Zamówienie na usługi społeczne. Znak sprawy 6/I/2018

Dotyczy zamówienia na usługi społeczne : Ochrona i dozorowanie budynków ZIKiT mieszczących się przy ul.Centralnej 53, ul. Za Torem 22 oraz os. Złotej Jesieni 14 w Krakowie. Sprawa znak: 6/I/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne pod nazwą:

Ochrona i dozorowanie budynków ZIKiT mieszczących się przy ul. Centralnej 53, ul. Za Torem 22 oraz na os. Złotej Jesieni 14 w Krakowie

Tryb udzielenia zamówienia na ww. usługi społeczne, udziela się w trybie procedury uproszczonej w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący z zastosowaniem
art. 138o ustawy Pzp i wybranych przepisów ustawy Pzp.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

Oznaczenie sprawy: 6/I/2018

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53, 31-586 Kraków


Część I
Informacje podstawowe

1.Opis przedmiotu zamówienia:

a)Przedmiotem zamówienia jest usługa społeczna polegająca na ochronie i dozorowaniu budynków ZIKiT mieszczących się przy ul. Centralnej 53, ul. Za Torem 22 oraz na os. Złotej Jesieni 14 w Krakowie . Usługa polega na całodobowej ochronie osób i mienia zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
b)Łączna ilość roboczogodzin w okresie trwania zamówienia : 75 492 godziny.
c)Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: zakresu rzeczowego (zał. nr 7 do ogłoszenia) i zakresu obowiązków pracownika ochrony (zał. nr 8 do ogłoszenia)
d)Wspólny słownik zamówień (CPV): 79.71.00.00-4 (Usługi ochroniarskie)
e)Zamawiający wymaga aby Wykonawca samodzielnie wykonał przedmiot zamówienia tj. świadczył usługę ochrony i mienia w budynkach ZIKiT mieszczących się przy ul. Centralnej 53, ul. Za Torem 22 oraz na os. Złotej Jesieni 14 w Krakowie pracownikami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zatrudnionymi przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę .

2.Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 01.02.2018 r. - 31.12.2019 r.
(Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu
rozpoczęcia lub zakończenia usług itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy- szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy).

3. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030);
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami:
Sylwia Obirek - Dział Administracji - tel. (012) 616-75-35 (sprawy merytoryczne)
Tomasz Studnicki - Dział Administracji - tel. (012) 616-75-34 (sprawy merytoryczne)
Iwona Banzet - Dział Zamówień Publicznych-tel.(012)616-70-95(sprawy proceduralne)

4.Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:
Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) sekretariat@zikit.krakow.pl lub faksem.

Część II
Dokumentacja do postępowania

1.W skład dokumentacji niniejszego ogłoszenia, udostępnionej wykonawcom wchodzą załączniki:

1)formularz oferty - załącznik nr 1
2)istotne postanowienia umowy (IPU)- załącznik nr 2
3)oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału
w postępowaniu(wzór)- załącznik nr 3
4)oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia (wzór)- załącznik nr 4
5)wykaz usług(wzór)-załącznik nr 5
6)wykaz osób(wzór)- załącznik nr 6
7)zakres rzeczowy - załącznik nr 7
8)zakres obowiązków pracownika ochrony- załącznik nr 8

2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do zamawiającego po upływie terminu składania wniosku o którym mowa w pkt. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

4.Termin, w którym wykonawca będzie związany ofertą wynosi: 30 dni (należy w ofercie potwierdzić termin ważności oferty). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5.Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o którym mowa w pkt. 2.

6.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej www.zikit.krakow.pl

7.W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia zamawiający udostępniana na swojej stronie internetowej www.zikit.krakow.pl

8.Jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców oraz zamieszcza informację na stronie internetowej www.zikit.krakow.pl

Część III
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy na dzień składania ofert nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1, 1a,1b ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności wykażą, że:

a)posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali usługę o podobnym charakterze tj. ochrona i dozorowanie obiektu na kwotę min. 600 000,00 zł.
b)zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował pracownikami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zatrudnionymi przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę .
c)posiadają aktualną KONCESJĘ Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności związanej z ochroną fizyczną osób i mienia zgodnie Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia .
d)posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności tj. ochrony osób i mienia na kwotę 1 000 000,00 mln zł.
2.Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń, których wykaz został określony w części IV
3.Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 1, ustawy Pzp.

Część IV
Wymagane oświadczenia i dokumenty

1.Wykaz oświadczeń jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty:
a)oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu - wg zał. 3 (wzór);
b)oświadczenie Wykonawcy dot. wykluczenia (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę składa odrębnie) – wg zał. 4 (wzór);

2.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dokument w oryginale należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta, 31-586 Kraków, ul. Centralna 53).

3.Wykaz dokumentów aktualnych na dzień złożenia ofert potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. dokumentów wymienionych poniżej:

a)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
b)wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; -wg. zał. nr 5 (wzór);
c)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 6 (wzór)
d)Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji związanej z ochroną fizyczną osób i mienia zgodnie Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
e)dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną w wysokości 1 000 000 zł;

4.Ponadto do oferty należy załączyć:
a)pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
b)pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się
o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych);
c)wypełniony formularz oferty - wg zał. 1;
d)kserokopię dowodu wniesienia wadium

5.W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 3 lit. a ; d. oraz oświadczenie wymienione w punkcie 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.

7.Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie 5.

8.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 2 lit. a ; d składa odpowiedni dokument określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016 poz. 1126).

9.Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Część V
Informacja o wadium oraz zabezpieczeniu należytego wykonania umowy.

1.Wymagania dotyczące wadium:
1)Przystępując do postępowania wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 23.000,00 zł brutto (słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące 00/100),
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
2)Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.359).
3)Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto depozytowe w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415.
4)Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego.
5)Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną /za zgodność z oryginałem/.
6)Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp.
7)Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę (którego oferta została najwyżej oceniona) okoliczności o których mowa w art. 25 ust.1 na dzień złożenia oświadczeń
i dokumentów (art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp).

2.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 - 151 Pzp, w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415.

Część VI
Opis sposobu przygotowania ofert

1.Wymagania i zalecenia ogólne.
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
1)Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2)Wymaga się, aby oferta była przygotowana w formie pisemnej, zapewniającej pełną czytelność jej treści.
3)Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.
Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie opatrzonej nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. Koperta powinna być zaadresowana do zamawiającego na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków oraz oznaczona następująco: OFERTA NA OSŁUGĘ SPOŁECZNĄ pod nazwą: „Ochrona i dozorowanie budynków ZIKiT mieszczących się przy ul. Centralnej 53, ul. Za Torem 22 oraz os. Złotej Jesieni 14 w Krakowie". Znak sprawy: 6/I/2018.
4)Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.
5)Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy.
6)Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.
7)Zaleca się aby oferta była zszyta, a strony ponumerowane.
8)Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

2.Zmiany i wycofanie oferty
1)Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiany jak
i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
2)Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie
o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

Część VII
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 18.01.2018 do godziny 11.00.

2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.01.2018 o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie,
ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.

3.Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu każdej koperty zostaną podane do wiadomości zebranych nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

4.Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje dotyczące:
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- firm i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- ceny, terminu wykonania zamówienia

5.Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zasady poprawiania omyłek określone zostały w art. 87 ust. 2 Pzp.

6.Zamawiający zastrzega sobie, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7.Wybór Wykonawcy:
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który:
- złożył ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu
- złożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym ogłoszeniu

Część VIII
Opis sposobu obliczenia ceny

1.Na formularzu, druku oferty (zał. 1 ) należy podać całkowitą cenę (stawkę) jednostkową brutto za jedną roboczogodzinę ochrony i dozorowania dla jednego pracownika a także cenę brutto obejmującą realizację całego zamówienia w złotych polskich (PLN) obliczoną jako iloczyn ceny (stawki) jednostkowej brutto i ilości roboczogodzin ( 75 492) wraz z podaniem podatku VAT

2.W cenie ofertowej należy uwzględnić podatek VAT oraz wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu np. koszty transportu i inne. Cena brutto podana w ofercie (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) winna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna uwzględniać wszelkie uwarunkowania zawarte w zakresie rzeczowym. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, opłaty celne, ubezpieczenia, opłaty transportowe itp. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

3.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT), Zmawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług (VAT), który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, na formularzu oferty informuje, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

4.Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą realizowane będą w złotych polskich PLN

5.Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega negocjacjom.

Część IX
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

I kryterium
C - cena brutto - 60%

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 60 punktów, natomiast pozostali wykonawcy – odpowiednio mniej punktów, według poniższego wzoru:

cena minimalna
C = ---------------------------------- x 60 pkt
cena badanej oferty

II kryterium
T –czas przyjazdu patrolu interwencyjnego - 40%

Sposób oceny:
Za zaoferowany czas przyjazdu patrolu interwencyjnego w czasie dłuższym niż 20 minut - 0 pkt
Za zaoferowany czas przyjazdu patrolu interwencyjnego w przedziale czasu 10-20 minut - 20 pkt
Za zaoferowany czas przyjazdu patrolu interwencyjnego w czasie krótszym niż 10 minut - 40 pkt

N = C + T

gdzie:
N – łączna ilość punktów badanej oferty
C – ilość punktów badanej oferty w kryterium cena
T – ilość punktów badanej oferty w kryterium czas przyjazdu patrolu interwencyjnego

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu oraz otrzyma łącznie największą liczbę punktów.

Część X
Udzielenie zamówienia

1.Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
2.O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej www.zikit.krakow.pl
3.Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania z zastosowaniem odpowiednio przepisów artykułu 93 ustawy Pzp.
4.Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta niezwłocznie po informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
5.Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieści na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zwarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.
Część XI
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego określa załącznik nr 2 do ogłoszenia.

2.Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie i istotnych postanowieniach umowy, o których mowa w pkt 1.

3.W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy przed zawarciem umowy
z Zamawiającym są zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu umowy określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.

Część XII
Informacje dodatkowe

1.Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1)nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu;
2)cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3)w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
4)wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
5)postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych:
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą realizowane będą w złotych polskich PLN.

3.Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot:
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp.

Ogłoszenie opublikowano w BIP GMK dnia 10.01.2018 r.

_____________________________________________________________________

UWAGA!!!

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Kraków, dnia 15.01.2018 r.

NZ.271.8.2018

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie przekazuje poniżej treść pytań wykonawcy wraz z odpowiedziami

Pytanie nr 1 :

Dysponowanie iloma osobami musi się wykazać Wykonawca by potwierdzić spełnianie tegoż warunku

Odpowiedź nr 1 :

Wykonawca musi dysponować nie mniej niż 23 osobami zatrudnionymi w oparciu na umowę o pracę

Pytanie nr 2 :

Prosimy o potwierdzenie, iż usługa dojazdu grupy interwencyjnej może być powierzona podwykonawcy.

Odpowiedź nr 2 :

Usługa dojazdu grupy interwencyjnej jak i pozostałe usługi dot. zamówienia mają być wykonane siłami własnymi. Zamawiający nie wyraża zgody na podwykonawców.

_________________________________________________________________________________

Kraków, 18.01.2018 r.

UWAGA!

Informacja z otwarcia ofert - w załączeniu.

_________________________________________________________________________________

Kraków, 18.01.2018 r.

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum