginałem/.
f) Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.
g) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył wyjaśnień dotyczących złożonych wraz z ofertą oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3) Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów.

2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 – 151 ustawy Pzp, w wysokości 5% ceny podanej w ofercie. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415.

Część VI Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wymagania i zalecenia ogólne.

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
a) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
b) Wymaga się, aby oferta była przygotowana w formie pisemnej, zapewniającej pełną czytelność jej treści.
c) Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie opatrzonej nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków oraz oznaczona następująco:
Oferta na usługę społeczną pn.: „Świadczenie usług pocztowych
w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów" - znak sprawy: 14/IX/2018
d) Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.
e) Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty o ile prawo
do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy.
f) Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.
g) Zaleca się aby oferta była zszyta, a strony ponumerowane.
h) Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
i) Wszystkie ewentualne upusty wykonawca musi uwzględnić w cenie ofertowej.
j) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 419)" i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte i umieszczone w nie zaklejonej kopercie opatrzonej napisami określającymi numer postępowania, nazwę
i adres wykonawcy oraz klauzulę „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA". Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacje stanowiącą tajemnice przedsiębiorstwa nie będą udostępniane osobom trzecim. Zamawiający ze swojej strony ograniczy dostęp do tych informacji oraz zapewni ochronę i odpowiedni sposób przechowywania zabezpieczający przed dostępem osób nieuprawnionych. Stosownie do brzmienia art. 8 ust.3 ustawy PZP Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

2. Zmiany i wycofanie oferty:

a) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu do składania ofert. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
b) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

Część VII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118, budynek B), nie później niż do dnia 01.10.2018r. do godz. 13:00.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 01.10.2018r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08.

3. Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu każdej koperty zostaną podane do wiadomości zebranych nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

4. W przypadku oferty, która została złożona po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o tym fakcie oraz zwraca ofertę bez rozpoznania.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

6. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki
polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem o zamówieniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zasady poprawiania omyłek określone zostały w art. 87 ust. 2 Pzp.

7. Zamawiający zastrzega sobie, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8. W celu wyboru wykonawcy, wszystkie oferty zostaną dokładnie sprawdzone pod względem spełniania wymagań ustawy Prawo zamówień publicznych i ogłoszenia o zamówieniu.

9. Wybór Wykonawcy.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który:

a) złożył ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu,
b) złożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszym postępowaniu,
c) wniósł wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Część VIII Opis sposobu obliczenia ceny

1. Na formularzu oferty (załącznik nr 1 do OGŁOSZENIA) należy podać całkowitą cenę ofertową (brutto) obejmującą realizację całego zamówienia w złotych polskich (PLN), wraz z podaniem stawki podatku VAT oraz usługi nie objęte podatkiem VAT, zgodnie z Cennikiem ofertowym stanowiącym załącznik nr 7 do OGŁOSZENIA.

2. W cenie ofertowej należy uwzględnić podatek VAT oraz wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu, np. koszty transportu i inne. Cena brutto podana w ofercie (załącznik nr 1 do OGŁOSZENIA) winna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna uwzględniać wszelkie uwarunkowania zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, opłaty celne, ubezpieczenia, opłaty transportowe itp. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT), Zmawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług (VAT), który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą realizowane będą w złotych polskich PLN.

5. Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega negocjacjom.

Część IX Opis kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tego kryterium i sposobu oceny ofert

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

C - Cena brutto - 100%
gdzie:
C – ilość punktów badanej oferty w kryterium - Cena

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali wykonawcy – odpowiednio mniej punktów, według poniższego wzoru:
C= (Cena minimalna)/(Cena badanej oferty) ×100 pkt

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz otrzyma największą liczbę punktów.

Część X Udzielenie zamówienia

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na stronie internetowej www.zikit.krakow.pl

3. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania z zastosowaniem odpowiednio przepisów art. 93 ustawy Pzp.

4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta niezwłocznie po ogłoszeniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

5. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieści na stornie Biuletynu Informacji Publicznej informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Część XI Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego określa załącznik nr 2 do OGŁOSZENIA.

2. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany jest
do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie i istotnych postanowieniach umowy, o których mowa w pkt. 1 powyżej.

3. Umowa z wybranym wykonawcą winna być zawarta w siedzibie zamawiającego
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej.

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny podanej w ofercie.

5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy przed zawarciem umowy z Zamawiającym, są zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu umowy określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.

Część XII Informacje dodatkowe

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Pzp, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:

- wyposażenie swoich pracowników oraz sprzętu w stosowne oznakowanie umożliwiające identyfikację w czasie wykonywania usługi;
- szczegółowe obowiązki Wykonawcy określono w załącznikach do OGŁOSZENIA;
- Wykonawca winien wykazać na fakturach pozycje zgodne z cennikiem oferty co do wartości i treści;

3. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp.


Kraków, 28.09.2018

UWAGA

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany w VII Częsci Ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną w pkt. 1 i pkt. 2, tj. zmienia termin składania i otwarcia ofert w następującym zakresie:

Było:

1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118, budynek B), nie później niż do dnia 01.10.2018r. do godz. 13:00.
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 01.10.2018r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08.

Jest:

1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118, budynek B), nie później niż do dnia 08.10.2018r. do godz. 13:00.
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.10.2018r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08.

Wobec powyższego Zamawiający udostępnia poniżej poprawione Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną pod nazwą: Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - poprawione.pdf


 Kraków, 05.10.2018r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść pytań oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W § 1 ust. 3 Zamawiający wskazał definicje poszczególnych rodzajów przesyłek pocztowych. Przesyłki ekonomiczne występują zarówno w postaci przesyłek rejestrowanych jak i nierejestrowanych. Oznaczenie przesyłki jako ekonomiczna wskazuje jedynie deklarowany termin doręczenia przesyłki, co również rozróżnia Zamawiający w formularzu ofertowym. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikacje przedmiotowego zapisu poprzez:
-zmianę treści § 1 ust. 3 pkt. 1 na
„1. ekonomiczne – przesyłki nie będące przesyłkami najszybszej kategorii"
-dodanie pkt. 4
„4. nierejestrowane – przesyłki listowe nadane i doręczone bez pokwitowania"

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że dokonuje zmian w § 1 ust. 3 Istotnych postanowień umowy w następującym zakresie:

-zmianie ulega treść pkt. 1), który otrzymuje nowe brzmienie: „ekonomiczne – przesyłki nie będące przesyłkami najszybszej kategorii",
-pkt. 4), otrzymuje nowe brzmienie: „nierejestrowane – przesyłki listowe nadane i doręczane bez pokwitowania"
-dotychczasowy pkt. 4) otrzymuje nr „5)",
-dotychczasowy pkt. 5) otrzymuje nr „6)".

Pytanie nr 2:

W treści Istotnych postanowień umowy § 7 ust. 1 pkt. 2 b) Zamawiający określa wysokość kar umownych za nie zgłoszenie się Wykonawcy po odbiór przesyłek w wyznaczonym dniu lub czasie. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 500 zł liczone za każdy przypadek nie stawienia się Wykonawcy o czasie po odbiór przesyłek, niezależnie od kar umownych z innych tytułów. Praktyka rynku pocztowego wypracowała poszczenie przyjęte i stosowane wysokości kar, które operator, nie chcąc stracić zaufania u obecnych oraz potencjalnych klientów, jest w stanie respektować. Są one niższe niż te zaproponowane przez Zamawiającego, można zatem stwierdzić, że w warunkach realizacji przedmiotowego zamówienia również byłyby wystarczające. W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się z prośbą o ponowne przeanalizowanie kwestii kary umownej, oraz określenie jej wysokości na poziomie proponowanym przez Wykonawcę, tj. w przypadku niezgłoszenia się pod odbiór przesyłek w oznaczonym dniu Zamawiającemu przysługuje kara w wysokości 200% opłaty za jeden odbiór. Zapisy w formie obecnej mogą uniemożliwić złożenie oferty.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, że dokonuje zmian w § 7 ust. 1 pkt. 2 b) Istotnych postanowień umowy w następującym zakresie:

- pkt. 2 b) otrzymuje nowe brzmienie: „nie odebrania od Zamawiającego przesyłek w dniu lub czasie, o których mowa w § 2 niniejszej umowy zapłaci każdorazowo Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 300% stawki odpowiadającej kwocie brutto za jeden odbiór, chyba że nie odebranie przesyłek jest następstwem okoliczności o charakterze Siły wyższej. W takim przypadku Wykonawca zostanie dodatkowo obciążony kosztami z tytułu zastępczego wykonania przedmiotowej usługi, jeżeli Zamawiający zleci jej zastępcze wykonanie innemu operatorowi".

UWAGA

ZMIANA OGŁOSZENIA

W związku ze zmianą treści Istotnych postanowień umowy, o których mowa powyżej, Zamawiający dokonuje zmiany treści Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 6 do Ogłoszenia w następującym zakresie:
-zmianie ulega zapis w pkt. 2 ppkt. a., który otrzymuje nowe brzmienie: „ekonomiczne – przesyłki niebędące przesyłkami najszybszej kategorii",
-zmianie ulega ppkt. d., który otrzymuje nowe brzmienie: „nierejestrowane – przesyłki listowe nadane i doręczone bez pokwitowania",
-dotychczasowy ppkt. d zostaje oznaczony jako ppkt. e, a jego treść pozostaje bez zmian,
-dotychczasowy ppkt. e zostaje oznaczony jako ppkt. f, a jego treść pozostaje bez zmian.

Ponadto, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany terminu realizacji zamówienia, tj. od dnia 01.12.2018r. do dnia 30.11.2020r.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający:

dokonuje zmiany w pkt. 2 Części I Ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną w następującym zakresie:

Było:

Termin wykonania zamówienia: od dnia 15.10.2018r. do dnia 30.09.2020r.

Powinno być:

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.12.2018r. do dnia 30.11.2020r.

dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w pkt. 1 i pkt. 2 Części VII Ogłoszenia w następującym zakresie:

Było:

1.Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118, budynek B), nie później niż do dnia 08.10.2018r. do godz. 13:00.
2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.10.2018r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08.

Powinno być:

1.Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118, budynek B), nie później niż do dnia 15.10.2018r. do godz. 13:00.
2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.10.2018r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08.

oraz dokonuje zmiany załącznika nr 1, tj. Formularza oferty, zmiany załącznika nr 2, tj. Istotnych postanowień umowy oraz zmiany załącznika nr 6, tj. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, które udostępnia w wersji poprawionej na stronie www.zikit.krakow.pl poniżej treści ogłoszenia pod następującymi nazwami:

- Zał. 1 do Ogłoszenia (Formularz oferty) - poprawiony.pdf
- Zał. 2 do Ogłoszenia (Istotne postanowienia umowy) - poprawiony.pdf
- Zał. 6 do Ogłoszenia (Szczeg. opis przedm. zam.) - poprawiony.pdf

Ponadto, Zamawiający zamieszcza poprawione Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną na stronie internetowej BIP GMK pod nazwą: „Ogłoszenie 14_IX_2018 (05.10.2018).pdf "


 Kraków, 15.10.2018r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert została zamieszczona poniżej treści ogłoszenia w załączniku pod nazwą: Inf. z otwarcia ofert 14/IX/2018.pdf 


 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum